Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par policiju»

Izdarīt likuma «Par policiju» (Latvijas Republikas Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31/32; 1992, 37/38) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

«1. pants. Policija

Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.»

2. 15. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

«Policija sastāv no valsts policijas un pašvaldības policijas.»;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

«Valsts policija ir iekļauta Iekšlietu ministrijas sistēmā un pakļauta iekšlietu ministram, bet pašvaldības policija - attiecīgās pašvaldības sastāvā un ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā. Darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija sadarbojas ar valsts policijas iestādēm.»

3. Izteikt 19. panta piekto daļu šādā redakcijā: «Pašvaldības policijas darbinieku skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība. Pašvaldības policijas sastāvā var būt tās priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie kārtībnieki, kārtībnieki un jaunākie kārtībnieki. Pašvaldības policisti savus pienākumus pilda iekšlietu ministra apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā.»

4. 21. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

«Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus apstiprina amatā attiecīgās pilsētas dome, rajona padome vai pagasta padome tikai pēc tam, kad ir saņemta iekšlietu ministra piekrišana attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus atbrīvo no amata attiecīgās pilsētas dome, rajona padome vai pagasta padome pēc savas iniciatīvas vai pēc iekšlietu ministra rīkojuma, kas domei (padomei) jāizskata septiņu dienu laikā.»;

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā: «Iekšlietu ministram ir tiesības līdz dienai, kad dome (padome) atbrīvo pašvaldības policijas priekšnieku vai viņa vietnieku no amata, atstādināt minētās amatpersonas no amata pienākumu pildīšanas. Pirms pašvaldības policistu iecelšanas amatā iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā tiek pārbaudīta viņu atbilstība ieņemamajam amatam; viņiem jāapgūst profesionālās apmācības kurss un jānokārto attiecīgie eksāmeni.»

5. Izteikt 24. panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā: «Sājos gadījumos dienesta dzīvokli un dienesta telefonu piešķir likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.»

6. Izslēgt 24. panta trešajā daļā vārdus «vai pašvaldību», ceturtajā daļā - vārdus «un pašvaldību», piektajā daļā - pirmo teikumu.

7. Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Policijas darbinieks par dienestu policijā saņem darba samaksu, kurā ietilpst amatalga, piemaksa par speciālo amata (dienesta) pakāpi, piemaksa par izdienu un citas piemaksas, kuru veidus un apmērus atbilstoši dienesta apstākļiem nosaka Ministru kabinets.»

8. Aizstāt 28. panta pirmajā daļa vārdus «pastāvīgos iedzīvotājus» ar vārdu «pilsoņus».

9. 34. pantā:

izslēgt pirmās dalās 2. un 4. punktu;

papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārdiem «līdzekļiem, kas iegūti» ar vārdiem «likumos vai Ministru kabineta noteikumos»; izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

«Valsts policijas darbības attīstīšanai un veicināšanai izmanto 20 procentus no iekasētajiem naudas sodiem, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikušas valsts policijas iestādes, kā arī 20 procentus no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot mantu, preces vai citus priekšmetus, kurus likumā noteiktajā kārtībā aprakstījušas un izņēmušas valsts policijas iestādes. Kārtību, kādā šie līdzekļi ieskaitāmi Iekšlietu ministrijas kontā, nosaka finansu ministrs. Līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka iekšlietu ministrs.

No Latvijas Republikas valsts budžeta finansējamo policijas darbinieku maksimālo skaitu nosaka Latvijas Republikas Ministru Padome.»

10. Izteikt 35. panta pirmo dalu šādā redakcijā:

«Valsts policijas materiāltehnisko apgādi, sociālo un sadzīves vajadzību apmierināšanu veic valsts.»

11. Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

«36. pants. Valsts policijas nodrošināšana ar dienesta telpām

Dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta valsts iestādēs un uzņēmumos izvietotās valsts policijas iestādes un apakšvienības ar telpām nodrošina attiecīgā valsts iestāde vai uzņēmums. Šajā gadījumā policijas dienesta ēku ekspluatācijas izdevumus sedz attiecīgā valsts iestāde vai uzņēmums.»

Pārejas noteikumi

1. Noteikt, ka likuma «Par policiju» 28. pantā izdarītais grozījums nevar būt par pamatu tam, lai no dienesta policijā tiktu atbrīvotas personas, kuras pieņemtas policijas dienestā pirms šā likuma stāšanās spēkā, ja tās atbilst citu likumu (arī Valodu likuma) prasībām.

2. Ar šā likuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija lēmumu «Par Latvijas Republikas 1991. gada 4. jūnija likuma «Par policiju» 28. panta piemērošanu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 33/34), ka arī Ministru kabineta noteikumus Nr. 19 «Par grozījumiem un papildinājumiem likumā «Par policiju»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994,3).

Likums Saeima pieņemts 1994. gada 8. jūnijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 22. jūnijā

06.07.1994
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.