Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumus Nr. 91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums".

Ministru kabineta noteikumi Nr.14

Rīgā 2002.gada 8.janvārī (prot. Nr.2, 11.§)

Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta otro daļu  

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. paredzētās darbības, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, bet kuru veikšanai ir nepieciešami tehniskie noteikumi;

1.2. tehnisko noteikumu saturu;

1.3. tehnisko noteikumu pieprasīšanas, sagatavošanas un izdošanas kārtību.

2. Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai (turpmāk - darbība) tās norises vietā. Minētās prasības ir saistošas personai, kas veic darbību. Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām darbībām.  

II. Darbības pieteikums

3. Persona, kura gatavojas veikt darbību (turpmāk - pieteicējs), iesniedz rakstisku pieteikumu reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - pārvalde), kuras teritorijā ir paredzēts veikt attiecīgo darbību.

4. Pieteikumu neiesniedz, ja pārvaldē ir iesniegts pieteikums sākotnējā izvērtējuma veikšanai saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" vai A vai B kategorijas atļaujas pieprasījums.

5. Pieteikumā ietver šādu informāciju:

5.1. pieteikuma sastādīšanas datums un vieta;

5.2. pieteicēja vārds, uzvārds (juridiskajai personai - nosaukums), personas kods (juridiskajai personai - reģistrācijas numurs), adrese un tālruņa numurs;

5.3. darbības norises vietas adrese un izmantojamā tehnoloģija;

5.4. ar attiecīgās darbības veikšanu saistītās ziņas (atbilstoši darbības veidam):

5.4.1. galvenās izejvielas, to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus;

5.4.2. produkcija un tās daudzums gadā;

5.4.3. ūdensapgāde, pieslēguma vieta un nepieciešamais ūdens daudzums (m3 diennaktī, mēnesī vai gadā);

5.4.4. dzeramā un tehniskā ūdens resursu pietiekamība;

5.4.5. notekūdeņu daudzums (m3 diennaktī, mēnesī vai gadā), galvenie ieplūdes un izplūdes ūdeņu kvalitātes rādītāji un notekūdeņu novadīšanas vieta;

5.4.6. siltuma un elektroenerģijas ražošana, nepieciešamā maksimālā jauda, kurināmā veids un daudzums;

5.4.7. piesārņojošo vielu emisija gaisā, strādājot ar maksimālo jaudu, emisijas raksturojums un daudzums;

5.4.8. tehnoloģisko procesu atkritumi, to atkārtota izmantošana, pārstrāde un apglabāšana;

5.4.9. elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis un cita fizikāla ietekme uz vidi;

5.4.10. transformējamās zemes platība;

5.4.11. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām, sugām vai biotopiem;

5.4.12. ietekme uz apkārtējām ūdenstilpēm un ūdenstecēm;

5.4.13. appludināmās teritorijas platība un robežas;

5.5. būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums;

5.6. darbībai paredzētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstība teritorijas plānojumam;

5.7. piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, ja attiecīgās ziņas ir pieteicēja rīcībā vai ja piesārņotās vietas ir apzinātas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.8. teritorijas karte, kuras mērogs ir vismaz 1:25000 un kurā attēlota darbības norises vieta.

6. Ja pieteikumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, pārvalde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieprasa pieteicējam papildu informāciju.

III. Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana

7. Pārvalde 20 dienu laikā no pieteikuma vai papildu informācijas saņemšanas dienas sagatavo un izsniedz pieprasītājam tehniskos noteikumus (2.pielikums) vai atzinumu, kurā norādīts, ka pieteikumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, vai atzinumu, kurā norādīts, ka darbības uzsākšana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Ja darbības uzsākšana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, pārvalde rakstiski paziņo par to būvvaldei.

8. Ja saskaņā ar šo noteikumu 11. un 12.punktu ir nepieciešams citas pārvaldes atzinums vai informācija no Valsts ģeoloģijas dienesta, tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz 30 dienu laikā.

9. Tehniskos noteikumus sagatavo, pamatojoties uz pieteicēja sniegto informāciju, uz sākotnējo izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", un uz attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju un ekspertu atzinumiem.

10. Sagatavojot tehniskos noteikumus, pārvaldei ir tiesības pieaicināt ekspertus, pieprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī saņemt no būvvaldes apkopotus sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus un darbības publiskās apspriešanas rezultātus, ja tādi ir.

11. Pārvalde, sagatavojot tehniskos noteikumus tādas darbības veikšanai, kura ietekmē citas pārvaldes teritoriju, konsultējas ar attiecīgās teritorijas pārvaldi un, ja nepieciešams, pieprasa sniegt atzinumu par tehnisko noteikumu projektu. Ietekmētās teritorijas pārvalde atzinumu sniedz 10 dienu laikā.

12. Ja darbība paredz zemes dzīļu izmantošanu vai var potenciāli ietekmēt zemes dzīļu kvantitatīvos vai kvalitatīvos rādītājus, pārvalde pieprasa informāciju no Valsts ģeoloģijas dienesta. Valsts ģeoloģijas dienests informāciju sniedz 10 dienu laikā.

13. Tehniskie noteikumi nosaka šādas vides aizsardzības prasības:

13.1. vides kvalitātes robežlielumus un emisijas robežvērtības virszemes un pazemes ūdeņu, gaisa, augsnes, zemes dzīļu, kā arī citu vides jomu kvalitātes nodrošināšanai;

13.2. prasības darbības norises vietai, īpašu uzmanību pievēršot normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz:

13.2.1. ūdenstecēm, ūdenstilpēm, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī mikroliegumiem un īpaši aizsargājamajiem meža iecirkņiem;

13.2.2. kultūras pieminekļiem un kultūrvēsturiskām ainavām;

13.2.3. īpaši jutīgām teritorijām;

13.2.4. ģeoloģiskajiem procesiem;

13.3. prasības pazemes ūdeņu aizsardzībai;

13.4. prasības darbības radīto atkritumu apsaimniekošanai;

13.5. ierobežojumus darbības veikšanai piesārņotā teritorijā (arī nepieciešamību veikt piesārņoto vietu sanāciju);

13.6. prasības avārijas vai ārkārtas situāciju novēršanai vai samazināšanai;

13.7. prasības darbības un blakus esošu objektu savstarpējās ietekmes un kopīgi radītās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai.

14. Ja pieteicējs divu gadu laikā no tehnisko noteikumu saņemšanas dienas nav uzsācis darbību vai nav saņēmis būvatļauju, viņš iesniedz pārvaldē jaunu pieteikumu.

15. Mēneša laikā pēc tehnisko noteikumu spēkā stāšanās dienas ieinteresētā persona var tos pārsūdzēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā. Pēc sūdzības izskatīšanas Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs var uzdot reģionālajai vides pārvaldei pārskatīt vai atkārtoti izdot tehniskos noteikumus. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Grozījumu izdarīšanu tehniskajos noteikumos pieteicējs ierosina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

17. Attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija nav tiesīga akceptēt vai izsniegt darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus (arī akceptēt būvprojektu vai izsniegt būvatļauju), ja nav izsniegti tehniskie noteikumi darbības veikšanai vai nav izpildītas tehnisko noteikumu prasības. Pieteicējs nav tiesīgs veikt darbību, ja tiek pārkāptas tehnisko noteikumu prasības vai ja reģionālā vides pārvalde atzinumā ir norādījusi, ka darbība ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.  

IV. Noslēguma jautājumi

18. Tehniskie noteikumi, kas izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā.

19. Ja pieteicējs, kas saņēmis tehniskos noteikumus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nav uzsācis darbību vai nav saņēmis būvatļauju, viņš iesniedz pārvaldē jaunu pieteikumu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

  

1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.janvāra
noteikumiem Nr.14

Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi

1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un zivsaimniecība:

1.1. lauksaimniecībā izmantojamas zemes un meža zemes transformācija (pārveidošana);

1.2. nekultivētu zemju un daļēji pārveidotu vai saimnieciskās darbības neskartu teritoriju izmantošana intensīvai lauksaimniecībai;

1.3. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām paredzētu ceļu būvniecība;

1.4. lauksaimniecības vajadzībām paredzētā ūdens režīma maiņa, arī meliorācijas darbi;

1.5. mājlopu, mājputnu un kažokzvēru mītņu ierīkošana, ja tās paredzētas piecām vai vairāk dzīvnieku vienībām;

1.6. zivju audzētavas, dīķsaimniecības un citi akvakultūras uzņēmumi (projekti);

1.7. lopkautuvju būvniecība;

1.8. kultūraugu audzēšana segtajās platībās, ja tās ir lielākas par 0,5 hektāriem;

1.9. izstrādātu kūdras ieguves vietu izmantošana dzērveņu plantāciju ierīkošanai, ja paredzēta teritorijas drenāža;

1.10. kokapstrādes cehu un kokzāģētavu būvniecība;

1.11. jūras teritoriju atgūšana un krastu nostiprināšana;

1.12. ģenētiski modificētu organismu ražošana;

1.13. sērkociņu ražošana;

1.14. augu aizsardzības līdzekļu lietošana, izmantojot lidaparātu.

2. Ieguves rūpniecība:

2.1. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras iegūšana;

2.2. derīgo izrakteņu iegūšana, izmantojot upju un jūras bagarēšanu;

2.3. niedru un sapropeļa iegūšana iekšzemes ūdensbaseinos;

2.4. darbības, kas saistītas ar dziļurbumu izmantošanu un ierīkošanu:

2.4.1. ģeotermālie urbumi;

2.4.2. ūdensapgādes urbumi, izņemot urbumus, kas paredzēti augsnes stabilitātes pētījumiem.

3. Enerģētika un enerģētiskā rūpniecība:

3.1. elektrības, tvaika un karstā ūdens ražošana, arī rūpniecisko iekārtu uzstādīšana;

3.2. gāzes, tvaika un karstā ūdens pārvades līniju un elektrolīniju ierīkošana;

3.3. kurināmā krātuvju ierīkošana un būvniecība;

3.4. ogļu un brūnogļu briketēšanas iekārtu uzstādīšana;

3.5. zāģskaidu briketēšanas iekārtu uzstādīšana;

3.6. hidroelektrostaciju būvniecība;

3.7. vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība;

3.8. kokogļu ražošana.

4. Metāla un metāla izstrādājumu ražošana un nemetāla minerālu izstrādājumu ražošana:

4.1. metāla rūdu apdedzināšana un frakcionēšana;

4.2. neapstrādāta čuguna un tērauda ieguve (pirmējā vai otrējā kausēšana) un turpmāka metālliešana;

4.3. melno metālu apstrāde:

4.3.1. karstās velmētavas;

4.3.2. smēdes;

4.3.3. galvaniskās ražotnes;

4.4. melno metālu lietuvju būvniecība;

4.5. kausēšanas iekārtu uzstādīšana un būvniecība, arī krāsaino metālu sakausējumu un leģēto metālu kausēšanas iekārtu uzstādīšana un būvniecība (izņemot dārgmetālu un pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

4.6. metāla un plastikāta virsmu apstrāde, izmantojot elektrolītiskos vai ķīmiskos procesus;

4.7. transportlīdzekļu ražošana un montāža, transportlīdzekļu motoru ražošana;

4.8. kuģu būvniecība un remonts;

4.9. lidmašīnu ražošana un remonts;

4.10. dzelzceļa konstrukciju ražošana;

4.11. naglu un skrūvju ražošana.

5. Derīgo izrakteņu izmantošana un apstrāde:

5.1. koksa ražošana;

5.2. cementa ražošana;

5.3. asfaltbetona un gāzbetona ražošana;

5.4. stikla, arī stikla šķiedras ražošana;

5.5. minerālvielu kausēšana un minerālšķiedru ražošana;

5.6. keramikas izstrādājumu, arī kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgu ķieģeļu, flīžu, māla trauku ražošana, tos apdedzinot, un porcelāna ražošana.

6. Ķīmiskā rūpniecība:

6.1. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī krāsu, laku, līmju, gumijas, elastomēru un peroksīdu rūpnieciska ražošana;

6.2. farmaceitisko produktu ražošana;

6.3. naftas, naftas ķīmijas produktu un ķīmisko produktu glabātavu būvniecība;

6.4. uz elastomēru bāzes veidotu produktu ražošana un pārstrāde;

6.5. augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu ražošana;

6.6. parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu ražošana;

6.7. fotoproduktu ražošana.

7. Pārtikas rūpniecība:

7.1. augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pirmapstrāde un pārstrāde;

7.2. piena produktu ražošana;

7.3. brūvēšana un iesala ražošana;

7.4. bezalkohola un alkoholisko dzērienu ražošana;

7.5. konditorejas un kulinārijas izstrādājumu un sīrupa ražošana;

7.6. cietes ražošana;

7.7. zivju produktu un zivju eļļas ražošana;

7.8. cukura ražošana;

7.9. gaļas pārstrādes uzņēmumu būvniecība;

7.10. kafijas, tējas, garšvielu un pārtikas piedevu ražošana un iepakošana;

7.11. graudu pārstrādes uzņēmumu būvniecība;

7.12. ceptuvju būvniecība;

7.13. rauga ražošana.

8. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka un papīra ražošana:

8.1. papīra un kartona ražošana un iekārtu būvniecība;

8.2. materiālu pirmapstrāde (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija) un šķiedru un audumu krāsošana;

8.3. ādu miecēšana rūpnieciskos apjomos;

8.4. skaidu plākšņu un finiera ražošana un iekārtu būvniecība;

8.5. apavu rūpnieciska ražošana;

8.6. rotaļlietu rūpnieciska ražošana;

8.7. apģērbu rūpnieciska ražošana;

8.8. linu rūpnieciska pārstrāde.

9. Infrastruktūras projekti:

9.1. ķīmisko tīrītavu, pazemes un daudzstāvu autostāvvietu un tirdzniecības kompleksu iekārtošana un būvniecība;

9.2. dzelzceļa līniju būvniecība;

9.3. lidlauku būvniecība;

9.4. ostu būvniecība;

9.5. gultnes padziļināšanas darbi un izņemtās grunts apglabāšana;

9.6. iekšējo ūdensceļu būvniecība un apūdeņošanas darbi;

9.7. dambju un citu konstrukciju būvniecība ūdenskrātuvju ierīkošanai;

9.8. tramvaja, trolejbusa līniju un citu pasažieriem paredzēta elektrotransporta līniju būvniecība;

9.9. hidrotehnisko būvju būvniecība un rekonstrukcija;

9.10. degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu būvniecība;

9.11. pazemes ūdeņu iegūšana un mākslīga pazemes ūdeņu papildināšana;

9.12. mākslīgu ūdensteču un ūdenstilpju izveidošana;

9.13. ceļu, ielu, tiltu, estakāžu, depo un tuneļu būvniecība un rekonstrukcija, kas tiek veikta no jauna apgūstamās platībās (ārpus zemes nodalījuma joslas);

9.14. autoceļu apkopes vietu, autoservisu un autotransporta mazgāšanas vietu ierīkošana un būvniecība;

9.15. tipogrāfiju būvniecība;

9.16. angāru būvniecība.

10. Tūrisms, sports un atpūta:

10.1. slēpošanas, bobsleja trašu, pacēlāju un gaisa tramvaju ierīkošana un būvniecība, mākslīgā sniega iegūšana, kā arī ar šīm darbībām saistītie pasākumi;

10.2. atpūtas vietu un tūristu mītņu ierīkošana un būvniecība ārpus apdzīvotām teritorijām;

10.3. tematisko parku, atpūtas kompleksu, atpūtas parku un atrakciju parku ierīkošana;

10.4. pastāvīgu kempinga vietu ierīkošana;

10.5. golfa laukumu ierīkošana;

10.6. publisku peldvietu ierīkošana;

10.7. sporta sacensību norises vietu un masu pasākumiem paredzētu vietu, piemēram, ledus haļļu, sporta laukumu, stadionu, peldbaseinu, motosporta trašu, zirgu sacensību vietu iekārtošana un būvniecība.

11. Pārējās darbības:

11.1. pastāvīgu autotransporta sacīkšu un izmēģinājuma trašu ierīkošana;

11.2. atkritumu pārstrāde;

11.3. atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšana vai rekultivācija;

11.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība;

11.5. jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku paplašināšana, ja saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" nepieciešams būvprojekts un attiecīgā ēka atrodas:

11.5.1. krasta kāpu aizsargjoslā;

11.5.2. ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās;

11.5.3. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

11.5.4. teritorijas plānojumā noteiktajās dabas pamatņu teritorijās;

11.6. dūņu apglabāšanas vietu ierīkošana;

11.7. zāģskaidu un citu atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošana;

11.8. metāllūžņu, arī automašīnu vraku apglabāšanas vietu un autokapsētu ierīkošana;

11.9. dzinēju, turbīnu un reaktoru pārbaudes vietu ierīkošana;

11.10. sprāgstvielu pārstrādes un iznīcināšanas vietu ierīkošana un būvniecība;

11.11. dzīvnieku kapsētu ierīkošana;

11.12. korda ražošana;

11.13. aukstumnesējiekārtu ražošana;

11.14. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.janvāra
noteikumiem Nr.14

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

26.01.2002