Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumus Nr. 302 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.166

Rīgā 2002.gada 23.aprīlī (prot. Nr.17, 8.§)

Putnu un inkubējamo olu aprites veterinārās prasības

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma

20.panta ceturto daļu un 25.panta 1.punktu

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības gaļas un olu iegūšanai vai medījumu resursu atjaunošanai paredzēto putnu (vistu, tītaru, pērļu vistiņu, pīļu, zosu, paipalu, baložu, fazānu, irbju, strausu), kā arī no putniem iegūto inkubējamo olu apritei.

2. Pārtikas un veterinārais dienests putnu audzēšanas un inkubējamo olu ieguves uzņēmumu iekļauj valsts uzraudzības objektu sarakstā un veic tā uzraudzību un kontroli.

 

 

II. Prasības putnu audzēšanas

un inkubējamo olu ieguves uzņēmumiem

3. Putnus audzē un inkubējamās olas iegūst uzņēmumā, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē.

4. Uzņēmumā, kurā audzē dažādu sugu putnus, katru sugu tur atsevišķi.

5. Pirms putnu ievietošanas uzņēmumā telpas iztukšo, tīra, mazgā un dezinficē.

6. Uzņēmumā olu inkubācijas cehu nodala no telpām, kurās tiek turēti putni.

7. Olu inkubācijas cehā iekārto vietas ar iekārtām inkubējamo olu šķirošanai un sadalīšanai pa kategorijām, dezinfekcijai, glabāšanai, inkubācijai un/vai cāļu šķilšanai, diennakti vecu putnu šķirošanai un, ja nepieciešams, vakcinācijai pirms nosūtīšanas.

8. Uzņēmumā nodrošina ražošanas tehnoloģiskā procesa plūsmas principu.

9. Olu inkubācijas procesā dezinficē:

9.1. inkubējamās olas - pirms inkubācijas;

9.2. inkubācijas telpas, iekārtas un inventāru - pēc katras olu partijas inkubācijas pabeigšanas.

10. Olu inkubācijas cehā:

10.1. nav pieļaujama putnu un grauzēju iekļūšana;

10.2. ir gludas, mazgājamas, dezinficējamas un ūdensnecaurlaidīgas sienas un grīdas;

10.3. ir dabiskais vai mākslīgais apgaismojums;

10.4. ir ventilācija, kas nodrošina ūdens tvaika kondensāta un gāzu aizvadīšanu un svaiga gaisa pievadīšanu.

11. Inkubējamās olas savāc no putnu novietnes un dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.

12. Uzņēmuma telpu dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

13. Uzņēmuma īpašnieks nodrošina putnu pastāvīgu uzskaiti un apkopo rezultātus par iegūtajiem, ievestajiem, izvestajiem putniem un inkubējamām olām, norādot:

13.1. skaitu;

13.2. putnu sugu un vecumu;

13.3. izcelsmi;

13.4. inkubācijas rezultātus;

13.5. laboratorisko izmeklējumu rezultātus;

13.6. putnu vakcinācijas datumu, ja tāda tikusi veikta, lietotās vakcīnas nosaukumu un sērijas numuru;

13.7. putnu saslimšanas vai nobeigšanās gadījumus un cēloņus;

13.8. ievešanas un izvešanas datumu;

13.9. izvešanas galapunktu.

14. Uzņēmuma īpašnieks:

14.1. informē inspektoru vai praktizējošo veterinārārstu par putnu iespējamo saslimšanu ar infekcijas slimībām;

14.2. nodrošina inspektoram vai viņa pilnvarotajam veterinārārstam atbilstošus darba apstākļus un pieeju jebkurai uzņēmuma ražošanas telpai;

14.3. pakļauj putnus infekcijas slimību diagnosticēšanas, ārstēšanas un profilakses pasākumiem;

14.4. nodrošina uzņēmuma darbiniekus ar darba apģērbu un apmeklētājus ar aizsargtērpu;

14.5. glabā šo noteikumu 13.punktā minētos datus ne mazāk kā divus gadus.

 

III. Veterinārās prasības putnu

un inkubējamo olu izplatīšanai

15. Inkubējamās olas un putnus atļauts izplatīt, ja:

15.1. tos iegūst uzņēmumā, kas ir Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē;

15.2. praktizējošs veterinārārsts (turpmāk - veterinārārsts) pirms izplatīšanas putniem nav konstatējis saslimšanas klīniskās pazīmes;

15.3. uzņēmums nav pakļauts normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, kas saistīti ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību;

15.4. pirms izplatīšanas putniem saskaņā ar valsts programmu par dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu veikta vakcinācija vai infekcijas slimību diagnostiskie izmeklējumi un ir saņemti izmeklējumu rezultāti par putnu veselības stāvokli.

16. Inkubējamās olas atļauts izplatīt, ja tās iegūtas no putniem, kuri uzņēmumā ir audzēti ne mazāk kā 42 dienas, un 24 stundas pirms inkubējamo olu izplatīšanas veterinārārsts ir veicis putnu apskati un nav konstatējis saslimšanas pazīmes.

17. Diennakti vecus putnus atļauts izplatīt, ja tie iegūti no putniem, kuri uzņēmumā ir audzēti ne mazāk kā 42 dienas, un pirms izplatīšanas veterinārārsts ir klīniski izmeklējis un nav konstatējis saslimšanas pazīmes.

18. Putnus, kas paredzēti audzēšanai, atļauts izplatīt, ja tie uzņēmumā audzēti ne mazāk kā 42 dienas un 24 stundas pirms izplatīšanas veterinārārsts ir tos klīniski izmeklējis un nav konstatējis saslimšanas pazīmes.

19. Putnus, kas paredzēti kaušanai, atļauts izplatīt, ja tie uzņēmumā audzēti ne mazāk kā 21 dienu un 48 stundas pirms izvešanas uz kautuvi veterinārārsts ir tos klīniski izmeklējis un nav konstatējis saslimšanas pazīmes.

20. Putnu un inkubējamo olu pārvadāšanai ir nepieciešami šādi veterinārie pavaddokumenti:

20.1. dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, pārvadājot putnus;

20.2. veterinārā apliecība, pārvadājot inkubējamās olas.

21. Diennakti vecus putnus un inkubējamās olas pārvadā vienreiz izmantojamās kastēs vai kastēs, kuras pirms atkārtotas lietošanas mazgā un dezinficē.

22. Pārvadājot diennakti vecus putnus un inkubējamās olas, jāievēro šādas prasības:

22.1. tos sadala pa sugām un grupām atbilstoši paredzētajam izmantošanas veidam;

22.2. kastē ievieto vienā uzņēmumā iegūtus diennakti vecus putnus vai inkubējamās olas.

23. Uz kastes norāda:

23.1. nosūtītājas valsts nosaukumu;

23.2. inkubējamo olu vai putnu sugu, skaitu un grupu;

23.3. tā uzņēmuma nosaukumu, adresi un uzraudzības numuru, kurā ir iegūti putni vai inkubējamās olas;

23.4. nosūtāmās kravas galamērķi.

24. Putnus pārvadā būros, krātiņos vai sprostos, kuros ievieto vienas sugas, vecuma un grupas putnus ar vienādu veselības stāvokli, kas iegūti vienā uzņēmumā.

25. Būrus, krātiņus vai sprostus:

25.1. pirms putnu ievietošanas tīra, mazgā un dezinficē;

25.2. pirms pārvadāšanas aizver un ievieto transportlīdzekļa kravas nodalījumā.

26. Uz būriem, krātiņiem vai sprostiem norāda šo noteikumu 23.punktā minēto informāciju.

27. Pārvadājot putnus, nepieļauj to saskarsmi ar dzīvniekiem, kuri atrodas ārpus pārvadājamās kravas.

28. Transportlīdzekļa kravas nodalījumu pirms putnu vai inkubējamo olu pārvadāšanas tīra, mazgā un dezinficē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

29. Transportlīdzekļu kravas nodalījumos kastes, būrus, krātiņus vai sprostus novieto tā, lai pārvadāšanas laikā novērstu ekskrementu un spalvu izkļūšanu no tiem.

30. Putnus vai inkubējamās olas cauri putnu gripas vai Ņūkāslas slimības uzraudzības zonai drīkst pārvadāt tikai pa dzelzceļu vai maģistrālajiem autoceļiem.

 

 

IV. Tranzīta pārvadājumu kārtība

31. Putnu un inkubējamo olu tranzīta pārvadājumiem ir nepieciešams eksportētājvalsts kompetentas pilnvarotas institūcijas izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts, kurā ir norādīts kravas galamērķis.

32. Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors var aizliegt putnu vai inkubējamo olu tranzītu cauri Latvijai, ja eksportētājvalstī vai tranzītvalstī konstatētās infekcijas slimības rada šo slimību izplatības draudus Latvijā.

 

 

V. Putnu un inkubējamo olu ievešanas kārtība Latvijā

33. Putnu un inkubējamo olu ievešanai ir nepieciešams eksportētājvalsts izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts, kurš iepriekš apstiprināts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

34. Latvijā var ievest putnus, kuri:

34.1. iegūti eksportētājvalstī vai tās administratīvajā teritorijā, kas ir oficiāli brīva no Ņūkāslas slimības un putnu gripas;

34.2. iegūti kompetentas institūcijas atzītā uzņēmumā vai atradušies tajā ne mazāk kā sešas nedēļas līdz nosūtīšanai;

34.3. iegūti uzņēmumā, kas nav pakļauts normatīvajos aktos noteiktajiem infekcijas slimību apkarošanas ierobežojumiem;

34.4. transportēti atbilstoši eksportētājvalsts prasībām;

34.5. nosūtīšanas dienā ir izmeklēti un atzīti par klīniski veseliem.

35. Latvijā var ievest dezinficētas un marķētas inkubējamās olas, kuras ir iegūtas no putniem saskaņā ar šo noteikumu 34.punkta prasībām.

36. Latvijā putnus vai inkubējamās olas atļauts ievest no valstīm, to administratīvajām teritorijām un uzņēmumiem, kuri ir iekļauti Pārtikas un veterinārā dienesta sarakstā (turpmāk - saraksts). Sarakstu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

37. Valstīs, to administratīvajās teritorijās un uzņēmumos, kuri nav iekļauti sarakstā un vēlas eksportēt putnus un inkubējamās olas, Pārtikas un veterinārais dienests veic inspekciju saskaņā ar Starptautiskā epizootiju biroja un Pasaules tirdzniecības organizācijas Sanitārā un fitosanitārā līguma principiem. Izdevumus, kas saistīti ar inspicēšanu, sedz eksportētājvalsts.

38. Gatavojot sarakstu, Pārtikas un veterinārais dienests attiecīgajā eksportētājvalstī vērtē:

38.1. veterinārā dienesta struktūru, darbību un pilnvaras;

38.2. putnu veselības stāvokli, īpašu uzmanību pievēršot A saraksta infekcijas slimībām;

38.3. regularitāti un kārtību, kādā Starptautiskajam epizootiju birojam tiek sniegta informācija par A un B saraksta infekcijas slimībām;

38.4. infekcijas slimību profilaksi, uzraudzību un likvidāciju reglamentējošos normatīvos aktus un to izpildi;

38.5. dzīvnieku barības piedevu, veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu lietošanu un kontroli;

38.6. dzīvnieku atliekvielu kontroles programmu;

38.7. eksportētājvalsts uzņēmuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

 

 

VI. Noslēguma jautājums

39. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

01.07.2002