Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem»

Izdarīt likumā «Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 3) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. panta otro daļu ar šādu teikumu: «šajā gadījumā puses no valsts nodevas samaksas ir atbrīvojamas.»

2. Izteikt 2. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

«Pieteikumi par atsavināto namīpašumu atdošanu iesniedzami tiesai vai pašvaldībai pēc namīpašuma atrašanās vietas līdz 1994. gada 1. jūnijam. Ja pieteikums iesniegts pašvaldībai noteiktajā termiņā, prasības par namīpašumu atdošanu tiesas pieņem un izskata pēc būtības neatkarīgi no pieteikšanās termiņa izbeigšanās.»

3. Papildināt 7. pantu ar šāda satura otro daļu: «Ja namīpašums par bezsaimnieka mantu atzīts ar tiesas spriedumu, nav nepieciešams šo spriedumu atcelt uzraudzības kārtībā.»

4. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«9. pants. Ja namīpašums, kuru var atprasīt tiesas ceļā, nav saglabājies un pieteikums iesniegts 2. pantā norādītajā termiņā, bijušajam īpašniekam (mantiniekiem) ir tiesības uz kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā.»

5. Aizstāt 10. pantā vārdus «Latvijas civilkodeksā» ar vārdu «Civillikumā».

6. Papildināt 11. pantu ar vārdiem «un ar to saistīto prasību par zaudējumu atlīdzību».

7. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

«12. pants. Īpašniekam ir obligāti atdota nama līdzšinējā valdītāja noslēgtie īres vai nomas līgumu termiņi, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus.»

8. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

«13. pants. Īrniekiem, ar kuriem īres līgumu bija noslēguši atdotā nama līdzšinējie valdītāji, īres maksa bez šo īrnieku piekrišanas nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteikto īres maksas līmeni.»

9. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

«15. pants. Izlikšana no likumīgajiem īpašniekiem atdotajiem namiem pieļaujama tikai likuma «Par dzīvojamo telpu īri» noteiktajā kārtībā, bet pirmajos septiņos gados pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par īpašuma tiesību atjaunošanu, vai pēc namīpašuma labprātīgas nodošanas - tikai ierādot citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu, ja īpašnieks prasa īrnieku izlikšanu, pamatojoties uz likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 29. panta 4. un 5. punktu.

Valsts un pašvaldību izglītības, kultūras un zinātnes iestādes pirmajos septiņos gados pēc īpašumtiesību atjaunošanas bijušajiem īpašniekiem saglabā telpu nomas tiesības. Šīs normas attiecināšanu uz konkrēto izglītības, kultūras un zinātnes iestādi apstiprina Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija.

Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi par septiņu gadu termiņu neattiecas uz politiski represētajām personām, kuru īpašumi ir lauku viensētas un vienģimeņu vajadzībām celtās mājas pilsētās un citās apdzīvotajās vietās.

Ja īpašnieks namu pārņēmis tādā stāvoklī, ka tas draud sagrūt (avārijas stāvoklis), pašvaldības pienākums ir gada laikā no īpašnieka iesnieguma saņemšanas brīža nodrošināt īrniekus ar līdzvērtīgām dzīvojamajām telpām.»

10. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

«16. pants. Ja nama īpašnieks un viņa ģimenes locekļi vēlas atgriezties savā namīpašumā un aizņemt dzīvokli, viņam jāiesniedz iesniegums attiecīgajai pašvaldībai. Pamatojoties uz šo iesniegumu, pašvaldība gada laikā nodrošina viena dzīvokļa atbrīvošanu īpašnieka vajadzībām, ierādot īrniekam līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.

Ja īpašnieks atdotajā namā saņēmis dzīvokli, viņam kopā ar laulāto un nepilngadīgajiem bērniem jāatbrīvo dzīvojamā telpa, ko viņš vai viņa laulātais īrējis līdz šim.»

11. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

«17. pants. Likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 29. panta 5. punkta nosacījumi (dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana un īrnieka izlikšana pēc īrētajā iniciatīvas, ja dzīvojamā telpa nepieciešama izīrētājam un viņa ģimenes locekļiem dzīvošanai) nav attiecināmi uz likumīgajiem īpašniekiem atdotajos namos dzīvojošām vientuļām darba nespējīgām personām, vientuļiem pensionāriem un politiski represētajiem.

Ja šā panta pirmajā daļa minētie īrnieki piekrīt atbrīvot dzīvojamo telpu īpašnieka ģimenei, pašvaldībai uz šo personu iesnieguma pamata gada laikā jāpiešķir viņu veselības stāvoklim atbilstošs dzīvoklis.»

Pārejas noteikums

Atzīt par spēku zaudējušiem ar šā likuma spēkā stāšanās dienu Satversmes 81. panta kārtībā izdotos Ministru kabineta noteikumus Nr. 13 «Par grozījumiem 1991. gada 30. oktobra likumā «Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 31. martā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 7. aprīlī

07.04.1994