Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 8., 22.nr.; 1997, 3., 15.nr.; 1998, 15., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "sanitārie normatīvi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "higiēnas un epidemioloģiskās drošības prasības" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "veterinārmedicīnas normatīvi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veterinārās prasības" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt terminu "normatīvu pārkāpums" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Normatīvu pārkāpums - Latvijas Republikas likumos, Ministru kabineta noteikumos, valsts pārvaldes institūciju rīkojumos noteikto vai apstiprināto vides aizsardzības, dabas resursu lietošanas, zivsaimniecības normatīvu, medicīnisko aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu, higiēnas, epidemioloģiskās drošības un veterināro prasību, farmaceitisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu, bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un eksplozijdrošības normatīvu, būvnormatīvu, kvalitātes normatīvu un standartu, energoiekārtu uzbūves un ekspluatācijas noteikumu, elektrodrošības noteikumu, elektriskās un siltuma enerģijas lietošanas noteikumu, kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu, pilsētu pašvaldību lēmumos noteikto inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumu, namu, sabiedrisko ēku un būvju uzturēšanas noteikumu, pilsētas apbūves noteikumu, sabiedriskajās vietās organizētas tirdzniecības noteikumu, valsts proves uzraudzības normatīvo aktu un izložu un azartspēļu organizēšanas noteikumu pārkāpums, kā arī to normatīvo aktu pārkāpums, kuri nosaka ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizas un pilnīgas uzskaites kārtību."

4. 1.pantā:

izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"- ja pārkāptas vides aizsardzības vai dabas resursu lietošanas prasības - Vides valsts inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki, reģionālo vides pārvalžu, Jūras vides pārvaldes un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju direktori;";

izteikt piekto un sesto rindkopu šādā redakcijā:

"- ja pārkāptas higiēnas vai epidemioloģiskās drošības prasības - Latvijas Republikas galvenais valsts sanitārais inspektors un viņa vietnieki, Valsts sanitārās inspekcijas teritoriālo struktūrvienību valsts sanitārie inspektori - šo struktūrvienību vadītāji;

- ja pārkāptas higiēnas vai veterinārās prasības - Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie pārtikas un veterinārie inspektori, valsts vecākie pārtikas inspektori, valsts vecākie veterinārie inspektori, valsts pārtikas inspektori un valsts veterinārie inspektori;";

izteikt divpadsmito rindkopu šādā redakcijā:

"- ja pārkāpti farmaceitisko darbību reglamentējošie normatīvie akti - Valsts farmācijas inspekcijas inspektori un Pārtikas un veterinārā dienesta valsts veterinārie inspektori;";

papildināt pantu ar septiņpadsmito rindkopu šādā redakcijā:

"- ja pārkāptas būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības - Valsts būvinspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki."

5. Papildināt 4.panta pirmo daļu pēc vārdiem "par uzņēmuma darbības apturēšanu" ar vārdiem "izņemot šā likuma 8.pantā minētos gadījumus".

6. 8.panta pirmajā daļā:

izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"- vides aizsardzības, dabas resursu lietošanas vai zivsaimniecības normatīvu pārkāpumu dēļ ir nodarīts vai var tikt nodarīts kaitējums videi vai rodas draudi cilvēku veselībai vai dzīvībai;";

izteikt trešo un ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"- būvnormatīvu pārkāpuma dēļ ēka vai būve draud sagrūt, būvniecība notiek bez akceptēta projekta, ēku vai būvi ekspluatē patvaļīgi;

- higiēnas, epidemioloģiskās drošības vai veterināro prasību pārkāpumu dēļ produkcijā vai vidē var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji, rodas draudi cilvēku veselībai vai dzīvībai;";

izteikt sesto rindkopu šādā redakcijā:

"- tiek izgatavota pārdošanai produkcija, kas neatbilst vides aizsardzības, zivsaimniecības, ugunsdrošības un eksplozijdrošības normatīviem, paaugstinātas bīstamības iekārtu uzbūves noteikumiem, obligātajām nekaitīguma vai veterinārajām prasībām, būvmateriālu standartiem un kvalitātes normatīviem, energoiekārtu uzbūves vai elektrodrošības noteikumiem;".

7. Izteikt 10.panta sesto rindkopu šādā redakcijā:

"- Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie pārtikas un veterinārie inspektori, valsts vecākie pārtikas inspektori vai valsts vecākie veterinārie inspektori;".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.decembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 28.decembrī

01.01.2002