Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.07.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumus Nr. 371 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62 59.§)
Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā
Izdoti saskaņā ar Komerclikuma 10.panta pirmo daļu

1. Noteikumi apstiprina šādas pieteikumu veidlapas ierakstiem komercreģistrā:

1.1. pieteikums uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanai komercreģistrā (1.pielikums);

1.2. pieteikums individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā (2.pielikums);

1.3. pieteikums personālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā (3.pielikums);

1.4. pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā (4.pielikums);

1.5. pieteikums prokūras izdošanas ierakstīšanai komercreģistrā (5.pielikums);

1.6. pieteikums prokūras izbeigšanās ierakstīšanai komercreģistrā (6.pielikums);

1.7. pieteikums filiāles atvēršanas ierakstīšanai komercreģistrā (7.pielikums);

1.8. pieteikums filiāles slēgšanas ierakstīšanai komercreģistrā (8.pielikums);

1.9. pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par pārveidošanu (9.pielikums);

1.10. pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par saplūšanu (10.pielikums);

1.11. pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par pievienošanu (11.pielikums);

1.12. pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par sadalīšanu (12.pielikums);

1.13. pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par komercsabiedrības darbības izbeigšanu (13.pielikums);

1.13.1 pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par komersanta maksātnespējas procesu (13.1pielikums);

1.14. pieteikums komersanta izslēgšanai no komercreģistra (14.pielikums);

1.15. pieteikums koncerna līguma reģistrēšanai (15.pielikums);

1.16. pieteikums koncerna līguma grozījumu reģistrēšanai (16.pielikums);

1.17. pieteikums koncerna līguma izbeigšanās reģistrēšanai (17.pielikums);

1.18. pieteikums izmaiņām (18.pielikums);

1.19. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.716).

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.906)

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Komerclikuma stāšanos spēkā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1079 redakcijā)

2. VEIDLAPA

Pieteikums individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā

Datums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta
 

1. Individuālais komersants

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija
2. Firma (komersanta nosaukums)
 
 
3. Juridiskā adreseAtzīmēt 

 

sakrīt ar dzīvesvietas adresi

nesakrīt →

ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
4. Prokūras

Atzīmēt

nav

ir → aizpilda un pievieno 5.veidlapu
5. Filiāles

Atzīmēt

nav

ir → aizpilda un pievieno 7.veidlapu
6. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss
Atzīmēt , ja individuālais komersants piesakās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai

Apliecinājums

Apliecinu, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

1) paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3.panta prasībām;

2) paredzamais apgrozījums pārskata gadā nepārsniegs Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto;

3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

7. Individuālā komersanta aizbildnis vai aizgādnis (Aizpilda, ja individuālajam komersantam ir iecelts aizbildnis vai aizgādnis)

Atzīmēt

aizbildnis

aizgādnis
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

 

Institūcija
8. Persona, kura paraksta pieteikumu individuālā komersanta vārdā (Aizpilda, ja pieteikumu individuālā komersanta vārdā paraksta cita persona)
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

 

Institūcija
Uz kāda tiesiska pamata persona paraksta pieteikumu

 

9. Pievienotie dokumenti (Norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu)
 

 

10. Apliecinājums
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst komersanta pieņemtajiem lēmumiem.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie likumos noteiktās atbildības.

11. Paraksts

Vārds

 

UzvārdsParaksts*
VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1079 redakcijā)

3. VEIDLAPA

Pieteikums personālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā

Datums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta
1. Personālsabiedrības veids

Atzīmēt

pilnsabiedrība

komandītsabiedrība

2. Firma (komersanta nosaukums)
 

 

3. Juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
4. Prokūras

Atzīmēt

nav  ir → aizpilda un pievieno 5.veidlapu
5. Filiāles

Atzīmēt

nav ir → aizpilda un pievieno 7.veidlapu
6. Darbības laiksAtzīmēt  

  beztermiņa

līdz 

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

līdz mērķa sasniegšanai  
  
  

(norādīt mērķi)

7. Komandītu ieguldījumu kopsumma

            EUR
8. Personālsabiedrības biedrs – fiziska persona
 
Nr.p.k.  
Atzīmēt komandīts
personiski atbildīgs biedrs
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Biedra pārstāvības tiesībasAtzīmēt   nav tiesību pārstāvēt
  ir tiesības pārstāvēt →
  ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
  ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 biedriem

visiem biedriem

  

(skaits)

  
Komandīta ieguldījuma summa

            EUR
Nr.p.k.  
Atzīmēt komandīts
personiski atbildīgs biedrs
Vārds

 

Uzvārds Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)
Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Biedra pārstāvības tiesībasAtzīmēt nav tiesību pārstāvēt
ir tiesības pārstāvēt →
ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 biedriem visiem biedriem
  

(skaits)

  
Komandīta ieguldījuma summa

            EUR
9. Personālsabiedrības biedrs – juridiska personarsona
Nr.p.k.  
Atzīmēt komandīts
personiski atbildīgs biedrs
Reģistrācijas numursNosaukums (firma)

 

Juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Biedra pārstāvības tiesībasAtzīmēt nav tiesību pārstāvēt
ir tiesības pārstāvēt →
ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 biedriem

visiem biedriem

  

(skaits)

  
Komandīta ieguldījuma summa

            EUR
Nr.p.k.  
Atzīmēt komandīts
personiski atbildīgs biedrs
Reģistrācijas numursNosaukums (firma)

 

Juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Biedra pārstāvības tiesībasAtzīmēt nav tiesību pārstāvēt
ir tiesības pārstāvēt →
ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar → 

 biedriem

  visiem biedriem

  

(skaits)

  
Komandīta ieguldījuma summa

            EUR
10. Personas, kuras paraksta pieteikumu (Aizpilda, ja pieteikumu kāda biedra vārdā paraksta cita persona)
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija
Kuru no biedriem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

11. Pievienotie dokumenti (Norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu)
 

 

12. Apliecinājums
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst sabiedrības līgumam un komersanta pieņemtajiem lēmumiem.
13. Paraksti

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

VietaDatums* 
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1079 redakcijā)

4. VEIDLAPA

Pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā

Datums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta
1. Kapitālsabiedrības veidsAtzīmēt sabiedrība ar ierobežotu atbildību
akciju sabiedrība
2. Firma (komersanta nosaukums)
 

 

3. Juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
4. ProkūrasAtzīmēt nav ir → aizpilda un pievieno 5.veidlapu
5. FiliālesAtzīmēt nav  ir → aizpilda un pievieno 7.veidlapu
6. Darbības laiksAtzīmēt beztermiņa
līdz datumam 

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

līdz mērķa sasniegšanai
7. Pamatkapitāls
7.1. Pamatkapitāla lielums (euro)

Pamatkapitāls

Parakstītais pamatkapitāls

Apmaksātais pamatkapitāls

7.2. Apliecinājums (Aizpilda, ja tiek dibināta Komerclikuma 185.panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību un netiek piemēroti Komerclikuma 147.panta otrās daļas noteikumi)
Atzīmēt Apliecinu, ka pamatkapitāls ir parakstīts un apmaksāts pilnā apmērā
8. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss
Atzīmēt , ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību piesakās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai

Apliecinājums

Apliecinu, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

1) paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3.panta prasībām;

2) paredzamais apgrozījums pārskata gadā nepārsniegs Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto;

3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

9. Sabiedrība ar papildu atbildību

Atzīmēt

nav

ir →

9.1. Dalībnieki – fiziskās personas, kuri par sabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
9.2. Dalībnieki – juridiskās personas, kuri par sabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu
Reģistrācijas numurs

 

Nosaukums (firma)
Juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Reģistrācijas numursNosaukums (firma)

 

Juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
10. Valdes sastāvs
Nr.p.k.  
Atzīmēt  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Tiesības pārstāvēt sabiedrību
Atzīmēt ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi  ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 valdes locekļiem

visiem valdes locekļiem

  
 

(skaits)

     
Apliecinājums
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Nr.p.k.  
Atzīmēt valdes loceklis valdes priekšsēdētājs
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Tiesības pārstāvēt sabiedrību
Atzīmēt ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 valdes locekļiem visiem valdes locekļiem

  ___________________

 

(skaits)

 
Apliecinājums
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav.

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

11. Padomes sastāvs
Nr.p.k.  
Atzīmēt    padomes priekšsēdētājs

padomes priekšsēdētāja vietnieks padomes loceklis

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija

 

Nr.p.k.  
Atzīmēt    padomes priekšsēdētājs

padomes priekšsēdētāja vietnieks padomes loceklis

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija

 

Nr.p.k.  
Atzīmēt    padomes priekšsēdētājs

padomes priekšsēdētāja vietnieks padomes loceklis

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
ValstsInstitūcija

 

12. Personas, kuras paraksta pieteikumu (Aizpilda, ja pieteikumu kāda dibinātāja vārdā paraksta cita persona)
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
ValstsInstitūcija

 

Kuru no dibinātājiem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
ValstsInstitūcija

 

Kuru no dibinātājiem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

13. Pievienotie dokumenti (Norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu)
 
14. Apliecinājums
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un komersanta pieņemtajiem lēmumiem.
15. Paraksti
VārdsUzvārdsParaksts*
VietaDatums* 
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

VārdsUzvārdsParaksts*
VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

VārdsUzvārdsParaksts*
VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

VārdsUzvārdsParaksts*
VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

VārdsUzvārdsParaksts*
VietaDatums* 
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā)

7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā)

8.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā)

9.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1079)

10.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1079)

11.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1079)

12.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1079)

13.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 07.06.2011. noteikumu Nr.434 redakcijā)

 

13.1 pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1079 redakcijā)

13.1 VEIDLAPA

Pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par komersanta maksātnespējas procesu

Datums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta
1. Komersants
Reģistrācijas numursNosaukums (firma)

 

2. Reģistrācijas ieraksts maksātnespējas gadījumā
Atzīmēt

 administratora iecelšana (jāaizpilda 3.punkts)

 administratora atcelšana (jāaizpilda 3.punkts)

 izmaiņas informācijā par administratoru (jāaizpilda 4.punkts)

 maksātnespējas pasludināšana un administratora apstiprināšana (jāaizpilda 3.punkts)

 bankrota procedūras uzsākšana

 sanācijas plāna pieņemšana

 sanācijas plāna grozīšana

 sanācijas termiņa pagarināšana

 mierizlīguma apstiprināšana

 mierizlīguma atcelšana

 maksātnespējas procesa izbeigšana sakarā ar to, ka nav konstatētas parādnieka maksātnespējas pazīmes, faktiskā maksātspēja ir atjaunojusies vai nav pieteicies neviens kreditors

 citas izmaiņas 
 

(norādīt)

Ja maksātnespējas process tiek izbeigts, pabeidzot bankrota procedūru, jāaizpilda 14.veidlapa "Pieteikums komersanta izslēgšanai no komercreģistra".

3. Administratora iecelšana vai atcelšana
Atzīmēt

 administratora iecelšana

 administratora atcelšana

 maksātnespējas pasludināšana un administratora apstiprināšana

Administrators
VārdsUzvārds

 

Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)
Dzīvesvietas adrese
ValstsPilsēta/cita apdzīvota vietaIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Darbības vieta
ValstsPilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

 

Tālrunis

Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
4. Izmaiņas informācijā par administratoru (Norāda izmaiņu būtību)
Administrators
VārdsUzvārds

 

Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)
Dzīvesvietas adrese
ValstsPilsēta/cita apdzīvota vietaIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Darbības vieta
ValstsPilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

 

Tālrunis

Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
5. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un komersanta pieņemtajiem lēmumiem.
6. Pievienotie dokumenti (Norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu)
1) Administratora iecelšana

 tiesas nolēmuma noraksts ____ eks. uz _______ lpp.

 administratora paraksta paraugs (ja ir pasludināta komersanta maksātnespēja) ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2) Administratora atcelšana

 tiesas nolēmuma noraksts ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

3) Izmaiņas informācijā par administratoru

 administratora paraksta paraugs ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 citi dokumenti (norādīt)______________________________________________________

4) Maksātnespējas pasludināšana un administratora apstiprināšana

 tiesas nolēmuma noraksts ____ eks. uz _______ lpp.

 administratora paraksta paraugs ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

5) Bankrota procedūras uzsākšana

 kreditoru sapulces lēmums (sapulces protokols vai tā izraksts) ____ eks. uz _______ lpp.

6) Sanācijas plāna pieņemšana

 kreditoru sapulces lēmums (sapulces protokols vai tā izraksts) ____ eks. uz _______ lpp.

 sanācijas plāns ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

7) Sanācijas plāna grozīšana

 kreditoru sapulces lēmums ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

8) Sanācijas termiņa pagarināšana

 kreditoru sapulces lēmums ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

9) Mierizlīguma apstiprināšana

 tiesas nolēmuma noraksts ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

10) Mierizlīguma atcelšana

 tiesas nolēmuma noraksts ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

11) Maksātnespējas procesa izbeigšana, jo nav konstatētas parādnieka maksātnespējas pazīmes, tā faktiskā maksātspēja ir atjaunojusies vai nav pieteicies neviens kreditors

 tiesas nolēmuma noraksts ____ eks. uz _______ lpp.

 dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

7. Paraksts (Parakstot norāda iniciāli, uzvārdu, datumu)
VārdsUzvārds

 

Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats

 

Paraksts
VietaDatums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē un cauršuj.

14.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.716 redakcijā)

15.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

151567 COPY.GIF (78981 bytes)

152567 COPY.GIF (15730 bytes)

Tieslietu ministre I.Labucka
16.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

161567 COPY.GIF (99404 bytes)

162567 COPY.GIF (15529 bytes)

Tieslietu ministre I.Labucka
17.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

171567 COPY.GIF (78898 bytes)

172567 COPY.GIF (16201 bytes)

Tieslietu ministre I.Labucka
18.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1079 redakcijā)

18. VEIDLAPA

Pieteikums izmaiņām

Datums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta
1. Komersants (komersanta filiāle)
Reģistrācijas numursNosaukums (firma)

 

2. Grozījumu būtībaAtzīmēt un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus
Kapitālsabiedrības
  Izmaiņas statūtos → iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem

  Izmaiņas dibināšanas līgumā → iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem

  Izmaiņas dalībnieku reģistrā → iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst veiktajām izmaiņām

  Paziņojums par pamatkapitāla apmaksu → aizpildīt 3.8.apakšpunktu

  Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euroaizpildīt 3.8.1.apakšpunktu

  Pamatkapitāla palielināšana → aizpildīt 3.9.apakšpunktu

  Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu → aizpildīt 3.10.apakšpunktu

  Pamatkapitāla samazināšana → aizpildīt 3.11.apakšpunktu

  Izmaiņas kapitālsabiedrības valdes sastāvā, informācijā par valdes locekļiem vai valdes locekļu pārstāvības tiesībās → aizpildīt 3.1.apakšpunktu

  Izmaiņas kapitālsabiedrības padomes sastāvā vai informācijā par padomes locekļiem → aizpildīt 3.2.apakšpunktu

Personālsabiedrības
  Izmaiņas personālsabiedrības biedru pārstāvības tiesībās → aizpildīt 3.3.apakšpunktu

  Izstājies personālsabiedrības biedrs → aizpildīt 3.4.apakšpunktu

  Personālsabiedrībā iestājies jauns biedrs → aizpildīt 3.4.apakšpunktu

  Mainījusies informācija par biedru → aizpildīt 3.4.apakšpunktu

  Palielinājies vai samazinājies ieguldījums komandītsabiedrībā → aizpildīt 3.4.apakšpunktu

Citas izmaiņas
  Mainījusies juridiskā adrese → aizpildīt 3.12.apakšpunktu

  Paziņojums par darbības turpināšanu → aizpildīt 3.14.apakšpunktu

  Izmaiņas informācijā par individuālo komersantu → aizpildīt 3.15.apakšpunktu

  Izmaiņas likvidatoru sastāvā vai viņu pilnvarojumā → aizpildīt 3.5.apakšpunktu

  Izmaiņas informācijā par filiāli → aizpildīt 3.6.apakšpunktu

  Mainījusies firma (komersanta nosaukums) → aizpildīt 3.13.apakšpunktu

  Izmaiņas informācijā par prokūru → aizpildīt 3.16.apakšpunktu

  Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu, kurš Latvijā atvēris filiāli → aizpildīt 3.7.apakšpunktu

  Citas izmaiņas → aizpildīt 3.17.apakšpunktu

Jāņem vērā!

1. Jāaizpilda atbilstošie pieteikuma punkti.

2. Ja atbilstošajā lapā nepietiek vietas, jāņem vēl viena veidlapa.

3. Neaizpildītās veidlapas daļas nav jāpievieno.

4. Pirmā un pēdējā lapa jāpievieno vienmēr.

5. Visas lapas jānumurē un jācauršuj.

3. Izmaiņas
3.1. Izmaiņas kapitālsabiedrības valdes sastāvā, informācijā par valdes locekļiem vai valdes locekļu pārstāvības tiesībās
Izmaiņu būtībaAtzīmēt   valdes loceklis

valdes priekšsēdētājs

Atzīmēt izmaiņu būtību atstājis amatu

mainījusies informācija par personu

sācis veikt pienākumus

mainīts pilnvarojuma apjoms

mainīts amata nosaukums

Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija
Tiesības pārstāvēt sabiedrību**

Atzīmēt  

ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi 

ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 valdes locekļiem      visiem valdes locekļiem   _____________
 

(skaits)

      
Apliecinājums**
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav.

Vārds

Uzvārds

Paraksts*
VietaDatums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Izmaiņu būtībaAtzīmēt valdes loceklis valdes priekšsēdētājs
Atzīmēt izmaiņu būtību 

 

atstājis amatu

mainījusies informācija par personu>

sācis veikt pienākumus

mainīts pilnvarojuma apjoms

mainīts amata nosaukums

Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija
Tiesības pārstāvēt sabiedrību**

Atzīmēt

ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 valdes locekļiem visiem valdes locekļiem _________________
 

(skaits)

   
Apliecinājums**
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav.

Vārds

Uzvārds

Paraksts*
VietaDatums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

3.2. Izmaiņas kapitālsabiedrības padomes sastāvā vai informācijā par padomes locekļiem
Izmaiņu būtībaAtzīmēt izmaiņu būtību

  Izmaiņas padomes sastāvā → jānorāda padomes sastāvs, kāds tas ir pēc izmaiņām

  Izmaiņas informācijā par padomes locekli → jānorāda informācija par padomes locekli, kāda tā ir pēc precizēšanas

  Pieteikumu izmaiņām iesniedz padomes loceklis, kas amatu atstājis pēc paša vēlēšanās → jānorāda informācija par sevi

Nr.p.k.Atzīmēt padomes priekšsēdētājs

padomes loceklis

padomes priekšsēdētāja vietnieks
Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Nr.p.k.Atzīmēt padomes priekšsēdētājs

padomes loceklis

padomes priekšsēdētāja vietnieks
Personas identifikācijas informācija
Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Nr.p.k.Atzīmēt  padomes priekšsēdētājs

padomes loceklis

padomes priekšsēdētāja vietnieks
Personas identifikācijas informācija
Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
3.3. Izmaiņas personālsabiedrības biedru pārstāvības tiesībās
Informācija par biedru – fizisku personu
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Biedra pārstāvības tiesībasAtzīmēt nav tiesību pārstāvēt

ir tiesības pārstāvēt →

ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi  
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

   biedriem visiem biedriem
  

(skaits)

  
Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
Biedra pārstāvības tiesībasAtzīmēt nav tiesību pārstāvēt

ir tiesības pārstāvēt →

ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi 
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 biedriem

  visiem biedriem

   

(skaits)

  
Informācija par biedru – juridisku personu
Reģistrācijas numursNosaukums (firma)

 

Juridiskā adrese
Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciems

Ielas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Biedra pārstāvības tiesībasAtzīmēt nav tiesību pārstāvēt

ir tiesības pārstāvēt →

ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 biedriem visiem biedriem
   

(skaits)

  
3.4. Izmaiņas personālsabiedrības biedru sastāvā, informācijā par biedriem vai komandītsabiedrības ieguldījumu apjomā
Izmaiņu būtībaAtzīmēt

izstājies iestājies mainījusies informācija par biedru

komandīta ieguldījums samazinājies → aizpilda informāciju par šo komandītu

komandīta ieguldījums palielinājies → aizpilda informāciju par šo komandītu

mainījusies komandītu ieguldījumu kopsumma → norāda jauno kopsummu

Informācija par personālsabiedrības biedru, ja tā ir fiziska persona
Nr.p.k.  
Atzīmēt

 

komandīts

personiski atbildīgs biedrs

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese**
Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciems

Ielas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija
Biedra pārstāvības tiesības**Atzīmēt   nav tiesību pārstāvēt

  ir tiesības pārstāvēt  →

ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi  
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar → 

 biedriem visiem biedriem
   

(skaits)

  
Komandīta ieguldījuma summa**

            EUR
Informācija par personālsabiedrības biedru, ja tā ir juridiska persona
Nr.p.k.  
Atzīmēt komandīts

personiski atbildīgs biedrs

Reģistrācijas numursNosaukums (firma)

 

Juridiskā adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Biedra pārstāvības tiesības**Atzīmēt   nav tiesību pārstāvēt

  ir tiesības pārstāvēt →

ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi  
ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →

 

 biedriem visiem biedriem
  

(skaits)

  
Komandīta ieguldījuma summa**

            EUR
Komandītu ieguldījumu kopsumma

            EUR
3.5. Izmaiņas likvidatoru sastāvā, informācijā par viņiem vai viņu pilnvarojumā
Izmaiņu būtībaAtzīmēt izmaiņu būtību
atstājis amatu 

mainīts pilnvarojuma apjoms

  mainījusies informācija par likvidatoru

sācis veikt likvidatora pienākumus

Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija

 

Pārstāvības tiesības**
 

 

Apliecinājums**
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības likvidatoru.

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Izmaiņu būtībaAtzīmēt izmaiņu būtību
atstājis amatu

mainīts pilnvarojuma apjoms

mainījusies informācija par likvidatoru

sācis veikt likvidatora pienākumus

Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija
Pārstāvības tiesības**
 
Apliecinājums**
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības likvidatoru.

Vārds

Uzvārds

Paraksts*

VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

3.6. Izmaiņas informācijā par filiāli
Jaunā filiāles firma
 

 

Jaunā filiāles juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kuras saistītas ar filiāli

Izmaiņu būtība

Atzīmēt izmaiņu būtību

atstājis amatu

sācis veikt amata pienākumus

mainījusies informācija par šo personu

mainīts pilnvarojuma apjoms

__________________________

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija
Pilnvarojuma apjoms**Atzīmēt 

pilnā apjomā

tikai šādām darbībām →

 

 

3.7. Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu, kurš atvēris filiāli
Izmaiņu būtībaAtzīmēt
darbības izbeigšana

maksātnespējas pasludināšana

maksātnespējas procesa pabeigšana

bankrota procedūras uzsākšana

sanācijas plāna pieņemšana

sanācijas plāna grozīšana

sanācijas termiņa pagarināšana

komersanta mantai izsludināts konkurss vai tam  pielīdzināms process

komersanta mantai izsludinātais konkurss vai  tam pielīdzināms process ir pabeigts

mierizlīguma apstiprināšana

mierizlīguma atcelšana

likvidācijas uzsākšana

likvidācijas pabeigšana

reorganizācijas uzsākšana

reorganizācijas pabeigšana

likvidatora iecelšana → norāda informāciju par šo personu

likvidatora atcelšana → norāda informāciju par šo personu

administratora iecelšana → norāda informāciju par šo personu

administratora atcelšana → norāda informāciju par šo personu

izmaiņas informācijā par likvidatoru vai administratoru → norāda informāciju par šo personu

Ārvalsts komersanta likvidators vai administrators
Vārds

 

Uzvārds

 

Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)
Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija

 

Pārstāvības tiesības**
 

 

Ja ārvalsts komersanta likvidators vai administrators ir juridiska persona
Reģistrācijas numurs

 

Nosaukums (firma)

 

Juridiskā adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā vai administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati** (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**

Valsts

Institūcija

 

Pārstāvības tiesības**
 

 

3.8. Paziņojums par pamatkapitāla apmaksu
 

 

 

3.8.1. Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euro
Daļu (akciju) skaits _________________

Daļas (akcijas) nominālvērtība pēc konvertācijas uz euro _________________ EUR

Parakstītā pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz euro _________________ EUR

Apmaksātā pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz euro_________________ EUR

Apliecinu(-ām), ka pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) denominācijā ievēroti Euro ieviešanas kārtības likuma 22.panta pirmajā daļā noteiktie principi un netiek aizskartas kreditoru intereses.
3.9. Pamatkapitāla palielināšana
Parakstītā pamatkapitāla lielums _________________ EUR

Apmaksātā pamatkapitāla lielums _________________ EUR

Daļu (akciju) skaits _________________

Daļas (akcijas) nominālvērtība _________________ EUR

3.10. Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu
Samazināšanas iemesls

 

Samazināšanas veidsAtzīmēt daļu dzēšana daļas nominālvērtības samazināšana
Samazinātā pamatkapitāla lielums _________________ EUR

Apmērs, par kādu pamatkapitāls samazināts _________________ EUR

Daļas (akcijas) nominālvērtība _________________ EUR

3.11. Pieteikums par pamatkapitāla samazināšanu
Parakstītā pamatkapitāla lielums _________________ EUR

Apmaksātā pamatkapitāla lielums _________________ EUR

Daļu (akciju) skaits _________________

Daļas (akcijas) nominālvērtība _________________ EUR

Datums, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu 
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Apliecinu(-ām), ka kreditoriem ir sniegts nodrošinājums/viņu prasījumi ir apmierināti.
3.12. Mainījusies juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
3.13. Mainījusies firma (komersanta nosaukums)
Jaunā firma (komersanta nosaukums)

 

3.14. Paziņojums par darbības turpināšanu
Atzīmēt beztermiņa  līdz datumam
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

līdz mērķa sasniegšanai 
 

(personālsabiedrībai – norādīt mērķi)

3.15. Izmaiņas informācijā par individuālo komersantu

Izmaiņu būtība

Atzīmēt izmaiņu būtību

izmaiņas informācijā par individuālo komersantu

iecelts aizbildnis

iecelts aizgādnis

izmaiņas informācijā par aizbildni vai aizgādni

VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija

 

3.16. Izmaiņas informācijā par prokūru vai prokūristu
Prokūrists
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts (novada pilsētas lauku teritorija), ciemsIelas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs

Valsts

Institūcija
ProkūraAtzīmēt , ja izdota kopprokūra vai filiāles prokūra

kopprokūra filiāles prokūra (filiāles numurs ________________)

Atzīmēt , ja prokūristam ir īpaši piešķirtas tiesības nekustamo īpašumu → 
atsavināt ieķīlāt apgrūtināt ar lietu tiesībām
Prokūrista pārstāvības tiesībasAtzīmēt
ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi

ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar →  

 
 valdes locekļiem/biedriem

visiem valdes locekļiem/biedriem

___________

 

(skaits)

   
3.17. Citas izmaiņas
 

 

4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un komersanta pieņemtajiem lēmumiem.
4.1. Apliecinājums, ja veiktas izmaiņas dalībnieku reģistrā
Apliecinu(-ām), ka ievēroti Komerclikuma un sabiedrības statūtu noteikumi par daļas atsavināšanu.
5. Pievienotie dokumenti (Norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu)
 

 

6. Paraksti

Vārds

Uzvārds

Paraksts*
Uz kāda tiesiska pamata: Atzīmēt  
kā individuālais komersants  kā personālsabiedrības biedrs kā valdes loceklis
kā persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli kā likvidators
kā administrators   
uz cita pamata (norādīt)_______________________________________________________________________
VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

VārdsUzvārdsParaksts*
Uz kāda tiesiska pamata: Atzīmēt  
kā individuālais komersants  kā personālsabiedrības biedrs kā valdes loceklis
kā persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli kā likvidators
kā administrators   
uz cita pamata (norādīt)_______________________________________________________________________
VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

VārdsUzvārdsParaksts*
Uz kāda tiesiska pamata: Atzīmēt  
kā individuālais komersants  kā personālsabiedrības biedrs kā valdes loceklis
kā persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli kā likvidators
kā administrators   
uz cita pamata (norādīt)_______________________________________________________________________
VietaDatums*
 

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja atstāj amatu, ir atcelts no amata vai izstājas no sabiedrības.

19.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567

(Pielikums svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.716)

01.01.2014