Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

padomes lēmums Nr. 153

(prot. Nr. 20, 3. p.) Rīgā 2002. gada 24.maijā

Par "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.-8. un 17. pantu, Kredītiestāžu likuma 11. pantu un Krājaizdevu sabiedrību likuma 9. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

Apstiprināt "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumus" (pielikumā).

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

priekšsēdētāja vietnieks J. Brazovskis

 

 

Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu, Kredītiestāžu likumu un Krājaizdevu sabiedrību likumu.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.2.1. Finansu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā arī Komisija) izsniedz licenci kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbībai (tālāk tekstā - licence) Latvijas Republikā reģistrējamām bankām (tālāk tekstā - bankas), ārvalstu banku filiālēm un kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām (tālāk tekstā - krājaizdevu sabiedrības);

1.2.2. Komisija pārreģistrē licenci Latvijas Republikā reģistrētajām bankām, ārvalstu banku filiālēm un krājaizdevu sabiedrībām;

1.2.3. Komisija izsniedz atļauju Latvijas Republikā reģistrēto banku filiāļu ārvalstīs (tālāk tekstā - banku filiāles ārvalstīs) atvēršanai;

1.2.4. Latvijas Republikā reģistrētās bankas paziņo Komisijai par to pārstāvniecību ārvalstīs atvēršanu;

1.2.5. ārvalstu bankas paziņo Komisijai par to pārstāvniecību atvēršanu Latvijas Republikā.

1.3. Licences un atļaujas tiek izsniegtas bez termiņa ierobežojuma.

1.4. Komisija pārreģistrē licenci šādos gadījumos:

1.4.1. ja tiek mainīts kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukums (firma);

1.4.2. ja kredītiestādei vai krājaizdevu sabiedrībai atļauj veikt tos finansu pakalpojumus, kuri nebija norādīti licencē.

1.5. Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

1.6. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

 

 

2. Bankas licencēšana

2.1. Lai saņemtu licenci kredītiestādes darbībai, bankai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

2.1.1. bankas dibinātāju pilnvarotas personas parakstīts Komisijai adresēts iesniegums, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

2.1.2. bankas dibināšanas līgums;

2.1.3. bankas statūti;

2.1.4. dokumenti, kas dod skaidru priekšstatu par plānoto bankas darbību un tai atbilstošu struktūru un organizāciju, saskaņā ar 2.4. un 2.5. punkta prasībām;

2.1.5. bankas dibinātāju saraksts (1. pielikums);

2.1.6. ziņas par bankas dibinātājiem:

2.1.6.1. bankas dibinātāju identificējošo dokumentu kopijas (fiziskajām personām: rezidentiem - pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopija, nerezidentiem - personu apliecinoša dokumenta, kas ir ieceļošanai Latvijas Republikā derīgs dokuments, kopija, komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) - apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopija, citām personām - cita veida identificējoša dokumenta kopija);

2.1.6.2. dokumenti par finansiālo stāvokli, kuri ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību apmaksāto akciju apjomā: Latvijas Republikas komercsabiedrībām - Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā - VID) attiecīgā rajona nodaļas ne vecāka par trim mēnešiem izsniegta izziņa, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, un pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas ar VID atzīmi par saņemšanu (nav jāiesniedz, ja tie jau iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā); ārvalstu komercsabiedrībām - pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; fiziskajām personām: rezidentiem - VID apliecināta gada ienākumu deklarācijas kopija (nav jāiesniedz, ja Komisijai ir iespēja to saņemt attiecīgajā VID teritoriālajā iestādē), nerezidentiem - attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecināta nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopija, kā arī citi brīva kapitāla pietiekamību apliecinoši dokumenti un dokumenti, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

2.1.6.3. ziņas par bankas dibinātāju būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir kredītiestāde, finansu iestāde vai finansu pārvaldītājsabiedrība;

2.1.6.4. rakstisks paziņojums par personām, kurām ir ciešas attiecības ar banku;

2.1.7. ziņas par bankas dibinātāju - komercsabiedrību - īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem - fiziskajām personām, un visu šo bankas dibinātāju īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas un ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apjomu (summa un procenti no pamatkapitāla). Ja bankas dibinātāja īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā Eiropas ekonomiskās telpas valstī, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā reģistrētā fondu biržā vai biržā, kas ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle, jāsniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

2.1.8. bankas valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja (sabiedrības kontroliera) kandidatūru raksturojoši dokumenti: paziņojums (2. pielikums), izvērsta profesionālā biogrāfija (CV), pases kopija, izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai esošās darbavietas;

2.1.9. Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienesta izziņa par bankas nosaukuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.2. Bankas dibinātāji veic dibināšanas pamatkapitālā iemaksātās naudas pārvedumu Latvijas Bankā atvērtajā pagaidu kontā un paziņo par to Komisijai. Komisijas padomes sēde, kurā lemj par licences izsniegšanu bankai, notiek pēc naudas ieskaitīšanas minētajā pagaidu kontā.

2.3. Ja bankas dibinātāji vai to mātes uzņēmumi, kuri iegūst būtisku līdzdalību 20 un vairāk procentu apmērā no bankas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir ārvalstu kredītiestādes, finansu iestādes vai finansu pārvaldītājsabiedrības, tad tiem papildus 2.1. punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu vai finansu iestāžu uzraudzības institūcijas atļauja būtiskas līdzdalības iegūšanai bankā, ja šīs valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās ārvalsts institūcijas rakstisks apstiprinājums, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret konkrētās kredītiestādes vai finansu iestādes līdzdalību bankā. Papildus minētajai informācijai jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas apliecinājums par to, ka tā veic kredītiestāžu uzraudzību uz globāli konsolidētu finansu pārskatu pamata un ka attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj kredītiestāžu uzraudzības institūcijai sniegt citas valsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijai un saņemt no tās kredītiestāžu finansu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

2.4. Bankas darbības ekonomiskajā pamatojumā (darbības plānā) jāatspoguļo bankas darbības stratēģija, finansiālā prognoze turpmākajiem trīs darbības gadiem (bankas budžets, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins), tirgus izpētes plāns u.c. informācija, kuru bankas dibinātāji uzskata par nepieciešamu.

2.5. Bankai jāiesniedz to iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru apraksti, kuras ir būtiskas bankas darbībai un kvalitatīvai finansu pakalpojumu sniegšanai, ievērojot bankas klientu intereses, t.i., šādi bankas dibinātāju apstiprināti dokumenti:

2.5.1. bankas organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītiem padomes un valdes locekļu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem bankas struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem (t.sk. iekšējā audita (revīzijas) dienesta un tā vadītāja pienākumiem, pilnvarām un pakļautību);

2.5.2. būtisku risku pārvaldīšanas politikas un procedūras;

2.5.3. grāmatvedības politika un uzskaites organizācijas galvenie principi;

2.5.4. vadības informācijas sistēmas apraksts;

2.5.5. aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi;

2.5.6. neparastu un aizdomīgu finansu darījumu identifikācijas procedūras.

2.6. Izskatot bankas dibinātāju iesniegumu un tam pievienotos dokumentus licences kredītiestādes darbībai saņemšanai, Komisija konsultējas ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās telpas valsts kredītiestāžu uzraudzības institūciju par kredītiestādi:

2.6.1. kura ir attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī licencētas kredītiestādes meitas uzņēmums;

2.6.2. kura ir attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī licencētas kredītiestādes mātes uzņēmuma meitas uzņēmums;

2.6.3. kuru kontrolē tās pašas personas, kuras kontrolē attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī licencētu kredītiestādi.

 

 

3. Krājaizdevu sabiedrības licencēšana

3.1. Lai Latvijas Republikā reģistrējama kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība (tālāk šīs nodaļas tekstā - sabiedrība) saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai, tai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

3.1.1. sabiedrības dibinātāju pilnvarotas personas parakstīts Komisijai adresēts iesniegums, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

3.1.2. sabiedrības dibināšanas līgums;

3.1.3. sabiedrības dibināšanas sapulces protokols;

3.1.4. sabiedrības statūti;

3.1.5. Latvijas Republikā reģistrētas bankas izziņa, kas apliecina dibināšanas pamatkapitāla iemaksu;

3.1.6. dokumenti, kas sniedz skaidru priekšstatu par plānoto sabiedrības darbību un tai atbilstošo organizāciju, saskaņā ar 3.3. un 3.4. punkta prasībām;

3.1.7. sabiedrības dibinātāju saraksts (3. pielikums);

3.1.8. ziņas par sabiedrības dibinātājiem:

3.1.8.1. ja biedri pieder vienai komercsabiedrībai, vienai iestādei, vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām iestādēm vai komercsabiedrībām - attiecīgās personas vadītāja izsniegta izziņa, kas apliecina dibinātāju piederību šai personai, kurā norādīts attiecīgās personas reģistrācijas numurs un nosaukums (firma), bet, ja sabiedrībā apvienojas vairāku vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu komercsabiedrību vai iestāžu darbinieki, - arī VID izziņas, kas apliecina visu šo komercsabiedrību reģistrēšanos par nodokļu maksātājiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā,

3.1.8.2. ja biedri pieder vienai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotai korporācijai (profesionālai biedrībai), arodbiedrībai, profesionālai radošai vai sporta sabiedriskai organizācijai - attiecīgās organizācijas vadītāja izsniegta izziņa, kas apliecina dibinātāju piederību šai organizācijai, kurā norādīts attiecīgās organizācijas reģistrācijas numurs un nosaukums (firma),

3.1.8.3. dokumenti, kuri apliecina biedra nekustamā īpašuma atrašanos vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā,

3.1.8.4. pašvaldību, kuru starpā noslēgts sadarbības līgums, izziņa par lauku apdzīvotajās teritorijās vairāku blakus esošu pašvaldību izveidotu vienu krājaizdevu sabiedrību;

3.1.9. sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja kandidatūru raksturojoši dokumenti: paziņojums (2. pielikums), izvērsta profesionālā biogrāfija (CV), pases kopija, izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai esošās darbavietas;

3.1.10. Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienesta izziņa par sabiedrības nosaukuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.2. Sabiedrības darbības ekonomiskajā pamatojumā (darbības plānā) jāatspoguļo sabiedrības darbības stratēģija, finansiālā prognoze turpmākajiem trīs darbības gadiem (sabiedrības budžets, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins), sabiedrības biedriem sniedzamo finansu pakalpojumu plāns un cita informācija, kuru sabiedrības dibinātāji uzskata par nepieciešamu.

3.3. Sabiedrībai jāiesniedz to iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru apraksti, kuras ir būtiskas sabiedrības darbībai un kvalitatīvai finansu pakalpojumu sniegšanai, ievērojot biedru intereses, t.i., šādi dibinātāju apstiprināti dokumenti:

3.3.1. sabiedrības organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītiem sabiedrības atbildīgo darbinieku (amatpersonu) pienākumiem un pilnvarām (t.sk. iekšējā revīzijas dienesta un tā vadītāja pienākumiem, pilnvarām un pakļautību);

3.3.2. būtisku risku pārvaldīšanas politikas un kontroles procedūras;

3.3.3. grāmatvedības politika un uzskaites organizācijas galvenie principi;

3.3.4. aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi;

3.3.5. neparastu un aizdomīgu finansu darījumu identifikācijas procedūras.

 

 

4. Ārvalstu bankas filiāles vai pārstāvniecības atvēršana

4.1. Licenci ārvalstu bankas filiāles atvēršanai ir tiesīga saņemt tādas ārvalsts banka, kura atbilst šādiem kritērijiem:

4.1.1. attiecīgās ārvalsts banku uzraudzības institūcija uz globāli konsolidētu banku finansu pārskatu pamata nodrošina pienācīgu, pilnīgu, efektīvu un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas "Efektīvas banku uzraudzības pamatprincipiem" atbilstošu uzraudzību;

4.1.2. attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj banku uzraudzības institūcijai sniegt un saņemt no ārvalstu banku uzraudzības institūcijas banku finansu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu;

4.1.3. attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz starptautiskajiem standartiem atbilstošu prasību piemērošanu citā valstī reģistrētu banku filiāļu atvēršanai attiecīgajā ārvalstī vai attiecīgās ārvalsts banku uzraudzības institūcija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Komisiju pārrobežu banku uzraudzības jomā;

4.1.4. attiecīgās ārvalsts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā noguldījumu garantiju (apdrošināšanas) sistēma atbilst Latvijas Republikā noteiktajai un tiek attiecināta arī uz noguldījumiem, kas izdarīti attiecīgās ārvalsts bankas filiālē citā valstī, vai arī attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz vai nenosaka ierobežojumus attiecīgās ārvalsts bankas filiālei veikt maksājumus noguldījumu garantiju fondā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu.

4.2. Lai ārvalstu bankas filiāle saņemtu licenci kredītiestādes darbībai, ārvalstu bankai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

4.2.1. ārvalstu bankas pilnvarotas amatpersonas parakstīts Komisijai adresēts iesniegums, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

4.2.2. attiecīgās ārvalsts banku uzraudzības institūcijas atļauja bankas filiāles atvēršanai Latvijas Republikā, ja attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas institūcijas rakstisks apstiprinājums, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās institūcijas sagatavota izziņa par attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām banku uzraudzības un noguldījumu apdrošināšanas jautājumos, kas nodrošina iespēju pārliecināties par to atbilstību 4.1. punktā izvirzītajām prasībām. Papildus minētajai informācijai jānorāda uzraudzības institūcijas nosaukums, adrese, kontaktpersona, tās faksa numurs, e-pasta adrese, kā arī ārvalstu bankai izsniegtās licences kredītiestādes darbībai izsniegšanas datums, reģistrācijas numurs un vieta (iestāde);

4.2.3. rakstisks paziņojums par ārvalstu bankas ciešām attiecībām ar trešajām personām;

4.2.4. ārvalstu bankas pēdējo divu darbības gadu gada pārskati (kopijas);

4.2.5. ārvalstu bankas kompetentas pārvaldes institūcijas vai amatpersonas lēmuma par filiāles atvēršanu kopija un šādas institūcijas vai amatpersonas apstiprināts filiāles nolikums;

4.2.6. ārvalstu bankas filiāles vadītāja un iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja (sabiedrības kontroliera) kandidatūru raksturojoši dokumenti: paziņojums (2. pielikums), izvērsta profesionālā biogrāfija (CV), rezidentiem pases kopija, nerezidentiem personu apliecinoša dokumenta, kas ir ieceļošanai Latvijas Republikā derīgs dokuments kopija, izglītības dokumentu kopijas un filiāles vadītājam bankas izsniegtās pilnvaras kopija;

4.2.7. dokumenti, kas dod skaidru priekšstatu par plānoto ārvalstu bankas filiāles darbību un tai atbilstošu struktūru un organizāciju, saskaņā ar šo noteikumu 4.3. un 4.4. punkta prasībām.

4.3. Ārvalstu bankas filiāles darbības ekonomiskajā pamatojumā (darbības plānā) jāatspoguļo tās darbības stratēģija, finansiālā prognoze turpmākajiem trīs darbības gadiem, tirgus izpētes plāns un cita informācija, kuru ārvalstu banka uzskata par nepieciešamu.

4.4. Ārvalstu bankai jāiesniedz to ārvalstu bankas filiāles iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru apraksti, kuras ir būtiskas ārvalstu bankas filiāles darbībai un kvalitatīvai finansu pakalpojumu sniegšanai, ievērojot klientu intereses, t.i., šādi ārvalstu bankas kompetentas pārvaldes institūcijas vai amatpersonas apstiprināti dokumenti:

4.4.1. ārvalstu bankas filiāles organizatoriskā struktūra ar precīzi noteiktiem un sadalītiem struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem (t.sk. iekšējā audita (revīzijas) dienesta un tā vadītāja pienākumiem, pilnvarām un pakļautību);

4.4.2. būtisku risku pārvaldīšanas politikas un procedūras;

4.4.3. grāmatvedības politika un uzskaites organizācijas galvenie principi;

4.4.4. vadības informācijas sistēmas apraksts;

4.4.5. aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi;

4.4.6. neparastu un aizdomīgu finansu darījumu identifikācijas procedūras.

4.5. Izskatot Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī reģistrētas bankas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus licences kredītiestādes darbībai saņemšanai, Komisija konsultējas ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās telpas valsts kredītiestāžu uzraudzības institūciju par ārvalstu banku.

4.6. Ārvalstu banka rakstiski paziņo Komisijai par ārvalstu bankas pārstāvniecības atvēršanu Latvijas Republikā ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc ieraksta izdarīšanas komercreģistrā. Ārvalstu bankas pilnvarotai amatpersonai jāiesniedz Komisijai paziņojums (4. pielikums) par ārvalstu bankas pārstāvniecības atvēršanu, paziņojumam jāpievieno pēdējā darbības gada auditēta gada pārskata kopija. Komisija nekavējoties paziņo ārvalstu bankas uzraudzības institūcijai par minētā paziņojuma saņemšanu.

4.7. Ja ārvalstu banka nolemj slēgt bankas pārstāvniecību, kura darbojas Latvijas Republikā, tā par šo lēmumu rakstiski informē Komisiju ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc pārstāvniecības izslēgšanas no komercreģistra.

 

 

5. Bankas filiāles vai pārstāvniecības atvēršana ārvalstīs

5.1. Atļauju bankas filiāles atvēršanai ārvalstīs ir tiesīga saņemt Latvijas Republikā reģistrēta banka, kura izpilda visas kredītiestāžu darbību regulējošās prasības un nodrošina tādu organizatorisko struktūru un finansu pakalpojumu sniegšanas politikas un procedūras, tehnisko aprīkojumu, informācijas sistēmas un iekšējās kontroles sistēmu, kas ļautu operatīvi kontrolēt minētās bankas filiāles darbību ārvalstīs un nodrošinātu katras darba dienas kopsavilkuma bilances sagatavošanu ne vēlāk kā nākamās darba dienas sākumā.

5.2. Latvijas Republikā reģistrēta banka var saņemt atļauju bankas filiāles atvēršanai ārvalstīs, ja attiecīgajā ārvalstī spēkā esošie normatīvie akti:

5.2.1. neierobežo bankas filiāles tiesības regulāri sniegt bankai jebkura veida informāciju par tās darbību un sniegtajiem finansu pakalpojumiem, finansu pārskatus, kā arī Komisijai - uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

5.2.2. atļauj Komisijai veikt regulāras bankas filiāles darbības pārbaudes attiecīgajā ārvalstī;

5.2.3. atļauj attiecīgās ārvalsts banku uzraudzības institūcijai sniegt Komisijai un saņemt no tās informāciju tādā apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

5.3. Lai saņemtu atļauju bankas filiāles atvēršanai ārvalstī, Latvijas Republikā reģistrētai bankai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

5.3.1. bankas pilnvarotas amatpersonas parakstīts Komisijai adresēts iesniegums, kurā norādīta bankas filiāles juridiskā adrese un uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

5.3.2. bankas statūtos noteiktā kārtībā apstiprināts bankas filiāles nolikums;

5.3.3. bankas filiāles vadītāja izvērsta profesionālā biogrāfija (CV), kurā norādīti personu identificējošie dati (personas kods, dzimšanas datums un gads) un pases kopija.

5.4. Banka rakstiski paziņo Komisijai par bankas pārstāvniecības atvēršanu ārvalstīs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pirms bankas pārstāvniecības darbības uzsākšanas. Bankas pilnvarotai amatpersonai jāiesniedz Komisijai paziņojums (5. pielikums) par bankas pārstāvniecības atvēršanu ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno pārstāvniecības vadītāja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopija.

5.5. Ja Latvijas Republikā reģistrēta banka nolemj slēgt pārstāvniecību ārvalstīs, tā par šo lēmumu rakstiski informē Komisiju ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc pārstāvniecības slēgšanas.

 

 

6. Iesniegumu izskatīšanas kārtība

6.1. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus licences vai atļaujas saņemšanai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarota persona iesniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļai, un par to tiek sagatavots dokumentu pieņemšanas un nodošanas akts, ko paraksta dokumentu iesniedzējs un minētās daļas darbinieks.

6.2. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļa nepieņem, ja netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai ja tie nav sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6.3. Iesniegumu licences kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai saņemšanai Komisija izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu pieņem triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu un noformētu dokumentu saņemšanas.

6.4. Iesniegumu atļaujas bankas filiāles atvēršanai ārvalstīs saņemšanai Komisija izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu pieņem mēneša laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu un noformētu dokumentu saņemšanas.

6.5. Personas, kuras kandidē uz bankas vai krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes priekšsēdētāja vietnieka, vai iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja (sabiedrības kontroliera) amatu, pirms viņu kandidatūru izskatīšanas Komisijas padomē var tikt uzaicinātas uz pārrunām Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļā.

6.6. Komisija izsniedz licenci trīs darba dienu laikā pēc apliecinātas kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas apliecības kopijas saņemšanas.

6.7. Kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā licenci pārreģistrē trīs darba dienu laikā pēc tam, kad kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība iesniedz Komisijai apliecinātu attiecīgās reģistrācijas apliecības kopiju.

6.8. Ja licence kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai nozaudēta, kredītiestādei vai krājaizdevu sabiedrībai nekavējoties jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojums par licences nozaudēšanu un jāiesniedz Komisijā iesniegums par licences dublikāta saņemšanu. Komisija izsniedz licences dublikātu pēc valsts nodevas samaksas Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

6.9. Ja persona, kura kandidē uz bankas vai krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja (sabiedrības kontroliera) vai ārvalstu bankas filiāles vadītāja amatu, sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, viņa nevar kandidēt uz minētajiem amatiem.

 

 

7. Noslēguma jautājumi

7.1. Pēc atļaujas bankas filiāles atvēršanai ārvalstīs izsniegšanas ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc reģistrācijas attiecīgajā ārvalstī, bet ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā pēc minētās atļaujas saņemšanas Komisijā bankai jāiesniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļai reģistrāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtās licences vai atļaujas kopija, ja ārvalstī spēkā esošie normatīvie akti paredz licences vai atļaujas nepieciešamību.

7.2. Ja banka neizpilda 7.1. punkta prasību, Komisija anulē izsniegto atļauju bankas filiāles atvēršanai ārvalstīs.

7.3. Banka reizi gadā ne vēlāk kā nākamā gada 31. janvārī iesniedz Komisijai bankas filiāļu, pārstāvniecību un citu tās struktūrvienību (norēķinu grupu, klientu apkalpošanas centru u.tml.) sarakstu (6. pielikums) par laika periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

7.4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomes 12.10.2001. lēmumu Nr. 14/3 apstiprinātie "Kredītiestāžu darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumi".

 

1.pielikums

1KR COPY.GIF (38727 bytes)

2.pielikums

2KR COPY.GIF (119557 bytes)

 

3.pielikums

3KR COPY.GIF (27533 bytes)

4.pielikums

4KR COPY.GIF (50682 bytes)

5.pielikums

5KR COPY.GIF (36152 bytes)

6.pielikums

6KR COPY.GIF (24219 bytes)

24.05.2002