Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumus Nr. 743 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu".

Ministru kabineta noteikumi Nr.558

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62, 2.§)

Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai
pašvaldību vajadzībām
" 22.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu (turpmāk - konkurss).

2. Konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. konkursa sagatavošana;

2.2. konkursa izziņošana;

2.3. informācijas sniegšana par konkursu;

2.4. piedāvājumu iesniegšana;

2.5. piedāvājumu atvēršana;

2.6. pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

2.7. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana;

2.8. iepirkuma līguma slēgšana.

II. Konkursa sagatavošana

3. Lai nodrošinātu plānoto preču pirkšanu vai nomu noteiktajā termiņā, pasūtītājs 12 darbdienu laikā pirms konkursa izziņošanas izveido iepirkuma komisiju (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir vismaz pieci cilvēki.

4. Lai nodrošinātu finansu līdzekļu efektīvu izmantošanu un novērstu amatpersonu korupciju, pirms konkursa izziņošanas pasūtītājs un komisija laikus plāno, kā pēc iespējas lietderīgāk un ekonomiskāk veikt iepirkumu.

5. Komisija rīkojas tā, lai iepirkuma mērķi sasniegtu ar mazāko finansu līdzekļu izlietojumu atklātā konkursa procedūrā, nodrošinot preču pārdevēju vai iznomātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6. Pasūtītājs konkursa procedūras laikā nedrīkst mainīt komisijas sastāvu, izņemot gadījumus, ja kāds no komisijas locekļiem ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, ir miris vai slimības vai prombūtnes dēļ nevar pildīt savus pienākumus.

7. Komisijas loceklis informē komisijas priekšsēdētāju un pārtrauc darbu komisijā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai ja slimības vai prombūtnes dēļ nevar pildīt savus pienākumus. šādā gadījumā, kā arī tad, ja šādi apstākļi pastāv, bet komisijas loceklis par tiem nav informējis, pasūtītājs viņa vietā pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma var iekļaut komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli. lai nodrošinātu komisijas darbību vismaz piecu cilvēku sastāvā, pasūtītājs pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma iekļauj komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli.

8. Komisija izstrādā konkursa nolikumu. komisijas uzdevumā nolikumu var izstrādāt arī cita persona.

9. Nolikumu komisija sagatavo rakstiski vai elektroniski.

10. Nolikumu komisija apstiprina pirms paziņojuma par paredzamo iepirkumu nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam.

11. Nolikumu komisija apstiprina ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Komisija, kuras sastāvā ir pieci komisijas locekļi, nolikumu apstiprina, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

12. komisija uz nolikuma norāda tās sēdes datumu un protokola numuru, kurā nolikums apstiprināts. Komisijas priekšsēdētājs apliecina nolikuma kopijas atbilstību oriģinālam.

III. Konkursa izziņošana

13. Konkursu izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu, kā arī publicējot šo paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā.

14. Papildus konkursa paziņojuma publicēšanai laikrakstos komisija uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu var nosūtīt visām ieinteresētajām personām, kuras tai ir zināmas. Uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā konkursa paziņojumā.

15. Ja ir paredzēta maksa par konkursa nolikuma saņemšanu, pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām, kuras attiecīgo maksu ir samaksājušas, izsniedz nolikuma kopiju. Ja nolikums ir sagatavots elektroniski, pasūtītājs vai komisija var ieinteresētajām personām to nosūtīt elektroniski. pasūtītājs vai komisija nodrošina nolikuma izsniegšanu vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

16. Izsniedzot nolikumu, pasūtītājs vai komisija reģistrē nolikuma saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru, kā arī nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

17. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju ar nolikumu iepazīties uz vietas. Ja ieinteresētā persona ar nolikumu iepazīstas uz vietas, maksu neiekasē.

IV. Informācijas sniegšana par konkursu

18. Ja komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu par konkursa norisi, tā triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) nosūta to visām ieinteresētajām personām, kuras jau saņēmušas nolikumu.

19. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot ieinteresēto personu sanāksmi. Sanāksmē komisija atbild uz jautājumiem, kurus ieinteresētās personas iesniegušas rakstiski vai sanāksmes laikā uzdod mutiski. Ja komisija paredzējusi rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja nolikumā šādas norādes nav, komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes paziņo par tās rīkošanu visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas nolikumu. Ja persona saņem nolikumu vēlāk nekā piecas dienas pirms sanāksmes, tai par sanāksmes rīkošanu paziņo, izsniedzot konkursa nolikumu.

20. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. protokolu triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

V. Piedāvājumu iesniegšana

21. Ieinteresētā persona nolikumā norādītajā vietā un laikā iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots nolikumā norādītajā veidā.

22. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finansu piedāvājuma.

23. Pretendentu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

24. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

25. Finansu piedāvājumā norāda preces kopējo cenu, vienas preces vienības cenu (ja piedāvājumā ir vairākas vienības), kā arī citus rādītājus, ja saskaņā ar nolikumu piedāvājumu cenas vērtē, ņemot vērā vairākus rādītājus.

26. Ieinteresētā persona piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par paredzamo iepirkumu ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

27. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

28. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs vai komisija pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

29. Pasūtītājs vai komisija nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai. Ja piedāvājums iesniegts kā elektronisks dokuments, pretendents nodrošina, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumā ietvertā informācija nevienam nebūtu pieejama.

VI. Piedāvājumu atvēršana

30. Nolikumā norādītajā laikā un vietā komisijas priekšsēdētājs sasauc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.

31. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

32. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu.

33. Sanāksmes laikā komisija nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

34. Pēc šo noteikumu 33.punktā minēto sarakstu nolasīšanas pretendenta - juridiskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. Ja pretendents ir fiziskā persona, pretendents paziņo vārdu un uzvārdu. Pretendenta - fiziskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta vārdu un uzvārdu, savu vārdu un uzvārdu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt pretendentu.

35. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), pretendenta adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu un amatu.

36. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmē kāds no komisijas locekļiem nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā komisijas sanāksmē, kurā piedalās. Ja pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu iekļauj citu komisijas locekli, viņš paraksta minēto apliecinājumu.

37. Pēc šo noteikumu 36.punktā minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

38. Ja piedāvājums iesniegts kā elektronisks dokuments, pretendents nodrošina komisijai pieeju piedāvājumam, un komisija visu klātbūtnē izdrukā piedāvājumu atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai.

39. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Ja saskaņā ar nolikumu piedāvājuma cenu vērtē, ņemot vērā vairākus rādītājus, komisija nosauc arī citas ziņas, kas raksturo šos rādītājus.

40. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 39.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

41. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

42. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

43. Ja pretendents pieprasa, komisija triju darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokolu.

VII. Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

44. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

45. Pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai pie tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

46. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju komisija var pieprasīt tikai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

47. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

48. Pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā komisija var pieaicināt ekspertu.

49. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba sākšanas eksperts paraksta šo noteikumu 36.punktā minēto apliecinājumu.

50. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

51. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

52. Pretendentu atlases laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

53. Komisijas locekļu aizpildītās pretendentu atlases tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

54. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. ja saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

55. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

56. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu, kurā norāda tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasību līmenim.

57. Komisijas locekļu aizpildītās tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

58. Ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasību līmenim, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

59. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus.

60. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

61. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas šādi:

61.1. ja piedāvājumā preces vienību cenu summa ir mazāka par preces kopējo cenu, komisija ņem vērā preces vienību cenu summu;

61.2. ja piedāvājumā preces kopējā cena ir mazāka par preces vienību cenu summu, komisija ņem vērā preces kopējo cenu.

62. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

63. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka nekā pārējo pretendentu piedāvātā cena, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu.

64. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

65. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

66. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas šo noteikumu 61. un 62.punktā noteiktajā kārtībā.

67. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka pretendents piedāvā pārdot vai iznomāt preces par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā pārējie pretendenti, tā pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts.

68. Ja piedāvājumu ar viszemāko cenu nosaka atbilstoši vairākiem kritērijiem, komisija saskaņā ar nolikumā norādīto formulu summē katram rādītājam aprēķināto vērtību. Atsevišķa rādītāja vērtību nosaka saskaņā ar nolikumā norādīto formulu.

69. Piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi.

70. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisija apkopo vienā tabulā.

VIII. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana

71. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

72. Ja vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kas tika iesniegts pirmais.

73. Ja komisija piedāvājumā labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

74. Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Komisija, kuras sastāvā ir pieci komisijas locekļi, lēmumu pieņem, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

75. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem mēneša laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja nepieciešams, Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz komisijas pieprasījumu, var pagarināt šo termiņu. Ja lēmums arī pagarinātajā termiņā netiek pieņemts, konkursu beidz, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

IX. Iepirkuma līguma slēgšana

76. Ja komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu un 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojs vai pasūtītājs nesaņem pretendenta sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

77. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

78. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem.

79. Pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vairākus piedāvājumus.

X. Noslēguma jautājumi

80. Pēc tam kad ir pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija iznīcina piedāvājumu kopijas.

81. Pasūtītājs un komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama pretendenta piekrišana.

82. Noteikumu 9., 15., 29. un 38.punkts attiecībā uz elektronisko dokumentu apriti konkursa laikā stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

83. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

01.01.2002