Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "budžetu kontos" ar vārdu "budžetos".

2. 11.panta otrajā daļā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 "5) par uzņēmējdarbības reģistrēšanu, kā arī par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšanu;

6) par informācijas sniegšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem;";

papildināt daļu ar 44., 45., 46. un 47.punktu šādā redakcijā:

"44) par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju;

45) par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra;

46) par ārvalstu komersantu pārstāvniecību un ārvalstu organizāciju pārstāvniecību reģistrāciju;

47) par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju."

3. Papildināt 24.pantu ar sešpadsmito un septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Gadījumā, kad privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) valsts un pašvaldības budžetā iekasējamo nodokļu parāds ir izveidojies pēc privatizācijas un nav samaksāts vai ir izveidojies līdz privatizācijai un nebija kapitalizējams, Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt īpašu nodokļu parādu apmaksas kārtību, vienlaikus norakstot nokavējuma un soda naudas, ja uzņēmums pēc nodokļu parādu kapitalizācijas nodokļu maksājumus veicis lielākā apjomā par šajā periodā aprēķinātajiem nodokļiem (neņemot vērā nokavējuma un soda naudas). Nokavējuma un soda naudas Ministru kabineta noteiktā kārtībā dzēš finansu ministrs.

(17) Šā panta sešpadsmitā daļa ir piemērojama šā likuma 8.pantā minētajiem nodokļiem un tiem nodokļu pamatparādiem, kuri izveidojušies līdz 2000.gada 31.decembrim, un ar tiem saistītām nokavējuma un soda naudām, kuras izveidojušās līdz kapitalizācijas brīdim."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

"43. 11.panta otrās daļas 44.punkts stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

44. 11.panta otrās daļas 46. un 47.punkts stājas spēkā 2002.gada 1.martā."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.decembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 28.decembrī

01.01.2002