Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par Aizsardzības spēkiem»

Izdarīt likumā «Par Aizsardzības spēkiem» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46/47/48; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13, 19; Latvijas Vēstnesis, 1994, 131) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. pantā vārdus: «Saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 4. novembra likumu «Par valsts aizsardzību»».

2. Aizstāt 12. panta pirmajā un otrajā daļā, 13. panta nosaukuma, pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 21, panta piektajā daļa, 24. panta pirmajā un ceturtajā daļā, 25. pantā, 28. panta otrajā daļā: 33. panta ceturtajā daļā un 38, panta trešajā daļā vārdus «Aizsardzības spēku komandieris» (attiecīgā locījumā) ar vārdiem «Nacionālo bruņoto spēku komandieris» (attiecīgā locījumā).

3. Izslēgt 12. panta pirmajā daļā trešo un ceturto teikumu.

4. Izslēgt 13. panta trešajā daļā vārdus «Valsts aizsardzības padomes priekšsēdētājam un».

5. Izslēgt 14. pantu.

6. Izteikt 18. panta tekstu Šāda redakcijā: «Obligātajā valsts dienestā Latvijas Republikas pilsoņus iesauc saskaņā ar likumu «Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu».»

7. 24. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus «Aizsardzības spēku komandiera vietnieka»;

ieslēgt trešo dalu;

uzskatīt līdzšinējo ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par trešo, ceturto un piekto daļu.

8. Izslēgt 38. panta trešajā daļā vārdus «Aizsardzības spēku Štābā».

9. Papildināt likumu ar 45.1 pantu šādā redakcijā:

«45.1 pants. Virsnieku un virsdienesta instruktoru un kareivju valsts apgāde

Virsnieki un virsdienesta instruktori un kareivji dienesta laikā ir daļējā valsts apgādībā. Apgādes nosacījumus un normas reglamentē Ministru kabinets.»

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 173 «Par grozījumu likumā «Par Aizsardzības spēkiem»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 19).

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 24. novembrī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 13. decembrī

27.12.1994