Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.10.2013. - 18.08.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.200

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 12.§)
Dabas lieguma “Jaunanna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas lieguma “Jaunanna” (turpmāk — dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu Pededzes upes palieņu saglabāšanu un ar tām saistīto sugu un biotopu daudzveidības aizsardzību.

2. Dabas lieguma teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

3.1. stingrā režīma zona;

3.2. regulējamā režīma zona;

3.3. ainavu aizsardzības zona.

4. Dabas lieguma platība ir 1322 ha. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas — šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Dabas lieguma teritorijā aizliegtas šādas darbības:

5.1. izmantot īpašas savvaļas ogu, augļu, ārstniecības augu un sēņu vākšanas palīgierīces;

5.2. rīkot autosacensības un motosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

5.3. izmantot motorizētus ūdens transportlīdzekļus Pededzes upē;

5.4. atsveķot kokus un iegūt koku sulu;

5.5. atzarot augošus kokus;

5.6. uzstādīt vēja ģeneratorus un telekomunikāciju torņus;

5.7. cirst šādus augošus kokus, izņemot bīstamo koku ciršanu un novākšanu:

5.7.1. priedes, kas vecākas par 140 gadiem;

5.7.2. egles, kas vecākas par 120 gadiem;

5.7.3. bērzus, kas vecāki par 100 gadiem;

5.7.4. ošus, kas vecāki par 85 gadiem;

5.7.5. apses un melnalkšņus, kas vecāki par 80 gadiem;

5.7.6. ozolus;

5.8. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus (vai to daļas), kuru diametrs lielāks par 50 cm, izņemot bīstamo koku ciršanu un novākšanu.

6. Stingrā režīma zona izveidota, lai aizsargātu upes krasta augu sabiedrības un mežu augšanas apstākļu tipus, kā arī dzīvnieku vairošanās, barošanās un atpūtas vietas.

7. Stingrā režīma zonā ir atļautas šādas darbības:

7.1. apmeklēt teritoriju, lai kontrolētu aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī lai veiktu zinātniskos pētījumus;

7.2. veikt ugunsdrošības pasākumus;

7.3. pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi veikt apsaimniekošanas pasākumus, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanu;

7.4. ogot un sēņot.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1048)

8. Stingrā režīma zonā ir aizliegtas šādas darbības:

8.1. saimnieciskā darbība, izņemot šo noteikumu 7.punktā minētās darbības;

8.2. savvaļas plēsīgo dzīvnieku medības ar dzinējiem no 1.marta līdz 31.augustam.

9. Regulējamā režīma zona izveidota, lai veicinātu dabisko meža biotopu atjaunošanos un saglabāšanu, nodrošinātu pļavu un mitrāju augu sabiedrību aizsardzību, kā arī īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību. Regulējamā režīma zonā ir atļauta līdzsvarota saimnieciskā darbība.

10. Regulējamā režīma zonā pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir atļauta izziņas taku un skatu laukumu ierīkošana.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1048)

11. Regulējamā režīma zonā ir aizliegtas šādas darbības:

11.1. mežsaimnieciskā darbība no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus;

11.2. koku ciršana sanitārajā cirtē, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai;

11.3. celmu, lūku, mizu, zaru, pumpuru, eglīšu, meiju, kā arī dekoratīvo materiālu iegūšana (izņemot gadījumus, ja tas ir paredzēts personīgām vajadzībām);

11.4. zāles pļaušana no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam;

11.5. koku un krūmu ciršana un citi pļavu atjaunošanas darbi no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam;

11.6. jaunu meža ceļu būvēšana.

12. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai nodrošinātu nozīmīgu ainavu un biotopu saglabāšanu, nodrošinātu iedzīvotājus ar rekreācijas iespējām un radītu priekšnoteikumus zinātniskajiem pētījumiem par rekreācijas un tūrisma ietekmi uz vidi un biotehnisko pasākumu lietderību.

13. Ainavu aizsardzības zonā aizliegtas šādas darbības:

13.1. aramzemes ierīkošana palieņu pļavās;

13.2. meža pļavu un lauču apmežošana;

13.3. sūnu un ķērpju iegūšana;

13.4. mežsaimnieciskā darbība no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus;

13.5. iežogotu savvaļas dzīvnieku brīvdabas audzētavu ierīkošana.

14. Dabas liegumā nepieciešams veikt dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī īpaši aizsargājamo biotopu saglabāšanai.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.200
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.200
Dabas lieguma “Jaunanna” iedalījums funkcionālajās zonās

Dabas liegums atrodas Alūksnes virsmežniecības Annas mežniecības teritorijā. Meža kvartālu un nogabalu numerācijai izmantoti 1991.gada mežierīcības dati.

 Nr.
p.k.

 Funkcionālā zona

 Mežaudžu kvartāls

 Nogabals, citas zemes

 1

 2

 3

 4

 1.

Stingrā režīma zona 

 241.

 10.

 245.

 3.-7., 9., 10.

 246.

 1.-3., 5.-8.

 249.

 3.-10.

 250.

 1.-5., 7., 11.-14.

 263.

 2., 3.

 264.

 1.-5., 8., 9.

 274.

 1.-4.

 275.

 1.

 2.

Regulējamā režīma zona

 

 251.

 1., 7.-11., 12.nogabala daļa, 13.-24.

 252.

 viss kvartāls

 249.

 11.-15.

 250.

 6., 8.-10., 15.-17.

 253.

 viss kvartāls

 254.

 viss kvartāls

 255.

 viss kvartāls

 256.

 viss kvartāls

 260.

 viss kvartāls

 271.

 viss kvartāls

 284.

 1.-10., 13.-15., 20., 28.-37.

 285.

 1.-15.

 286.

 1.-9.

 287.

 1.-12., 14., 17.

 288.

 1.-5.

 289.

 1.-3., 6.-8., 11.-13.

 290.

 1., 2., 7.-9., 3.nogabala daļa

 261.

 viss kvartāls

 262.

 viss kvartāls

 263.

 1.

 272.

 viss kvartāls

 273.

 viss kvartāls

 275.

 2.-4.

 276.

 2.

 294.

 1.

 295.

 1.

 1.

 "Uplejas"
kadastra Nr.36580020100
1.-3.nogabals

 visa saimniecība

 "Jaunsvari"
kadastra Nr.36580030005,
36580030001, 36580030004

 visa saimniecība

"Vārpas"
kadastra Nr.36580030074

 visa saimniecība

"Kaktiņi"
kadastra Nr.36580030028

 visa saimniecība

"Dziļlejas"
kadastra Nr.36580030070

 visa saimniecība

Valsts rezerves zeme
kadastra Nr.36580030089

 3.

Ainavu aizsardzības zona

 237.

 viss kvartāls

 238.

 viss kvartāls

 241.

 1.-9.

 242.

 viss kvartāls

 245.

 1., 2., 8.

 246.

 4.

 247.

 2.-13.

 248.

 viss kvartāls

 249.

 1., 2.

 251.

 2.nogabala daļa, 3.-6.

 257.

 viss kvartāls

 258.

 1., 2. un 7.nogabala daļas

 264.

 6., 7., 10.

 265.

 1.-3., 6., 9.-12., 13.nogabala daļa

 276.

 1.

 277.

 1.nogabala daļa, 4., 10., 11., 12.nogabala daļa

 290.

 3.nogabala daļa, 4.-6., 10.-13.

 291.

 viss kvartāls

 292.

viss kvartāls

 293.

 viss kvartāls

 294.

 2.-5.

 295.

 2.

 296.

 1.-5.

 284.

 12., 18., 19., 21.-27.

 285.

 16.-21.

 286.

 10.-23.

 287.

 13., 15., 16., 18., 19.

 288.

 6.-12.

 289.

 4., 5., 9., 10.

 266.

 2.nogabala daļa

 1.

 "Uplejas"
kadastra Nr.36580020100
4.nogabals

 visa saimniecība

 "Mežannas"
kadastra Nr.36580040058, 36580040059

 visa saimniecība

 "Jaunannas dzirnavas"
kadastra Nr.36580020056

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
11.10.2013