Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likumā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

I. Izdarīt 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likumā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 10. un 24. pantā vārdu «apriņķim» ar vārdu «pagastam».

2. Papildināt 11, pantu ar otro daļu šādā redakcijā: «Zemesgrāmatas nodalījumi ir sastiprināti sējumā ar metāla stieņiem, kuri grāmatas augšējā vāka virspusē saliecami un saslēdzami ar patentslēdzi.»

3. Papildināt 13. pantu ar otro daļu šādā redakcijā: «Nodalījuma sākumā norāda arī īpašuma apzīmējumu kadastrā, ko attiecīgajam nekustamajam īpašumam piešķīris Valsts zemes dienests.»

4. Papildināt 14. pantu ar otro daļu šādā redakcijā: «Katra daļa tiek rakstīta uz atsevišķas lapas.»

5. Aizstāt 15., 16., 17., 18., 47., 50. un 82. pantā vārdus «aile (sleja)» un «aile» dažādos locījumos ar vārdu «iedaļa» attiecīgajā locījumā.

6. Papildināt 16. panta 1. punkta «a» apakšpunktu pēc vārda «īpašnieku» ar vārdiem «arī viņa personas kodu» un izslēgt 2. punkta «.a» apakšpunktā vārdus «(Civilproc. lik. 690. p. un 709. p. l, d.)».

7. 23. panta:

izteikt pirmo rindkopu šāda redakcija:

«Nostiprinājuma žurnāla lapa sadalīta sešas ailes, kuras ieraksta»;

izteikt 5. punktu šāda redakcija:

«5) zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmuma saturu, atzīmējot lēmuma pieņemšanas datumu, un»;

papildināt ar otro daļu šādā redakcijā:

«Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmumi, ar kuriem atstāti bez ievērības lūgumi par sākotnējo īpašuma tiesību nostiprināšanu, ievietojami atsevišķā lietā hronoloģiskā secībā.»

8. Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

«30. Ja nekustamais īpašums atrodas vairākās administratīvajās teritorijās, attiecīgā īpašuma daļa ierakstāma katra pagasta vai pilsētas zemesgrāmatā, norādot, ka tā ir vienota nekustama īpašuma daļa, kā arī norādot, kurā zemesgrāmatā ir ierakstīta nekustamā īpašuma pārējā daļa.»

9. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

«Ja kādā nodalījuma daļā nav vairs brīvas vietas jaunam ierakstam, šim nodalījumam pievieno jaunu zemesgrāmatas nodalījuma attiecīgās daļas lapu, par ko iepriekšējā lapā izdara atzīmi.»

10. Papildināt 36. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: «Tas, vai apgrūtinājumi attiecas uz kādu šāda īpašuma daļu vai visām daļām, norādāms nostiprinājuma lēmumā.»

11. Izslēgt 37. panta pirmajā rindkopā vārdus «neatkarīgi no savienojamo īpašumu atrašanās vienā vai vairākos zemesgrāmatu nodaļu rajonos».

12. Aizstāt 41. un 42. pantā vārdus «Valdības Vēstnesī» ar vārdiem «oficiālā laikrakstā».

13. Izslēgt 58. panta trešo daļu.

14. 62. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcija:

«Bez iepriekšējā (61.) pantā paredzētajiem pielikumiem, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu, jāuzrāda noteiktā kārtībā izgatavoti un reģistrēti plāni ar oriģināliem reģistrācijas uzrakstiem, kā arī tehniskās inventarizācijas dokumenti»;

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

«Plāni arī jāuzrāda:»;

izslēgt piezīmi.

15. Izslēgt 63. pantā vārdus «un 62. panta pirmā daļa».

16. Aizstāt 87. pantā vārdus «Valsts statistikas pārvaldei» ar vārdiem «Valsts zemes dienestam».

17. Aizstāt 88. pantā vārdus «Zemkopības ministrijai» ar vārdiem «Valsts zemes dienestam».

18. Papildināt 100. pantu ar šāda satura otro daļu:

«Ja ir ierosināta krimināllieta par viltojumu, uz izmeklēšanas iestāžu lēmumu pamata var tikt izņemti attiecīgi zemesgrāmatu nodalījumi, atsevišķi dokumenti no nekustamo īpašumu lietām vai nostiprinājumu žurnāli, to vieiā atstājot zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka apliecinātus dublikātus. Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti atdodami atpakaļ zemesgrāmatu nodaļai.»

19. Izteikt 107. pantu šādā redakcijā:

«107. pants. Kancelejas nodevu (106. panta 2. punkts) iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu - 1/3 no minimālās mēnešalgas;

2) par šā likuma 44. panta pirmajā daļā paredzētajiem jaunu tiesību nostiprinājumiem, pēc katra dokumenta - 1/10 no minimālās mēnešalgas;

3) par zemesgrāmatu akta izsniegšanu - 1/20 no minimālās mēnešalgas;

4) par zemesgrāmatu akta noraksta izsniegšanu - 1/20 no minimālās mēnešalgas;

5) par 44. panta pirmajā daļā paredzētajiem tiesību pārgrozījumu un dzēsumu nostiprinājumiem, kā arī par tā paša panta otrajā daļā paredzētajiem nostiprinājumiem, pēc katra dokumenta - 1/30 no minimālās mēnešalgas.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami pēc šā panta 2. punkta, bet citi - pēc 5. punkta, tad par visiem nostiprinājumiem pēc dokumenta kopā ņem - 1/10 no minimālās mēnešalgas;

6) par vēlāku nostiprinājumu uzrakstiem uz zemesgrāmatu aktiem vai to norakstiem - 1/30 no minimālās mēnešalgas;

7) par zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu norakstiem - 1/30 no minimālās mēnešalgas;

8) par rakstveida uzziņām, izrakstiem un norakstiem no zemesgrāmatu nodalījuma - 1/30 no minimālās mēnešalgas;

9) par nekustama īpašuma lietai vai dokumentu grāmatai pievienota dokumenta norakstiem un izrakstiem no loksnes, skaitot nepilnu loksni par pilnu - 1/40 no minimālās mēnešalgas;

10) par zemesgrāmatas nodalījuma, nekustamā īpašuma lietas, nostiprinājumu žurnāla un dokumentu grāmatas lasīšanu no katras hipotekārās vienības - 1/50 no minimālās mēnešalgas.»

20. Izslēgt daļu «Pārejas noteikumi».

II. Šis likums stājas spēkā ar 1993. gada 5. aprīlī.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 30. martā

05.04.1993