Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.66

Rīgā 2002.gada 19.februārī (prot. Nr.8, 1.§)

Noteikumi par atpakaļievestajām precēm

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma

40.panta pirmo un otro daļu un 42.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā preces, kas iepriekš izvestas no Latvijas Republikas muitas teritorijas, atbrīvojamas no muitas maksājumiem.

2. Atpakaļievestās preces atbrīvo no muitas maksājumiem arī tad, ja tās ir tikai daļa no iepriekš izvestajām precēm.

3. Noteikumi attiecas arī uz darbgaldu, instrumentu, aparātu vai citu no Latvijas Republikas muitas teritorijas izvestu preču daļām vai piederumiem.

 

II. Preču atbrīvojums no muitas maksājumiem

4. No muitas maksājumiem atbrīvo preces, kuras pārvieto ar Latvijas Republikā izsniegtu ATA karneti.

5. Atpakaļievestās preces atbrīvo no muitas maksājumiem, ja:

5.1. precēm pēc to izvešanas no Latvijas Republikas muitas teritorijas ir veikta tikai tāda apstrāde, kas nepieciešama to uzturēšanai labā stāvoklī vai kas maina tikai to ārējo izskatu, vai kas izlabo defektus vai bojājumus, kuri nodarīti precēm laikā, kad tās atradās ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas, un bez kuras preces vairs nevarētu izmantot paredzētajiem nolūkiem;

5.2. precēm pēc to izvešanas no Latvijas Republikas muitas teritorijas ir veikta citāda apstrāde nekā tā, kas nepieciešama to uzturēšanai labā stāvoklī vai kas maina to ārējo izskatu, bet preces ir izrādījušās bojātas vai nepiemērotas to izmantošanai paredzētajiem nolūkiem, ja izpildīti šādi nosacījumi:

5.2.1. apstrāde tika izmantota, vienīgi lai salabotu preces vai uzturētu tās labā stāvoklī;

5.2.2. preču nepiemērotība izmantošanai paredzētajiem nolūkiem kļuva skaidra tikai pēc apstrādes uzsākšanas.

6. Ja atpakaļievestās preces ir pakļautas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajai apstrādei un tām būtu piemērojami muitas maksājumi, ja tās pieteiktu muitas procedūrai - izvešana pārstrādei -, piemēro normatīvos aktus par muitas maksājumu piemērošanu saskaņā ar muitas procedūras - izvešana pārstrādei - nosacījumiem.

7. Ja preces ir bijušas pakļautas apstrādei, kas ietver remontu vai uzturēšanu labā stāvoklī, kuru neparedzētu apstākļu dēļ bija nepieciešams veikt ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas, un par to muitas iestādei ir iesniegts attiecīgs pamatojums, atbrīvojumu no muitas maksājumiem atpakaļievestajām precēm piešķir atbilstoši vērtībai, kāda tām bija izvešanas laikā no Latvijas Republikas muitas teritorijas, neņemot vērā atpakaļievesto preču vērtības palielinājumu.

8. Lai piemērotu šo noteikumu 7.punktā noteikto kārtību, atpakaļievesto preču vērtību uzskata par palielinātu, ja apstrādes darbības pārsniedz apjomu, kas ir obligāti nepieciešams, lai dotu iespēju tās turpmāk izmantot tādā pašā veidā kā iepriekš.

9. Ja preču remontam vai uzturēšanai labā stāvoklī nepieciešamas rezerves daļas, atļauts izmantot tikai tādas rezerves daļas, kas nepieciešamas, lai preces pēc remonta varētu izmantot tādā pašā veidā kā to izvešanas brīdī.

10. Atpakaļievestās lauksaimniecības preces atbrīvo no muitas maksājumiem, ja:

10.1. preces ir iepriekš izvestas no Latvijas Republikas muitas teritorijas un par tām ir nokārtotas preču izvešanai nepieciešamās muitas formalitātes, lai iegūtu atlīdzinājuma summu vai citu par preču izvešanu paredzētu summu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

10.2. preces izvedot, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piešķirti citi finansiāli atvieglojumi.

11. Atpakaļievestajām lauksaimniecības precēm atbrīvojumu no muitas maksājumiem piešķir, ja muitas iestāde dokumentāri pārliecinās, ka preču izvedējs ir atmaksājis šo noteikumu 10.punktā minēto atlīdzinājuma summu vai citu par preču izvešanu paredzēto summu vai ka Valsts ieņēmumu dienests ir veicis nepieciešamos pasākumus šādas summas ieturēšanai, vai ka ir atcelti citi piešķirtie finansiālie atvieglojumi un spēkā ir kāds no šādiem nosacījumiem:

11.1. preces nevar izlaist brīvam apgrozījumam valstī, uz kuru tās tika sūtītas, saskaņā ar tur spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

11.2. preces ir bojātas vai neatbilst attiecīgā noslēgtā līguma nosacījumiem, un preču saņēmējs tās ir nosūtījis atpakaļ;

11.3. preces tiek atpakaļievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā tāpēc, ka tās nevarēja izmantot paredzētajiem nolūkiem citu no preču izvedēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

12. Par lauksaimniecības precēm, kas tiek atpakaļievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā tāpēc, ka tās nevarēja izmantot paredzētajiem nolūkiem citu no preču izvedēja neatkarīgu apstākļu dēļ, uzskata preces, kuras:

12.1. tiek nosūtītas atpakaļ uz Latvijas Republikas muitas teritoriju, ja sabojājušās šīs preces vai transportlīdzeklis, ar kuru tās tika vestas, un sabojāšanās notikusi pirms preču nosūtīšanas saņēmējam;

12.2. sākotnēji tika izvestas, lai tās patērētu vai pārdotu gadatirgū vai līdzīgā pasākumā, un kuras paredzētajā veidā netika patērētas vai pārdotas;

12.3. nebija iespējams piegādāt preču saņēmējam, jo viņš nespēja ievērot līgumu, uz kuru pamatojoties preces tika izvestas;

12.4. ārēju un no pusēm neatkarīgu traucējumu dēļ nevarēja tikt nogādātas preču saņēmējam vai sasniedza viņu pēc saistošā piegādes datuma, kas noteikts līgumā, uz kuru pamatojoties preces tika izvestas;

12.5. ietilpst parastajā Latvijā audzēto augļu un dārzeņu tirgū, izvestas un nosūtītas pārdošanai pēc pasūtījuma, bet netika pārdotas trešās valsts galamērķa tirgū.

 

III. Muitas iestādē iesniedzamie dokumenti

13. Veicot preču izvešanai nepieciešamās muitas formalitātes, muitas iestāde Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā pēc ieinteresētās personas lūguma izsniedz informācijas dokumentu INF 3 (pielikums), kurā norādīta preču identificēšanai nepieciešamā informācija, ja preces paredzēts atpakaļievest Latvijas Republikas muitas teritorijā.

14. Atpakaļievestās preces izlaišanai brīvam apgrozījumam deklarē rakstiski vai elektroniski (Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā), un par tām kopā ar deklarāciju preču izlaišanai brīvam apgrozījumam iesniedz:

14.1. eksporta deklarācijas kopiju, kuru muitas iestāde atdod preču izvedējam, vai tās kopiju, kuru apstiprinājusi muitas iestāde;

14.2. informācijas dokumentu INF 3.

15. Ja ir izpildīti visi nosacījumi, lai preces atzītu par atpakaļievestām precēm, un muitas iestādes rīcībā ir pierādījumi, ka preces, kas deklarētas izlaišanai brīvam apgrozījumam, sākotnēji tika izvestas no Latvijas Republikas muitas teritorijas, muitas iestāde, deklarējot preces, šo noteikumu 14.1. un 14.2.apakšpunktā minētos dokumentus nepieprasa.

16. Preces, kuras pārvieto ar Latvijas Republikā izsniegtu ATA karneti, var tik atzītas par atpakaļievestām precēm arī pēc ATA karnetes derīguma termiņa beigām.

17. Ja nepieciešams, muitas iestādes amatpersona, kas noformē preču atpakaļievešanu, var ieinteresētajai personai pieprasīt iesniegt dokumentārus papildu pierādījumus atpakaļievesto preču identificēšanai.

18. Ja preču izvešana saskaņā ar normatīvajiem aktiem var būt par iemeslu atlīdzinājuma summas vai citas par preču izvešanu paredzētās summas saņemšanai, atpakaļievedot preces, papildus šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem deklarācijai pievieno atbildīgās institūcijas izsniegtu rakstisku apliecinājumu par šādas summas piešķiršanu. Apliecinājumā norāda nepieciešamās ziņas, kas ļauj muitas iestādei, kurā attiecīgās preces deklarē izlaišanai brīvam apgrozījumam, pārbaudīt, vai apliecinājums attiecas uz minētajām precēm.

19. Ja preču izvešana nav saistīta ar preču izvešanai nepieciešamo muitas formalitāšu veikšanu, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūtu atlīdzinājuma summu vai citu par preču izvešanu paredzēto summu, apliecinājumā ieraksta norādi "Preces izvedot, nepiešķir nekādu atlīdzinājuma summu vai citu par preču izvešanu paredzētu summu".

20. Ja preču izvešana ir saistīta ar preču izvešanai nepieciešamo muitas formalitāšu veikšanu, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūtu atlīdzinājuma summu vai citu par preču izvešanu paredzēto summu, apliecinājumā ieraksta vienu no šādām norādēm: "Preces izvedot, atlīdzinājuma summa vai cita par preču izvešanu paredzētā summa ir samaksāta par ... (daudzums)" vai "Preces izvedot, tiek atceltas tiesības uz atlīdzinājuma summas vai citas par preču izvešanu paredzētas summas samaksu par ... (daudzums)" (atkarībā no tā, vai atbildīgās institūcijas ir vai nav samaksājušas atlīdzinājuma summu vai citu par preču izvešanu paredzētu summu).

 

 

IV. Informācijas dokuments INF 3

21. Ja kopā ar deklarāciju preču izlaišanai brīvam apgrozījumam ir iesniegts šo noteikumu 13.punktā minētais informācijas dokuments INF 3, šo noteikumu 18.punktā minēto apliecinājumu ieraksta informācijas dokumenta INF 3 veidlapā.

22. Ja muitas iestādei, kurā preces deklarē izlaišanai brīvam apgrozījumam, ir iespējas pārliecināties par to, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav piešķirta nekāda atlīdzinājuma summa vai cita par preču izvešanu paredzēta summa un ka tāda summa nevar tikt piešķirta vēlāk, šo noteikumu 18.punktā minēto apliecinājumu nepieprasa.

23. Ja izvestās preces atpakaļievedīs Latvijas Republikas muitas teritorijā caur vairākām muitas iestādēm, pēc preču izvedēja lūguma muitas iestāde izsniedz vairākus informācijas dokumenta INF 3 eksemplārus vai aizstāj iepriekš izsniegto informācijas dokumentu INF 3 ar vairākiem informācijas dokumenta INF 3 eksemplāriem, kuros norādīts izvesto preču kopējais daudzums.

24. Pēc preču izvedēja lūguma muitas iestāde informācijas dokumentu INF 3 var izsniegt arī tikai attiecībā uz daļu no izvestajām precēm.

25. Informācijas dokumenta INF 3 oriģinālu un vienu kopiju atdod preču izvedējam uzrādīšanai atpakaļievešanas muitas iestādē. Otru kopiju uzglabā oficiālajā lietvedībā tajā muitas iestādē, kura to izsniegusi.

26. Atpakaļievešanas muitas iestāde ieraksta informācijas dokumenta INF 3 oriģinālā un kopijā atpakaļievesto preču daudzumu, kas ir atbrīvots no muitas maksājumu samaksas, oriģinālu saglabā, bet kopiju, uz kuras norādīts deklarācijas preču izlaišanai brīvam apgrozījumam reģistrācijas numurs un datums, nosūta tai muitas iestādei, kura to izsniegusi.

27. Ja informācijas dokumenta INF 3 oriģināls nozagts, pazudis vai iznīcināts, ieinteresētā persona var lūgt izsniegt informācijas dokumenta INF 3 dublikātu tajā muitas iestādē, kura izsniegusi informācijas dokumenta INF 3 oriģinālu. Uz dublikāta uzraksta norādi "DUBLIKĀTS", bet uz muitas iestādes rīcībā esošā informācijas dokumenta INF 3 kopijas muitas iestāde izdara atzīmi par to, ka izsniegts dublikāts.

28. Pēc atpakaļievešanas muitas iestādes pieprasījuma izvešanas muitas iestāde sniedz visu tās rīcībā esošo informāciju, kas palīdzētu noteikt, vai preces atbilst visiem nepieciešamajiem nosacījumiem šajos noteikumos minēto atvieglojumu piešķiršanai. Informācijas dokumentu INF 3 var izmantot kā atpakaļievešanas muitas iestādes pieprasījumu un izvešanas muitas iestādes paziņojumu.

 

 

V. Noslēguma jautājums

29. Noteikumi stājas spēkā ar 2002. gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

166 COPY.GIF (182591 bytes)

266 COPY.GIF (130098 bytes)

366 COPY.GIF (160280 bytes)

466 COPY.GIF (118277 bytes)

01.07.2002