Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu atsaukšanas kārtība

1. pants. Tiesības ierosināt deputātu atsaukšanu

(1) Tiesības ierosināt pilsētas domes, rajona padomes vai pagasta padomes deputāta (turpmāk - deputāta) atsaukšanu šā likuma 2. un 3. pantā noteiktajā kārtībā ir vēlētājiem, kuri parakstījuši attiecīgo deputātu kandidātu sarakstu.

(2) Vēlētāji, kuri parakstījuši attiecīgo deputātu kandidātu sarakstu, var ierosināt vienlaikus atsaukt vairākus deputātus, kas ir ievelēti no Šā saraksta.

(3) Deputāta atsaukšanu var ierosināt, ja līdz pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes kārtējām vēlēšanām ir atlicis ne mazāk kā gads.

2. pants. Deputāta atsaukšanas iesniegums

(1) Deputāta atsaukšanas iesnieguma veidlapu formas apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija. Iesniegumu veidlapas Centrālā vēlēšanu komisija pietiekamā skaitā nosūta visām pilsētu, rajonu un pagastu vēlēšanu komisijām.

(2) Deputāta atsaukšanas iesnieguma veidlapas izsniedz pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs jebkuram no attiecīgā deputātu kandidātu saraksta parakstītājiem. Pēc veidlapas saņemšanas persona, kura pirmā paraksta iesniegumu, tajā ieraksta atsaucamā deputāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, izglītību, nodarbošanos, domi (padomi), kurā deputāts ievēlēts, tā deputātu kandidātu saraksta nosaukumu, no kura deputāts ievēlēts, kā arī deputāta atsaukšanas iemeslu. Pēc tam vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs apzīmogo iesniegumu ar vēlēšanu komisijas zīmogu un ieraksta veidlapā tās izsniegšanas datumu.

3. pants. Deputāta atsaukšanas iesnieguma iesniegšana

(1) Ja divu mēnešu laikā no veidlapas izsniegšanas dienas deputāta atsaukšanas iesniegumu ir parakstījuši ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no tiem vēlētājiem, kuri parakstījuši attiecīgo deputātu kandidātu sarakstu, to var iesniegt attiecīgās pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam.

(2) Ja deputātu kandidātu saraksta parakstītāji vēlas ierosināt atsaukt divus vai vairākus deputātus, par katra deputāta atsaukšanas ierosināšanu iesniedzams atsevišķs iesniegums.

4. pants. Drošības nauda

(1) Vēlēšanu komisija pieņem tikai tādus deputātu atsaukšanas

iesniegumus, kuru iesniedzēji ir iemaksājuši drošības naudu:

1) ja tiek atsaukts Rīgas Domes deputāts - 1000 latus;

2) ja tiek atsaukts republikas pilsētas domes vai rajona padomes deputāts - 500 latus;

3) ja tiek atsaukts rajona pilsētas domes vai pagasta padomes deputāts - 200 latus.

(2) Drošības nauda iemaksājama attiecīgās pašvaldības norēķinu kontā. Banka drošības naudas iemaksātajam izsniedz kvīti, kurā norādīts drošības naudas iemaksātājs, atsaucamā deputāta vārds un uzvārds, dome (padome), kurā viņš ievēlēts, tā deputātu kan- didātu saraksta nosaukums, no kura deputāts ievēlēts, un drošības naudas iemaksāšanas laiks. Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena deputāta atsaukšanas iesniegumu. Ja deputāts tiek atsaukts, drošības nauda atdodama iemaksātajam, pārējos gadījumos drošības nauda tiek ieskaitīta attiecīgās pašvaldības budžetā.

5. pants. Deputāta atsaukšanas iesnieguma izskatīšana

(1) Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam desmit dienu laikā pēc tam, kad iesniegts deputāta atsaukšanas iesniegums, ir pienākums:

1) pārbaudīt, vai iesniegumu parakstījuši vēlētāji, kuriem Ir tiesības ierosināt deputāta atsaukšanu;

2) sasaukt vēlēšanu komisijas sēdi, kurā jāpieņem lēmums par deputāta atsaukšanas izsludināšanu vai iesnieguma atdošanu atpakaļ tā parakstītājiem,

6. pants. Paraksta atsaukšana

(1) Parakstu zem deputāta atsaukšanas iesnieguma var atsaukt tikai līdz brīdim, kad vēlēšanu komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par deputāta atsaukšanas izsludināšanu.

(2) Iesnieguma parakstītājs savu parakstu var atsaukt, iesniedzot vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam rakstveida iesniegumu.

7. pants. Lēmums par deputāta atsaukšanas iesnieguma atdošanu atpakaļ

(1) Lēmumu par deputāta atsaukšanas iesnieguma atdošanu atpakaļ tā parakstītājiem vēlēšanu komisija pieņem tikai tad, ja pēc nederīgo vai atsaukto parakstu svītrošanas iesniegumā ir palicis mazāk parakstu, nekā noteikts šā likuma 3. pantā.

(2) Par nederīgiem tiek atzīti to vēlētāju paraksti, kuriem saskaņā ar likumu nav tiesību parakstīt deputāta atsaukšanas iesniegumu.

8. pants. Deputāta atsaukšanas izsludināšana

Ja vēlēšanu komisija konstatē, ka deputāta atsaukšanas iesniegums atbilst šā likuma prasībām, tā pieņem lēmumu par deputāta atsaukšanas izsludināšanu. Lēmumā jānorāda atsaucamā deputāta vārds un uzvārds, dome (padome), kurā deputāts ievēlēts, tā deputātu kandidātu saraksta nosaukums, no kura deputāts ievēlēts, atsaukšanas iemesls, kā arī diena, kad notiks balsošana par deputāta atsaukšanu. Lēmums publicējams laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» ne vēlāk ka septiņas dienas pēc tā pieņemšanas.

9. pants. Balsošanas diena

Balsošanai par deputāta atsaukšanu jānotiek sestdienā vai svētdienā, bet ne agrāk kā 40 dienas un ne vēlāk kā 50 dienas pēc tam, kad vēlēšanu komisija ir pieņēmusi lēmumu par deputāta atsaukšanas izsludināšanu.

10. pants. Balsošanas komisija un iecirkņi

(1) Balsošanas sagatavošanu organizē, kā arī balsošanas rezultātus aprēķina un tos publicē attiecīgās pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisija.

(2) Balsošanas norisi uzrauga un balsis saskaita iecirkņu vēlēšanu komisijas.

(3) Balsošanas iecirknī pēc iespējas iekārtojami visās vietās, kur tie bija, kad tika vēlēta attiecīgā dome (padome).

11. pants. Balsošanas iecirkņu iekārtošana

(1) Visi balsošanas iecirkņi iekārtojami ne vēlāk kā piecas dienas pirms balsošanas dienas. Balsošanas iecirkņos redzamā vietā izliekams vēlēšanu komisijas lēmums par deputāta atsaukšanas izsludināšanu.

(2) Balsošanas telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur balsotājs vienatnē izdara nepieciešamās atzīmes balsošanas zīmē.

12. pants. Balsošanas zīme

(1) Balsošanas zīmes paraugu apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.

(2) Balsošanas zīmē jābūt ierakstītam atsaucamā deputāta vārdam un uzvārdam, tā deputātu kandidātu saraksta nosaukumam, no kura atsaucamais deputāts ievēlēts, un tās domes (.padomes) nosaukumam, kurā atsaucamais deputāts ievēlēts. Zem šā teksta balsošanas zīmē jābūt ierakstītam-.

«Es balsoju par (deputāta vārds un uzvārds) atsaukšanu.» «Es balsoju pret( deputāta vārds un uzvārds) atsaukšanu.» (3) Pilsētas, rajona un pagasta vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms balsošanas dienas izsūta visām iecirkņu vēlēšanu komisijām balsošanas zīmes pietiekamā skaitā.

13. pants. Balsošanas kārtība

(1) Balsošanas kārtību reglamentē Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 25., 26., 27, pants, 28. panta otrā un trešā daļa, 30. panta otrā daļa, 32., 33., 34., 35. un 36. pants, kā ari šā panta noteikumi.

(2) Balsošana par deputāta atsaukšanu ir aizklāta. Balsošanas telpās komisijas locekļi balsotājam izsniedz tik daudz balsošanas zīmju, cik deputātu atsaukšana ir izsludināta.

(3) Ja vēlētājs vēlas balsot par attiecīgā deputāta atsaukšanu, g viņš balsošanas zīmē svītro vārdus-. «Es balsoju pret (attiecīgā deputāta vārds un uzvārds) atsaukšanu.»

(4) Ja vēlētājs vēlas balsot pret attiecīgā deputāta atsaukšanu, ( viņš balsošanas zīmē svītro vārdus: «Es balsoju par (attiecīgā deputāta vārds un uzvārds) atsaukšanu.»

(5) Kad vēlētājs balsošanas zīmē ir izdarījis Šā panta trešajā vai ceturtajā daļā paredzētos svītrojumus, viņš balsošanas zīmi saloka un iedod vēlēšanu komisijas loceklim, kas balsotāja klātbūtnē to apzīmogo. Pēc tam balsotājs balsošanas zīmi iemet balsošanas kastē.

(6) Par nederīgām atzīstamas balsošanas zīmes, kurās izdarītā atzīmes neatbilst šā panta trešās vai ceturtās dalās noteikumiem, saplēstas balsošanas zīmes vai ari tādas, no kurām nav saprotam: balsotāja attieksme pret atsaucamo deputātu.

14. pants. Balsu skaitīšana

(1) Balsu skaitīšanu izdara iecirkņa vēlēšanu komisija atklāti sēdē, kurā kā novērotāji var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti pārstāvji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības, kuras pieteiktie kandidāti ir ievēlēt attiecīgajā domē (padomē).

(2) Pirms balsošanas kastes atvēršanas neizmantotas un sabojātās balsošanas zīmes ir saskaitāmas un Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā dzēšamas.

(3) Pēc tam izdarāma balsu skaitīšana. Vispirms atver balsošanas kastes, saskaita balsošanas zīmes un pārliecinās, vai to skaits saskan ar balsošanā piedalījušos balsotāju skaitu. Pēc tam nošķir un atsevišķi saskaita derīgās un nederīgās balsošanas zīmes. Ja rodas domstarpības par balsošanas zīmju derīgumu, vēlēšanu komisija jautājumu izšķir ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

(4) Pēc tam saskaita, cik balsis ir nodotas par un cik pret deputāta atsaukšanu.

(5) Pēc balsu skaitīšanas un protokola sastādīšanas visas derīgās, nederīgās un neizlietotās balsošanas zīmes un viens iecirkņa vēlēšanu komisijas sēdos protokola eksemplārs iesaiņojams, caurauklojams un apzīmogojams. Pēc tam iecirkņa vēlēšanu komisija nosūta visus balsošanas materiālus pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijai. Līdz ar balsošanas materiāliem nosūtāms pavadraksts, kurā norādīts, kad un ar ko balsošanas materiāli nosūtīti.

15. pants. Balsošanas rezultātu aprēķināšana

(1) Pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisija balsošanas rezultātus aprēķina pēc protokoliem, kas saņemti no iecirkņu vēlēšanu komisijām.

(2) Deputāts uzskatāms par atsauktu, ja par viņa atsaukšanu nodoto balsu skaits pārsniedz pusi no pilnā balsu skaita, ko attiecīgās domes (padomes) vēlēšanās saņēma tas deputātu kandidātu saraksts, no kura tika ievēlēts atsaucamais deputāts. Turklāt par deputāta atsaukšanu nodoto balsu skaitam jābūt lielākam nekā pret viņa atsaukšanu nodoto balsu skaitam.

16. pants. Balsošanas rezultātu apstiprināšana un izsludināšana

(1) Balsošanas rezultātus apstiprina pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisija ar savu lēmumu un kopā ar pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas sēžu protokoliem to nekavējoties nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc balsošanas tās rezultātus publicē laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

17. pants. Vēlēšanu komisijas lēmumu pārsūdzēšana

(1) Deputātu atsaukšanas ierosinātājiem, kā arī deputātam, kura atsaukšana ir ierosināta, ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas. Tiesai sūdzība jāizskata trīs dienu laikā pēc tās iesniegšanas.

(2) Ja tiesa, izskatījusi sūdzību, konstatē, ka deputāta atsaukšanas ierosināšanas vai balsošanas procesā ir pieļauti tādi likuma pārkāpumi, kas izšķiroši ietekmējuši balsošanas rezultātus, tā ar savu lēmumu atcel vēlēšanu komisijas lēmumu par balsošanas rezultātu apstiprināšanu, Šādā gadījumā pilsētas, rajona vai pagasta padomes vēlēšanu komisija desmit dienu laikā izsludina atkārtotu balsošanu.

18. pants. Balsošanas organizēšanas izdevumu segšana

Ar balsošanas sagatavošanu un norisi saistītie izdevumi tiek segti no attiecīgās pašvaldības budžeta.

19. pants. Deputāta atsaukšanas kampaņas finansēšana

Uz deputāta atsaukšanas kampaņas finansēšanu attiecas Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 49. panta otrās daļas un 51. panta noteikumi.

20. pants. Deputāta atsaukšanas atkārtota ierosināšana

Ja balsošanas rezultātā deputāts netiek atsaukts vai ja balsošanā par deputāta atsaukšanu nav piedalījies pietiekams balsotāju skaits (šā likuma 15. pants), atkārtoti ierosināt deputāta atsaukšanu drīkst tikai pēc gada.

21. pants. Nobeiguma noteikumi

(1) Centrālā vēlēšanu komisija izdod instrukciju Šā likuma piemērošanai.

(2) Likums ir spēkā līdz 1997. gada 9. martam.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 24. novembri.

Valsts prezidents G. ULMANIS

 

Rīgā 1994. gada 10. decembrī

10.12.1994