Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 Grozījumi likumā «Par tiesu varu» un «Nolikumā par Latvijas Republikas tiesu tiesnešu atestāciju»

I. Izdarīt likumā «Par tiesu varu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2) šādus grozījumus:

1. Izteikt 98. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem kvalifikācijas klasi var piešķirt pēc viņu iecelšanas tiesneša amatā.»

2. Izteikt 119. pantu šādā redakcijā:

«119. pants. Tiesnešu atalgojums

(1) Augstākās tiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Augstākās tiesas tiesneša amatalga tiek pielīdzināta I kategorijas valsts ierēdņu amatalgai. Augstākās tiesas priekšsēdētājs par priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu saņem arī piemaksu 50 procentu apmērā no amatalgas. Augstākās tiesas priekšsēdētāju vietnieki par priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanu saņem arī piemaksu 25 procentu apmērā no amatalgas.

(2) Apgabaltiesas priekšsēdētāja amatalga tiek pielīdzināta Augstākās tiesas tiesneša amatalgai. Apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka amatalga ir 90 procenti no apgabaltiesas priekšsēdētāja amatalgas. Apgabaltiesas tiesneša amatalga ir 85 procenti no apgabaltiesas priekšsēdētāja amatalgas.

(3) Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja amatalga tiek pielīdzināta apgabaltiesas tiesneša amatalgai. Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatalga ir 90 procenti no rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja amatalgas. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatalga ir 85 procenti no rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja amatalgas.»

3. Izteikt 120. pantu šādā redakcijā:

«120. pants. Piemaksas pie tiesnešu amatalgas

(1) Noteikt šādu piemaksu par tiesneša kvalifikācijas klasi:

1) 5. kvalifikācijas klase - 15-30 procenti no amatalgas;

2) 4. kvalifikācijas klase - 30-35 procenti no amatalgas;

3) 3. kvalifikācijas klase - 35-40 procenti no amatalgas;

4) 2. kvalifikācijas klase - 40-45 procenti no amatalgas;

5) 1. un augstākā kvalifikācijas klase - 45-50 procenti no amatalgas.

(2) Ministru kabinets var noteikt tiesnešiem arī citas piemaksas pie amatalgas.»

4. Izslēgt 122. pantu.

II. Izdarīt ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1993. gada 9. jūnija lēmumu apstiprinātajā «Nolikumā par Latvijas Republikas tiesu tiesnešu atestāciju» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26/27) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punkta otro daļu šādā redakcijā:

«Pirmo reizi ieceltajiem rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem kvalifikācijas klasi var piešķirt ne agrāk kā sešus mēnešus, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc viņu iecelšanas amatā.»

2. Izteikt 3. punkta otro daļu šādā redakcijā:

«Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājam kvalifikācijas klasi piešķir Ministru kabinets.»

Pārejas noteikumi

1. Noteikt, ka līdz Saimnieciskās tiesas darbības izbeigšanai, kad tās funkcijas pārņems apgabaltiesas, Saimnieciskās tiesas priekšsēdētāja amatalga tiek pielīdzināta Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatalgai, bet viņa vietnieka un tiesnešu amatalgas tiek pielīdzinātas Augstākās tiesas tiesnešu amatalgām un viņiem tiek noteikta 2. kvalifikācijas klase ar 40-45 procentu piemaksu.

2. Līdz tam laikam, kad tiks pieņemts likums, kas reglamentēs valsts civildienesta attiecības un noteiks valsts ierēdņu amatalgas, Augstākās tiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Augstākās tiesas tiesnešu amatalgas tiek pielīdzinātas ministrijas valsts sekretāra amatalgai, bet pārējo tiesnešu amatalgas aprēķina likuma «Par tiesu varu» 119. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1992. gada 9. janvāra lēmuma «Par vienotu darba samaksas sistēmu Augstākās Padomes darbiniekiem un tai pakļauto no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem» 3., 4., 5., 10. un 16. pielikumu; Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1993. gada 11. februāra lēmumu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1992. gada 9. janvāra lēmumā «Par vienotu darba samaksas sistēmu Augstākās Padomes darbiniekiem un tai pakļauto no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem»» daļā par tiesu un prokuratūras darbiniekiem; Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1993. gada 26. maija lēmumu «Par mēneša amatalgas aprēķināšanas pagaidu koeficientu noteikšanu Latvijas Republikas Augstākajai Padomei pakļauto valsts varas un pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem» daļā par tiesu priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem, ģenerālprokuroru un viņa vietniekiem.

4. Ministru kabinetam līdz 1993. gada 31. decembrim noteikt prokuroru un prokuratūras izmeklētāju amatalgas, kā arī piemaksas ģenerālprokuroram un viņa vietniekiem par attiecīgā amata pildīšanu. Šīs amatalgas un piemaksas ir 95 procentu apmērā no attiecīgā līmeņa tiesnešu amatalgām un piemaksām. Nosakot prokuroriem un prokuratūras izmeklētājiem piemaksas par dienesta pakāpi, ir jāņem vērā šajā likumā noteiktās piemaksas par tiesneša kvalifikācijas klasi.

Šā panta noteikumi ir spēkā līdz likuma par prokuratūru spēkā stāšanās dienai.

5. Ministru kabinetam līdz 1993. gada 31. decembrim noteikt tiesu un prokuratūras iestāžu ierēdņu un darbinieku amatalgas saskaņā ar Ministru kabineta 1993. gada 17. augusta lēmumu Nr. 4 «Par izmaiņām no budžeta finansējamo iestāžu darbinieku darba samaksā».

6. Šajā likumā noteiktās amatalgas un piemaksas piemērojamas no 1994. gada 1. janvāra.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 16. decembrī

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 29. decembrī

29.12.1993