Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2006. - 08.03.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumus Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.546

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62, 29.§)
Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai arī citas ar šādiem pārvadājumiem sais­tītas darbības (bīstamo kravu nosūtīšana, ieskaitot tukšas neattīrītas cisternas un cisternkonteinerus, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cistern­konteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana) (turpmāk — komersanti), norīko drošības konsultantus (padomniekus), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

2. Noteikumi nosaka minimālās prasības drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas iegūšanai, kā arī kārtību, kādā iegūstama attiecīgā kvalifikācija, un drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus un uzdevumus.

3. Noteikumu prasības neattiecas uz:

3.1. komersantiem, kuri bīstamās kravas pārvadā ar transportlīdzekļiem, kas pieder Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;

3.2. komersantiem, kuru pārvadājumu apjoms nepārsniedz 1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk — ADR noteikumi) un 1980.gada 9.maija Bernes konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) pielikuma “Noteikumi par starptautiskajiem bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem” (RID) (turpmāk — RID noteikumi) 1.1.3.6., 2.2.7.1.2.apakšpunktā, kā arī 3.3. un 3.4.nodaļā atsevišķai transporta vienībai noteikto kravas apjomu.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

II. Drošības konsultanta (padomnieka) norīkošana

4. Komersants savā uzņēmumā rakstiski norīko vienu vai vairākus dro­šības konsultantus (padomniekus), kas kontrolē tiesību aktu normu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un samazina risku cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai vai videi.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

5. Drošības konsultantu (padomnieku) skaits komersanta uzņēmumā at­bilst tiem paredzēto pienākumu efektīvai veikšanai, un drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācija atbilst komersanta darbības specifikai. Ja komersanta uzņēmumā ir vairāki drošības konsultanti (padomnieki), rakstiski norāda katra drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus, lai nodrošinātu adekvātu viņu darbības koordināciju.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

6. Komersants nodrošina drošības konsultantus (padomniekus) ar pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un palīgierīcēm.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

7. Par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzņēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziņojumu (1.pielikums) Autotransporta direkcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu). Autotrans­porta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veido attiecīgā transporta veida drošības konsultantu (padomnieku) uzskaites reģistru, kā arī administrē un uzrauga drošības konsultantu (padomnieku) darbību.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

8. Pēc profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanas drošības konsul­tanta (padomnieka) pienākumus ir tiesīgs veikt:

8.1. komersanta darbinieks atbilstoši darba līgumam;

8.2. persona, kura nav attiecīgā komersanta darbinieks, bet ir noslēgusi vienošanos par drošības konsultanta (padomnieka) pienākumu veikšanu.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

III. Drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi

10. Drošības konsultants (padomnieks) uzrauga un regulāri pārbauda komersanta darbības atbilstību bīstamo kravu pārvadājumus regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pārbaudes rezultātus drošības konsultants (padomnieks) noformē rakstiski, norādot pārbaudes laiku, operāciju nosaukumu un to personu vārdus, kuras ir pārbaudītas.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

11. Drošības konsultants (padomnieks) nekavējoties ziņo komersantam par konstatētajiem pārkāpumiem vai trūkumiem, kas var ietekmēt bīstamo kravu pārvadājumu drošību.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

12. Drošības konsultants (padomnieks) konsultē komersantu visos ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajos jautājumos.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

13. Drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz komersantam gada pār­skatu (turpmāk — pārskats) (2.pielikums) par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā. Pārskatā iekļauj arī citas ziņas, kas, pēc drošības konsultanta (padomnieka) domām, ir svarīgas, lai varētu novērtēt drošības situāciju uzņēmumā. Pārskatu līdz kārtējā gada 1.aprīlim komersants iesniedz Autotransporta inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem). Pārskatu amatpersona glabā piecus gadus.

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 719)

14. Drošības konsultants (padomnieks) sniedz informāciju un sagatavo ziņojumu komersantam par jebkuru bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušu negadījumu vai pārkāpumu komersanta uzņēmumā, kas radījis draudus personas veselībai, drošībai, īpašumam vai kaitējumu apkārtējai videi. Ziņojumu pēc pieprasījuma komersants iesniedz Satiksmes ministrijā. Minētais ziņojums neaizstāj pārskatu vai ziņojumu par negadījumu, ko pieprasa citi normatīvie akti. Ja bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušais negadījums atbilst ADR vai RID noteikumu 1.8.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un komersants 15 dienu laikā pēc negadījuma iesniedz Autotransporta inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem) ziņojumu (3.pielikums).

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 719)

15. Drošības konsultants (padomnieks) uzrauga šādas ar komersanta darbību saistītas procedūras:

15.1. pārvadājamo bīstamo kravu identifikācija, klasifikācija un marķēšana;

15.2. īpašo prasību ievērošana, iegādājoties pārvadājamām kravām atbilstošus transportlīdzekļus, cisternas, iepakojumus vai arī cita veida transportēšanas palīgierīces vai tvertnes;

15.3. bīstamo kravu pārvadāšanai, iekraušanai vai izkraušanai paredzētā aprīkojuma pārbaude;

15.4. mācību organizēšana komersanta uzņēmumā visām ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajām personām, izņemot transportlīdzekļu vadītājus, atbilstoši dienesta instrukcijā vai amata aprakstā noteiktajiem darbinieka pienākumiem un atbildībai par bīstamo kravu pārvadāšanu un šādu mācību uzskaite;

15.5. piemērotu vides piesārņojuma un citu avārijas seku likvidēšanas procedūru ievērošana jebkurā negadījumā, ja tas saistīts ar bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu;

15.6. profilakses pasākumu ieviešana, lai izvairītos no nelaimes gadījumu vai nopietnu pārkāpumu atkārtošanās;

15.7. ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasību ievērošana, slēdzot līgumus saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem;

15.8. bīstamo kravu transportēšanā, iekraušanā un izkraušanā iesaistīto darbinieku nodrošināšana ar precīzām instrukcijām;

15.9. profilakses pasākumu ieviešana, lai paaugstinātu bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas drošību un informētību par tai raksturīgajiem riskiem;

15.10. pārbaudes procedūru ieviešana, lai nodrošinātu, ka, pārvadājot bīstamās kravas, transportlīdzeklī būtu drošības aprīkojums un dokumenti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

15.11. pārbaudes procedūru ieviešana, lai nodrošinātu bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu atbilstoši noteikumiem;

15.12. aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātos pret iespējamām teroristiskām darbībām (ja tas pieprasīts ADR vai RID noteikumu 1.10.nodaļā).

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

IV. Drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

16. Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus apliecina profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (turpmāk – sertifikāts).

17. Sertifikāta paraugu apstiprina satiksmes ministrs.

18. Satiksmes ministrija izsniedz sertifikātu personai, kura ir apmeklējusi Satiksmes ministrijas apstiprināto pamatmācību kursu saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu un sekmīgi nokārtojusi eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu.

19. Drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikātā norāda šādu informāciju:

19.1. sertifikāta numurs;

19.2. izdevējvalsts atšķirības zīme (LV);

19.3. sertifikāta īpašnieka vārds;

19.4. sertifikāta īpašnieka uzvārds;

19.5. sertifikāta īpašnieka dzimšanas datums, mēnesis un gads, dzimšanas vieta;

19.6. sertifikāta īpašnieka pilsonība;

19.7. sertifikāta īpašnieka paraksts;

19.8. organizācija, kas izsniegusi sertifikātu;

19.9. sertifikāta izsniegšanas datums, mēnesis un gads;

19.10. organizācijas pārstāvja paraksts;

19.11. datums, līdz kuram ir pagarināts sertifikāta derīguma termiņš;

19.12. organizācija, kas pagarinājusi sertifikātu;

19.13. sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas datums, mēnesis un gads.

20. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātā precīzi norāda, ka drošības konsultants (padomnieks) ir tiesīgs veikt pienākumus, kas saistīti:

20.1. ar vienas vai vairāku šādu bīstamo kravu grupu pārvadāšanu:

20.1.1. visu veidu bīstamās kravas;

20.1.2. 1.klases bīstamās kravas (sprāgstvielas);

21.1.3. 2.klases bīstamās kravas (gāzes);

20.1.4. 7.klases bīstamās kravas (radioaktīvie materiāli);

20.1.5. 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases cietās vielas un šķidrumi;

20.1.6. (svītrots ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167);

20.2. ar bīstamo kravu pārvadāšanu, izmantojot šādu transportu:

20.2.1. autotransportu;

20.2.2. dzelzceļa transportu;

20.2.3. autotransportu un dzelzceļa transportu.

21. Sertifikāts ir derīgs piecus gadus. Sertifikāta derīguma termiņu var pagarināt uz pieciem gadiem, ja sertifikāta īpašnieks 12 mēnešu laikā pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ir apguvis satiksmes ministra apstiprināto papildmācību kursu saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu.

V. Prasības mācību kursiem

22. Mācību galvenais mērķis ir sniegt drošības konsultantu (padomnieku) kandidātiem šādas zināšanas:

22.1. bīstamo kravu pārvadājumu bīstamība;

22.2. drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi;

22.3. attiecīgo transporta veidu darbību reglamentējošie likumi un citi normatīvie akti.

23. Pamatmācību un papildmācību kursa programmu apstiprina satiksmes ministrs.

24. Pamatmācību kurss sastāv no vispārējās daļas un vienas vai vairākām speciālajām daļām par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu vai dzelzceļa transportu.

25. Kursu programmu veido saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām un šo noteikumu 4.pielikumā minētajām tēmām.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

26. Papildmācību kursos nostiprina zināšanas un sniedz informāciju par aktualitātēm bīstamo kravu pārvadājumu tehnoloģijas un likumdošanas jomā, kā arī dod kandidātiem iespēju apspriest praktiskus piemērus un dalīties pieredzē.

27. Pamatmācību kurss sastāv no vismaz 40 mācību stundām vispārējā daļā un vismaz 20 mācību stundām speciālajā daļā par katru transporta veidu.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

28. Stundu skaits papildmācību kursā ir vismaz 50 % no pamatmācību kursa stundu skaita.

29. Mācību stunda ilgst 45 minūtes. Vienā dienā nevar būt vairāk par astoņām mācību stundām.

30. Ja kāda drošības konsultantu (padomnieku) vai drošības konsultantu (padomnieku) kandidātu grupa ir saistīta ar komersantiem, kuri specializējas kāda šo noteikumu 20.punktā minētā tipa bīstamo kravu pārvadāšanā un kuriem nepieciešamas zināšanas tikai par atsevišķas klases (grupas) bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumiem, pamatmācību kursu un papildmācību kursu specializēto daļu stundu skaitu var samazināt.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

VI. Eksāmeni

31. Pamatmācību un papildmācību kursu nobeigumā tiek kārtots rakstisks eksāmens.

32. Eksāmenā kandidāts vai drošības konsultants (padomnieks) apliecina savas profesionālās zināšanas un prasmi drošības konsultanta (padomnieka) pienākumu veikšanā.

33. Minimālās prasības drošības konsultantu (padomnieku) profesionālo zināšanu un prasmju eksāmenam noteiktas šo noteikumu 4.pielikumā.

(Grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

34. Šo noteikumu 32. un 33.punktā minēto zināšanu pārbaudei un šo noteikumu 18.punktā minētās profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai satiksmes ministrs apstiprina eksaminācijas komisiju un nosaka kvalifikācijas eksāmena organizācijas un norises kārtību.

35. Eksaminācijas komisijas sastāvu izvēlas pēc šādiem kritērijiem:

35.1. dalībnieku kompetence;

35.2. paredzētā eksāmena temats;

35.3. eksaminācijas objektivitātes nodrošināšana;

35.4. neatkarība no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas nodarbina drošības konsultantus (padomniekus).

36. Sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana notiek par maksu. Maksas apmērus un iekasēšanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

VII. Noslēguma jautājumi

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

38. Līdz 2002.gada 1.jūlijam autotransporta nozarē un līdz 2003.gada 1.janvārim dzelzceļa transporta nozarē drošības konsultants (padomnieks) pienākumus ir tiesīgs veikt bez profesionālās kvalifikācijas sertifikāta.

(Grozīts ar MK 18.06.2002. noteikumiem Nr. 239)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 3.jūnija Direktīvas 96/35/EK par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem un viņu profesionālo kvalifikāciju;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.aprīļa Direktīvas 2000/18/EK par obligātām eksaminācijas prasībām drošības konsultantiem bīstamo kravu pārvadājumos pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministra vietā —
kultūras ministre K.Pētersone
1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 546

(Pielikums MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Paziņojums par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu

2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 546

(Pielikums MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 719)

Drošības konsultanta (padomnieka) gada pārskats
par _______. gadu

3. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 546

(Pielikums MK 08.03.2005. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Ziņojums par negadījumiem bīstamo kravu pārvadāšanas laikā
saskaņā ar ADR/RID 1.8.5. apakšpunktu

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.546

(Pielikums grozīts ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr. 167)

Bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmena vispārējās daļas minimālais tēmu saraksts

1. Vispārējie profilakses un drošības pasākumi:

1.1. ar bīstamajām kravām saistīto negadījumu sekas;

1.2. galvenie negadījumu cēloņi.

2. Normatīvo aktu, Eiropas Kopienas standartu, starptautisko līgumu un konvenciju nosacījumi attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem ar atbilstoša veida transportu:

2.1. bīstamo kravu klasifikācija:

2.1.1. šķīdumu un maisījumu klasifikācijas procedūras;

2.1.2. vielu apraksta struktūra;

2.1.3. bīstamo kravu klases un to klasifikācijas principi;

2.1.4. pārvadājamo bīstamo vielu un priekšmetu pamatīpašības;

2.1.5. pārvadājamo bīstamo vielu un priekšmetu fiziskās, ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības;

2.2. vispārīgās prasības iesaiņojumam (arī cisternām, cisternkonteineriem):

2.2.1. iesaiņojumu tipi, kodēšana un apzīmējumi;

2.2.2. prasības iesaiņojumam un priekšraksti iesaiņojuma pārbaudēm;

2.2.3. iesaiņojuma stāvoklis un periodiskās pārbaudes;

2.3. bīstamības marķēšana un bīstamības zīmes:

2.3.1. apzīmējumi uz bīstamības zīmēm;

2.3.2. bīstamības zīmju izvietošana un noņemšana;

2.3.3. marķēšana un bīstamības zīmju uzstādīšana;

2.4. transporta dokumentos ietveramā informācija;

2.5. kravu pārvadāšanas veidi un ierobežojumi nosūtīšanai:

2.5.1. pilnā krava;

2.5.2. vaļējas kravas pārvadājumi (cietas vielas pārvadāšana bez iesaiņojuma);

2.5.3. pārvadājumi liela apjoma beramo kravu konteineros;

2.5.4. konteineru pārvadājumi;

2.5.5. pārvadājumi piestiprinātās un noņemamās cisternās;

2.6. aizliegumi un piesardzības pasākumi attiecībā uz jaukto iekraušanu;

2.7. dažādu pārvadājamo vielu nošķiršana (segregācija);

2.8. pārvadājamo kravu daudzuma ierobežojumi un izņēmumi;

2.9. kravu apstrāde, sakraušana un nostiprināšana:

2.9.1. iekraušana;

2.9.2. izkraušana (piepildījuma rādītāji);

2.10. tīrīšana un degazēšana pirms iekraušanas un pēc izkraušanas;

2.11. transportlīdzekļa apkalpe un tās profesionālā apmācība;

2.12. nepieciešamā dokumentācija transportlīdzeklī, pārvadājot bīstamās kravas:

2.12.1. kravas pavadzīme;

2.12.2. drošības instrukcijas;

2.12.3. transportlīdzekļa atbilstības apstiprinājuma apliecība;

2.12.4. autotransportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas apliecība;

2.12.5. dokumentu kopijas, kas atļauj kādu prasību vai ierobežojumu atcelšanu vai atkāpes no šīm prasībām konkrētajā pārvadājumā;

2.13. drošības instrukcijas, to izpildes nodrošināšana un transportlīdzekļa vadītāja aizsardzības aprīkojums;

2.14. transportlīdzekļa uzraudzība un transportlīdzekļa novietošana stāvēšanai;

2.15. satiksmes organizācijas drošības noteikumi un ierobežojumi;

2.16. piesārņojošo vielu noplūdes pārvadājuma vai negadījuma laikā;

2.17. transportlīdzekļa aprīkojums.

Satiksmes ministra vietā —
kultūras ministre K.Pētersone
01.01.2006