Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par zemes komisijām»

Izdarīt Latvijas Republikas likumā «Par zemes komisijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31; 1991, 17/18, 27/28; 1993, 18/19; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28, 34) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

«Zemes reformas darbu koordinēšanai un tiesiskai nodrošināšanai Saeima izveido Latvijas Republikas Centrālo zemes komisiju, bet pilsētu domes, rajonu padomes un pagastu padomes - attiecīgi pilsētas zemes komisiju, rajona zemes komisiju un pagasta zemes komisiju.»;

izslēgt piezīmi;

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

«Pilsētu administratīvajās teritorijās, kurās ir arī lauku apvidu zemes, attiecīgā pilsētas dome var izveidot arī zemes komisiju, kas veic ar šo likumu pagasta zemes komisijai uzdotās funkcijas.»;

uzskatīt otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

2. Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā:

«2.1. Pagasta zemes komisijā ietilpst:

- pagasta padomes iecelts zemes komisijas priekšsēdētājs, kuru amatā apstiprina Centrālā zemes komisija;

- pagasta zemes ierīkotājs;

- Valsts zemes dienesta pārstāvis.

Ar padomdevēja tiesībām pagasta zemes komisijas sēdēs var piedalīties arī pieaicinātie speciālisti. Ja ir liels darba apjoms, padome var izveidot pieaicināto speciālistu darba grupu.»

3. Aizstāt 2.2.3. punktā vārdus «pagasta Tautas deputātu padomei» ar vārdiem «pagasta padomei».

4. Aizstāt 2.2.5. punktā vārdus «Tautas deputātu padomei» ar vārdu «padomei».

5. Izteikt 2.11. punktu šādā redakcijā: «2.11. Pilsētas zemes komisijā ietilpst:

- pilsētas domes iecelts zemes komisijas priekšsēdētājs, kuru amatā apstiprina Centrālā zemes komisija;

- pilsētas zemes ierīkotājs;

- Valsts zemes dienesta pārstāvis;

- pilsētas galvenais arhitekts.

To pilsētu domes, kurām nav sava galvenā arhitekta, var attiecīgās funkcijas deleģēt rajona galvenajam arhitektam. Ar padomdevēja tiesībām pilsētas zemes komisijas sēdēs var piedalīties arī pieaicinātie speciālisti. Ja ir liels darba apjoms, pilsētas dome var izveidot pieaicināto speciālistu darba grupu.»

6. Aizstāt 2.12.2. un 2.12.3. punktā vārdus «pilsētas Tautas deputātu padomei» ar vārdiem «pilsētas domei».

7. Izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā:

«3.1. Rajona zemes komisijā ietilpst:

- rajona padomes iecelts zemes komisijas priekšsēdētājs;

- Valsts zemes dienesta rajona nodaļas priekšnieks;

- rajona galvenais arhitekts;

- rajona lauksaimniecības departamenta (pārvaldes) pārstāvis;

- reģionālās vides aizsardzības komitejas pārstāvis. Ar padomdevēja tiesībām komisijas sēdēs var piedalīties arī Centrālās zemes komisijas locekļi un pieaicinātie speciālisti.»

8. Aizstāt 3.2. punktā vārdus «rajona Tautas deputātu padomei» ar vārdiem «rajona padomei».

9. Aizstāt 4.2.1. punkta apakšpunktā vārdus «vietējo Tautas deputātu padomju» ar vārdiem «pilsētu domju, rajonu padomju un pagastu padomju».

10. Izslēgt 4.2.4. punktu.

11. Aizstāt 4.2.7. punktā vārdus «pilsētu Tautas deputātu padomju» ar vārdiem «pilsētu domju».

12. Izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:

«5.1. Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju no deputātiem ievēlē Saeima.»

13. Aizstāt 5.5. punktā vārdus «Tautas deputātu padomes» ar vārdiem «domes (padomes)».

14. Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdus «Tautas deputātu padomē» ar vārdiem «attiecīgajā domē (padomē)».

15. Aizstāt 7. panta otrajā daļā vārdus «pagasta Tautas deputātu padomē» ar vārdiem «pagasta padomē», vārdus «pilsētas Tautas deputātu padome» ar vārdiem «pilsētas domē» un vārdus «rajona Tautas deputātu padomē» ar vārdiem «rajona padomē».

16. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«9. Izdevumi zemes komisiju uzturēšanai tiek segti no valsts budžeta.»

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 28. jūlijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 4. augustā

04.08.1994