Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.03.2009. - 30.06.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.136

Rīgā 2001.gada 20.martā (prot. Nr.12 19.§)
Ciltsdokumentācijas kārtošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 10.panta otrās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kārtota liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu (turpmāk — dzīvnieki) ciltsdokumentācija.

2. Ciltsdokumentācija nodrošina informāciju par dzīvnieka un tā priekšteču izcelšanos, produktivitāti un ciltsvērtību, kā arī par pārmaiņām, kas notikušas ar dzīvnieku tā dzīves laikā.

3. Ciltsdokumentāciju sagatavo un kārto attiecīgā šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija (turpmāk – organizācija). Cilts­dokumentācijas kārtošanai nepieciešamās ziņas organizācija saņem no konkrētā dzīvnieka īpašnieka un dzīvnieka pārrauga.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.231 redakcijā)

II. Ciltsdokumentācijas kārtošana

4. Ciltsdarbā kārtojama šāda ciltsdokumentācija:

4.1. (svītrots ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.231);

4.2. dzīvnieka individuālās uzskaites kartīte;

4.3. dabīgā lecināšanā izmantojamo vaislinieku vaislas darbības uzskaites žurnāls;

4.4. šķirnes dzīvnieka sertifikāts (ciltsapliecība).

(Grozīts ar MK 29.03.2005. noteikumiem Nr.214)

5. (Svītrots ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.231.)

6. Dzīvnieka individuālo uzskaites kartīti kārto papīra formā vai elektroniski un tajā norāda šādus datus par dzīvnieku:

6.1. dzimšanas datums, vieta un ganāmpulka reģistra numurs;

6.2. identitātes numurs, dzimums un atzīme par ierakstīšanu ciltsgrāmatā;

6.3. šķirne un asinība;

6.4. izcelšanās četrās paaudzēs, cūkām – vismaz divās paaudzēs (identi­tātes numuri);

6.5. likvidēšanas datums;

6.6. izmantošana embriju ražošanai, kā arī gadījumi, ja dzīvnieks izmantots par recipientu, pārstādot embrijus;

6.7. priekšteču ražība, dzīvnieka attīstības rādītāji, produktivitāte, eksterjera vērtēšanas dati, atražošanas rādītāji, pēcnācēji (ja tas paredzēts attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas ciltsdarba programmā).

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.231 redakcijā)

7. Dzīvnieka individuālās uzskaites kartīti izraksta un papildina:

7.1. persona, kurai ir sertifikāts attiecīgās sugas dzīvnieku vērtēšanas vai pārraudzības darba veikšanai vai apliecība attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzības darba veikšanai savā ganāmpulkā. Ierakstu veic, pamatojoties uz dzīvnieka mātes individuālās uzskaites kartītes vai mātes šķirnes dzīvnieka sertifikāta datiem, lecināšanas vai apsēklošanas dokumentācijā norādītajiem datiem un pārraudzības datiem. Mēneša laikā pēc pārmaiņām, kas notikušas ar dzīvnieku, ierakstus individuālās uzskaites kartītē attiecīgi papildina;

7.2. valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – datu centrs) – piena šķirņu liellopiem.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.231 redakcijā)

7.1 Ja datu centra dzīvnieku reģistrā dati par dzīvnieka izcelšanos ir neprecīzi, datu centrs izdara tajos labojumu, pamatojoties uz organizācijas izdarītajām izmaiņām dzīvnieka individuālās uzskaites kartītē. Lai izdarītu labojumu:

7.1 1. dzīvnieka īpašnieks vai šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā persona iesniedz organizācijā dzīvnieka individuālās uzskaites kartīti (papīra formā) un dokumentus, kas apstiprina dzīvnieka individuālās uzskaites kartītē norādīto dzīvnieka izcelšanās datu neprecizitāti;

7.1 2. organizācija izvērtē iesniegtos dokumentus un izdara izmaiņas dzīvnieka individuālās uzskaites kartītē, apliecinot tās ar parakstu, un atdod to dzīvnieka īpašniekam vai šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai personai;

7.1 3. dzīvnieka īpašnieks vai šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā persona datu centrā iesniedz labotas dzīvnieka individuālās uzskaites kartītes kopiju.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.231 redakcijā)

8. Dzīvnieka individuālās uzskaites kartīti glabā visu dzīvnieka dzīves laiku. Ja dzīvnieka īpašniekam saimniecībā nav pieejama individuālās uzskaites kartīte elektroniskā formā, viņš dzīvnieka individuālās uzskaites kartīti glabā papīra formā līdz brīdim, kad pēc dzīvnieka likvidēšanas ganāmpulkā esošajiem dzīvnieka pēcnācējiem ir izrakstīta dzīvnieka individuālās uzskaites kartīte šo noteikumu 7.punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 10.03.2009. noteikumu Nr.231 redakcijā)

9. Govkopībā dzīvnieka individuālo uzskaites kartīti izraksta:

9.1. telei —, uzsākot vaislas darbību;

9.2. vaislai audzējamam bullim — pirms tas sasniedz divu mēnešu vecumu.

10. Cūkkopībā dzīvnieka individuālo uzskaites kartīti izraksta, dzīvniekam uzsākot vaislas darbību.

11. Aitkopībā dzīvnieka individuālo uzskaites kartīti izraksta, dzīvniekam uzsākot vaislas darbību (papildus ieraksta datus par to, kādā skaitā dzīvnieki dzimuši).

12. Zirgkopībā dzīvnieka individuālo uzskaites kartīti izraksta kumeļam pirms atšķiršanas no mātes (papildus norāda zirga apmatojuma krāsu un citas pazīmes).

13. Kazkopībā dzīvnieka individuālo uzskaites kartīti izraksta, dzīvniekam uzsākot vaislas darbību (papildus ieraksta datus par to, kādā skaitā dzīvnieki dzimuši, un norāda katra dzīvnieka dzīvmasu dzimstot un apmatojuma krāsu).

14. Iepirkta dzīvnieka individuālo uzskaites kartīti papildina vai izraksta no jauna, izmantojot šķirnes dzīvnieka sertifikātā (ciltsapliecībā) norādītos datus.

15. Dabīgā lecināšanā izmantojamo vaislinieku vaislas darbības uzskaites žurnālā dzīvnieka īpašnieks vai sertificēta persona ieraksta šādus datus:

15.1. vaislinieka identitātes numuru (izņemot gadījumus, ja norāda datus par liellopiem);

15.2. ciltsgrāmatas nosaukumu;

15.3. dzīvnieka numuru ciltsgrāmatā (izņemot gadījumus, ja norāda datus par cūkām);

15.4. vaislinieka sugu un šķirni;

15.5. vaislinieka izmantošanas datumus;

15.6. aplecināmā dzīvnieka identitātes numuru;

15.7. vaisliniekiem, kurus izmanto dabīgai lecināšanai grupā, norāda laikposmu, kurā tie atrodas ganāmpulkā, un attiecīgajā laikposmā ganāmpulkā esošo sieviešu dzimuma dzīvnieku identitātes numurus.

(Grozīts ar MK 29.03.2005. noteikumiem Nr.214; MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.231)

16. Pārdodot dzīvnieku audzēšanai, izsniedz šķirnes dzīvnieka serti­fikātu (ciltsapliecību) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sertifikāta izsniegšanas kārtību šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm.

(MK 29.03.2005. noteikumu Nr.214 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 29.03.2005. noteikumiem Nr.214.)

III. Noslēguma jautājumi

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

19. Ciltsdokumentācija, kas par attiecīgo dzīvnieku kārtota līdz 2002.gada 1.janvārim, ir derīga visu dzīvnieka dzīves laiku.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
14.03.2009