Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Par Valsts administrācijas skolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums Nr. 59 (prot. Nr. 28 6. §)

Apstiprināt pievienoto Valsts administrācijas skolas nolikumu.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Valsts reformu ministrs, Ministru prezidenta biedrs M. GAILIS

Rīgā 1994. gada 24. maijā

APSTIPRINĀTS
Ministru kabineta
1994. gada 24. maija lēmumu Nr. 59

Valsts administrācijas skolas
NOLIKUMS

1. Valsts administrācijas skola (tālāk tekstā - «Skola») ir valsts mācību iestāde, kas realizē valsts politiku valsts civildienesta ierēdņu apmācības jomā. Skola atrodas Valsts reformu ministrijas pakļautībā.

2. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus un šo nolikumu.

3. Skolas darbības mērķis ir sagatavot augstas profesionalitātes līmeņa valsts ierēdņus.

4. Skolas galvenie uzdevumi ir:

4.1. izstrādāt ierēdņu sagatavošanas, kvalifikācijas celšanas un kvalifikācijas eksāmenu saturu un noteikumus;

4.2. pieņemt valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas eksāmenus.

5. īstenojot savu mērķi un uzdevumus, Skola ievēro šādus pamatprincipus:

5.1. apmācības orientāciju uz demokrātijas, tiesiskuma un ētikas principu ievērošanu, kā arī uz pasaules valstu pieredzi ierēdņu profesionālajā sagatavošanā;

5.2. apmācības saistība ar sabiedrības un valsts vajadzībām.

6. Skola atbilstoši savam mērķim un uzdevumiem veic šādas funkcijas:

6.1. izstrādā Skolas darbības stratēģiju un tās perspektīvās attīstības virzienus, kurus apstiprina Valsts reformu ministrija;

6.2. izstrādā valsts ierēdņu apmācības programmas;

6.3. vada un koordinē valsts ierēdņu apmācības procesu valstī, iesaistot tajā citas mācību iestādes un centrus;

6.4. pieņem valsts ierēdņu kvalifikācijas eksāmenus;

6.5. organizē publiskus kursus, lekcijas, rīko seminārus, konferences, kongresus, var dibināt biedrības;

6.6. darbojas nacionālajos un starptautiskajos fondos, veido savus fondus;

6.7. slēdz sadarbības līgumus ar citu valstu administrācijas mācību un pētniecības iestādēm.

7. Skolas iekšējo struktūru atbilstoši Skolas mērķiem un uzdevumiem nosaka Skolas direktors saskaņā ar valsts budžetā paredzēto štata vienību skaitu un darba algas fondu. Skolas iekšējo struktūru apstiprina Valsts reformu ministrija.

8. Skolas direktors ir valsts ierēdnis vai valsts ierēdņa kandidāts, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc valsts reformu ministra ieteikuma. Direktors atbild par savu darbu valsts reformu ministram.

Skolas direktors:

8.1. vada un pārstāv Skolu bez īpaša pilnvarojuma, slēdz līgumus tās vārdā;

8.2. izveido Skolas konsultatīvo padomi, kuras sastāvu saskaņo ar Valsts reformu ministriju;

8.3. apstiprina valsts ierēdņu apmācības programmas;

8.4. apstiprina valsts ierēdņu kvalifikācijas eksāmenu noteikumus;

8.5. nosaka Skolas struktūrvienību funkcijas, Skolas direktora vietnieka un daļu vadītāju, un darbinieku pienākumus;

8.6. saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem pieņem darbā un atlaiž no darba Skolas darbiniekus;

8.7. nosaka lietas aprites secību Skola, izdod pavēles un rīkojumus visos Skolas kompetencē esošajos jautājumos.

9. Skolas konsultatīvajai padomei ir tiesības iesniegt Skolas direktoram priekšlikumus visos Skolas kompetencē esošajos jautājumos, kas saistīti ar valsts ierēdņu apmācības procesu.

10. Skolas direktora prombūtnes laikā direktora vietnieks pēc saskaņošanas ar valsts reformu ministru tiek pilnvarots pildīt direktora funkcijas. Skolas direktora vietnieks ir valsts ierēdnis vai valsts ierēdņa kandidāts.

11. Skolas pamatstruktūrvienība ir daļa. Daļas vadītājs ir valsts ierēdnis vai valsts ierēdņa kandidāts.

12. Skola ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā valsts mazā ģerboņa attēlu.

Valsts reformu ministrs, Ministru prezidenta biedrs M. GAILIS

23.06.1994