Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem»

Izdarīt likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2) šādus grozījumus:

1. Sadaļā «Likumā lietotie termini»:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

«Privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma ir noteiktam laika posmam paredzēta līdzekļu summa, kas aprēķināta, pamatojoties uz datu kopumu par konkrēto projektu izmaksām, realizācijas termiņiem un izpildītājiem, un izlietojama šajā likumā noteiktajos virzienos.»;

papildināt sadaļu ar sesto daļu šādā redakcijā:

«Sanācija ir uzņēmuma iespējamā bankrota novēršanas pasākumi (subsīdijas, kredītu un nodokļu atvieglojumi, kā ari citi pasākumi, ko veic īpašnieks, cita juridiskā vai fiziskā persona, pašvaldība vai valsts, izmantojot budžeta, privatizācijas fondu vai citus līdzekļus).»

2. Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«1. Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu un pārskatu par tā līdzekļu izlietošanu apstiprina Ministru kabinets un divas reizes gadā par šo līdzekļu izlietošanu informē «Saeimu».

3. 2. pantā

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus «vai iznomāšanas ar izpirkšanas tiesībām» ar vārdiem «vai nomas ar izpirkumu»;

izteikt trešo daļu šāda redakcija:

«3. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu veido pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi, izņemot 20 procentus no šiem līdzekļiem, kas ieskaitāmi valsts īpašuma privatizācijas fondā, un 5 procentus no attiecīgās pašvaldības (pagasta, pilsētas, rajona) teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas, bet republikas pilsētās, izņemot Rīgu, - 10 procentus no attiecīgās pilsētas teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.»

4. 3. pantā: izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā: «1. Valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) privātuzņēmējdarbības, noteiktu preču ražošanas vai pakalpojumu veidu veicināšanas programmu mērķkreditēšanai;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides stimulēšanai (kreditēšanai);

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā;

4) sanācijas un demonopolizācijas procesa nodrošināšanai;

5) privatizācijas procesā darbu zaudējušo personu pārkvalificēšanai.

2. Saeima vai pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija var noteikt līdzekļu apjomu šā panta pirmajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.»;

izslēgt trešo daļu.

5. 4. pantā:

aizstāt vārdus «Ekonomisko reformu ministrija» ar vārdiem . «Ekonomikas ministrija»;

izslēgt vārdu «nozaru»;

aizstāt vārdus «Latvijas Republikas Augstākās Padomes» ar vārdiem «Ministru kabineta» un vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padome» ar vārdiem «Ministru kabinets».

6. Izteikt 5. panta tekstu šādā redakcijā:

«Jebkuras izmaksas no valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda tā rīkotājs izdara Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktajā kārtībā un apstiprinātās programmas ietvaros.»

7. 6. un 7. pantā:

aizstāt vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padomes» (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem «Ministru kabinets» (attiecīgajā locījumā), vārdus «Ekonomisko reformu ministrijai» - ar vārdiem «Ekonomikas ministrijai», vārdus «Galvenā valsts finansu inspekcija» - ar vārdiem «Valsts ieņēmumu dienests» un vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» - ar vārdu «Saeima».

8. Izteikt 8. panta otro daļu šāda redakcija:

«2. Atbilstoši šajā likumā noteiktajam sadalījumam un kārtībai privatizācijas fondos neiemaksātos līdzekļus Valsts ieņēmumu dienests iekasē bezstrīda kārtībā. Par fondos pārskaitāmo maksājumu nokavējumu no maksātāja tiek piedzīta nokavējuma nauda Latvijas Bankas noteikto kalendāra gada iepriekšējā ceturkšņa vidējo kredīta likmju apmērā un 0,5 procenti no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.»

Likums Saeima pieņēmis 1994. gada 17. februārī

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīga 1994. gada 5. martā

19.03.1994