Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.210

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 25.§)
Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10.panta ceturto daļu un 21.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātās mājsaimniecības spuldzes, kurām nepieciešams sevišķs marķējums, to marķēšanas kārtību un distances līgumā ietveramo informāciju.

2. Noteikumi attiecas uz mājsaimniecības elektriskajām spuldzēm — kvēlspuldzēm, integrāli kompaktajām luminiscences spuldzēm, kas pieslēdzamas elektrotīklam tieši, lineārajām luminiscences spuldzēm un kompaktajām luminiscences spuldzēm bez integrālā balasta (turpmāk — spuldzes), izņemot:

2.1. spuldzes, kurām gaismas plūsma ir lielāka par 6500 lūmeniem;

2.2. spuldzes, kuru jauda ir mazāka par četriem vatiem;

2.3. reflektorspuldzes;

2.4. spuldzes, kuras darbojas, izmantojot citus enerģijas avotus (piemēram, baterijas);

2.5. spuldzes, kuras nav paredzētas elektromagnētiskā starojuma izplatīšanai redzamā diapazonā (400–800 nm);

2.6. spuldzes, kas ir tādas iekārtas daļa, kurai apgaismošana nav galvenais uzdevums.

3. Noteikumi ir piemērojami arī tad, ja spuldzes lieto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā, kā arī ja attiecībā uz šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minētajām spuldzēm ir pieņemti šo noteikumu 7.punktā minētie harmonizētie Eiropas standarti un ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs vēlējies tās marķēt saskaņā ar šiem noteikumiem.

4. Aizliegts izplatīt spuldzes, kas neatbilst šo noteikumu prasībām.

5. Lai patērētāju informētu par spuldzes elektroenerģijas patēriņu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs marķē ar etiķeti un nodrošina ar speciālu zīmi spuldzes, kas paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz kredīta vai demonstrēšanai.

6. Nav nepieciešams marķēt lietotas spuldzes vai spuldzes, kuru ražošana pārtraukta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

7. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju un iesaka bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to harmonizēto Eiropas standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu izpildei.

8. Lai varētu noteikt marķējumā sniegtās informācijas patiesumu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina spuldžu tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

8.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

8.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

8.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ietekmē elektroenerģijas patēriņu;

8.4. testi, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minētajiem standartiem;

8.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir).

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentāciju atļauts aizstāt ar tehnisko dokumentāciju, kas izveidota, pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem, ja tajā iekļauta visa šo noteikumu 8.punktā noteiktā informācija.

10. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina, lai tehniskā dokumentācija būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei piecus gadus pēc pēdējās spuldzes ražošanas pārtraukšanas.

11. Šo noteikumu 5.punktā minēto etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam 1.paraugam, ietverot paskaidrojumos noteikto informāciju. Ja etiķeti izvieto uz iepakojuma, tā var būt krāsaina vai melnbalta. Melnbaltai etiķetei pamats un druka var būt melnā un baltā (vai baltā un melnā) krāsā. Ja etiķeti pievieno vai piestiprina iepakojumam, tai jābūt krāsainai. Etiķetei jābūt skaidri salasāmai.

12. Ja informācija par spuldzes gaismas plūsmu (lūmenos), jaudu (vatos) un spuldzes vidējo nominālo kalpošanas ilgumu ir sniegta uz spuldzes iepakojuma, etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam 2.paraugam (krāsainu vai melnbaltu).

13. Etiķeti izvieto uz spuldzes iepakojuma vai pievieno katras spuldzes iepakojuma ārpusē. Cita informācija nedrīkst aizsegt etiķeti vai pasliktināt tās redzamību.

14. Ap etiķeti nepieciešama vismaz 5 mm plata brīva mala. Etiķete un brīvā mala nedrīkst aizņemt vairāk par 50 % no iepakojuma lielākās virsmas. Ja iepakojuma virsma nav pietiekami liela, etiķeti var samazināt tā, lai paliek vismaz 40 % no etiķetes standarta izmēra.

15. Ja iepakojuma virsma nav pietiekami liela, lai uz tās izvietotu samazināto etiķeti, to pievieno spuldzei vai iepakojumam. Ja spuldzes pārdošanas, nomas vai demonstrēšanas vietā parasta izmēra etiķete ir novietota kopā ar spuldzi (piemēram, uz plaukta, uz kura atrodas spuldze), samazināto etiķeti var nepievienot.

16. Šo noteikumu 5.punktā minētā speciālā zīme nepieciešama visās spuldzei pievienotajās informatīvajās brošūrās un lapās. Speciālajā zīmē ietver etiķetē minēto informāciju. Ja spuldzei netiek pievienota informatīvā brošūra vai lapa, par speciālo zīmi var uzskatīt etiķeti.

17. Spuldzes enerģijas efektivitātes klasi nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

18. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir atbildīgs par attiecīgajā dokumentācijā un etiķetē sniegto datu precizitāti.

19. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs bez maksas piegādā etiķetes un speciālās zīmes mazumtirgotājiem vai citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē spuldzes. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu.

20. Ja spuldzes piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz kredīta, izmantojot distances saziņas līdzekļus, distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā papildus informācijai, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu, sniedz šādu informāciju:

20.1. spuldzes enerģijas efektivitātes klase;

20.2. gaismas plūsma (lūmenos);

20.3. spuldzes jauda (vatos);

20.4. spuldzes vidējais kalpošanas ilgums (ja distances saziņas līdzeklī nav dota vispārīga informācija par spuldzes kalpošanas ilgumu, vidējo spuldzes kalpošanas ilgumu var nenorādīt).

21. Šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju sniedz attiecīgajam distances saziņas līdzeklim atbilstošā veidā. Informāciju norāda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu noteikto kārtību labi saskatāmā vietā, un tai jābūt skaidri salasāmai.

22. Ja marķējums neatbilst šiem noteikumiem, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti vai speciālo zīmi.

23. Ja etiķetē sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumus Nr.33 “Mājsaimniecības spuldžu marķēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 15.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.210
Etiķetes paraugi

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.210
Enerģijas efektivitātes klase

1. Enerģijas efektivitātes A klasē ietver:

1.1. luminiscences spuldzes bez integrāla balasta (nepieciešams ārējs balasts vai cits vadības mehānisms, lai spuldzi pievienotu elektrotīklam), kurām

W < 0,15 : Ф + 0,0097 Ф;

1.2. citas spuldzes, kurām

W < 0,24 : Ф + 0,0103 Ф, kur

Ф – gaismas plūsma lūmenos;

W – spuldzes jauda vatos.

2. Enerģijas efektivitātes klase no B līdz G:

Nr.
p.k.

 Enerģijas efektivitātes klase

 Enerģijas efektivitātes koeficients E1

 2.1.

 B

  E1 < 60 %

 2.2.

 C

 60 % < E1 < 80 %

 2.3.

 D

 80 % < E1 < 95 %

 2.4.

 E

 95 % < E1 < 110 %

 2.5.

 F

 110 % < E1 < 130 %

 2.6.

 G

  E1 > 130 %

Enerģijas efektivitātes koeficientsE1=Wx 100%, kur 
WR

W – spuldzes jauda vatos;

WR – norādāmā jauda vatos.

WR = 0,88 : Ф + 0,049 Ф, ja Ф > 34 lūmeniem;

WR = 0,2 Ф, ja Ф < 34 lūmeniem, kur

 

Ф – gaismas plūsma lūmenos.

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
31.05.2002