Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par peļņas nodokli"

Izdarīt likuma "Par peļņas nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3/4, 37/38; 1992, 18/19, 27/28, 29/31; 1993, 16/17; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 2) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta pirmo daļu pēc vārda "uzņēmumu" ar vārdiem "un uzņēmējsabiedrību (turpmāk - uzņēmums)".

2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

"3. pants. Ar peļņas nodokli tiek aplikta nodokļa maksātāju peļņa, kura tiek aprēķināta kā šajā likumā noteikto uzņēmējdarbības ieņēmumu un izdevumu starpība.

Ieņēmumi un izdevumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti latos pēc

Latvijas Bankas noteikta kursa, kāds ir spēkā saimnieciskas operācijas izdarīšanas dienā.

Nosakot ar nodokli apliekamo peļņu, ņem vērā valūtas kursu svārstību saldo Finansu ministrijas noteiktajā kārtībā."

3. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Uzņēmējdarbības ieņēmumi ir visi uzņēmuma ieņēmumi no uzņēmējdarbības Latvijā un ārvalstīs, izņemot:

1) dividendes no citu uzņēmumu peļņas, ja par to ir samaksāts peļņas nodoklis;

2) par zaudējumiem saņemto apdrošināšanas atlīdzību, kas nepārsniedz zaudējumu apmēru."

4. 6. pantā:

papildināt 1. punktu pēc vārda "inventāru" ar vārdiem "(vērtībā līdz 50 latiem)";

papildināt 3. punktu pēc vārda "telefaksa" ar vārdiem "telefona, uzņēmumu apkalpojošā vieglā pasažieru autotransporta";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojumu (amortizāciju);";

izteikt 7. punktu šādā redakcijā

"7) obligātās sociālās nodrošināšanas izmaksas;";

izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8) apdrošināšanas maksājumus, izņemot maksājumus par darbinieku vai citu fizisko vai juridisko personu apdrošināšanu (neskaitot obligātos apdrošināšanas maksājumus);";

papildināt pantu ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"12) maksu par uzņēmuma gada pārskata revīziju;

13) kredītiestāžu izdevumus speciālo uzkrājumu veidošanai nedrošiem parādiem."

5. Aizstāt 23. pantā vārdus "Ministru Padomes sastādīta un Augstākās Padomes apstiprināta" ar vārdiem "Ministru kabineta ieteikta un Saeimas apstiprināta".

6. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:

"24. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kura. aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu, kas gūta no lauksaimnieciskās darbības un zvejniecības, kā arī no pašražotās lauksaimniecības produkcijas un zivju produkcijas pārstrādes un lauksaimniecības un zvejniecības tehnikas rezerves daļu izgatavošanas un restaurēšanas."

7. Aizstāt 31. pantā vārdus "Ministru Padomes" ar vārdiem "Ministru kabineta".

8. Papildināt likumu ar 32. pantu šādā redakcijā:

"32. pants. Peļņas nodokļa maksājumi budžetā tiem nodokļu maksātājiem, kuri nav budžeta parādnieki, tiek samazināti par 70 procentiem no summas, kas ziedojumu vai dāvinājumu veidā atvēlēta Latvijas Republika reģistrētiem sabiedriskajiem kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības fondiem, bezpeļņas organizācijām un iestādēm vai starptautiski atzītām sporta federācijām, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no peļņas kopējās summas, ko apliek ar nodokli.

Visiem minētajiem fondiem, organizācijām un iestādēm ne retāk kā reizi gadā triju mēnešu laikā pēc pārskata gada noslēguma ir obligāti jāsniedz publisks finansiāls pārskats par ziedojumu vai dāvinājumu veidā saņemto līdzekļu izlietojumu. Šāds pārskats iesniedzams arī attiecīgām ministrijām."

9. Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

"33. pants. Peļņas nodokļa maksājumi budžetā tiek samazināti par 95 procentiem no summas, kuru uzņēmumi, kas nav budžeta parādnieki, ziedojumu vai dāvinājumu veidā atvēlējuši Ministru kabineta ieteiktajiem un Saeimas apstiprinātajiem fondiem vai programmām, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no pelņas nodokļa maksājumu summas budžetā.

Programmu un fondu vadītājiem ne retāk kā reizi gadā triju mēnešu laikā pēc pārskata gada noslēguma ir obligāti jāsniedz publisks finansiāls pārskats par ziedojumu vai dāvinājumu veidā saņemto līdzekļu izlietojumu. Šāds pārskats iesniedzams arī attiecīgām ministrijām."

10. Izslēgt 3.1, 27. un 39. pantu.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 8. un 9. pantā paredzētie peļņas nodokļa atvieglojumi piemērojami par laika posmu, sākot no 1994. gada 1. janvāra.

2. Ministru kabinets līdz 1994. gada 1. jūlijam nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar attiecīgām ministrijām kontrolē likuma "Par peļņas nodokli" 32. un 33. panta izpildi.

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Augstākās padomes lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā "Par peļņas nodokli"" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākā: Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 18/19, 50/51) 4. punkts.

4. Ministru kabinetam saskaņot Ministru padomes 1992. gada 2. novembra lēmumu nr. 458 "Par maizes sadārdzinājuma kompensēšanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem" ar likumu "Par peļņas nodokli".

Likums stājas spēkā ar 1994. gada 1. jūliju.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 26. maijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 2. jūnijā

01.07.1994