Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.05.2001. - 31.12.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2007. gada 27. septembra likumu: Iesniegumu likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kartība
valsts un pašvaldību institūcijās
Pirmā nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību institūcijās ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(05.04.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

2. pants. (1) Iesniegumos, sūdzībās un priekšlikumos jānorāda iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai — nosaukums), dzīves vai uzturēšanās vieta (juridiskā adrese); uz tiem jābūt iesniedzēja parakstam.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā ietvertie noteikumi nav ievēroti, attiecīgās valsts vai pašvaldību institūcijas ir tiesīgas neizskatīt šādus iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.04.2001. likumu, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

3. pants. Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde.

(05.04.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

4. pants. Lai nodrošinātu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu ātru un kompetentu izskatīšanu, iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi jāiesniedz tai institūcijai vai amatpersonai, kuras tiešā kompetencē ir konkrētās lietas izskatīšana. Ja iesniegums, sūdzība vai priekšlikums iesniegts institūcijai vai amatpersonai, kuras kompetencē neietilpst konkrētās lietas izskatīšana, tām jārīkojas atbilstoši šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajai kārtībai.

5. pants. Rakstveida atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem sniedz amatpersonas — attiecīgo valsts vai pašvaldību institūciju vadītāji, to struktūrvienību vadītāji vai citas amatpersonas atbilstoši savai kompetencei.

6. pants. Amatpersona nav tiesīga izskatīt iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, ja tā ir personiski tieši vai netieši ieinteresēta izskatīšanas rezultātā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.04.2001. likumu, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

7. pants. Ja ir ievēroti šā likuma 2.panta noteikumi, valsts un pašvaldību institūcijas nav tiesīgas atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saņemto iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

(05.04.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

Otrā nodaļa
IESNIEGUMU, SŪDZĪBU UN PRIEKŠLIKUMU IZSKATĪŠANAS NOTEIKUMI

8. pants. (1) Valsts vai pašvaldības institūcijai, kas saņēmusi iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, tas jāreģistrē Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un jāpieņem viens no šādiem lēmumiem:

1) septiņu dienu laikā nosūtīt iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu citai — šajā lietā kompetentai institūcijai, par to paziņojot iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšana neietilpst šīs valsts vai pašvaldības institūcijas kompetencē;

2) 15 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai nav nepieciešama papildu pārbaude vai nav jāpieprasa papildu ziņas;

3) 30 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas; šādos gadījumos par papildu pārbaudi jāpaziņo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to jāpaziņo iesniedzējam.

(2) Ja valsts vai pašvaldības institūcija, kas nosūta iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu citai valsts vai pašvaldības institūcijai, saskaņā ar likumu ir pilnvarota kontrolēt vai uzraudzīt šīs institūcijas darbību, tā ir tiesīga pieprasīt, lai attiecīgā institūcija to informē par izskatīšanas rezultātiem.

(3) Aizliegts nosūtīt atkārtotus iesniegumus un sūdzības atbildes sniegšanai vai gatavošanai tām institūcijām, kuru rīcība tiek apstrīdēta vai pārsūdzēta.

(4) Atbilde uz kolektīviem iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jānosūta personai, kura kā pirmā parakstījusi attiecīgo iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

(5) Iesniegumi un sūdzības, kas saistīti ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmi nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.1999. likumu, kas stājas spēkā 08.12.1999.)

9. pants. Atbildēm uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jābūt motivētām, un tajās jānorāda atbildes pārsūdzēšanas kārtība un termiņi, ja tie noteikti normatīvajos aktos.

(05.04.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

Trešā nodaļa
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

10. pants. Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām periodiski, bet ne retāk kā reizi mēnesī jāpieņem apmeklētāji apmeklētajiem izdevīgā laikā un atbilstoši savai kompetencei jāizskata apmeklētāju mutvārdos izteiktās sūdzības vai priekšlikumi.

11. pants. Ziņas par apmeklētāju (viņa vārds un uzvārds, dzīves vai uzturēšanās vieta) reģistrē speciāli iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, datoru datu bāzē). Informācijas nesējā fiksē arī mutvārdos izteiktā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma saturu.

(05.04.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

12. pants. Ja tas ir iespējams, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona tūlīt sniedz atbildi uz mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un par sniegto atbildi izdara atzīmi informācijas nesējā.

(05.04.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

13. pants. Ja uz mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu nav iespējams tūlīt atbildēt (iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai nepieciešama papildu pārbaude, atbildes sagatavošanai nepieciešams ievākt papildu ziņas vai ir citi objektīvi apstākļi), valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona paziņo par to apmeklētājam un tūlīt noformē mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā, ievērojot šā likuma 2.pantā minētos noteikumus, kā arī par to izdara atzīmi informācijas nesējā. Rakstveidā noformētam mutvārdu iesniegumam, sūdzībai vai priekšlikumam piemērojami šā likuma otrās nodaļas noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību.

(05.04.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.05.2001.)

Ceturtā nodaļa
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants. (1) Iesniedzēja atbildību par iesniegumos, sūdzībās vai priekšlikumos minētajiem faktiem reglamentē Latvijas Kriminālkodeksa vai Civillikuma normas.

(2) Aizliegts bez iesniedzēja piekrišanas publicēt ziņas par iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzēju.

(3) Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā, sūdzībā vai priekšlikuma minētie fakti tiktu publicēti, tas jānorāda iesniegumā, sūdzībā vai priekšlikuma.

15. pants. Šis likums nav piemērojams, ja iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanai kriminālprocesuālajos, soda izpildes, civilprocesuālajos, darba un civildienesta likumos, likumā par administratīvo procesu, citos likumos vai militārajos reglamentos noteikta cita kārtība.

16. pants. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas par šā likuma pārkāpumiem saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

17. pants. Jebkura fiziska vai juridiska persona Latvijas Civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā ir tiesīga pārsūdzēt tiesā valsts un pašvaldību institūciju un to amatpersonu rīcību (lēmumu), ar kuru aizskartas tās tiesības.

Pārejas noteikums

Noteikumus šā likuma piemērošanai pieņem Ministru kabinets.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 27. oktobrī.
Valsts prezidents G. ULMANIS
Rīgā 1994. gada 5. novembrī
02.05.2001