Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1995. gada 29. marta likumu: Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 32

Rīgā 1994. gada 11. janvārī (prot. Nr. 4 14. §)

Par valsts nekustamā īpašuma reģistrāciju un izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās

Izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā

1. Valsts nekustamo īpašumu reģistrāciju saskaņā ar 1993. gada 30. marta likumu «Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību» un Ministru Padomes 1993. gada 21. jūnija lēmumu Nr. 332 «Par valsts nekustamā īpašuma uzskaiti» organizē Finansu ministrija.

2. Lai zemesgrāmatu nodaļās nostiprinātu valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, nepieciešami šādi dokumenti:

Latvijas valsts vēstures arhīva izziņa par nekustamā īpašuma piederību 1940. gadā (par lietām, kas pastāvējušas līdz 1940. gada 17. jūnijam);

Valsts zemes dienesta izsniegts zemes gabala robežu plāns ar zemes gabala kadastra numuru;

Valsts zemes dienesta (Valsts tehniskās inventarizācijas biroja) izziņa par ēkām un būvēm;

ēku (būvju) piederību apliecinoši dokumenti;

iesniegums zemesgrāmatu nodaļai.

3. Valsts nekustamā īpašuma reģistrācijai nepieciešamos dokumentus pieprasa un sagatavo Finansu ministrija vai ministrija, kuras pārziņā atrodas valsts nekustamais īpašums. Sagatavotie dokumenti iesniedzami Finansu ministrijā īpašuma reģistrācijai.

Finansu ministrija koordinē minēto dokumentu pieprasīšanas gaitu.

4. Valstij piederošais nekustamais īpašums tiek nostiprināts uz valsts vārda Finansu ministrijas vai citas Ministru kabineta noteiktas valsts institūcijas personā.

Valstij piekrītošais nekustamais īpašums, ko aizņem transporta un sakaru komunikācijas, tiek nostiprināts uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, valstij piekrītošie meži - uz valsts vārda Valsts meža dienesta personā, valstij piekrītošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai to daļas - uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā.

Pēc valsts īpašumu reģistrācijas to pārvaldīšanu un izmantošanu regulē Ministru kabineta izdoti noteikumi.

5. Lai nodrošinātu valstij piekrītošā nekustamā īpašuma racionālu izmantošanu un novērstu tā izsaimniekošanu, pašvaldībām un citiem īpašuma faktiskajiem izmantotājiem līdz brīdim, kad īpašnieks izteicis vēlēšanos ņemt īpašumu savā valdījumā, labticīgi jālieto to turējumā esošais valsts īpašums.

6. Pašvaldības un citi valsts īpašuma faktiskie izmantotāji līdz 1994. gada 1. maijam sagatavo un iesniedz Finansu ministrijai to nekustamo īpašumu sarakstu, kuri tiem nepieciešami savu funkciju izpildes nodrošināšanai. Finansu ministrija pēc priekšlikumu apkopošanas iesniedz tos Ministru kabinetam izskatīšanai.

7. Pašvaldības un citi valstij piekrītošā nekustamā īpašuma faktiskie izmantotāji (izņemot valsts iestādes un uzņēmumus, kuri atrodas ministriju pārziņā) līdz īpašuma nodošanai:

7.1.saskaņā ar Civillikuma normām nes nastas un apgrūtinājumus, kā arī ievāc augļus no lietām, kas sastāda konkrētos īpašumus;

7.2. visu nedzīvojamo telpu nomas un zemes nomas līgumu vienu eksemplāru nedēļas laikā pēc to noslēgšanas iesniedz Finansu ministrijā;

7.3. valstij piekrītošās nedzīvojamās telpas un zemi drīkst iznomāt ar Finansu ministrijas piekrišanu;

7.4. ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi 4% no nomas līguma summas par valsts nekustamā īpašuma izmantošanu ieskaita valsts īpašuma pārvaldīšanas kapitālā, kuru pārzina Finansu ministrija.

8. Finansu ministrija kontrole valsts nekustama īpašuma izmantošanu.

9. Pašvaldībām un citiem valsts īpašuma faktiskajiem izmantotājiem jāizpilda norādījumi par valsts nekustamā īpašuma izmantošanu, ko savas kompetences ietvaros izdevis valsts īpašuma valsts ministrs.

Valsts īpašuma valsts ministrs vai cita persona, ko pilnvarojis Ministru kabinets, izdod rīkojumu par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu no faktiskā izmantotāja gadījumos, kad tas nepieciešams valsts vajadzībām.

10. Pašvaldības apkopo un iesniedz saskaņošanai Finansu ministrijai un Valsts zemes dienestam to valsts zemes īpašumu sarakstu, kas piešķirami bijušajiem īpašniekiem tiem piederējušās zemes vietā.

11. Ja pašvaldības vai citi faktiskie valsts īpašuma izmantotāji traucē pārņemt valdījumā minēto īpašumu (kavē īpašuma pārņemšanu, nenodod nepieciešamo dokumentāciju u. tml.), strīds izšķirams tiesā saskaņā ar Civillikuma un Civilprocesa kodeksa normām.

Ministru prezidents V.Birkavs

Finansu ministrs U.Osis

 

19.01.1994