Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.45

2002.gada 25.aprīlī

Par kārtību, kādā Jelgavas pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Saistošajos noteikumos lietotie termini:

 Maznodrošināta persona - persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz pašvaldībā noteiktajam trūcīgas personas ienākumu līmenim Ls 28,67.

 Trūcīga ģimene - ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 75% no MK noteiktā krīzes iztikas minimuma mēnesī uz katru ģimenes locekli; tai nav apgādnieku kuri spēj dot uzturu ( Ls 28,67).

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā Jelgavas pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā" (turpmāk Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī - dzīvoklis) jautājumu risināšanā un kārtību, kādā pašvaldība reģistrē personas palīdzības saņemšanai un sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā saskaņā ar likumiem "Par dzīvojamo telpu īri", "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām".

2. Personu reģistrāciju, kuras vēlas un ir tiesīgas saņemt Jelgavas pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, pašvaldības palīdzības reģistros (turpmāk - palīdzības reģistrs) kārto:

2.1. PBU "Nekustamā īpašuma pārvalde" (turpmāk tekstā "Pārvalde") -

2.1.1. pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā - pirmās kārtas palīdzības reģistra grupā un vispārējās palīdzības reģistra grupā;

2.1.2. dzīvokļu sociālajās mājās un sociālo dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrā;

2.1.3. pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā;

2.1.4. īrēto dzīvojamo telpu apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu palīdzības reģistrā;

2.1.5. vienreizējā pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanas palīdzības reģistrā;

2.2. pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" - pabalsta piešķiršanai dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu segšanai (turpmāk dzīvokļa pabalsta palīdzības reģistrs).

3. Lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā (dzīvojamo telpu izīrēšana, apmaiņa) un personas iekļaušanu palīdzības reģistrā vai izslēgšanu no tā pieņem Sociālo lietu komiteja (turpmāk Komiteja). Izņemot punktā 2.2. minēto palīdzības veidu, par kuru lemj pabalstu piešķiršanas komisija.

4. Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sabrukusi, lēmumu par palīdzības sniegšanu attiecīgajai maznodrošinātai personai Komiteja pieņem 24 stundu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas, neveicot noteikumos paredzēto reģistrācijas kārtību.

5. Tiesības pieteikties 2.punktā minētajos pašvaldības palīdzības reģistros ir personām, kuras dzīvo un ir pierakstītas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.

II. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistri

Pašvaldība palīdzību sniedz tikai pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā iekļautām personām, izņemot gadījumus, kad stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai.

7. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistra Pirmās kārtas uzskaites grupa. Šajā palīdzības reģistrā uzņem:

7.1. maznodrošinātās personas, kuras saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" tiek izliktas no īrētās dzīvojamās platības pamatojoties uz tiesas spriedumu (3 mēnešu laikā, kad stājies spēkā tiesas spriedums) un ja:

a) tās sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ,

b) ar tām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša maznodrošināta persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ;

7.2. maznodrošinātās personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja:

a) tās sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ;

b) ar tām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša maznodrošināta persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ;

7.3. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā militārā dienesta beigšanas, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

7.4. maznodrošināti repatrianti (ja ir saņemta repatriācijas atļauja), kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kartībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā;

7.5. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja un bijušas pastāvīgi pierakstītas Jelgavas pašvaldības teritorijā un ja tām nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, sakarā ar to, ka pašvaldība šo dzīvokli ir izīrējusi citai personai;

7.6. punktos 7.3., 7.4. un 7.5. minētās personas palīdzības saņemšanai reģistrējamas un ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu saņemts ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad tās ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu.

8. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas vispārējās palīdzības reģistra grupa. Šajā palīdzības reģistrā uzņem:

8.1. maznodrošinātās personas, kuras pierakstītas Jelgavas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 5 gadus, kuras īrē dzīvokli denacionalizētā mājā (īrēja līdz mājas denacionalizācijai) vai, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir pastāvīgai dzīvošanai nederīga un ja tās ir:

8.1.1. ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem,

8.1.2. ģimenes, kurās ir bērns invalīds, visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi,

8.1.3. pensionāri, kuriem nav apgādnieku,

8.1.4. politiski represētās personas.

8.2. personas, kuras īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā namīpašumā un šī dzīvojamā telpa (viens dzīvoklis mājā) nepieciešama māju atguvušajam īpašniekam (viņa mantiniekam) dzīvošanai un īpašnieks rakstiski apliecina, pierādot ar dokumentiem, ka mājā brīvu dzīvokļu nav, (īrniekam jāierāda līdzvērtīga dzīvojamā telpa viena gada laikā no īpašnieka pieteikuma saņemšanas dienas);

8.3. maznodrošinātās personas, kuras īrē dzīvokli denacionalizētā mājā un ja denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īpašnieks (denacionalizētā māja ir pārņemta vairāk kā 7 gadus) ir pieņēmis lēmumu veikt kapitālo remontu un nevar to veikt, īrniekam dzīvojot mājā saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28. 4 pantu un ja tās ir:

8.3.1. pensijas vecumā;

8.3.2. darbnespējīgs invaliditātes dēļ,

8.3.3. ja kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša maznodrošināta persona vai maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai arī maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ.

9. Ja persona pēdējo 5 gadu laikā ir pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, samainot dzīvokli uz mazāku vai atļaujot to privatizēt trešajai personai vai kādā citā veidā atteikusies no savas dzīvojamās platības, pašvaldība atliek palīdzības sniegšanu minētai personai uz 5 gadiem.

10. Sociālo dzīvokļu un sociālās mājas dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrs.

10.1. Sociālo dzīvokļu un sociālās mājas dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrā personas tiek uzņemtas saskaņā ar Jelgavas domes 14.05.1998. lēmumu Nr.10/3 "Par sociālās mājas nolikumu" .

10.2. Palīdzības reģistru veido un uztur Pārvalde saskaņā ar Komitejas lēmumu un šiem Noteikumiem.

11. Pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrs.

11.1. Pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā uzņem maznodrošinātas personas, saskaņā ar Noteikumos punktos 7.1. līdz 7.5. noteiktajām prasībām.

11.2. Pagaidu dzīvojamā telpa var neatbilst likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta noteikumiem.

12. Īrēto dzīvojamo telpu apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu palīdzības reģistrs.

12.1. Pašvaldības palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas Jelgavas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku dzīvojamo telpu vai arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvojamo telpu zemākā stāvā vai citā vietā.

12.2. Īrēto dzīvojamo telpu apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu palīdzības reģistrā tiek iekļautas personas, kuras ir reģistrētas Jelgavas pilsētā vai Jelgavas rajonā.

12.3. Šajā palīdzības reģistrā uzņemtajām personām pašvaldība sniedz palīdzību iespēju robežās.

13. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas palīdzības reģistrs.

13.1. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas palīdzības reģistru kārto pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" saskaņā ar sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumiem.

14. Vienreizējā pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanas palīdzības reģistrs.

14.1. Vienreizējā pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam palīdzības reģistrā tiek reģistrētas maznodrošinātas personas, kurām stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir daļēji bojāta un pašvaldība uz doto brīdi nevar ierādīt dzīvošanai derīgu telpu.

14.2. Vienreizējais pabalsts tiek piešķirts maznodrošinātām personām tikai īrētās vai īpašumā esošās telpas vai dzīvojamās mājas nepieciešamajam remontam.

14.3. Vienreizējā pabalsta apmēru nosaka Komiteja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, bet ne lielāku kā 300 Ls.

III. Personu reģistrācijas kārtība pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumos

15.1. Personas, kuras vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, iesniedz pieteikumu un dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

15.2. Pieteikumu un dokumentus Noteikumu punktā 2.1. minētajiem palīdzības reģistriem personas iesniedz Pārvaldē.

15.3. Pieteikumu un dokumentus Noteikumu punktā 2.2. minētajiem palīdzības reģistriem personas iesniedz p/ie "Jelgavas sociālo lietu pārvaldē".

15.4. Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:

15.4.2. Noteikumu 7.1. un 7.2. punktos minētajām personu kategorijām:

a) pēdējās dzīvesvietas izziņu (par ģimenes sastāvu), izņemot gadījumus, kad persona pierakstīta Pārvaldes apsaimniekojamā dzīvojamā fondā,

b) tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu,

c) izziņu par maznodrošinātās personas statusu;

d) pasu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus,

e) pensionāru, invalīdu, politiski represēto personu apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;

f) invalīdiem - valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk tekstā - VDEĀK) izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu,

g) gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, laulātā dzīvesvietas izziņas;

15.4.3. Noteikumu 7.3. punktā minētajai personu kategorijai:

a) lēmumu par vecāku varas pārtraukšanu, atņemšanu un bērna bāreņa ievietošanu valsts audzināšanas iestādē;

b) izziņas par bērna bāreņa atrašanos valsts audzināšanas iestādē vai dzīvesvietas izziņa, ja bārenis atrodas pie aizbildņa;

c) dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

d) invalīdiem VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

15.4.4. Noteikumu 7.4. punktā minētajai personu kategorijai:

a) arhīva izziņu par repatriantu- viņa paša, vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;

b) repatrianta uzziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

c) izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

d) pasu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus

e) pensionāru, invalīdu, politiski represēto personu apliecību kopijas, uzradot oriģinālus;

f) invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālus;

g) gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, ja tie pierakstīti citā dzīves vietā, laulātā un bērna dzīvesvietas izziņu;

15.4.5. Noteikumu 7.5 punktā minētajai personu kategorijai:

a) atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) kopiju, personai, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma vietas uzrādot oriģinālu;

b) arhīva izziņu no pēdējās dzīvesvietas (izziņā uzrādot pieraksta ilgumu, pierakstītās personas un radniecību ar tām);

c) izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

d) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

e) pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

f) invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālus;

g) gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, ja tie pierakstīti citā dzīves vietā, laulātā un bērna dzīvesvietas izziņu;

15.4.6. Noteikumu 8.1. punktā minētajām personu kategorijām:

a) izziņu par maznodrošinātās personas statusu;

b) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

c) dzīvesvietas izziņu (par ģimenes sastāvu), izņemot gadījumus, kad persona pierakstīta Pārvaldes apsaimniekojamā dzīvojamā fondā;

d) izziņu par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu veikšanu;

e) izziņu par pēdējo 5 (piecu) gadu dzīvesvietu;

f) ģimenēs, kurās ir nepilngadīgi bērni - bērnu dzimšanas apliecības kopijas uzrādot oriģinālu;

g) ģimenēs, kurās ir bērni invalīdi, invalīdi vai pensionāri - pensijas vai invaliditātes apliecības kopijas uzrādot oriģinālu;

15.4.7. Noteikumu 8.2. punktā minētajai personu kategorijai:

a) iesniegumu;

b) denacionalizācijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu;

c) nama nodošanas-pieņemšanas akta kopiju, uzrādot oriģinālu;

d) īpašnieka pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

e) īpašnieka dzīvesvietas izziņu;

f) gadījumā, ja namam ir vairāki īpašnieki - nama lietošanas kārtības līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

g) īrnieka dzīvesvietas izziņu ;

h) atbrīvošanai pieprasītā dzīvokļa plānu.

15.4.8. Noteikumu 8.3. punktā minētajai personu kategorijai:

a) īpašnieka iesniegumu;

b) denacionalizācijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu;

c) nama nodošanas -pieņemšanas akta kopiju, uzrādot oriģinālu;

d) īpašnieka pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

e) īrnieka iesniegumu;

f) gadījumā, ja namam ir vairāki īpašnieki - pārējo īpašnieku rakstisku piekrišanu (parakstus apliecina Pārvaldes speciālisti vai notārs) vai nama lietošanas kārtības līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

g) īrnieka dzīvesvietas izziņu;

h) izziņu par maznodrošinātās personas statusu;

i) būvekspertīzes atzinumu par dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas ) kapitālā remonta nepieciešamību;

j) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu būvprojektu un saņemto būvatļauju;

k) kapitālā remonta izmaksu aprēķinu(tāmi);

l) kredītiestāžu apstiprinātus dokumentus, kas apliecina, ka mājas īpašniekam (izīrētājam) ir kapitālajam remontam nepieciešamie izmaksu aprēķinā (tāmē) norādītie finansu līdzekļi.

15.4.9. Noteikumu 14. punktā minētajai personu kategorijai:

a) aktu par dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) tehnisko stāvokli;

b) dzīvesvietas izziņu;

c) notikušās stihiskās nelaimes apliecinošus dokumentus;

d) izziņu par maznodrošinātās personas statusu;

e) remontam nepieciešamo izmaksu aprēķina tāmi;

15.5. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papilddokumenti informācijas precizēšanai.

15.6. Personas, kuras saskaņā ar noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaujamas personu iesniegumā norādītajā palīdzības reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu un dokumentus attiecīgā palīdzības veida saņemšanai. Par pieņemto lēmumu un personas iekļaušanu attiecīgajā palīdzības reģistrā Komiteja paziņo rakstiski nosūtot lēmuma izrakstu.

15.7. Reģistrā iekļautās personas pienākums ir ne vēlāk kā divas nedēļas līdz dokumenta derīguma termiņa beigām iesniegt dokumentus, kuri apliecina personas tiesības sastāvēt šajā reģistrā, tas ir - sociālās palīdzības dienesta izziņu par maznodrošinātās personas statusa pagarināšanu, VDEĀK izziņas kopiju par invaliditātes termiņa pagarinājumu, dzīvesvietas izziņu vai īres līguma kopiju (ja ir izmaiņas ģimenes sastāvā un dzīvesvietā) un citus dokumentus par izmaiņām ģimenē.

15.8. Personas reģistrāciju attiecīgajā palīdzības reģistrā veic Pārvalde (izņemot palīdzības reģistru 2.2.), saskaņā ar Komitejas lēmumu. Persona tiek reģistrēta cauršūtā žurnālā ar numurētām lapām iesniegumu un attiecīgo dokumentu iesniegšanas secībā. (likuma "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 9. pants - Palīdzības reģistrā iekļaujamās ziņas).

15.9. Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra šādos gadījumos:

15.9.1. pēc personas rakstiska iesnieguma;

15.9.2. ja persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgajā palīdzības reģistrā;

15.9.3. ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu personas reģistrēšanai attiecīgajā palīdzības reģistrā;

15.9.4. ja persona atkārtoti nav sniegusi dokumentus, kuri apliecina tiesības saņemt iesniegumā noradīto pašvaldības palīdzību;

15.9.5. ja persona saņēmusi iesniegumā norādīto pašvaldības palīdzību.

15.10. Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Komiteja, 2 (divas nedēļas) iepriekš tai nosūtot rakstveida paziņojumu.

IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas un izīrēšanas kārtība

16. Brīvo dzīvokļu uzskaiti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 12. pantu veic Pārvalde.

17. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt Noteikumu 4. punktā minētajām personām, ja tādas ir.

18. Ja Noteikumu 4. punktā minēto personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt Noteikumu, piedāvājot 7.1. punktā minētām personām.

19. Ja Noteikumu 7.1. punktā minētās personas visas rakstveidā atteikušās īrēt dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt pārējām Noteikumu 7. punktā minētām personām reģistrācijas secībā. Ja tās rakstiski atsakās, tad piedāvā īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu Noteikumu 8. punktā minētajām personām reģistrācijas secībā.

20. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura reģistrēta palīdzības reģistrā vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, tiek piedāvātas piedāvājuma izteikšanas dienā pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļautās telpas ievērojot likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā" 18. pantā noteikto kartību.

21. Ja persona atteikusies no trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem, šī persona tiek palīdzības reģistrā pārreģistrēta ar pēdējo kārtas numuru.

V. Pārejas noteikumi

1. Lēmumu par pašlaik Jelgavas pašvaldības dzīvokļu uzskaitē esošo personu (ģimeņu) iekļaušanu attiecīgajā pašvaldības palīdzības reģistrā pieņem Sociālo lietu komiteja mēneša laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

2. Personas, kuras līdz Noteikumu stāšanās spēkā dienai atrodas vispārējā uzskaites rindā tiks uzņemtas vispārējās palīdzības reģistra grupā (Noteikumu 8.punkts).

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

23.05.2002