Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.534

Rīgā 2001.gada 18.decembrī (prot. Nr.61, 53.§)

Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2002.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī finansu nepieciešamību katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

2. Saskaņā ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu 2002.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 36802186 lati, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 7152897 lati;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā - 29649289 lati (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 36802186 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām tiek noteikta vērtēto ieņēmumu prognoze (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības finansu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā tiek pārskaitītas reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summu.

8. Pašvaldības, ar kurām Finansu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētajiem ieņēmumiem. Iemaksām izlīdzināšanas fondā jāatbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādītajai kopējo iemaksu summai.

9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

10. Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likumā "Par valsts budžetu 2002.gadam" apstiprinātajā apmērā saskaņā ar Finansu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

11. Dotāciju no izlīdzināšanas fonda izmaksā Valsts kase, divas reizes mēnesī atskaitot no rajonu, pilsētu, novadu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

12. Ja pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas gaitā apvienojas, pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķins tiek veikts katrai jaunizveidotās pašvaldības sastāvā esošajai bijušās pašvaldības teritorijai, un kopējā dotācija no izlīdzināšanas fonda vai iemaksa šajā fondā tiek aprēķināta kā atsevišķo dotāciju un iemaksu summa.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministra vietā -
zemkopības ministrs A.Slakteris

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.534

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Rajons Pilsēta, novads, pagasts Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem
(latos)
Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem
(%)
Rīga 20963616 20,8312
Jelgava 238499 3,5772
Jūrmala 756341 12,6491
Ventspils 2487607 33,7871

Republikas pilsētās kopā:

24446063

Aizkraukles rajons Aizkraukles novads 281386 21,0461
Bauskas rajons Bauska 22199 2,1979
Cēsu rajons Cēsis 229840 11,1501
Daugavpils rajons Šēderes pagasts 37985 20,6111
Dobeles rajons Dobele 216704 14,5309
Jelgavas rajons Ozolnieku pagasts 26010 7,2412
Kuldīgas rajons Rendas pagasts 7918 14,2659
Rumbas pagasts 5961 3,8858
Liepājas rajons Grobiņa 38228 7,9856
Limbažu rajons Limbaži 100525 9,8403
Salacgrīva ar lauku teritoriju 40081 6,9371
Madonas rajons Madona 30435 3,2768
Kalsnavas pagasts 11055 5,1373
Ogres rajons Ogre 369180 12,1021
Ikšķile ar lauku teritoriju 63919 9,1927
Ķegums ar lauku teritoriju 85544 25,2440
Lielvārde ar lauku teritoriju 26350 3,6296
Jumpravas pagasts 510 0,2836
Ogresgala pagasts 3804 1,6833
Rīgas rajons Baloži 107867 19,4018
Olaine 160566 11,0084
Salaspils ar lauku teritoriju 625130 23,0635
Saulkrasti ar lauku teritoriju 120562 18,3755
Sigulda 197002 14,6923
Ādažu pagasts 197575 21,1524
Babītes pagasts 147183 20,0271
Carnikavas pagasts 122065 20,0506
Garkalnes pagasts 113392 25,5132
Inčukalna pagasts 176257 26,8962
Krimuldas pagasts 8138 2,3583
Ķekavas pagasts 378348 22,2385
Mārupes pagasts 280099 26,3236
Olaines pagasts 94438 18,7254
Salas pagasts 20085 14,2348
Sējas pagasts 5895 3,0490
Siguldas pagasts 12358 3,9203
Stopiņu pagasts 214250 21,6408
Saldus rajons Brocēni ar lauku teritoriju 8008 1,8539
Zvārdes pagasts 210 2,0700
Talsu rajons Talsi 82078 6,5294
Kolkas pagasts 1935 1,7549
Virbu pagasts 5141 5,1793
Tukuma rajons Tukums 24187 1,3663
Lapmežciema pagasts 5178 2,5730
Valkas rajons Launkalnes pagasts 9351 7,9554
Valkas rajons Valka 12692 2,0169
Seda ar lauku teritoriju 4596 2,6679
Smiltene 38961 5,7856
Strenči 8170 5,0456
Valmieras rajons Valmiera 379802 11,8195
Ventspils rajons Tārgales pagasts 32186 17,4781
Užavas pagasts 3772 6,7854
Vārves pagasts 5041 2,7506
Ziru pagasts 3074 7,8398

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā:

5203226

Pavisam:

29649289

Finansu ministra vietā -
zemkopības ministrs A.Slakteris

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.534

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Rajons Pilsēta, novads, pagasts Nepieciešamais nodrošinājums no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda
 (latos)
Dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem
(%)
Daugavpils 891805 2,4232392
Rēzekne 135798 0,3689944
Republikas pilsētās kopā: 1027603 2,7922336
Aizkraukles rajons 613667 1,6674743
Alūksnes rajons 424357 1,1530755
Balvu rajons 601004 1,6330660
Bauskas rajons 810353 2,2019154
Cēsu rajons 911866 2,4777496
Daugavpils rajons 624555 1,6970595
Dobeles rajons 747636 2,0314989
Gulbenes rajons 258826 0,7032897
Jelgavas rajons 725981 1,9726573
Jēkabpils rajons 1032682 2,8060344
Krāslavas rajons 453228 1,2315247
Kuldīgas rajons 550450 1,4956992
Liepājas rajons 542764 1,4748146
Limbažu rajons 761625 2,0695102
Ludzas rajons 475284 1,2914559
Madonas rajons 773751 2,1024593
Ogres rajons 815719 2,2164961
Preiļu rajons 460843 1,2522164
Rēzeknes rajons 554820 1,5075735
Rīgas rajons 1576299 4,2831668
Saldus rajons 610153 1,6579260
Talsu rajons 814357 2,2127952
Tukuma rajons 1079527 2,9333230
Valkas rajons 472901 1,2849807
Valmieras rajons 758231 2,0602879
Ventspils rajons 172310 0,4682059
Rajonos kopā: 17623189 47,8862560
Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts 8514 0,0231345
Bebru pagasts 38524 0,1046786
Daudzeses pagasts 21130 0,0574151
Iršu pagasts 26355 0,0716126
Klintaines pagasts 23880 0,0648874
Kurmenes pagasts 27251 0,0740472
Mazzalves pagasts 17756 0,0482471
Neretas pagasts 49910 0,1356169
Pilskalnes pagasts 11141 0,0302727
Seces pagasts 36709 0,0997468
Sērenes pagasts 2817 0,0076544
Staburaga pagasts 9979 0,0271152
Sunākstes pagasts 14754 0,0400900
Valles pagasts 24709 0,0671400
Vietalvas pagasts 27089 0,0736070
Zalves pagasts 18336 0,0498231
Alūksnes rajons Ape ar lauku teritoriju 67297 0,1828614
Alsviķu pagasts 44755 0,1216096
Annas pagasts 24167 0,0656673
Gaujienas pagasts 15983 0,0434295
Ilzenes pagasts 20998 0,0570564
Jaunalūksnes pagasts 50203 0,1364131
Jaunannas pagasts 21850 0,0593715
Jaunlaicenes pagasts 17745 0,0482172
Kalncempju pagasts 16842 0,0457636
Liepnas pagasts 34337 0,0933015
Malienas pagasts 26948 0,0732239
Mālupes pagasts 35896 0,0975377
Mārkalnes pagasts 18451 0,0501356
Pededzes pagasts 55639 0,1511840
Trapenes pagasts 33999 0,0923831
Veclaicenes pagasts 3015 0,0081924
Virešu pagasts 29084 0,0790279
Zeltiņu pagasts 11542 0,0313623
Ziemera pagasts 44087 0,1197945
Balvu rajons Viļaka 54854 0,1490509
Baltinavas pagasts 76191 0,2070285
Balvu pagasts 27956 0,0759628
Bērzkalnes pagasts 28872 0,0784519
Bērzpils pagasts 54968 0,1493607
Briežuciema pagasts 41239 0,1120558
Krišjāņu pagasts 24374 0,0662298
Kubuļu pagasts 67690 0,1839293
Kupravas pagasts 23475 0,0637870
Lazdukalna pagasts 57768 0,1569689
Lazdulejas pagasts 18473 0,0501954
Medņevas pagasts 37559 0,1020564
Rugāju pagasts 84262 0,2289592
Susāju pagasts 36140 0,0982007
Šķilbēnu pagasts 82711 0,2247448
Tilžas pagasts 65070 0,1768101
Vectilžas pagasts 31795 0,0863943
Vecumu pagasts 47726 0,1296825
Vīksnas pagasts 43338 0,1177593
Bauskas rajons Bārbeles pagasts 30499 0,0828728
Brunavas pagasts 63492 0,1725224
Ceraukstes pagasts 26456 0,0718870
Codes pagasts 48925 0,1329405
Dāviņu pagasts 47682 0,1295630
Īslīces pagasts 26680 0,0724957
Mežotnes pagasts 50167 0,1363153
Rundāles pagasts 44926 0,1220743
Skaistkalnes pagasts 39445 0,1071811
Stelpes pagasts 36294 0,0986191
Svitenes pagasts 42540 0,1155910
Vecsaules pagasts 94803 0,2576015
Vecumnieku pagasts 3910 0,0106244
Viesturu pagasts 53055 0,1441626
Cēsu rajons Līgatne 28861 0,0784220
Amatas novads 26102 0,0709251
Drustu pagasts 38648 0,1050155
Dzērbenes pagasts 17793 0,0483477
Inešu pagasts 38235 0,1038933
Jaunpiebalgas pagasts 60977 0,1656885
Kaives pagasts 18278 0,0496655
Liepas pagasts 18044 0,0490297
Līgatnes pagasts 64302 0,1747233
Mārsnēnu pagasts 34751 0,0944265
Mores pagasts 16601 0,0451087
Nītaures pagasts 24974 0,0678601
Raiskuma pagasts 30345 0,0824543
Raunas pagasts 79016 0,2147046
Skujenes pagasts 31417 0,0853672
Stalbes pagasts 39278 0,1067274
Straupes pagasts 25544 0,0694089
Taurenes pagasts 12932 0,0351392
Vaives pagasts 49437 0,1343317
Vecpiebalgas pagasts 54688 0,1485999
Veselavas pagasts 26841 0,0729332
Zaubes pagasts 31077 0,0844434
Zosēnu pagasts 22114 0,0600888
Daugavpils rajons Ilūkste 4882 0,0132655
Subate ar lauku teritoriju 62721 0,1704274
Ambeļu pagasts 51198 0,1391167
Bebrenes pagasts 65456 0,1778590
Biķernieku pagasts 56214 0,1527464
Demenes pagasts 114608 0,3114163
Dubnas pagasts 52453 0,1425269
Dvietes pagasts 29397 0,0798784
Eglaines pagasts 54905 0,1491895
Kalkūnes pagasts 70526 0,1916354
Kalupes pagasts 76217 0,2070991
Laucesas pagasts 60787 0,1651723
Līksnas pagasts 16873 0,0458478
Maļinovas pagasts 57855 0,1572053
Medumu pagasts 52764 0,1433719
Naujenes pagasts 66493 0,1806768
Nīcgales pagasts 26657 0,0724332
Pilskalnes pagasts 49460 0,1343942
Salienas pagasts 35335 0,0960133
Skrudalienas pagasts 70864 0,1925538
Sventes pagasts 51398 0,1396602
Tabores pagasts 51825 0,1408204
Vaboles pagasts 42566 0,1156616
Vecsalienas pagasts 28649 0,0778459
Višķu pagasts 73044 0,1984773
Dobeles rajons Annenieku pagasts 46813 0,1272017
Augstkalnes pagasts 47039 0,1278158
Auru pagasts 42866 0,1164768
Bēnes pagasts 36928 0,1003419
Bērzes pagasts 1013 0,0027526
Bikstu pagasts 48838 0,1327041
Bukaišu pagasts 45688 0,1241448
Dobeles pagasts 33778 0,0917826
Īles pagasts 17664 0,0479971
Jaunbērzes pagasts 14092 0,0382912
Lielauces pagasts 19233 0,0522605
Naudītes pagasts 12162 0,0330469
Penkules pagasts 22329 0,0606730
Tērvetes pagasts 46712 0,1269272
Ukru pagasts 11066 0,0300689
Vītiņu pagasts 45989 0,1249627
Zebrenes pagasts 13584 0,0369109
Gulbenes rajons Beļavas pagasts 81493 0,2214352
Daukstu pagasts 41607 0,1130558
Druvienas pagasts 26595 0,0722647
Galgauskas pagasts 30173 0,0819870
Jaungulbenes pagasts 74057 0,2012299
Lejasciema pagasts 56851 0,1544772
Līgo pagasts 18707 0,0508312
Litenes pagasts 46821 0,1272234
Lizuma pagasts 62816 0,1706855
Rankas pagasts 62946 0,1710388
Stāmerienas pagasts 57497 0,1562326
Stradu pagasts 9755 0,0265066
Tirzas pagasts 49776 0,1352528
Jelgavas rajons Kalnciems ar lauku teritoriju 42707 0,1160447
Cenu pagasts 19999 0,0543419
Elejas pagasts 32011 0,0869812
Jaunsvirlaukas pagasts 37281 0,1013010
Lielplatones pagasts 14347 0,0389841
Līvbērzes pagasts 27636 0,0750934
Sesavas pagasts 62222 0,1690715
Sidrabenes pagasts 56856 0,1544908
Svētes pagasts 29256 0,0794953
Valgundes pagasts 30114 0,0818267
Vilces pagasts 82457 0,2240546
Vircavas pagasts 46981 0,1276582
Zaļenieku pagasts 22712 0,0617137
Jēkabpils rajons Jēkabpils 152401 0,4141086
Aknīste ar lauku teritoriju 49144 0,1335355
Viesīte ar lauku teritoriju 68424 0,1859237
Asares pagasts 33708 0,0915924
Atašienes pagasts 33232 0,0902990
Ābeļu pagasts 16048 0,0436061
Dignājas pagasts 42794 0,1162811
Dunavas pagasts 46409 0,1261039
Elkšņu pagasts 25297 0,0687378
Gārsenes pagasts 22347 0,0607219
Kalna pagasts 23271 0,0632327
Krustpils pagasts 25859 0,0702648
Kūku pagasts 70967 0,1928337
Leimaņu pagasts 29621 0,0804871
Mežāres pagasts 47728 0,1296879
Rites pagasts 30994 0,0842178
Rubenes pagasts 64528 0,1753374
Saukas pagasts 26813 0,0728571
Sēlpils pagasts 42700 0,1160257
Variešu pagasts 59918 0,1628110
Vīpes pagasts 46268 0,1257208
Zasas pagasts 35751 0,0971437
Krāslavas rajons Krāslavas novads 80577 0,2189463
Dagda 42781 0,1162458
Andrupenes pagasts 81303 0,2209189
Andzeļu pagasts 46048 0,1251230
Asūnes pagasts 33374 0,0906848
Aulejas pagasts 40743 0,1107081
Bērziņu pagasts 38824 0,1054937
Dagdas pagasts 40028 0,1087653
Ezernieku pagasts 43775 0,1189467
Grāveru pagasts 40065 0,1088658
Indras pagasts 84410 0,2293614
Izvaltas pagasts 46148 0,1253947
Kalniešu pagasts 55812 0,1516540
Kaplavas pagasts 43842 0,1191288
Kastuļinas pagasts 57928 0,1574037
Kombuļu pagasts 33516 0,0910707
Konstantinovas pagasts 38254 0,1039449
Ķepovas pagasts 19286 0,0524045
Piedrujas pagasts 45212 0,1228514
Robežnieku pagasts 62266 0,1691910
Skaistas pagasts 39177 0,1064529
Svariņu pagasts 27691 0,0752428
Šķaunes pagasts 24051 0,0653521
Šķeltovas pagasts 55314 0,1503009
Ūdrīšu pagasts 72764 0,1977165
Kuldīgas rajons Skrunda ar lauku teritoriju 15828 0,0430083
Alsungas pagasts 40098 0,1089555
Ēdoles pagasts 22747 0,0618088
Gudenieku pagasts 37486 0,1018581
Īvandes pagasts 5416 0,0147165
Kabiles pagasts 20436 0,0555293
Kurmāles pagasts 26952 0,0732348
Laidu pagasts 64887 0,1763129
Nīkrāces pagasts 24764 0,0672895
Padures pagasts 33014 0,0897066
Pelču pagasts 8291 0,0225286
Raņķu pagasts 24310 0,0660559
Rudbāržu pagasts 42476 0,1154171
Snēpeles pagasts 38116 0,1035699
Turlavas pagasts 55489 0,1507764
Vārmes pagasts 36033 0,0979099
Liepājas rajons Durbes novads 43467 0,1181098
Pāvilosta 31171 0,0846988
Priekule 37719 0,1024912
Aizputes pagasts 28925 0,0785959
Bārtas pagasts 18825 0,0511519
Bunkas pagasts 38958 0,1058578
Cīravas pagasts 46035 0,1250877
Dunalkas pagasts 24871 0,0675802
Dunikas pagasts 15574 0,0423181
Embūtes pagasts 12399 0,0336909
Gaviezes pagasts 23130 0,0628495
Gramzdas pagasts 24508 0,0665939
Grobiņas pagasts 35705 0,0970187
Kalētu pagasts 27819 0,0755906
Kalvenes pagasts 11861 0,0322291
Kazdangas pagasts 54367 0,1477276
Lažas pagasts 3724 0,0101190
Medzes pagasts 31109 0,0845303
Nīcas pagasts 30572 0,0830712
Otaņķu pagasts 24816 0,0674308
Priekules pagasts 6494 0,0176457
Rucavas pagasts 38526 0,1046840
Sakas pagasts 9572 0,0260093
Vaiņodes pagasts 65151 0,1770302
Vecpils pagasts 20667 0,0561570
Vērgales pagasts 29642 0,0805441
Virgas pagasts 27138 0,0737402
Limbažu rajons Aloja 5313 0,0144366
Staicele ar lauku teritoriju 68628 0,1864781
Braslavas pagasts 49525 0,1345708
Brīvzemnieku pagasts 74691 0,2029526
Katvaru pagasts 30195 0,0820468
Lēdurgas pagasts 52465 0,1425595
Liepupes pagasts 45962 0,1248893
Limbažu pagasts 20823 0,0565809
Pāles pagasts 20372 0,0553554
Skultes pagasts 21679 0,0589068
Umurgas pagasts 31248 0,0849080
Vidrižu pagasts 35825 0,0973448
Viļķenes pagasts 38494 0,1045970
Ludzas rajons Kārsava 60626 0,1647348
Zilupe 44871 0,1219248
Ciblas novads 58062 0,1577678
Blontu pagasts 24233 0,0658466
Briģu pagasts 43643 0,1185881
Cirmas pagasts 30979 0,0841771
Goliševas pagasts 25426 0,0690883
Isnaudas pagasts 41822 0,1136400
Istras pagasts 48262 0,1311389
Lauderu pagasts 31229 0,0848564
Malnavas pagasts 68753 0,1868177
Mērdzenes pagasts 48378 0,1314541
Mežvidu pagasts 46137 0,1253648
Nirzas pagasts 21522 0,0584802
Ņukšas pagasts 25767 0,0700149
Pasienes pagasts 39628 0,1076784
Pildas pagasts 41215 0,1119906
Pureņu pagasts 29884 0,0812017
Pušmucovas pagasts 26105 0,0709333
Rundēnu pagasts 42826 0,1163681
Salnavas pagasts 46599 0,1266202
Zaļesjes pagasts 52135 0,1416628
Zvirgzdenes pagasts 36558 0,0993365
Madonas rajons Cesvaine ar lauku teritoriju 41790 0,1135530
Varakļāni 73577 0,1999256
Aronas pagasts 49620 0,1348289
Barkavas pagasts 36403 0,0989153
Bērzaunes pagasts 48950 0,1330084
Dzelzavas pagasts 34353 0,0933450
Ērgļu pagasts 16326 0,0443615
Indrānu pagasts 21031 0,0571461
Lazdonas pagasts 14537 0,0395004
Liezēres pagasts 48666 0,1322367
Ļaudonas pagasts 51024 0,1386439
Mārcienas pagasts 44956 0,1221558
Mētrienas pagasts 41123 0,1117406
Murmastienes pagasts 50445 0,1370707
Ošupes pagasts 61496 0,1670988
Praulienas pagasts 49763 0,1352175
Sarkaņu pagasts 51491 0,1399129
Sausnējas pagasts 25996 0,0706371
Varakļānu pagasts 52310 0,1421383
Vestienas pagasts 28175 0,0765580
Ogres rajons Birzgales pagasts 45064 0,1224492
Krapes pagasts 23484 0,0638114
Ķeipenes pagasts 31284 0,0850058
Lauberes pagasts 23092 0,0627463
Lēdmanes pagasts 40636 0,1104174
Madlienas pagasts 52465 0,1425595
Mazozolu pagasts 24292 0,0660069
Meņģeles pagasts 29848 0,0811039
Rembates pagasts 30059 0,0816772
Suntažu pagasts 30260 0,0822234
Taurupes pagasts 17507 0,0475705
Preiļu rajons Preiļu novads 71122 0,1932548
Līvānu novads 340173 0,9243282
Aglonas pagasts 129086 0,3507563
Galēnu pagasts 67480 0,1833587
Jersikas pagasts 33187 0,0901767
Pelēču pagasts 49482 0,1344540
Riebiņu pagasts 76005 0,2065231
Rožkalnu pagasts 46359 0,1259681
Rudzātu pagasts 44422 0,1207048
Rušonas pagasts 87599 0,2380266
Saunas pagasts 62908 0,1709355
Silajāņu pagasts 32891 0,0893724
Sīļukalna pagasts 42066 0,1143030
Stabulnieku pagasts 59333 0,1612214
Sutru pagasts 38354 0,1042166
Upmalas pagasts 55895 0,1518796
Vārkavas pagasts 36970 0,1004560
Rēzeknes rajons Viļāni 99820 0,2712339
Audriņu pagasts 54890 0,1491487
Bērzgales pagasts 33917 0,0921603
Čornajas pagasts 90684 0,2464093
Dekšāres pagasts 52362 0,1422796
Dricānu pagasts 54984 0,1494042
Feimaņu pagasts 64768 0,1759895
Gaigalavas pagasts 57744 0,1569037
Griškānu pagasts 54134 0,1470945
Ilzeskalna pagasts 46587 0,1265876
Kantinieku pagasts 44302 0,1203787
Kaunatas pagasts 59382 0,1613545
Lendžu pagasts 33786 0,0918043
Lūznavas pagasts 29241 0,0794545
Mākoņkalna pagasts 34247 0,0930570
Maltas pagasts 116756 0,3172529
Nagļu pagasts 19455 0,0528637
Nautrēnu pagasts 90656 0,2463332
Ozolaines pagasts 57312 0,1557299
Ozolmuižas pagasts 51499 0,1399346
Pušas pagasts 23281 0,0632598
Rikavas pagasts 51636 0,1403069
Sakstagala pagasts 99874 0,2713806
Silmalas pagasts 207846 0,5647654
Sokolku pagasts 52131 0,1416519
Stoļerovas pagasts 35179 0,0955894
Stružānu pagasts 37969 0,1031705
Vērēmu pagasts 34010 0,0924130
Viļānu pagasts 89456 0,2430725
Rīgas rajons Allažu pagasts 5913 0,0160670
Daugmales pagasts 4949 0,0134476
Saldus rajons Blīdenes pagasts 34290 0,0931738
Ezeres pagasts 52792 0,1434480
Gaiķu pagasts 36146 0,0982170
Jaunauces pagasts 13127 0,0356691
Jaunlutriņu pagasts 42580 0,1156996
Kursīšu pagasts 36752 0,0998636
Lutriņu pagasts 31547 0,0857205
Nīgrandes pagasts 68292 0,1855651
Novadnieku pagasts 5253 0,0142736
Pampāļu pagasts 5737 0,0155887
Remtes pagasts 24359 0,0661890
Rubas pagasts 51882 0,1409753
Šķēdes pagasts 35855 0,0974263
Vadakstes pagasts 29349 0,0797480
Zaņas pagasts 39449 0,1071920
Zirņu pagasts 54479 0,1480320
Talsu rajons Sabiles novads 120212 0,3266436
Stende 20123 0,0546788
Valdemārpils ar lauku teritoriju 76103 0,2067893
Balgales pagasts 38567 0,1047954
Dundagas pagasts 63519 0,1725957
Ģibuļu pagasts 37071 0,1007304
Īves pagasts 17819 0,0484183
Ķūļciema pagasts 15627 0,0424622
Laucienes pagasts 22538 0,0612409
Lībagu pagasts 23451 0,0637218
Lubes pagasts 22841 0,0620642
Rojas pagasts 71664 0,1947276
Strazdes pagasts 18806 0,0511002
Valdgales pagasts 52873 0,1436681
Vandzenes pagasts 46004 0,1250034
Tukuma rajons Kandavas novads 176684 0,4800910
Degoles pagasts 16295 0,0442773
Džūkstes pagasts 13574 0,0368837
Engures pagasts 8940 0,0242920
Irlavas pagasts 52176 0,1417742
Jaunpils pagasts 57142 0,1552680
Jaunsātu pagasts 46251 0,1256746
Lestenes pagasts 13471 0,0366038
Pūres pagasts 45910 0,1247480
Sēmes pagasts 24115 0,0655260
Slampes pagasts 30160 0,0819517
Vānes pagasts 33672 0,0914946
Viesatu pagasts 16320 0,0443452
Zantes pagasts 22835 0,0620479
Zentenes pagasts 9426 0,0256126
Valkas rajons Bilskas pagasts 52047 0,1414237
Blomes pagasts 40792 0,1108412
Brantu pagasts 510 0,0013858
Ērģemes pagasts 35532 0,0965486
Ēveles pagasts 19493 0,0529670
Grundzāles pagasts 44444 0,1207646
Jērcēnu pagasts 654 0,0017771
Kārķu pagasts 27122 0,0736967
Palsmanes pagasts 26510 0,0720338
Smiltenes pagasts 25570 0,0694796
Trikātas pagasts 7017 0,0190668
Valkas pagasts 27850 0,0756749
Variņu pagasts 26622 0,0723381
Vijciema pagasts 20777 0,0564559
Zvārtavas pagasts 19008 0,0516491
Valmieras rajons Mazsalaca ar lauku teritoriju 54289 0,1475157
Rūjiena 19126 0,0519697
Bērzaines pagasts 30242 0,0821745
Burtnieku pagasts 50665 0,1376685
Dikļu pagasts 39164 0,1064176
Ipiķu pagasts 17629 0,0479020
Jeru pagasts 50943 0,1384238
Kauguru pagasts 30616 0,0831907
Kocēnu pagasts 10870 0,0295363
Ķoņu pagasts 38974 0,1059013
Matīšu pagasts 39868 0,1083305
Naukšēnu pagasts 19519 0,0530376
Ramatas pagasts 21390 0,0581215
Rencēnu pagasts 50948 0,1384374
Sēļu pagasts 25327 0,0688193
Skaņkalnes pagasts 24210 0,0657841
Vaidavas pagasts 43034 0,1169333
Vecates pagasts 33299 0,0904810
Vilpulkas pagasts 31151 0,0846444
Zilākalna pagasts 32917 0,0894431
Ventspils rajons Piltene ar lauku teritoriju 2218 0,0060268
Jūrkalnes pagasts 1755 0,0047687
Popes pagasts 895 0,0024319
Ugāles pagasts 6058 0,0164610
Usmas pagasts 7392 0,0200858
Zlēku pagasts 2469 0,0067088
Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā: 18151394 49,3215104
Pavisam: 36802186 100,0000000

Finansu ministra vietā -
zemkopības ministrs A.Slakteris

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.534

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

Rajons Pilsēta, novads, pagasts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(latos)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
(latos)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
(latos)
Vērtētie ieņēmumi kopā
(latos)
Rīga 100635536 10769464 6934605 118339605
Daugavpils 8043752 470562 414457 8928771
Jelgava 6667286 248118 204279 7119683
Jūrmala 5979395 309688 1459487 7748570
Liepāja 7687852 476521 399151 8563524
Rēzekne 3127299 127940 126705 3381944
Ventspils 7362595 1861221 952425 10176241
Republikas pilsētās kopā: 139503715 14263514 10491109 164258338
Aizkraukles rajons Aizkraukles novads 1336999 212399 45861 1595259
Jaunjelgava ar lauku teritoriju 188314 6204 3189 197707
Pļaviņas 350261 11011 10281 371553
Aiviekstes pagasts 51220 2134 20648 74002
Bebru pagasts 74492 1412 15627 91531
Daudzeses pagasts 58617 1904 20784 81305
Iršu pagasts 21470 961 9548 31979
Klintaines pagasts 34685 1911 13453 50049
Kokneses pagasts 374583 10551 27829 412963
Kurmenes pagasts 31447 264 13125 44836
Mazzalves pagasts 62162 408 20625 83195
Neretas pagasts 104358 13673 15092 133123
Pilskalnes pagasts 20043 11770 11485 43298
Seces pagasts 42316 2666 22599 67581
Sērenes pagasts 46719 2740 16170 65629
Skrīveru pagasts 343308 4819 26758 374885
Staburaga pagasts 26210 370 8113 34693
Sunākstes pagasts 23343 370 11471 35184
Valles pagasts 58710 1481 21226 81417
Vietalvas pagasts 42902 2018 16751 61671
Zalves pagasts 38848 497 20331 59676
Alūksnes rajons Alūksne 824101 40758 22962 887821
Ape ar lauku teritoriju 83740 7610 15751 107101
Alsviķu pagasts 75531 2544 25078 103153
Annas pagasts 20098 533 6566 27197
Gaujienas pagasts 66218 1211 13391 80820
Ilzenes pagasts 15512 142 7088 22742
Jaunalūksnes pagasts 50179 3029 18136 71344
Jaunannas pagasts 20937 738 9795 31470
Jaunlaicenes pagasts 18430 3014 5110 26554
Kalncempju pagasts 8477 322 5598 14397
Liepnas pagasts 47908 1078 22446 71432
Malienas pagasts 9865 336 7077 17278
Mālupes pagasts 24222 108 11951 36281
Mārkalnes pagasts 13146 276 9345 22767
Pededzes pagasts 13024 316 10958 24298
Trapenes pagasts 31327 1229 15968 48524
Veclaicenes pagasts 15003 22606 5668 43277
Virešu pagasts 25907 2223 14934 43064
Zeltiņu pagasts 16882 867 6489 24238
Ziemera pagasts 28673 585 11565 40823
Balvu rajons Balvi 651190 23561 12253 687004
Viļaka 90236 1898 1227 93361
Baltinavas pagasts 48079 1238 15652 64969
Balvu pagasts 26695 1208 11227 39130
Bērzkalnes pagasts 15209 835 11233 27277
Bērzpils pagasts 27057 737 9731 37525
Briežuciema pagasts 17120 509 7258 24887
Krišjāņu pagasts 13638 248 5573 19459
Kubuļu pagasts 60382 3095 18402 81879
Kupravas pagasts 31762 175 477 32414
Lazdukalna pagasts 28251 1053 13879 43183
Lazdulejas pagasts 6027 449 6513 12989
Medņevas pagasts 34504 498 8511 43513
Rugāju pagasts 48420 2123 28216 78759
Susāju pagasts 25169 1533 18284 44986
Šķilbēnu pagasts 35773 979 10412 47164
Tilžas pagasts 45292 205 8229 53726
Vectilžas pagasts 9904 205 6152 16261
Vecumu pagasts 18319 378 9331 28028
Vīksnas pagasts 24276 595 11164 36035
Žīguru pagasts 75615 945 9360 85920
Bauskas rajons Bauska 1009990 45989 40658 1096637
Bārbeles pagasts 37739 895 16901 55535
Brunavas pagasts 60506 12227 22686 95419
Ceraukstes pagasts 98428 8031 19319 125778
Codes pagasts 147152 14455 30245 191852
Dāviņu pagasts 27559 800 14338 42697
Gailīšu pagasts 235099 14733 27050 276882
Iecavas pagasts 690841 20036 73723 784600
Īslīces pagasts 283645 11542 34986 330173
Mežotnes pagasts 83524 3078 23796 110398
Rundāles pagasts 124625 7811 27285 159721
Skaistkalnes pagasts 69002 811 17200 87013
Stelpes pagasts 36818 2188 13275 52281
Svitenes pagasts 33580 706 16384 50670
Vecsaules pagasts 72722 1532 29402 103656
Vecumnieku pagasts 317470 9986 54545 382001
Viesturu pagasts 26330 3602 24521 54453
Cēsu rajons Cēsis 2061335 147687 119921 2328943
Līgatne 86185 1724 2175 90084
Amatas novads 206675 27786 35913 270374
Drustu pagasts 39251 1511 18767 59529
Dzērbenes pagasts 52272 2703 17387 72362
Inešu pagasts 23927 1063 9367 34357
Jaunpiebalgas pagasts 114357 4829 25703 144889
Kaives pagasts 11661 227 11519 23407
Liepas pagasts 229935 7563 16276 253774
Līgatnes pagasts 149255 9377 26072 184704
Mārsnēnu pagasts 31626 889 12268 44783
Mores pagasts 28541 2562 13779 44882
Nītaures pagasts 48102 3856 21645 73603
Priekuļu pagasts 443895 21607 22536 488038
Raiskuma pagasts 105990 1207 26184 133381
Raunas pagasts 161322 11116 29107 201545
Skujenes pagasts 40916 1161 21772 63849
Stalbes pagasts 55076 1548 23078 79702
Straupes pagasts 73659 7806 21748 103213
Taurenes pagasts 63353 3588 13036 79977
Vaives pagasts 54663 2643 25485 82791
Vecpiebalgas pagasts 72119 5216 11591 88926
Veselavas pagasts 23874 1349 10071 35294
Zaubes pagasts 45533 1889 19504 66926
Zosēnu pagasts 20205 691 7278 28174
Daugavpils rajons Ilūkste 217262 5983 4783 228028
Subate ar lauku teritoriju 32966 1103 10866 44935
Ambeļu pagasts 14900 470 6171 21541
Bebrenes pagasts 42564 704 10259 53527
Biķernieku pagasts 11034 340 6889 18263
Demenes pagasts 36129 1730 22248 60107
Dubnas pagasts 20993 951 9311 31255
Dvietes pagasts 25855 114 11359 37328
Eglaines pagasts 33937 344 8412 42693
Kalkūnes pagasts 126058 14738 17546 158342
Kalupes pagasts 55451 2451 12763 70665
Laucesas pagasts 43240 8947 16630 68817
Līksnas pagasts 64954 5319 20608 90881
Maļinovas pagasts 21392 2516 12591 36499
Medumu pagasts 39681 1320 10905 51906
Naujenes pagasts 355206 35085 23543 413834
Nīcgales pagasts 46054 1739 12238 60031
Pilskalnes pagasts 45277 3397 16692 65366
Salienas pagasts 19961 7800 11153 38914
Skrudalienas pagasts 43836 13845 12254 69935
Sventes pagasts 37697 11532 16079 65308
Šēderes pagasts 184294 55629 11183 251106
Tabores pagasts 21376 548 13832 35756
Vaboles pagasts 31176 1171 10811 43158
Vecsalienas pagasts 20326 9679 9963 39968
Višķu pagasts 106681 17044 15061 138786
Dobeles rajons Dobele 1491337 76955 27811 1596103
Auce ar lauku teritoriju 360457 10850 17960 389267
Annenieku pagasts 39846 1207 17955 59008
Augstkalnes pagasts 44785 1007 19735 65527
Auru pagasts 189689 2548 26850 219087
Bēnes pagasts 123582 3497 17943 145022
Bērzes pagasts 134891 5735 26348 166974
Bikstu pagasts 35807 1755 17787 55349
Bukaišu pagasts 23578 210 17270 41058
Dobeles pagasts 32507 548 20993 54048
Īles pagasts 26348 417 12509 39274
Jaunbērzes pagasts 53497 5681 25372 84550
Krimūnu pagasts 87091 251 24331 111673
Lielauces pagasts 21666 569 10396 32631
Naudītes pagasts 55853 538 16254 72645
Penkules pagasts 53155 420 20629 74204
Tērvetes pagasts 141568 5179 27316 174063
Ukru pagasts 23698 348 18976 43022
Vītiņu pagasts 46217 911 25067 72195
Zebrenes pagasts 26018 602 13849 40469
Gulbenes rajons Gulbene 823428 49530 21756 894714
Beļavas pagasts 60775 3505 25314 89594
Daukstu pagasts 45917 711 25162 71790
Druvienas pagasts 21525 122 9004 30651
Galgauskas pagasts 26134 1116 13849 41099
Jaungulbenes pagasts 76194 1588 14103 91885
Lejasciema pagasts 76980 2334 34856 114170
Litenes pagasts 39673 531 12873 53077
Lizuma pagasts 66300 3035 14644 83979
Līgo pagasts 16018 983 10141 27142
Rankas pagasts 63044 3848 22906 89798
Stāmerienas pagasts 39687 446 16486 56619
Stradu pagasts 146004 5743 23585 175332
Tirzas pagasts 26024 2979 16655 45658
Jelgavas rajons Kalnciems ar lauku teritoriju 147583 6604 6772 160959
Cenu pagasts 253038 30389 32957 316384
Elejas pagasts 150593 9781 21358 181732
Glūdas pagasts 177761 11664 40302 229727
Jaunsvirlaukas pagasts 185768 4721 40728 231217
Lielplatones pagasts 48875 352 16679 65906
Līvbērzes pagasts 122280 4701 35426 162407
Ozolnieku pagasts 359197 9707 6352 375256
Platones pagasts 118898 7199 27743 153840
Sesavas pagasts 78045 793 31713 110551
Sidrabenes pagasts 72188 1534 31876 105598
Svētes pagasts 82573 5771 22225 110569
Valgundes pagasts 105784 2772 32320 140876
Vilces pagasts 57661 1585 32461 91707
Vircavas pagasts 64474 9356 36234 110064
Zaļenieku pagasts 95028 1855 35146 132029
Jēkabpils rajons Jēkabpils 1886597 70941 47690 2005228
Aknīste ar lauku teritoriju 105865 5200 17962 129027
Viesīte ar lauku teritoriju 143353 6707 39095 189155
Asares pagasts 11789 603 9651 22043
Atašienes pagasts 27223 226 14273 41722
Ābeļu pagasts 43285 3288 17837 64410
Dignājas pagasts 10610 71 9642 20323
Dunavas pagasts 25839 570 13029 39438
Elkšņu pagasts 18903 657 15270 34830
Gārsenes pagasts 48065 152 8978 57195
Kalna pagasts 22560 111 22188 44859
Krustpils pagasts 35947 6478 15747 58172
Kūku pagasts 83918 5481 21177 110576
Leimaņu pagasts 18487 172 12397 31056
Mežāres pagasts 25351 1226 17926 44503
Rites pagasts 22447 7296 10075 39818
Rubenes pagasts 36144 553 20241 56938
Salas pagasts 258804 7827 30083 296714
Saukas pagasts 30452 1241 11673 43366
Sēlpils pagasts 42198 2480 15739 60417
Variešu pagasts 41830 2073 21663 65566
Vīpes pagasts 14901 1952 11247 28100
Zasas pagasts 46727 584 13705 61016
Krāslavas rajons Krāslavas novads 777892 32716 24599 835207
Dagda 175631 5295 3117 184043
Andrupenes pagasts 38319 1131 13573 53023
Andzeļu pagasts 13731 43 8256 22030
Asūnes pagasts 17727 419 6534 24680
Aulejas pagasts 17329 64 7297 24690
Bērziņu pagasts 7878 519 8326 16723
Dagdas pagasts 25779 3557 7797 37133
Ezernieku pagasts 37055 1614 9209 47878
Grāveru pagasts 11965 40 5143 17148
Indras pagasts 36172 435 11836 48443
Izvaltas pagasts 27472 1506 7657 36635
Kalniešu pagasts 16974 414 11527 28915
Kaplavas pagasts 15867 838 9616 26321
Kastuļinas pagasts 24522 258 8229 33009
Kombuļu pagasts 25987 203 8188 34378
Konstantinovas pagasts 13516 747 7767 22030
Ķepovas pagasts 8010 32 6253 14295
Piedrujas pagasts 11086 1158 5414 17658
Robežnieku pagasts 24805 100 10551 35456
Skaistas pagasts 25463 2062 10836 38361
Svariņu pagasts 10965 216 6679 17860
Šķaunes pagasts 25060 210 10260 35530
Šķeltovas pagasts 13651 441 6518 20610
Ūdrīšu pagasts 45298 9879 12776 67953
Kuldīgas rajons Kuldīga 1168060 54791 39102 1261953
Skrunda ar lauku teritoriju 252783 6392 54341 313516
Alsungas pagasts 103318 3496 28655 135469
Ēdoles pagasts 31972 1738 27079 60789
Gudenieku pagasts 25421 1011 17523 43955
Īvandes pagasts 19561 760 13932 34253
Kabiles pagasts 23895 2423 32898 59216
Kurmāles pagasts 141329 4085 22073 167487
Laidu pagasts 34531 2876 21836 59243
Nīkrāces pagasts 19920 1769 23217 44906
Padures pagasts 40159 1893 22933 64985
Pelču pagasts 63466 2206 11640 77312
Raņķu pagasts 17364 346 9393 27103
Rendas pagasts 55503 42404 46802 144709
Rudbāržu pagasts 45726 1597 19967 67290
Rumbas pagasts 153404 3510 33251 190165
Snēpeles pagasts 24991 793 14671 40455
Turlavas pagasts 21467 1871 23060 46398
Vārmes pagasts 33962 3069 28687 65718
Liepājas rajons Aizpute 442195 16334 9724 468253
Durbes novads 118871 4635 32573 156079
Grobiņa 478714 9414 23215 511343
Pāvilosta 62871 2149 8502 73522
Priekule 162172 7377 5052 174601
Aizputes pagasts 44729 2644 17016 64389
Bārtas pagasts 30644 1213 22643 54500
Bunkas pagasts 32426 837 22031 55294
Cīravas pagasts 61753 1438 22461 85652
Dunalkas pagasts 40725 513 17085 58323
Dunikas pagasts 25608 1214 27277 54099
Embūtes pagasts 17409 449 21350 39208
Gaviezes pagasts 34743 663 25703 61109
Gramzdas pagasts 31201 471 15050 46722
Grobiņas pagasts 148396 9415 31622 189433
Kalētu pagasts 31818 891 11736 44445
Kalvenes pagasts 38971 2946 21020 62937
Kazdangas pagasts 66806 2608 26364 95778
Lažas pagasts 27245 977 32429 60651
Medzes pagasts 62027 1310 26573 89910
Nīcas pagasts 157129 3135 37129 197393
Otaņķu pagasts 35245 1152 22648 59045
Priekules pagasts 27328 1439 31432 60199
Rucavas pagasts 57723 2037 23168 82928
Sakas pagasts 15951 893 36139 52983
Vaiņodes pagasts 129360 3365 32143 164868
Vecpils pagasts 15701 1215 14202 31118
Vērgales pagasts 72330 2662 33710 108702
Virgas pagasts 43516 809 15006 59331
Limbažu rajons Limbaži 1021562 47339 34197 1103098
Ainaži ar lauku teritoriju 152280 7023 21049 180352
Aloja ar lauku teritoriju 175333 13018 28171 216522
Salacgrīva ar lauku teritoriju 577775 45064 76794 699633
Staicele ar lauku teritoriju 83234 1868 27439 112541
Braslavas pagasts 14989 1466 12151 28606
Brīvzemnieku pagasts 56120 893 14598 71611
Katvaru pagasts 67672 852 20806 89330
Lēdurgas pagasts 62141 2434 23671 88246
Liepupes pagasts 129725 6161 27008 162894
Limbažu pagasts 137078 3611 37461 178150
Pāles pagasts 38878 313 19914 59105
Skultes pagasts 107780 3830 35357 146967
Umurgas pagasts 58565 902 28300 87767
Vidrižu pagasts 73156 11458 19295 103909
Viļķenes pagasts 69519 3278 32662 105459
Ludzas rajons Ludza 793311 23457 13498 830266
Kārsava 149172 4048 3551 156771
Zilupe 104767 1942 2796 109505
Blontu pagasts 14444 532 8123 23099
Briģu pagasts 14622 2715 11059 28396
Ciblas novads 55100 3325 17788 76213
Cirmas pagasts 22184 1296 9616 33096
Goliševas pagasts 12947 661 5822 19430
Isnaudas pagasts 42482 2489 14484 59455
Istras pagasts 25505 582 10046 36133
Lauderu pagasts 2587 490 5858 8935
Malnavas pagasts 73717 3604 23233 100554
Mežvidu pagasts 38106 1358 12607 52071
Mērdzenes pagasts 23529 766 9858 34153
Nirzas pagasts 20862 702 8399 29963
Ņukšas pagasts 15621 546 6934 23101
Pasienes pagasts 17690 365 10310 28365
Pildas pagasts 16699 502 10023 27224
Pureņu pagasts 11488 145 6209 17842
Pušmucovas pagasts 23797 2294 8818 34909
Rundēnu pagasts 13400 471 8874 22745
Salnavas pagasts 28177 928 15367 44472
Zaļesjes pagasts 9491 2728 11579 23798
Zvirgzdenes pagasts 32058 821 9970 42849
Madonas rajons Madona 928805 43429 19781 992015
Cesvaine ar lauku teritoriju 209426 7292 30908 247626
Lubāna 179406 2260 4095 185761
Varakļāni 115836 2631 4051 122518
Aronas pagasts 61809 2141 20268 84218
Barkavas pagasts 76678 1377 21774 99829
Bērzaunes pagasts 80275 4911 16093 101279
Dzelzavas pagasts 67988 819 18221 87028
Ērgļu pagasts 202570 2718 20759 226047
Indrānu pagasts 44706 2020 35211 81937
Jumurdas pagasts 18258 5054 14539 37851
Kalsnavas pagasts 215189 14729 19631 249549
Lazdonas pagasts 42966 1225 4217 48408
Liezēres pagasts 59493 1779 30503 91775
Ļaudonas pagasts 76213 1506 28831 106550
Mārcienas pagasts 46014 4858 12026 62898
Mētrienas pagasts 27505 318 14050 41873
Murmastienes pagasts 19029 570 16333 35932
Ošupes pagasts 39472 1281 23800 64553
Praulienas pagasts 80120 1237 29558 110915
Sarkaņu pagasts 58700 3156 23880 85736
Sausnējas pagasts 21411 539 16168 38118
Varakļānu pagasts 22699 728 13856 37283
Vestienas pagasts 28558 633 13022 42213
Ogres rajons Ogre 3050541 89820 99438 3239799
Ikšķile ar lauku teritoriju 695327 12144 47475 754946
Ķegums ar lauku teritoriju 338869 120075 32863 491807
Lielvārde ar lauku teritoriju 725966 24959 33992 784917
Birzgales pagasts 84277 1689 39737 125703
Jumpravas pagasts 179836 5515 19167 204518
Krapes pagasts 38264 639 10772 49675
Ķeipenes pagasts 63360 1050 13168 77578
Lauberes pagasts 36942 657 11473 49072
Lēdmanes pagasts 64803 2346 15840 82989
Madlienas pagasts 110953 3313 24200 138466
Mazozolu pagasts 28851 732 11411 40994
Meņģeles pagasts 29732 206 10941 40879
Ogresgala pagasts 225988 10935 25224 262147
Rembates pagasts 60732 2058 18339 81129
Suntažu pagasts 123052 5428 30132 158612
Taurupes pagasts 64003 555 17099 81657
Preiļu rajons Preiļu novads 708326 32480 39167 779973
Līvānu novads 574665 26634 54603 655902
Aglonas pagasts 98585 3427 10407 112419
Galēnu pagasts 21250 1014 11004 33268
Jersikas pagasts 31592 13136 12994 57722
Pelēču pagasts 18246 1250 9176 28672
Riebiņu pagasts 48449 1176 17931 67556
Rožkalnu pagasts 20288 2651 12562 35501
Rudzātu pagasts 32184 204 14217 46605
Rušonas pagasts 46419 5067 17901 69387
Saunas pagasts 28866 1956 18421 49243
Silajāņu pagasts 7420 2276 8646 18342
Sīļukalna pagasts 13538 567 10173 24278
Stabulnieku pagasts 16438 733 9904 27075
Sutru pagasts 17879 481 11600 29960
Upmalas pagasts 27556 1358 11774 40688
Vārkavas pagasts 14714 879 11419 27012
Rēzeknes rajons Viļāni 198400 7929 5004 211333
Audriņu pagasts 29929 1964 12061 43954
Bērzgales pagasts 28552 634 6488 35674
Čornajas pagasts 32363 920 14019 47302
Dekšāres pagasts 17281 832 14250 32363
Dricānu pagasts 33265 813 11842 45920
Feimaņu pagasts 20918 917 11204 33039
Gaigalavas pagasts 31259 438 15492 47189
Griškānu pagasts 68513 5110 18176 91799
Ilzeskalna pagasts 28618 1023 10204 39845
Kantinieku pagasts 9864 142 6167 16173
Kaunatas pagasts 59403 2574 12579 74556
Lendžu pagasts 29280 438 6968 36686
Lūznavas pagasts 64070 1263 8353 73686
Maltas pagasts 167738 5213 11189 184140
Mākoņkalna pagasts 20728 555 12091 33374
Nagļu pagasts 24347 230 7236 31813
Nautrēnu pagasts 28872 766 18662 48300
Ozolaines pagasts 64109 4282 14943 83334
Ozolmuižas pagasts 29207 817 9978 40002
Pušas pagasts 20699 472 6250 27421
Rikavas pagasts 21670 421 11307 33398
Sakstagala pagasts 34059 2040 12362 48461
Silmalas pagasts 73589 2589 26628 102806
Sokolku pagasts 17545 597 8254 26396
Stoļerovas pagasts 22036 1682 7206 30924
Stružānu pagasts 49745 350 2448 52543
Vērēmu pagasts 91933 11594 15644 119171
Viļānu pagasts 56405 2365 20879 79649
Rīgas rajons Baldone ar lauku teritoriju 369512 8281 57306 435099
Baloži 555965 3595 37820 597380
Olaine 1458575 46081 32562 1537218
Salaspils ar lauku teritoriju 2710475 459721 121239 3291435
Saulkrasti ar lauku teritoriju 656101 25925 117920 799946
Sigulda 1340854 63893 74752 1479499
Vangaži 377844 6204 7537 391585
Allažu pagasts 108506 1915 30968 141389
Ādažu pagasts 934054 65209 92560 1091823
Babītes pagasts 734921 20727 96974 852622
Carnikavas pagasts 608784 12969 103627 725380
Daugmales pagasts 54203 2945 16625 73773
Garkalnes pagasts 444444 46187 106953 597584
Inčukalna pagasts 655322 77508 42074 774904
Krimuldas pagasts 345081 54040 50923 450044
Ķekavas pagasts 1701319 79918 124136 1905373
Mālpils pagasts 347704 9395 46011 403110
Mārupes pagasts 1064059 278865 111020 1453944
Olaines pagasts 504332 61187 128812 694331
Ropažu pagasts 494006 20702 73527 588235
Salas pagasts 141098 4620 20722 166440
Sējas pagasts 193345 5608 47371 246324
Siguldas pagasts 315234 8263 32608 356105
Stopiņu pagasts 990027 100489 69576 1160092
Saldus rajons Saldus 1059039 44415 54999 1158453
Brocēni ar lauku teritoriju 431956 33875 28881 494712
Blīdenes pagasts 25483 1962 23415 50860
Ezeres pagasts 51941 1747 18955 72643
Gaiķu pagasts 24395 489 20069 44953
Jaunauces pagasts 16391 138 15081 31610
Jaunlutriņu pagasts 24991 680 22193 47864
Kursīšu pagasts 26181 811 26074 53066
Lutriņu pagasts 75632 2746 19054 97432
Nīgrandes pagasts 79352 2080 17860 99292
Novadnieku pagasts 128918 10978 21706 161602
Pampāļu pagasts 58315 770 19310 78395
Remtes pagasts 29728 474 25901 56103
Rubas pagasts 39220 490 14527 54237
Saldus pagasts 121201 8926 15433 145560
žķēdes pagasts 19499 1586 16512 37597
Vadakstes pagasts 19044 206 14261 33511
Zaņas pagasts 21887 1381 15132 38400
Zirņu pagasts 62131 1959 39224 103314
Zvārdes pagasts 10145 275 31360 41780
Talsu rajons Talsi 1257049 62800 54805 1374654
Sabiles novads 141355 6171 35389 182915
Stende 120065 11835 7489 139389
Valdemārpils ar lauku teritoriju 123738 3988 27067 154793
Balgales pagasts 37693 720 14078 52491
Dundagas pagasts 201899 7456 74968 284323
Ģibuļu pagasts 133961 3080 46212 183253
Īves pagasts 26605 160 11803 38568
Kolkas pagasts 110265 16301 8233 134799
Ķūļciema pagasts 22918 170 9063 32151
Laidzes pagasts 131100 2712 15398 149210
Laucienes pagasts 81557 40095 31415 153067
Lībagu pagasts 125065 2259 26534 153858
Lubes pagasts 17871 191 15232 33294
Mērsraga pagasts 126052 24832 15793 166677
Rojas pagasts 279947 11988 26928 318863
Strazdes pagasts 16887 1454 8150 26491
Valdgales pagasts 43883 9611 28936 82430
Vandzenes pagasts 100653 1269 25303 127225
Virbu pagasts 99260 15499 7536 122295
Tukuma rajons Tukums 1770191 102202 58402 1930795
Kandavas novads 427219 27285 86757 541261
Degoles pagasts 32223 2375 15131 49729
Džūkstes pagasts 81306 15773 34366 131445
Engures pagasts 192193 7356 26145 225694
Irlavas pagasts 63657 7409 23250 94316
Jaunpils pagasts 132539 4107 33168 169814
Jaunsātu pagasts 36068 671 18764 55503
Lapmežciema pagasts 201244 4402 13093 218739
Lestenes pagasts 30706 10358 16704 57768
Pūres pagasts 76472 2056 22064 100592
Sēmes pagasts 55489 2395 27039 84923
Slampes pagasts 109282 2383 36414 148079
Smārdes pagasts 196457 8997 39547 245001
Tumes pagasts 130963 15460 30136 176559
Vānes pagasts 47715 7503 25083 80301
Viesatu pagasts 14333 130 9917 24380
Zantes pagasts 19937 309 16561 36807
Zentenes pagasts 33064 1832 17504 52400
Valkas rajons Valka 629296 17480 11689 658465
Seda ar lauku teritoriju 172271 3807 5706 181784
Smiltene 673418 23499 14796 711713
Strenči 161923 6199 3343 171465
Bilskas pagasts 61475 855 21152 83482
Blomes pagasts 37712 1538 11857 51107
Brantu pagasts 40747 1392 12652 54791
Ērģemes pagasts 37458 1015 23109 61582
Ēveles pagasts 25568 115 12632 38315
Grundzāles pagasts 28246 2407 16970 47623
Jērcēnu pagasts 34774 8971 12511 56256
Kārķu pagasts 32890 373 15528 48791
Launkalnes pagasts 117543 9777 27532 154852
Palsmanes pagasts 50833 2162 12816 65811
Plāņu pagasts 35950 3572 28705 68227
Smiltenes pagasts 67577 2781 14698 85056
Trikātas pagasts 71751 4019 19183 94953
Valkas pagasts 63698 1969 36249 101916
Variņu pagasts 37781 2325 13761 53867
Vijciema pagasts 31735 908 19961 52604
Zvārtavas pagasts 15510 416 15446 31372
Valmieras rajons Valmiera 3213352 151131 102428 3466911
Mazsalaca ar lauku teritoriju 139485 2040 14246 155771
Rūjiena 256736 11723 10809 279268
Bērzaines pagasts 18723 750 9897 29370
Brenguļu pagasts 65597 1615 18171 85383
Burtnieku pagasts 63290 1480 26669 91439
Dikļu pagasts 55551 1802 21599 78952
Ipiķu pagasts 7292 144 8595 16031
Jeru pagasts 48892 1266 16493 66651
Kauguru pagasts 76200 6187 18829 101216
Kocēnu pagasts 189186 16901 36287 242374
Ķoņu pagasts 19057 1684 14510 35251
Lodes pagasts 25952 190 8535 34677
Matīšu pagasts 38866 811 12404 52081
Naukšēnu pagasts 98326 2548 27472 128346
Ramatas pagasts 12856 330 17542 30728
Rencēnu pagasts 69179 4988 26429 100596
Sēļu pagasts 16312 297 7959 24568
Skaņkalnes pagasts 38241 3414 13882 55537
Vaidavas pagasts 45249 2337 12073 59659
Valmieras pagasts 278875 7409 20852 307136
Vecates pagasts 8420 106 12440 20966
Vilpulkas pagasts 22183 1124 11969 35276
Zilākalna pagasts 35504 1783 4164 41451
Ventspils rajons Piltene ar lauku teritoriju 104677 3416 32530 140623
Ances pagasts 39045 959 37287 77291
Jūrkalnes pagasts 17120 2583 14866 34569
Popes pagasts 68441 3630 24879 96950
Puzes pagasts 71629 1915 25098 98642
Tārgales pagasts 184150 20297 61365 265812
Ugāles pagasts 149823 20259 44030 214112
Usmas pagasts 23364 5263 18396 47023
Užavas pagasts 55590 1345 15218 72153
Vārves pagasts 183270 3212 26604 213086
Ziru pagasts 39210 659 27944 67813
Zlēku pagasts 29305 1778 17614 48697
Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā: 81919285 4930231 11691510 98541026
Pavisam: 221423000 19193745 22182619 262799364

Finansu ministra vietā -
zemkopības ministrs A.Slakteris

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.534

Pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaits un struktūra, pašvaldībai aprēķinātā finansu nepieciešamība

Rajons Pilsēta, novads, pagasts Iedzī-votāju skaits Iedzīvotāju skaits vecuma grupās Bērnu skaits bērnunamos Iemītnieku skaits pansio-nātos un centros Pašvaldībai aprēķinātā finansu nepiecie-šamība kopā
(latos)
līdz 6  gadiem no 7 līdz 18 gadiem darbspējas vecumu pārsniegušie
Rīga 755007 35706 117027 179742 189 370 65230721
Daugavpils 114295 5523 19482 24579 29 141 10337449
Jelgava 64363 3650 11010 13754 97 5990623
Jūrmala 55646 2944 9295 12877 123 72 5516193
Liepāja 88308 5331 15174 20021 65 8136477
Rēzekne 38641 1882 6668 8195 28 87 3702885
Ventspils 43786 2586 7387 9374 35 73 4225660
Republikas pilsētās kopā: 1160046 57622 186043 268542 566 743 103140008
Aizkraukles rajons 41735 2725 8241 9147 30 49 613667
Alūksnes rajons 26239 1894 5122 5883 12 51 424357
Balvu rajons 30213 1922 5492 7489 10 103 601004
Bauskas rajons 52847 3542 10816 10311 51 58 810353
Cēsu rajons 60358 3983 12461 13113 32 87 911866
Daugavpils rajons 42447 2535 7683 10553 49 36 624555
Dobeles rajons 40078 2879 8189 8110 78 50 747636
Gulbenes rajons 28267 2020 5644 6153 0 0 258826
Jelgavas rajons 37276 2579 7487 7590 47 83 725981
Jēkabpils rajons 55778 3601 10601 12433 48 132 1032682
Krāslavas rajons 36519 2170 6221 9346 22 25 453228
Kuldīgas rajons 37812 2726 7564 8065 15 54 550450
Liepājas rajons 46446 3329 9067 10376 4 37 542764
Limbažu rajons 40059 2571 8298 8737 68 64 761625
Ludzas rajons 34890 1966 5831 8862 36 24 475284
Madonas rajons 46068 3081 9070 10239 44 76 773753
Ogres rajons 63019 3993 11763 12622 34 52 815719
Preiļu rajons 41483 2614 7700 9827 0 31 460843
Rēzeknes rajons 43165 2984 7843 10423 33 26 554820
Rīgas rajons 144664 8943 26415 28161 72 29 1576299
Saldus rajons 38543 2880 8033 7500 30 55 610152
Talsu rajons 49408 3476 10091 10358 22 99 814357
Tukuma rajons 54597 3939 10907 11356 37 159 1079527
Valkas rajons 33985 2142 6443 7831 31 26 472901
Valmieras rajons 59884 3667 11648 12876 23 50 758231
Ventspils rajons 14568 1022 2948 2831 13 0 172310
Rajonos kopā: 1200348 79183 231578 260192 841 1456 17623190
Aizkraukles rajons Aizkraukles novads 10365 578 1981 1876 884513
Jaunjelgava ar lauku teritoriju 2382 126 452 571 213128
Pļaviņas 4025 231 715 1099 16 367550
Aiviekstes pagasts 978 69 198 227 91684
Bebru pagasts 1487 133 388 199 144506
Daudzeses pagasts 1216 100 233 272 113816
Iršu pagasts 627 59 177 102 30 64814
Klintaines pagasts 904 57 157 237 82143
Kokneses pagasts 4333 290 902 949 402226
Kurmenes pagasts 839 53 189 193 80097
Mazzalves pagasts 1239 66 228 324 112168
Neretas pagasts 2169 176 403 516 203370
Pilskalnes pagasts 629 54 139 124 60488
Seces pagasts 1183 117 256 235 115879
Sērenes pagasts 860 50 180 157 76051
Skrīveru pagasts 4123 249 770 1069 33 379277
Staburaga pagasts 529 43 116 96 49636
Sunākstes pagasts 588 57 100 140 55487
Valles pagasts 1256 86 245 315 117917
Vietalvas pagasts 1101 68 205 251 98622
Zalves pagasts 902 63 207 195 86679
Alūksnes rajons Alūksne 9479 603 1695 2074 51 835229
Ape ar lauku teritoriju 2055 143 416 495 193776
Alsviķu pagasts 1792 141 333 391 164341
Annas pagasts 593 36 146 124 57071
Gaujienas pagasts 1136 88 241 241 12 107559
Ilzenes pagasts 497 53 99 104 48599
Jaunalūksnes pagasts 1437 104 288 337 135051
Jaunannas pagasts 620 45 146 120 59244
Jaunlaicenes pagasts 500 49 116 90 49222
Kalncempju pagasts 350 36 75 73 34711
Liepnas pagasts 1206 106 229 315 117520
Malienas pagasts 521 40 97 132 49139
Mālupes pagasts 819 69 172 197 80196
Mārkalnes pagasts 512 34 87 125 45798
Pededzes pagasts 956 68 170 251 88818
Trapenes pagasts 998 71 196 218 91692
Veclaicenes pagasts 540 37 132 99 51436
Virešu pagasts 823 68 185 175 80164
Zeltiņu pagasts 414 22 95 104 39755
Ziemera pagasts 991 81 204 218 94343
Balvu rajons Balvi 8538 493 1618 1583 732754
Viļaka 1849 101 281 546 164683
Baltinavas pagasts 1672 96 307 490 156845
Balvu pagasts 817 55 138 217 74540
Bērzkalnes pagasts 678 51 131 147 62388
Bērzpils pagasts 1091 76 194 307 102770
Briežuciema pagasts 759 65 140 203 73473
Krišjāņu pagasts 522 31 115 115 48704
Kubuļu pagasts 1791 105 266 605 10 103 166187
Kupravas pagasts 744 40 131 140 62099
Lazdukalna pagasts 1235 98 188 325 112168
Lazdulejas pagasts 402 24 67 94 34957
Medņevas pagasts 967 57 172 282 90080
Rugāju pagasts 1920 146 371 467 181134
Susāju pagasts 1005 56 141 322 90140
Šķilbēnu pagasts 1498 120 278 407 144306
Tilžas pagasts 1309 96 306 339 131996
Vectilžas pagasts 561 41 130 109 53396
Vecumu pagasts 891 63 160 249 84172
Vīksnas pagasts 954 53 172 273 88192
Žīguru pagasts 1010 55 186 269 92070
Bauskas rajons Bauska 10836 628 2078 2231 31 952096
Bārbeles pagasts 1017 70 217 224 95593
Brunavas pagasts 1908 139 376 423 176567
Ceraukstes pagasts 1877 138 360 375 169148
Codes pagasts 2926 208 608 567 27 267529
Dāviņu pagasts 1052 82 242 200 100422
Gailīšu pagasts 2929 180 710 402 263379
Iecavas pagasts 9372 676 1772 1868 838330
Īslīces pagasts 4326 324 994 653 20 9 396503
Mežotnes pagasts 1989 114 407 413 178406
Rundāles pagasts 2495 165 522 495 227385
Skaistkalnes pagasts 1509 93 317 348 140509
Stelpes pagasts 1045 72 222 234 98417
Svitenes pagasts 1131 77 227 242 103567
Vecsaules pagasts 2368 155 555 429 220511
Vecumnieku pagasts 4749 322 945 959 22 428790
Viesturu pagasts 1318 99 264 248 119453
Cēsu rajons Cēsis 18667 1059 3398 4356 26 54 1652895
Līgatne 1457 72 230 461 8 132162
Amatas novads 3502 270 745 716 329418
Drustu pagasts 1171 68 224 317 25 109086
Dzērbenes pagasts 1072 77 217 242 100172
Inešu pagasts 823 70 196 158 80658
Jaunpiebalgas pagasts 2414 205 469 549 228740
Kaives pagasts 482 43 96 109 46317
Liepas pagasts 3386 220 634 727 302020
Līgatnes pagasts 3008 191 672 572 6 276673
Mārsnēnu pagasts 902 68 211 198 88370
Mores pagasts 693 64 148 156 68315
Nītaures pagasts 1138 86 253 248 109530
Priekuļu pagasts 5496 326 1486 916 526981
Raiskuma pagasts 1843 137 443 405 181918
Raunas pagasts 3368 242 687 715 311734
Skujenes pagasts 1107 103 231 217 105852
Stalbes pagasts 1380 99 323 277 132201
Straupes pagasts 1571 101 309 350 143063
Taurenes pagasts 1100 80 263 183 103232
Vaives pagasts 1580 97 340 349 146920
Vecpiebalgas pagasts 1698 129 355 360 159571
Veselavas pagasts 753 52 165 137 69039
Zaubes pagasts 1154 68 252 274 108891
Zosēnu pagasts 593 56 114 121 55876
Daugavpils rajons Ilūkste 2955 163 466 787 258789
Subate ar
lauku teritoriju 1285 74 230 375 119618
Ambeļu pagasts 859 49 135 294 80821
Bebrenes pagasts 1376 72 311 357 132203
Biķernieku pagasts 905 59 158 238 82752
Demenes pagasts 2104 131 423 493 194128
Dubnas pagasts 1008 64 193 250 93009
Dvietes pagasts 785 43 168 200 74139
Eglaines pagasts 1188 66 219 315 108442
Kalkūnes pagasts 2770 204 528 615 254297
Kalupes pagasts 1779 113 311 480 16 163203
Laucesas pagasts 1644 94 294 372 144005
Līksnas pagasts 1325 61 234 381 119727
Maļinovas pagasts 1174 70 201 299 104837
Medumu pagasts 1261 73 241 328 116299
Naujenes pagasts 6322 361 1114 1216 33 533696
Nīcgales pagasts 1086 57 209 246 96320
Pilskalnes pagasts 1317 113 257 329 127584
Salienas pagasts 910 45 165 251 82499
Skrudalienas pagasts 1757 97 290 477 156443
Sventes pagasts 1412 95 227 405 129673
Šēderes pagasts 1613 109 364 325 151541
Tabores pagasts 1111 66 174 288 97313
Vaboles pagasts 1042 63 155 330 95248
Vecsalienas pagasts 838 56 145 215 76242
Višķu pagasts 2621 137 471 687 36 235367
Dobeles rajons Dobele 11477 809 2196 2121 1013218
Auce ar lauku
teritoriju 4129 281 814 941 380754
Annenieku pagasts 1249 74 250 331 117578
Augstkalnes pagasts 1314 118 287 238 125073
Auru pagasts 3218 254 651 561 291058
Bēnes pagasts 2191 153 404 540 202167
Bērzes pagasts 2078 120 418 445 186651
Bikstu pagasts 1225 94 267 247 115763
Bukaišu pagasts 991 85 220 207 96385
Dobeles pagasts 1021 71 219 241 25 97585
Īles pagasts 669 43 126 187 63264
Jaunbērzes pagasts 1171 91 251 228 109602
Krimūnu pagasts 1326 84 278 303 123564
Lielauces pagasts 599 49 148 97 57627
Naudītes pagasts 1022 72 230 179 94230
Penkules pagasts 1142 88 238 240 107259
Tērvetes pagasts 2511 175 627 506 53 50 245306
Ukru pagasts 694 34 134 144 60098
Vītiņu pagasts 1400 133 286 248 131315
Zebrenes pagasts 651 51 145 106 60059
Gulbenes rajons Gulbene 9579 622 1708 2068 843294
Beļavas pagasts 2030 154 376 505 190096
Daukstu pagasts 1351 117 253 294 125997
Druvienas pagasts 625 54 154 138 63607
Galgauskas pagasts 829 76 153 198 79193
Jaungulbenes pagasts 1813 105 567 305 184381
Lejasciema pagasts 1986 158 384 500 190024
Litenes pagasts 1289 79 180 343 110998
Lizuma pagasts 1689 129 373 376 163106
Līgo pagasts 544 48 96 129 50943
Rankas pagasts 1809 113 432 341 169716
Stāmerienas pagasts 1319 115 266 299 126795
Stradu pagasts 2271 165 475 403 205652
Tirzas pagasts 1133 85 227 254 106037
Jelgavas rajons Kalnciems ar lauku
teritoriju 2549 113 478 646 226296
Cenu pagasts 4248 286 809 805 373759
Elejas pagasts 2588 195 498 556 47 237493
Glūdas pagasts 2779 175 600 500 250090
Jaunsvirlaukas pagasts 3259 238 655 660 298331
Lielplatones pagasts 962 59 203 216 2 89170
Līvbērzes pagasts 2229 158 498 463 211159
Ozolnieku pagasts 3281 214 584 705 81 288595
Platones pagasts 1737 106 351 369 157006
Sesavas pagasts 2060 154 448 393 191970
Sidrabenes pagasts 1941 157 414 354 180503
Svētes pagasts 1693 150 342 288 155362
Valgundes pagasts 2104 152 394 447 189988
Vilces pagasts 2106 149 466 373 193515
Vircavas pagasts 1873 134 403 377 174494
Zaļenieku pagasts 1867 139 344 438 171935
Jēkabpils rajons Jēkabpils 27651 1681 4871 5868 2397366
Aknīste ar lauku teritoriju 2050 146 431 516 197968
Viesīte ar lauku
teritoriju 3083 202 631 703 286200
Asares pagasts 641 51 135 150 61945
Atašienes pagasts 891 63 156 245 83282
Ābeļu pagasts 1000 63 191 215 89399
Dignājas pagasts 689 61 161 164 70129
Dunavas pagasts 999 74 196 256 95386
Elkšņu pagasts 732 44 146 168 66807
Gārsenes pagasts 1087 53 153 253 88380
Kalna pagasts 784 71 167 161 75701
Krustpils pagasts 995 64 194 258 93368
Kūku pagasts 2152 121 350 711 132 201714
Leimaņu pagasts 698 59 152 147 67419
Mežāres pagasts 1131 81 223 227 102478
Rites pagasts 806 65 187 167 78680
Rubenes pagasts 1452 108 234 413 134961
Salas pagasts 3467 220 840 531 317468
Saukas pagasts 860 43 182 192 77977
Sēlpils pagasts 1197 93 253 270 48 114574
Variešu pagasts 1441 101 315 349 139426
Vīpes pagasts 836 73 182 194 82631
Zasas pagasts 1136 64 251 275 107518
Krāslavas rajons Krāslavas novads 11840 666 2135 2435 22 14 1017537
Dagda 2810 141 494 764 11 252027
Andrupenes pagasts 1621 108 297 410 149251
Andzeļu pagasts 826 61 142 207 75641
Asūnes pagasts 672 57 120 181 64505
Aulejas pagasts 816 31 136 250 72703
Bērziņu pagasts 687 40 115 186 61720
Dagdas pagasts 925 74 172 210 85734
Ezernieku pagasts 1158 69 180 307 101837
Grāveru pagasts 735 35 100 225 63570
Indras pagasts 1583 87 261 512 147615
Izvaltas pagasts 971 67 152 316 91981
Kalniešu pagasts 1037 61 162 311 94141
Kaplavas pagasts 845 51 146 242 77959
Kastuļinas pagasts 1146 62 159 353 101042
Kombuļu pagasts 860 43 118 270 75437
Konstantinovas pagasts 721 49 163 135 66982
Ķepovas pagasts 408 31 80 83 37312
Piedrujas pagasts 766 48 121 225 69857
Robežnieku pagasts 1160 92 191 320 108580
Skaistas pagasts 928 56 157 278 86154
Svariņu pagasts 567 29 95 158 50612
Šķaunes pagasts 756 35 139 182 66201
Šķeltovas pagasts 923 58 127 305 84361
Ūdrīšu pagasts 1758 119 259 481 156352
Kuldīgas rajons Kuldīga 13485 859 2447 3059 27 1202347
Skrunda ar lauku teritoriju 4056 246 740 992 1 365938
Alsungas pagasts 2067 144 407 519 15 195075
Ēdoles pagasts 1004 82 204 192 92818
Gudenieku pagasts 946 63 233 179 90491
Īvandes pagasts 459 35 108 88 44076
Kabiles pagasts 950 73 177 227 88503
Kurmāles pagasts 2362 180 523 378 216043
Laidu pagasts 1413 130 325 263 137922
Nīkrāces pagasts 835 74 159 168 77411
Padures pagasts 1125 89 246 251 108887
Pelču pagasts 1003 68 243 184 95114
Raņku pagasts 592 60 114 128 57125
Rendas pagasts 1264 90 230 300 115558
Rudbāržu pagasts 1315 110 257 268 26 121962
Rumbas pagasts 1731 149 342 341 160835
Snēpeles pagasts 886 72 221 166 87301
Turlavas pagasts 1127 102 307 171 113207
Vārmes pagasts 1192 100 281 191 113057
Liepājas rajons Aizpute 5700 378 986 1376 510923
Durbes novads 2407 157 467 573 221717
Grobiņa 4388 320 799 860 1 387630
Pāvilosta 1183 80 260 313 116325
Priekule 2619 195 451 604 235912
Aizputes pagasts 1109 95 231 207 103682
Bārtas pagasts 820 82 178 174 81473
Bunkas pagasts 1154 93 226 214 104726
Cīravas pagasts 1499 133 361 262 146319
Dunalkas pagasts 951 87 216 178 92437
Dunikas pagasts 823 42 187 194 77414
Embūtes pagasts 594 47 125 139 57342
Gaviezes pagasts 987 81 222 180 93599
Gramzdas pagasts 883 66 174 161 79145
Grobiņas pagasts 2815 196 480 645 250153
Kalētu pagasts 828 53 206 171 80294
Kalvenes pagasts 872 60 199 184 83109
Kazdangas pagasts 1766 147 333 419 36 166829
Lažas pagasts 773 52 165 159 71527
Medzes pagasts 1435 117 302 279 134465
Nīcas pagasts 2803 195 516 629 4 253295
Otaņķu pagasts 998 59 190 272 93179
Priekules pagasts 787 55 168 173 74104
Rucavas pagasts 1475 88 273 380 134949
Sakas pagasts 743 56 141 179 69505
Vaiņodes pagasts 2798 170 508 726 255577
Vecpils pagasts 609 52 130 116 57539
Vērgales pagasts 1621 103 364 361 153716
Virgas pagasts 1006 70 209 248 96077
Limbažu rajons Limbaži 9124 551 1784 1749 6 799736
Ainaži ar lauku teritoriju 1901 100 428 378 173016
Aloja ar lauku teritoriju 2708 173 521 624 246484
Salacgrīva ar
lauku teritoriju 6091 406 1172 1375 5 555058
Staicele ar lauku
teritoriju 2067 145 449 521 201299
Braslavas pagasts 860 62 197 233 41 86812
Brīvzemnieku pagasts 1487 80 552 253 40 162558
Katvaru pagasts 1442 88 298 325 132805
Lēdurgas pagasts 1648 117 368 345 8 156345
Liepupes pagasts 2516 160 499 593 232062
Limbažu pagasts 2500 181 475 462 221081
Pāles pagasts 968 56 198 218 88307
Skultes pagasts 2035 117 388 529 187384
Umurgas pagasts 1408 90 282 355 22 10 132239
Vidrižu pagasts 1633 121 350 360 155259
Viļķenes pagasts 1671 124 337 417 159948
Ludzas rajons Ludza 10651 515 1809 2218 887126
Kārsava 2715 180 390 769 241552
Zilupe 1958 98 345 482 171530
Blontu pagasts 580 40 98 148 52592
Briģu pagasts 871 74 125 243 80044
Ciblas novads 1671 99 290 420 149194
Cirmas pagasts 805 31 152 209 24 71195
Goliševas pagasts 534 26 113 138 49840
Isnaudas pagasts 1258 81 240 268 36 112530
Istras pagasts 1028 59 167 306 93772
Lauderu pagasts 522 25 77 143 44627
Malnavas pagasts 2064 107 363 590 188120
Mežvidu pagasts 1178 67 195 366 109120
Mērdzenes pagasts 1003 57 179 275 91701
Nirzas pagasts 641 26 108 192 57204
Ņukšas pagasts 624 26 99 179 54298
Pasienes pagasts 832 50 142 227 75547
Pildas pagasts 835 70 109 245 76043
Pureņu pagasts 561 31 120 143 53028
Pušmucovas pagasts 727 51 136 184 67792
Rundēnu pagasts 793 38 125 265 72857
Salnavas pagasts 1093 76 174 321 101189
Zaļesjes pagasts 945 73 134 252 84370
Zvirgzdenes pagasts 1001 66 141 279 88231
Madonas rajons Madona 9517 590 1757 2043 14 840347
Cesvaine ar lauku teritoriju 3451 237 720 755 26 5 321573
Lubāna 1959 112 391 474 179822
Varakļāni 2371 136 426 656 6 217883
Aronas pagasts 1641 132 318 308 148709
Barkavas pagasts 1732 100 326 358 7 151369
Bērzaunes pagasts 1836 133 375 350 166921
Dzelzavas pagasts 1483 104 265 355 3 134867
Ērgļu pagasts 2949 160 571 745 36 269303
Indrānu pagasts 1219 88 224 319 114408
Jumurdas pagasts 398 20 76 109 36611
Kalsnavas pagasts 2218 164 434 483 204530
Lazdonas pagasts 797 67 136 147 69939
Liezēres pagasts 1665 101 379 350 156045
Ļaudonas pagasts 1819 141 372 444 5 175081
Mārcienas pagasts 1325 108 249 256 119838
Mētrienas pagasts 983 56 227 210 92217
Murmastienes pagasts 1006 78 187 267 95975
Ošupes pagasts 1526 111 314 302 140056
Praulienas pagasts 1911 139 414 381 178532
Sarkaņu pagasts 1649 119 367 295 152474
Sausnējas pagasts 776 51 157 170 18 71237
Varakļānu pagasts 1018 66 203 304 99548
Vestienas pagasts 819 68 182 158 78208
Ogres rajons Ogre 26425 1461 4309 5396 2199453
Ikšķile ar lauku teritoriju 6288 387 1223 1274 557185
Ķegums ar lauku teritoriju 3091 180 657 558 274281
Lielvārde ar lauku teritoriju 7344 575 1425 1346 660328
Birzgales pagasts 2033 148 425 429 189741
Jumpravas pagasts 2168 121 406 405 184895
Krapes pagasts 882 71 175 175 81288
Ķeipenes pagasts 1325 88 274 270 120958
Lauberes pagasts 825 66 196 160 34 80183
Lēdmanes pagasts 1530 99 286 341 137361
Madlienas pagasts 2225 183 458 491 52 212145
Mazozolu pagasts 768 55 172 155 72539
Meņģeles pagasts 830 56 206 143 78585
Ogresgala pagasts 2565 162 525 507 230630
Rembates pagasts 1313 99 275 281 123543
Suntažu pagasts 2266 163 487 440 209858
Taurupes pagasts 1141 79 264 251 110182
Preiļu rajons Preiļu novads 10791 635 2117 2090 945661
Līvānu novads 12747 743 2273 2746 1106750
Aglonas pagasts 2726 173 628 700 31 268339
Galēnu pagasts 1169 88 202 347 111942
Jersikas pagasts 1118 64 193 302 101010
Pelēču pagasts 937 67 157 259 86838
Riebiņu pagasts 1729 129 293 452 159512
Rožkalnu pagasts 936 65 168 295 90956
Rudzātu pagasts 1048 82 204 275 101141
Rušonas pagasts 1902 133 328 494 174429
Saunas pagasts 1309 76 235 413 124612
Silajāņu pagasts 648 36 87 200 56926
Sīļukalna pagasts 776 51 140 229 73715
Stabulnieku pagasts 1003 77 181 281 96009
Sutru pagasts 802 53 148 227 75904
Upmalas pagasts 1074 88 216 306 107315
Vārkavas pagasts 768 54 130 211 71092
Rēzeknes rajons Viļāni 3959 243 657 934 345726
Audriņu pagasts 1275 73 202 310 109827
Bērzgales pagasts 833 60 153 208 77324
Čornajas pagasts 1680 122 320 366 153317
Dekšāres pagasts 989 60 196 275 94139
Dricānu pagasts 1243 80 189 358 112115
Feimaņu pagasts 1170 73 195 351 108674
Gaigalavas pagasts 1231 110 226 290 116593
Griškānu pagasts 1846 137 317 378 162148
Ilzeskalna pagasts 1006 88 166 282 96036
Kantinieku pagasts 706 59 142 158 67195
Kaunatas pagasts 1604 111 286 424 148819
Lendžu pagasts 853 64 146 215 78303
Lūznavas pagasts 1304 56 260 291 114362
Maltas pagasts 3724 236 680 868 334330
Mākoņkalna pagasts 842 41 128 261 75134
Nagļu pagasts 653 34 108 167 56965
Nautrēnu pagasts 1633 111 280 490 154395
Ozolaines pagasts 1778 130 315 353 156273
Ozolmuižas pagasts 1100 94 203 236 101668
Pušas pagasts 628 28 103 191 56336
Rikavas pagasts 1013 74 175 275 94483
Sakstagala pagasts 1763 147 347 372 164817
Silmalas pagasts 3601 312 740 785 33 345170
Sokolku pagasts 950 62 189 215 87251
Stoļerovas pagasts 780 62 155 175 73448
Stružānu pagasts 1089 83 167 312 26 100569
Vērēmu pagasts 1805 94 441 374 170202
Viļānu pagasts 2107 140 357 509 187893
Rīgas rajons Baldone ar lauku teritoriju 4881 321 1022 990 15 446414
Baloži 3924 186 754 656 325159
Olaine 12916 793 2187 2307 7 1073096
Salaspils ar lauku teritoriju 21058 1256 3405 3868 1729325
Saulkrasti ar lauku teritoriju 5467 299 942 1385 483664
Sigulda 10760 625 1988 2360 947016
Vangaži 4151 251 831 732 51 361364
Allažu pagasts 1875 114 334 405 163669
Ādažu pagasts 6948 396 1404 1116 593425
Babītes pagasts 5483 357 1004 1077 477771
Carnikavas pagasts 4752 244 890 1025 412840
Daugmales pagasts 950 65 205 184 87469
Garkalnes pagasts 3458 249 631 788 314183
Inčukalna pagasts 3815 261 738 849 9 348383
Krimuldas pagasts 4366 294 885 840 6 392689
Ķekavas pagasts 11340 675 2034 2189 967817
Mālpils pagasts 4324 319 862 754 13 385383
Mārupes pagasts 8600 577 1563 1752 755910
Olaines pagasts 5182 319 935 946 440426
Ropažu pagasts 6125 450 1206 1034 540659
Salas pagasts 1203 102 251 205 110733
Sējas pagasts 2388 143 480 471 212021
Siguldas pagasts 3303 210 654 709 298766
Stopiņu pagasts 7395 437 1210 1519 621802
Saldus rajons Saldus 12603 879 2331 2677 1128355
Brocēni ar lauku teritoriju 4762 318 881 1129 433560
Blīdenes pagasts 1004 79 230 176 94611
Ezeres pagasts 1484 116 330 273 139372
Gaiķu pagasts 955 76 207 187 90109
Jaunauces pagasts 555 30 109 126 49708
Jaunlutriņu pagasts 1059 84 253 175 100493
Kursīšu pagasts 1060 94 234 177 99798
Lutriņu pagasts 1499 128 347 260 30 19 143310
Nīgrandes pagasts 2012 171 484 245 186204
Novadnieku pagasts 2044 133 432 392 185395
Pampāļu pagasts 980 75 241 162 93481
Remtes pagasts 927 85 185 208 36 89402
Rubas pagasts 1154 87 303 256 117910
Saldus pagasts 1726 105 400 234 152201
Šķēdes pagasts 849 93 174 147 81614
Vadakstes pagasts 712 63 175 123 69844
Zaņas pagasts 890 90 201 150 86498
Zirņu pagasts 1872 134 438 328 175326
Zvārdes pagasts 396 40 78 75 37558
Talsu rajons Talsi 12218 798 2382 2382 1083872
Sabiles novads 3545 256 768 779 336808
Stende 1989 143 335 459 177235
Valdemārpils ar lauku teritoriju 2803 182 558 625 256551
Balgales pagasts 1063 94 229 201 101176
Dundagas pagasts 4121 292 873 890 386491
Ģibuļu pagasts 2650 204 518 566 244804
Īves pagasts 649 62 146 113 62652
Kolkas pagasts 1284 89 259 282 118636
Ķūļciema pagasts 548 43 129 108 53087
Laidzes pagasts 1781 132 417 281 165084
Laucienes pagasts 2029 155 412 503 99 195117
Lībagu pagasts 2155 143 442 449 197010
Lubes pagasts 645 43 166 118 62372
Mērsraga pagasts 2059 138 345 485 182260
Rojas pagasts 4702 295 950 1090 433920
Strazdes pagasts 509 35 130 106 22 50331
Valdgales pagasts 1542 138 363 279 150337
Vandzenes pagasts 2038 149 445 424 192476
Virbu pagasts 1078 85 224 218 100792
Tukuma rajons Tukums 19164 1351 3531 3949 1706403
Kandavas novads 8562 629 1778 1798 11 797716
Degoles pagasts 769 63 164 161 73360
Džūkstes pagasts 1743 140 342 359 161133
Engures pagasts 2863 173 581 631 260704
Irlavas pagasts 1706 136 400 304 37 162769
Jaunpils pagasts 2613 200 594 550 252174
Jaunsātu pagasts 1201 115 237 230 113061
Lapmežciema pagasts 2139 116 389 499 188393
Lestenes pagasts 815 82 185 136 79155
Pūres pagasts 1760 125 358 377 162780
Sēmes pagasts 1233 104 288 252 121154
Slampes pagasts 2196 150 443 428 198043
Smārdes pagasts 2755 159 485 707 148 247393
Tumes pagasts 1892 138 384 383 173676
Vānes pagasts 1305 104 308 255 126636
Viesatu pagasts 483 36 125 61 45222
Zantes pagasts 697 60 151 133 66269
Zentenes pagasts 701 58 164 143 68695
Valkas rajons Valka 6699 311 1133 1613 572964
Seda ar lauku teritoriju 1825 93 250 520 26 155974
Smiltene 6295 443 1153 1405 8 568303
Strenči 1615 85 234 449 139372
Bilskas pagasts 1573 121 347 333 150587
Blomes pagasts 1086 74 233 239 102109
Brantu pagasts 671 54 131 132 61446
Ērģemes pagasts 1169 76 233 271 15 107904
Ēveles pagasts 679 57 134 151 64232
Grundzāles pagasts 1069 73 225 264 102296
Jērcēnu pagasts 662 45 142 158 63234
Kārķu pagasts 904 67 176 210 84347
Launkalnes pagasts 1342 78 275 294 121883
Palsmanes pagasts 1077 65 264 215 8 102580
Plāņu pagasts 810 44 144 181 70235
Smiltenes pagasts 1333 92 311 219 122917
Trikātas pagasts 1207 83 240 294 113300
Valkas pagasts 1569 108 311 346 144183
Variņu pagasts 972 74 200 188 89433
Vijciema pagasts 842 56 193 196 81535
Zvārtavas pagasts 586 43 114 153 55977
Valmieras rajons Valmiera 27442 1572 4988 5832 23 50 2384461
Mazsalaca ar lauku teritoriju 2533 147 445 722 233401
Rūjiena 3728 174 698 935 331549
Bērzaines pagasts 699 46 165 138 66235
Brenguļu pagasts 996 56 192 229 89320
Burtnieku pagasts 1708 130 327 381 157894
Dikļu pagasts 1403 77 306 332 131240
Ipiķu pagasts 387 33 82 85 37400
Jeru pagasts 1493 80 274 336 130660
Kauguru pagasts 1575 117 344 296 146480
Kocēnu pagasts 3108 197 601 696 281383
Ķoņu pagasts 841 69 180 202 82472
Lodes pagasts 435 25 79 96 38095
Matīšu pagasts 1102 101 189 250 102164
Naukšēnu pagasts 1696 126 423 309 164297
Ramatas pagasts 604 44 131 138 57908
Rencēnu pagasts 1832 124 386 370 168383
Sēļu pagasts 582 47 139 97 55438
Skaņkalnes pagasts 907 51 230 203 88608
Vaidavas pagasts 1194 71 304 226 114104
Valmieras pagasts 3338 179 684 557 286154
Vecates pagasts 618 51 147 119 60295
Vilpulkas pagasts 764 78 173 121 73810
Zilākalna pagasts 899 72 161 206 82631
Ventspils rajons Piltene ar lauku teritoriju 1814 95 372 346 158712
Ances pagasts 810 57 165 183 75638
Jūrkalnes pagasts 426 41 86 81 40363
Popes pagasts 1171 88 252 222 108719
Puzes pagasts 1107 64 247 205 13 100212
Tārgales pagasts 1961 131 409 363 176626
Ugāles pagasts 2703 210 487 582 244632
Usmas pagasts 652 52 134 127 60459
Užavas pagasts 640 47 109 155 57975
Vārves pagasts 2064 134 442 342 183530
Ziru pagasts 627 35 128 123 55440
Zlēku pagasts 593 68 117 102 56852
Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā: 1200348 79183 231578 260192 841 1456 108436820
Pavisam: 2360394 136805 417621 528734 1407 2199 229200018

Finansu ministra vietā -
zemkopības ministrs A.Slakteris

01.01.2002