Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par tiesu varu»

Izdarīt likumā «Par tiesu varu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2; 1994, 1) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«(3) Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai.»

2. 2. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«(2) Tiesu lietu izskatīšanas principus un kārtību nosaka Satversme, šis likums, civilprocesuālie, kriminālprocesuālie un administratīvi procesuālie likumi, kā arī likums «Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu.»;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

«(3) Satversmes tiesas darbību regulē Satversmes tiesas likums.»

3. Izslēgt 9. pantu.

4. Izteikt 43. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā: «2) trīs tiesu palātas: Civillietu tiesu palāta, Krimināllietu tiesu palāta un Saimniecisko lietu tiesu palāta.»

5. Izslēgt 45. panta trešo daļu.

6. 47. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«(2) Augstākās tiesas Senāts ir pirmā instance lietās par Valsts kontroles padomes lēmumiem, kas pieņemti likuma «Par 1923. gada 2. augusta likuma «Par Valsts kontroli» atjaunošanu» 21. panta kārtībā.»;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

«(4) Senāta sastāvā ir četri departamenti: Civillietu departaments, Krimināllietu departaments, Saimniecisko lietu departaments un Administratīvo lietu departaments.»

7. Izslēgt 48. panta otro daļu.

8. Izteikt 50. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«(1) Augstākās tiesas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kuru no iecelto tiesnešu vidus pēc Ministru kabineta ierosinājuma apstiprina Saeima uz septiņiem gadiem.»

9. Papildināt 55. pantu ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā: «5) kuras ir vai ir bijušas PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas, PSRS Aizsardzības ministrijas, Krievijas un citu valstu drošības dienesta, armijas izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieki, minēto institūciju aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji;

6) kuras ir vai ir bijušas ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās padomes lēmumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieki (biedri) pēc šo organizāciju aizliegšanas.»

10. Aizstāt 81. pantā vārdus «Augstākās Tiesas priekšsēdētāju - Saeima pēc valsts prezidenta priekšlikuma» ar vārdiem «Augstākās tiesas priekšsēdētāju - Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma».

11. 83. pantā:

papildināt pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā: «4) ja, tiesnesi ieceļot amatā, nav ievērots kāds no šā likuma 51.-55. pantā minētajiem noteikumiem;»; uzskatīt līdzšinējo 4. punktu par 5. punktu.

12. 86. pantā:

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

«(5) Tiesnesim nav atļauts streikot.»;

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par sesto daļu.

13. 88. pantā: izslēgt pirmo dalu;

izslēgt līdzšinējā otrajā daļā vārdus «bet ne mazāka par viņa vidējo izpeļņu pamatdarba vietā» un uzskatīt to par pirmo daļu;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par otro un trešo daļu.

14. Izteikt 16. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

«TIESU RESORA AMATPERSONAS UN IERĒDŅI».

15. Izteikt 106. pantu šādā redakcijā:

«106. pants. Tiesu resora amatpersonu un ierēdņu pieņemšana darbā (dienestā) un atlaišana no darba (dienesta)

Tiesu resora amatpersonas pieņem darbā un atlaiž no darba attiecīgās tiesas priekšsēdētājs saskaņā ar darba likumdošanas aktiem, bet ierēdņi tiek pieņemti civildienestā un atlaisti no tā likumā «Par valsts civildienestu» noteiktajā kārtībā.»

16. Izteikt 125. panta pirmo dalu šādā redakcijā:

«(1) Uz tiesnešiem attiecas likuma «Par valsts civildienestu» 32.-37., 49. un 50. pantā paredzētās sociālās garantijas, kā arī šajā likumā paredzētie izņēmumi.»

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 18. jūnijā

18.06.1994