Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.07.2002. - 31.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.16

Rīgā 2002.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 2.§)
Kārtība, kādā valsts (pašvaldību) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pārveidojami par valsts (pašvaldību) aģentūrām
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. valsts uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas formā valsts nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk — valsts uzņēmums) pārveidojami par valsts aģentūrām;

1.2. pašvaldību uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas formā pašvaldību nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk — pašvaldības uzņēmums) pārveidojami par pašvaldību aģentūrām.

II. Valsts uzņēmuma pārveidošanas kārtība

2. Ministrija veic tās pārziņā esošā valsts uzņēmuma darbības mērķu un funkciju analīzi.

3. Funkciju analīzes rezultātā tiek izzinātas:

3.1. valsts pārvaldes funkcijas, kas saistītas ar nozares politikas veidošanu, kā arī regulējošās, kontroles un uzraudzības funkcijas;

3.2. funkcijas, kuras atbilst Publisko aģentūru likuma 5.pantam;

3.3. funkcijas, kuru izpildi valsts veic uzņēmējdarbības formā;

3.4. funkcijas, kuras ir iespējams nodot pašvaldībai;

3.5. valsts pārvaldei neraksturīgas funkcijas, no kuru veikšanas valsts var atteikties.

4. Ministrija izvērtē iespēju šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto funkciju izpildei izveidot valsts aģentūru, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos valsts aģentūru veidošanas kritērijus.

5. Ja ministrija konstatē, ka nav pamata valsts aģentūras izveidošanai un attiecīgo valsts uzņēmumu nevar reorganizēt par valsts vai pašvaldību uzņēmējsabiedrību vai privatizēt, Ministru kabinets lemj par attiecīgā valsts uzņēmuma likvidāciju un, ja atzīst par nepieciešamu, par valsts uzņēmuma funkciju nodošanu citai valsts iestādei vai pašvaldībai vai par jaunas valsts iestādes izveidošanu attiecīgā valsts uzņēmuma funkciju izpildei.

6. Valsts uzņēmumu pārveidošanas procesa pārskatāmības nodrošināšanai ministrija sagatavo un līdz 2002.gada 15.februārim iesniedz Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātā šādu informāciju:

6.1. ministrijas pārziņā esošo valsts uzņēmumu sarakstu, norādot to dibināšanas juridisko pamatu;

6.2. valsts uzņēmumu plānoto statusu pēc 2002.gada 31.decembra, norādot izvēles pamatojumu;

6.3. valsts uzņēmumu reorganizācijas grafiku.

7. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts apkopo iesniegto informāciju un sagatavo valsts uzņēmumu reorganizācijas grafiku apstiprināšanai Ministru kabinetā. Ja nepieciešams, minēto grafiku Ministru kabinets apstiprina pa daļām.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr.317)

8. Lai valsts uzņēmumu pārveidotu par valsts aģentūru, ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā attiecīgu priekšlikumu, Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzot veidojamās valsts aģentūras darbības mērķi un galvenās funkcijas, valsts uzņēmuma reorganizācijas sākšanas un pabeigšanas dienu, kā arī, ja nepieciešams, institūciju, kurai paredzēts nodot uzņēmuma funkcijas, saistības vai mantu.

9. Ja valsts uzņēmuma statuss ir noteikts likumā, lēmums par tā pārveidošanu par valsts aģentūru tiek pieņemts pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas likumā. Ministrija nodrošina, lai attiecīgi priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem likumā tiktu iesniegti Ministru kabinetā līdz 2002.gada 1.oktobrim.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr.317)

9.1 Ministrija kopā ar šo noteikumu 8. vai 9.punktā minētā tiesību akta projektu noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā attiecīgu pamatojumu valsts uzņēmuma pārveidošanai par valsts aģentūru atbilstoši valsts aģentūras izveidošanas kritērijiem. Minētā informācija pievienojama tiesību akta projektam tā saskaņošanas stadijā.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr.317 redakcijā)

10. Pēc tam kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums par valsts uzņēmuma pārveidošanu par valsts aģentūru, reorganizējamais uzņēmums publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par uzņēmuma reorganizāciju. Paziņojumā norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un juridisko adresi, lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas faktu un uzņēmuma saistību pārņēmēju.

11. Ministrs:

11.1. saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 9.panta pirmās daļas 4.punktu ieceļ amatpersonu, kas atbildīga par valsts aģentūras darbības uzraudzību;

11.2. izveido reorganizācijas komisiju, iekļaujot tās sastāvā amatpersonu, kas atbildīga par valsts aģentūras darbības uzraudzību, un reorganizējamā valsts uzņēmuma vadītāju, kā arī apstiprina komisijas nolikumu, kurā noteikta reorganizācijas komisijas darbības un pārskatu sniegšanas kārtība;

11.3. uzdod ministram padotas institūcijas amatpersonai izstrādāt valsts aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģiju un darbības plānu kārtējam gadam;

11.4. tiesību aktos noteiktajā kārtībā līdz 2002.gada 1.jūlijam sniedz Ministru kabinetam ieteikumu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu valsts aģentūrai, ievērojot Publisko aģentūru likuma 12.panta otrajā daļā noteiktās prasības.

12. Reorganizācijas komisija:

12.1. izstrādā valsts uzņēmuma reorganizācijas plānu un iesniedz to apstiprināšanai ministram;

12.2. likumā "Par grāmatvedību" un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valsts uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo līdzekļu, kā arī prasību un parādu inventarizāciju;

12.3. apstiprina ārkārtas bilanci un reorganizējamā uzņēmuma slēguma gada pārskatu, ko sagatavo un pārbauda saskaņā ar likumu prasībām attiecībā uz gada pārskata sastādīšanu un pārbaudi;

12.4. apzina valsts aģentūrai nododamās mantas un saistību apjomu, kā arī izstrādā plāna projektu (pa gadiem), kā šīs saistības tiks pildītas;

12.5. sagatavo valsts aģentūras sākuma bilanci;

12.6. sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts uzņēmuma mantas pārņemšanu valsts īpašumā;

12.7. izvērtē un iesniedz ministram priekšlikumu par konsultatīvās padomes izveides nepieciešamību un sastāvu;

12.8. izstrādā valsts aģentūras nolikuma projektu;

12.9. saskaņā ar Likumu par budžetu un finansu vadību slēdz uzņēmuma kontus un nodod finansu līdzekļus izveidotajai valsts aģentūrai.

13. Valsts aģentūras direktors ir atbildīgs par pārņemto reorganizētā uzņēmuma dokumentu saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

14. Uzņēmuma vadītājs rakstiski brīdina uzņēmuma darbiniekus un ministrija rakstiski brīdina valsts uzņēmuma vadītāju un citas personas, kuras atalgojumu saņem valsts uzņēmumā, par iespējamo darba nosacījumu maiņu.

15. Ja reorganizējamā valsts uzņēmuma vadītājs atsakās turpināt darba attiecības veidojamās valsts aģentūras direktora amatā, ministrija saskaņā ar ministrijas apstiprināto konkursa nolikumu izsludina konkursu uz valsts aģentūras direktora vietu.

16. Pēc valsts uzņēmuma reorganizācijas pabeigšanas fakta apstiprināšanas ministrija organizē valsts uzņēmuma izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra, iesniedzot Uzņēmumu reģistrā šādus dokumentus:

16.1. pieteikumu, kurā norādīts reorganizācijas pabeigšanas fakts un izveidojamās aģentūras nosaukums;

16.2. reorganizētā valsts uzņēmuma reģistrācijas apliecību;

16.3. valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

17. Valsts aģentūra vai šo noteikumu 8.punktā minētajā rīkojumā noteiktā valsts institūcija pārreģistrē kustamo mantu un nostiprina īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu uz valsts vārda valsts aģentūras vai attiecīgās valsts institūcijas personā.

III. Pašvaldību uzņēmumu pārveidošanas kārtība

18. Pašvaldība veic tās pārziņā esošā pašvaldības uzņēmuma funkciju analīzi.

19. Pašvaldības dome (padome) lemj par pašvaldības uzņēmuma reorganizāciju, likvidāciju vai nodošanu privatizācijai.

20. Pieņemot lēmumu par pašvaldības uzņēmuma pārveidošanu par pašvaldības aģentūru, pašvaldība izvērtē pašvaldības aģentūrai nododamo funkciju atbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām, kā arī konstatē, ka privātais sektors nespēj nodrošināt sabiedrībai pieejamu, kvalitātes ziņā līdzvērtīgu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu šīs funkcijas izpildi.

21. Pašvaldības padomes (domes) lēmumā par pašvaldības uzņēmuma pārveidošanu par pašvaldību aģentūru nosaka, ka pašvaldības uzņēmums pārveidojams par pašvaldību aģentūru, uzņēmuma reorganizācijas sākšanas un pabeigšanas dienu, kā arī institūciju, kurai nododamas pašvaldības uzņēmuma funkcijas, saistības un manta.

22. Pēc tam kad pieņemts pašvaldības lēmums par pašvaldības uzņēmuma pārveidošanu par pašvaldības aģentūru, reorganizējamais uzņēmums publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par uzņēmuma reorganizāciju. Paziņojumā norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas faktu un uzņēmuma saistību pārņēmēju.

23. Pašvaldības dome (padome):

23.1. ja nepieciešams, saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 28.panta pirmās daļas 3.punktu ieceļ amatpersonu, kas ir atbildīga par pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību;

23.2. izveido reorganizācijas komisiju, iekļaujot tās sastāvā attiecīgi amatpersonu, kas ir atbildīga par pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību, vai pašvaldības izpilddirektoru un reorganizējamā pašvaldības uzņēmuma vadītāju, kā arī apstiprina komisijas nolikumu, kurā tiek noteikta reorganizācijas komisijas darbības un pārskatu sniegšanas kārtība;

23.3. ja reorganizējamā pašvaldības uzņēmuma vadītājs atsakās turpināt darba attiecības pašvaldības aģentūras direktora amatā, saskaņā ar pašvaldības domes (padomes) apstiprināto konkursa nolikumu izsludina konkursu uz pašvaldības aģentūras direktora vietu.

24. Reorganizācijas komisija:

24.1. izstrādā pašvaldības uzņēmuma reorganizācijas plānu;

24.2. likumā "Par grāmatvedību" un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē pašvaldības uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo līdzekļu, kā arī prasību un parādu inventarizāciju;

24.3. apstiprina ārkārtas bilanci un reorganizējamā uzņēmuma slēguma gada pārskatu, ko sagatavo un pārbauda saskaņā ar likumu prasībām attiecībā uz gada pārskata sastādīšanu un pārbaudi;

24.4. nosaka pašvaldības aģentūrai nododamās mantas un saistību apjomu, kā arī izstrādā plāna projektu (pa gadiem), kā šīs saistības tiks pildītas;

24.5. sagatavo pašvaldības lēmuma projektu par pašvaldības uzņēmuma mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā;

24.6. izstrādā pašvaldības aģentūras nolikuma projektu;

24.7. izvērtē un sniedz pašvaldības domei (padomei) priekšlikumu par konsultatīvās padomes izveides nepieciešamību un sastāvu;

24.8. izstrādā pašvaldības aģentūras pārvaldes līguma projektu;

24.9. pašvaldības noteiktajā kārtībā slēdz reorganizējamā uzņēmuma kontus un nodod finansu līdzekļus izveidotajai pašvaldību aģentūrai.

25. Pašvaldības uzņēmuma vadītājs rakstiski brīdina pašvaldības uzņēmuma darbiniekus un pašvaldības dome (padome) rakstiski brīdina pašvaldības uzņēmuma vadītāju un citas personas, kuras atalgojumu saņem pašvaldības uzņēmumā, par iespējamo darba nosacījumu maiņu.

26. Pēc pašvaldības uzņēmuma reorganizācijas pabeigšanas fakta apstiprināšanas pašvaldība organizē pašvaldības uzņēmuma izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra, iesniedzot Uzņēmumu reģistrā šādus dokumentus:

26.1. pieteikumu, kurā norādīts reorganizācijas pabeigšanas fakts un izveidojamās aģentūras nosaukums;

26.2. pašvaldības lēmuma par pārveidošanu kopiju;

26.3. reorganizējamā uzņēmuma reģistrācijas apliecību;

26.4. valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

27. Pašvaldības aģentūra vai šo noteikumu 21.punktā minētajā lēmumā noteiktā institūcija pārreģistrē kustamo mantu un nostiprina īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu uz pašvaldības vārda.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš
27.07.2002