Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.69

Rīgā 2002.gada 19.februārī (prot. Nr.8 4.§)
Noteikumi par valsts aģentūras un pašvaldības aģentūras gada publiskajiem pārskatiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 22. un 41.pantu un
Likuma par budžetu un finansu vadību 14.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka informāciju, kāda iekļaujama valsts aģentūras un pašvaldības aģentūras sagatavotajos gada publiskajos pārskatos (turpmāk — pārskats), lai informētu sabiedrību par aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem un par aģentūrai piešķirto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī kārtību, kādā sagatavojams valsts aģentūras pārskats.

2. Pārskatā iekļaujama šāda informācija:

2.1. aģentūras izveidošanas mērķi;

2.2. aģentūras funkcijas un uzdevumi;

2.3. aģentūras juridiskais statuss un struktūra;

2.4. aģentūras darbības plānotie rezultāti un to izpildes izvērtējums:

2.4.1. aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijā noteiktie galvenie uzdevumi un to izpildes izvērtējums;

2.4.2. pārvaldes līgumā noteiktie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji un to izpildes izvērtējums;

2.4.3. aģentūras kārtējā gada darbības plānā noteiktie galvenie sasniedzamie darbības rezultāti un to izpildes izvērtējums;

2.4.4. pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas (piemēram, likumdošanā, aģentūras struktūrā);

2.5. valsts investīciju programmas projektu plānoto uzdevumu izpilde;

2.6. pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, izmaksu samazinājumu, pieejamības nodrošināšanu;

2.7. atsauksmes par aģentūras darbību (pozitīva informācija presē, pozitīva sadarbības partneru atsauksme, konsultatīvās padomes vērtējums, klientu apmierinātība ar pakalpojumiem, kas noteikta, pamatojoties uz klientu aptauju rezultātiem, sūdzību un kļūdu samazinājums u.c. informācija);

2.8. iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās pilnveidošanai;

2.9. informācija par aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem un izcenojumu izmaiņas prognoze nākamajam pārskata periodam;

2.10. finansējums un tā izlietojums:

2.10.1. valsts (pašvaldību) budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļi, īpašiem mērķiem paredzētie (speciālā budžeta) ieņēmumi un to izlietojums;

2.10.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (atbilstoši pakalpojumu veidiem), tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, un to izlietojums;

2.10.3. aģentūras saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums;

2.10.4. līdzekļu ekonomija, kas panākta, uzlabojot darba efektivitāti;

2.11. informācija par valsts investīciju programmā ietverto projektu realizācijai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu;

2.12. personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana;

2.13. prognozes un plāni:

2.13.1. plānotie pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

2.13.2. plānotie pasākumi resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai un administrēšanas sistēmas uzlabošanai;

2.13.3. aģentūras finansu saistības;

2.14. informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.

3. Pašvaldības dome (padome) var noteikt papildu informāciju, kas iekļaujama pašvaldības aģentūras pārskatā.

4. Pārskatā iekļaujama informācija, kas tiek balstīta uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un analizējamiem rādītājiem.

5. Pārskata apjoms parasti nepārsniedz 20 A4 formāta lapas (ieskaitot pielikumus).

6. Valsts aģentūras pārskatu sagatavo līdz nākamā gada 1.jūlijam.

7. Valsts aģentūras pārskatu sagatavo un apstiprina aģentūras direktors.

8. Valsts aģentūras direktors ir atbildīgs par pārskata atbilstību šo noteikumu prasībām un tā sagatavošanu šo noteikumu 6.punktā noteiktajā termiņā.

9. Valsts aģentūra ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pārskata sagatavošanas pārskatu publicē atsevišķā sabiedrībai pieejamā izdevumā vai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš
28.02.2002