Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā «Par valsts uzņēmumu»

Izdarīt likuma «Par valsts uzņēmumu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29/31; 1993, 22/23; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994,3) 11. pantā šādus grozījumus

1. Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

«Ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas izlietojami, lai dzēstu parādu uzņēmuma darbiniekiem (izmaksātu darba algu) un valsts budžetam, iegādātos vai atjaunotu pamatlīdzekļus, pabeigtu celtniecības objektus.»

2. Papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

«Kārtību, kādā valsts uzņēmuma kustamā un nekustamā manta saskaņā ar tiesas spriedumu realizējama parāda dzēšanai, nosaka Latvijas Civilprocesa kodeksa 418. pants.»

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi Nr. 11 «Par papildinājumiem 1990. gada 12. decembra likumā «Par valsts uzņēmumu»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 28. jūlijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 18. augustā

01.09.1994