Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā «Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990, gada 28. decembra likumā «Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3/4) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 5. pantā pirmo daļu šādā redakcijā:

«Valsts nodokļus un nodevas, vietējo nodevu objektus un šo nodokļu un nodevu maksimālo likmi nosaka un groza Latvijas Republikas Augstākā Padome pēc Latvijas Republikas Ministru Padomes (valdības) un to personu ierosinājuma, kurām ir likumdošanas iniciatīvas tiesības. Pirms likumprojekta izskatīšanas Augstākās Padomes plenārsēdē par to ir jāsaņem Ministru Padomes (valdības) atzinums»;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

«Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām, kurām ir nodokļu maksājumu parādi par iepriekšējo periodu, nosakot nodokļu atvieglojumus saskaņā ar attiecīgajiem nodokļu likumiem, netiek ņemti vērā pārskaitījumi ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī citiem labdarības mērķiem.»

2. Izslēgt 6. panta otro daļu.

3. Papildināt 10. pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

«Iejaukšanās Valsts finansu inspekcijas un pašvaldību kompetencē ietilpstošajos finansu kontroles jautājumos ir aizliegta, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

Nevienai bankai, finansu un kredīta iestādei, kā arī muitai nav tiesību pieņemt dokumentus, kuros nav uzrādīts klienta identifikācijas (reģistrācijas) numurs vai personas kods.

Amatpersonas, kuras pieļāvušas šīs kārtības neievērošanu, tādējādi apgrūtinot vai liedzot iespēju finansu kontroles iestādēm precīzi izpildīt likumā paredzētās funkcijas, atbild likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.»

4. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

«11. pants. Valsts finansu inspekcija izstrādā un publicē instrukcijas par nodokļu un nodevu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību un uzskaiti, kā arī nodokļu deklarāciju izpildīšanas metodiku un, saskaņojot ar Grāmatvedības metodisko padomi, nosaka kārtību, kādā grāmatvedībā atspoguļojamas operācijas, kas saistītas ar nodokļu aprēķināšanu.»

5. Papildināt 12. pantu ar 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

«3) pēc Valsts finansu inspekcijas pieprasījuma atbilstoši tās kompetencei ziņot par visiem saviem ienākumiem un izdevumiem, pamatot nodokļu, nodevu un citu obligāto budžeta maksājumu summu atbilstību likumdošanas aktos paredzētajām normām par valstij pienākošos summu aprēķināšanas un iemaksas kārtību, kā arī paziņot ienākumu avotu;

4) ziņot Valsts finansu inspekcijai par darījumiem skaidrā naudā, arī par katru pirkumu, kas pārsniedz 500 minimālās mēnešalgas;

5) noteiktos uzskaites un pārskata dokumentos uzradīt savu identifikācijas (reģistrācijas) numuru vai personas kodu.»

6. Izteikt 13. panta 3. punktu šādā redakcijā:

«3) sniegt Valsts finansu inspekcijai (vietējai pašvaldībai) paskaidrojumus par nodokļu aprēķināšanu un maksāšanu un izdarīto pārbaužu aktiem, kā arī saņemt motivētu atzinumu par tiem».

7. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

«Par nodokļu un nodevu, kā_ arī citu budžetā pārskaitāmo maksājumu nokavējumu no maksātāja tiek piedzīta nokavējuma nauda Latvijas Bankas noteikto kalendārā gada iepriekšējā ceturkšņa vidējo kredīta likmju apmērā un 0,05 procenti no laikā nenomaksātās valstij pienākošās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, ja attiecīgajā nodokļa vai nodevas likumā nav paredzēti citi nokavējuma naudas apmēri.»

8. 16. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Gadījumos, kad saskaņā ar likumdošanas aktiem ir izdarīta nodokļu un nodevu likmju indeksācija, nodokļus maksā 110 procentu apmērā no iepriekšējā perioda nodokļu summas, ņemot vērā indeksāciju»;

uzskatīt otro daļu par trešo daļu.

9. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

«Ja maksātājs ir samazinājis apliekamo peļņu vai citu ar nodokli apliekamo objektu, izmantojis nepareizu nodokļa (nodevas) likmi un tā rezultātā ir samazināta nodokļa summa, viņš iemaksā attiecīgajā budžetā visu samazināto nodokli un soda naudu samazinātās nodokļa summas apmērā.

Samazinātā nodokļa summa, kā arī soda nauda ir piedzenama saskaņā ar šā likuma 15. panta noteikumiem, ņemot vērā Latvijas Bankas noteiktās vidējās kredīta likmes par visu nokavējuma periodu.

Atkārtotas ar nodokli apliekamā objekta samazināšanas gadījumā, kas pieļauta viena gada laikā vienu un to pašu kļūdu dēļ, soda nauda maksājama divkārša samazinātas nodokļa summas apmērā.

Maksātāji, kuri grāmatvedības pārskatos un bilancē uzrādījuši samazinātu peļņu vai citu ar nodokli apliekamo objektu, bet no nodokļa maksāšanas ir atbrīvoti, maksā soda naudu nosacīti samazinātā nodokļa apmērā.

Ja maksātājs nav sniedzis ziņas par tiem darījumiem skaidrā naudā, kuri pārsniedz šā likuma 12. pantā noteikto apmēru, maksājama soda nauda 5 procentu apmērā no darījuma summas:

Ja maksātājs (juridiskā vai fiziskā persona), veicot uzņēmējdarbību, nodarbojoties ar individuālo darbu vai gūstot ieņēmumus no citas atļautas darbības, nav kārtojis savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti kārtībā, kādu paredz spēkā esošie likumdošanas akti, vai uzrādījis šajā uzskaitē citādu ieņēmumu vai izdevumu summu nekā apsekošanas rezultātā konstatējusi Valsts finansu inspekcija, tā aprēķina un nosaka nodokļu apmērus pēc analoģiska darījuma summas vai arī pēc apsekošanas rezultātiem. Likumdošanas aktos paredzētās sankcijas pret maksātāju šajos gadījumos piemērojamas, vadoties pēc Valsts finansu inspekcijas noteiktās nodokļu summas.

Gūto ieņēmumu izdevumu daļas dokumentāra pierādīšana maksātājam tiek liegta ar dienu, kad izbeidzies Valsts finansu inspekcijas dotā norādījuma izpildes termiņš, un tā piemēro šā panta sestajā daļā noteikto analoģisko nodokļa aprēķināšanas un noteikšanas kārtību.»

10. Papildināt 19. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Ja maksātājs līdz pārbaudes uzsākšanai labprātīgi piesakās Valsts finansu inspekcijā samaksāt nodokļu parādu, no viņa nepiedzen šā likuma 17. pantā paredzēto soda naudu.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 18. maijā

10.06.1993