Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi"

Izdarīt likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā).

2. 3.1 pantā:

izteikt pirmās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām, lai nodrošinātu labības kontroles tīklu darbību;

6) veic augu izcelsmes pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli, nodrošinot pārtikas uzņēmumu regulāro un neplānoto kontroli.";

izslēgt otro, trešo, ceturto un piekto daļu.

3. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Labības ievešana atļauta vienīgi tad, ja ir eksportētājvalsts izsniegts dokumentārs apliecinājums par kravas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir valsts sanitārā robežinspektora dokumentārs atzinums, kas izsniegts pēc labības testēšanas attiecīgajā akreditētajā laboratorijā Latvijā."

4. Izslēgt pārejas noteikumu.

5. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.

2. Ministru kabinets mēneša laikā likvidē Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu kā juridisko personu un nodod tā funkcijas Pārtikas un veterinārajam dienestam."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.decembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 28.decembrī

01.01.2002