Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumos «Par pagasta pašvaldību», «Par pilsētas pašvaldību», «Par rajona pašvaldību» un «Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos Latvijas Republikas likumos:

I. Latvijas Republikas 1991. gada 24. aprīļa likumā «Par pagasta pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 25/26):

1. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«Savā darbībā pagasta pašvaldības institūcijas ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumus, savas kompetences ietvaros organizē šo likumu un lēmumu izpildi un ir atbildīgas par to.

Rajona padomes lēmumi tās kompetences ietvaros, kas noteikta Latvijas Republikas likumos un Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumos, ir saistoši pagasta pašvaldības institūcijām.»

2. Papildināt 10. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: «Pagasta teritorijā izvietoto valsts uzņēmumu darbības likumību tiesības kontrolēt arī pagasta padomes priekšsēdētājam un pagasta valdei»

3. Papildināt 14. pantu ar otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

No bankām, uzņēmējsabiedrībām vai uzņēmumiem, kas saņem attiecīgā pagasta budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus (izņemot valsts vai pašvaldību bankas vai uzņēmumus), šajā pantā minētās amatpersonas tieši vai ar laulāto, vecāku, bērnu, brāļu māsu starpniecību nevar saņemt nekāda veida atalgojumu vai ienākumus. Šie ierobežojumi neattiecas uz tām amatpersonām, kurām pieder pajas statūtsabiedrībās, kas izveidojušās uz bijušo kolhozu un padomju saimniecību bāzes.

Bankās, uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmumos, kas saņem attiecīgā, pagasta budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus, šajā pantā minētajām amatpersonām nevar piederēt kapitāla daļas (akcijas un pajas).

Šajā pantā minētajām amatpersonām divas reizes gadā, kā arī divu nedēļu laikā pēc tam, kad tās sākušas pildīt savus amata pienākumus, ir jāiesniedz Galvenajai valsts finansu inspekcijai deklarācija, kurā jānorāda:

- amatpersonām un viņu ģimenes locekļiem piederošie nekustamie īpašumi;

- amatpersonām un viņu ģimenes locekļiem piederošās kapitāla daļas (akcijas un pajas) bankās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās;

- visi ienākumu avoti un ienākumu summas, ko amatpersonas un viņu laulātie, vecāki, bērni, brāļi vai māsas ir ieguvuši pārskata periodā,

Ja netiek pildīti šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā sestajā daļā paredzētie noteikumi, attiecīgās amatpersonas tiek atbrīvotas no ieņemamā amata kārtībā, kāda noteikta šā likuma 38. panta otrajā daļā.»

4. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

«Pagasta pašvaldības institūciju nelikumīgu lēmumu rezultātā nodarītais kaitējums jāatlīdzina no pagasta budžeta.

Pagasta pašvaldības institūcijas nelikumīgu lēmumu aptur prokurors, iesniedzot protestu attiecīgajai pašvaldības institūcijai pašvaldības institūcija nelikumīgo lēmumu neatceļ vai nesaskaņo ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, prokuroram divu nedēļu laikā spēkā no dienas, kad pašvaldības institūcijai nosūtīts prokurora protests, jāatgriežas tiesā.

Pagasta pašvaldības institūcijas nelikumīgu lēmumu var apturēt arī Latvijas Republikas Ministru Padome vai attiecīgā rajona valde, paziņojot par to šai pašvaldības institūcijai un prokuroram. Ja pašvaldības institūcija nelikumīgo lēmumu neatceļ vai nesaskaņo ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, prokuroram divu nedēļu laikā no dienas, kad pašvaldības institūcijai nosūtīts prokurora protests, jāatgriežas tiesā. »

5.Papildināt 32. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

«Pagasta valde iesniedz Latvijas Republikas Ministru Padomei vai attiecīgajai ministrijai priekšlikumus par pagasta teritorijā izvietoto valsts uzņēmumu vadītāju amata kandidātiem.»

6 Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

«III. Pagasta pašvaldības institūciju un to amatpersonu atcelšanas kārtība».

7. Papildināt 38. pantu ar otro daļu šāda redakcija:

«Ja pagasta pašvaldības institūciju, to struktūrvienību, kā arī pagasta pašvaldības uzņēmumu un iestāžu amatpersonas, veicot savus darba pienākumus, nav pildījušas vai atkārtoti ir pārkāpušas Latvijas Republikas likumus, augstākās valsts varas institūcijas vai valdības lēmumus, lēmumu par amatpersonas atbrīvošanu no ieņemamā amata pieņem institūcija (amatpersona), kura attiecīgo amatpersonu iecēlusi (ievēlējusi). Ja pašvaldības institūcija šādu lēmumu nepieņem, rajona prokurors var griezties tiesā, pieprasot attiecīgās amatpersonas atbrīvošanu no amata.»

II. Latvijas Republikas 1991. gada 24. aprīļa likumā «Par pilsētas pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,1991, 25/26):

1. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«Pilsētas pašvaldības institūcijas apvieno un koordinē visu pašvaldības sistēmu pilsētā. Savā darbībā tās ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru padomes lēmumus, savas kompetences ietvaros organizē šo likumu un lēmumu izpildi un ir atbildīgas par to.

Rajona padomes lēmumi tās kompetences ietvaros, kas noteikta

Latvijas Republikas likumos, ir saistoši rajona pilsētu padomēm un rajona pilsētu valdēm.»

2. Papildināt 10. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: «Pilsētas teritorijā izvietoto valsts pārvaldes institūciju un uzņēmumu darbības likumību ir tiesības kontrolēt arī pilsētas padomes priekšsēdētājam un pilsētas valdei.»

3. 14. pantā:

Pārcelt 14. panta otro daļu uz 15. pantu un uzskatīt to par šā panta trešo daļu; papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā: «Pilsētas pašvaldības institūciju, to struktūrvienību vadītāju un viņu vietnieku, kā arī pašvaldības uzņēmumu un iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo darbu.

Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kā arī pilsētas valdes locekļi nevar būt to banku, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu (izņemot valsts vai pašvaldību bankas un uzņēmumus) pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi, kas saņem attiecīgās pilsētas budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus.

No bankām, uzņēmējsabiedrībām vai uzņēmumiem, kas saņem attiecīgās pilsētas budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus (izņemot_ valsts vai pašvaldības bankas vai uzņēmumus), šajā pantā minētās amatpersonas tieši vai ar laulāto, vecāku, bērnu, brāļu māsu starpniecību nevar saņemt nekāda veida atalgojumu vai ienākumus.

Bankās, uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmumos, kas saņem attiecīgās pilsētas budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus, šajā pantā minētajām amatpersonām nevar piederēt kapitāla daļas (akcijas un pajas).

Šajā pantā minētajām amatpersonām divas reizes gadā, kā divu nedēļu laikā pēc tam, kad tās sākušas pildīt savus amata pienākumus, ir jāiesniedz Galvenajai valsts finansu inspekcijai deklarācija, kurā jānorāda:

- amatpersonām un viņu ģimenes locekļiem piederošie nekustamie īpašumi;

- visi ienākumu avoti un ienākumu summas, ko amatpersonas un viņu laulātie, vecāki, bērni, brāļi vai māsas ir ieguvuši pārskata periodā.

Ja netiek pildīti šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā sestajā daļā paredzētie noteikumi, attiecīgās amatpersonas tiek atbrīvotas no ieņemamā amata kārtībā, kāda noteikta šā likuma 39. panta otrajā daļā.»

4. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

«Pilsētas pašvaldības institūciju nelikumīgu lēmumu rezultātā nodarītais kaitējums jāatlīdzina no pilsētas budžeta.

Pilsētas pašvaldības institūcijas nelikumīgu lēmumu aptur prokurors, iesniedzot protestu attiecīgajai pašvaldības institūcijai pašvaldības institūcija nelikumīgo lēmumu neatceļ vai nesaskaņo ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, prokuroram divu nedēļu laikā no dienas, kad pašvaldības institūcijai nosūtīts prokurora tests, jāgriežas tiesā.

Pilsētas pašvaldības institūcijas nelikumīgu lēmumu var apturēt arī Latvijas Republikas Ministru Padome, bet rajona pilsētas pašvaldības institūcijas lēmumu - arī attiecīgā rajona valde, paziņojot par to attiecīgajai pašvaldības institūcijai un prokuroram. Ja pašvaldības institūcija nelikumīgo lēmumu neatceļ vai nesaskaņo ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, prokuroram divu nedēļu laikā no dienas, kad pašvaldības institūcijai nosūtīts prokurora protests, jāgriežas tiesā.»

5.Papildināt 31. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

«Pilsētas valde iesniedz Latvijas Republikas Ministru Padomei vai attiecīgajai ministrijai priekšlikumus par pilsētas teritorijā izvietoto valsts pārvaldes institūciju un valsts uzņēmumu vadītāju amata kandidātiem »

6 Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

«III. Pilsētas pašvaldības institūciju un to amatpersonu atcelšanas kārtība».

7. Papildināt 39. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Ja pilsētas pašvaldības institūciju to struktūrvienību, kā arī pilsētas pašvaldības uzņēmumu un iestāžu amatpersonas, veicot savus darba pienākumus, nav pildījušas vai atkārtoti ir pārkāpušas Latvijas Republikas likumus, augstākās valsts varas institūcijas vai valdības lēmumus, lēmumu par amatpersonas atbrīvošanu no ieņemamā amata pieņem institūcija (amatpersona), kura attiecīgo amatpersonu iecēlusi (ievēlējusi). Ja pašvaldības institūcija (amatpersona) šādu lēmumu nepieņem, pilsētas prokurors var griezties tiesā, pieprasot attiecīgās amatpersonas atbrīvošanu no amata.»

III. Latvijas Republikas 1992. gada 5. februāra likumā «Par rajona pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 8/9):

1. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

«Rajona pašvaldības institūcijas savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumus, savas kompetences ietvaros organizē šo likumu un lēmumu izpildi un ir atbildīgas par to.»

2. Papildināt 12. pantu ar otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

«Rajona pašvaldības institūciju, to struktūrvienību vadītāju un viņu vietnieku, kā arī pašvaldības uzņēmumu un iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo darbu. Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kā arī rajona valdes locekļi nevar būt to banku, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu (izņemot valsts vai pašvaldību bankas un uzņēmumus) pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi, kas saņem attiecīgā rajona budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus.

No bankām, uzņēmējsabiedrībām vai uzņēmumiem kas saņem attiecīgā rajona budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus (izņemot valsts vai pašvaldības bankas vai uzņēmumus), šajā pantā minētās amatpersonas tieši vai ar laulāto, vecāku, bērnu, brāļu māsu starpniecību nevar saņemt nekāda veida atalgojumu vai ienākumus.

Bankās, uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmumos, kas saņem attiecīgā rajona budžeta līdzekļus vai pašvaldības pasūtījumus, šajā pantā minētajām amatpersonām nevar piederēt kapitāla daļas (akcijas un pajas).

Šajā pantā minētajām amatpersonām divas reizes gadā, kā divu nedēļu laikā pēc tam, kad tās uzsākušas pildīt savus amata pienākumus, ir jāiesniedz Galvenajai valsts finansu inspekcijai deklarācija, kurā jānorāda:

- amatpersonām un viņu ģimenes locekļiem piederošie nekustamie īpašumi;

- amatpersonām un viņu ģimenes locekļiem piederošās kapitāla daļas (akcijas un pajas) bankās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās;

- visi ienākumu avoti un ienākumu summas, ko amatpersonas un viņu laulātie, vecāki, bērni, brāļi vai māsas ieguvuši pārskata periodā.

Ja netiek pildīti šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā sestajā daļā paredzētie noteikumi, attiecīgās amatpersonas tiek atbrīvotas no ieņemamā amata kārtībā, kāda noteikta šā likuma 37. panta otrajā daļā.»

3. Izteikt 26. panta trešo daļu šādā redakcijā: «Rajona pašvaldības institūcijas nelikumīgu lēmumu aptur prokurors, iesniedzot protestu attiecīgajai pašvaldības institūcijai pašvaldības institūcija nelikumīgo lēmumu neatceļ vai nesaskaņo ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, prokuroram divu nedēļu laikā no dienas, kad pašvaldības institūcijai nosūtīts prokurora protests jāatgriežas tiesā.»

4. Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

«Rajona teritorijā izvietoto valsts pārvaldes institūciju un uzņēmumu darbības likumību ir tiesības kontrolēt arī rajona padomes priekšsēdētājam un rajona valdei.»

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

«III. Rajona pašvaldības institūciju un to amatpersonu atcelšanas kārtība».

6. Papildināt 37. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Ja rajona pašvaldības institūciju, to struktūrvienību, ka arī rajona pašvaldības uzņēmumu un iestāžu amatpersonas, veicot šī darba pienākumus, nav pildījušas vai atkārtoti ir pārkāpušas Latvijas Republikas likumus, augstākās valsts varas institūcijas vai valdības lēmumus, lēmumu par amatpersonas atbrīvošanu no ieņemamā amata pieņem institūcija (amatpersona), kura attiecīgo amatpersonu iecēlusi vai(ievēlējusi). Ja pašvaldības institūcija (amatpersona) šādu lēmumu nepieņem, rajona prokurors var griezties tiesā, pieprasot attiecīgās amatpersonas atbrīvošanu no amata. »

IV Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumā «Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 26):

l. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

7 pants. Rīgas pašvaldības institūciju un amatpersonu statuss

Rīgas pašvaldības institūciju, to struktūrvienību vadītāju un viņu vietnieku, kā arī pašvaldības uzņēmumu un iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo darbu.

Šā panta pirmajā daļā minētās amatpersonas, kā arī pilsētas valdes un rajonu valžu locekļi nevar būt to banku, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu (izņemot pašvaldību bankas un uzņēmumus) pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi, kas saņem attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļus vai pasūtījumus.

No bankām, uzņēmējsabiedrībām vai uzņēmumiem, kas saņem attiecīgās pašvaldības līdzekļus vai pasūtījumus (izņemot pašvaldības bankas vai uzņēmumus), šajā pantā minētās amatpersonas tieši vai ar laulāto, vecāku, bērnu, brāļu vai māsu starpniecību nevar saņemt nekāda veida atalgojumu vai ienākumus.

Bankās, uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmumos, kas saņem attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļus vai pasūtījumus, šajā pantā minētajām amatpersonām nevar piederēt kapitāla daļas (akcijas un pajas).

Šajā pantā minētajām amatpersonām divas reizes gadā, kā arī divas nedēļas pēc tam, kad tās uzsākušas pildīt savus amata pienākumus, ir jāiesniedz Galvenajai valsts finansu inspekcijai deklarācija, kurā jānorāda:

- amatpersonām un viņu ģimenes locekļiem piederošie nekustamie īpašumi;

- amatpersonām un viņu ģimenes locekļiem piederošās kapitāla daļas (akcijas un pajas) bankās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās;

-visi ienākumu avoti un ienākumu summas, ko amatpersonas un viņu laulātie, vecāki, bērni, brāļi vai māsas ieguvuši pārskata periodā .

Ja netiek pildīti šajā pantā paredzētie noteikumi, attiecīgās amatpersonas tiek atbrīvotas no ieņemamā amata kārtībā, kāda noteikta likuma 46. panta otrajā daļā.»

2. Papildināt 26. pantu ar otro daļu šādā redakcijā: «Rajona padome izskata ari jautājumus, kuru izlemšanu likums tieši nodevis rajona padomes kompetencē.»

3. 46. pantā: izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: «Rīgas pašvaldības amatpersonu atcelšanas kārtība»;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Ja Rīgas pašvaldības institūciju, to struktūrvienību, kā arī pilsētas un rajonu (priekšpilsētu) pašvaldību uzņēmumu un iestāžu amatpersonas, veicot savus darba pienākumus, nav pildījušas vai atkārtoti ir pārkāpušas Latvijas Republikas likumus, augstākās valsts varas institūcijas vai valdības lēmumus, institūcija (amatpersona), attiecīgo amatpersonu iecēlusi (ievēlējusi), pieņem lēmumu par tās atbrīvošanu no ieņemamā amata.

Ja pašvaldības institūcija (amatpersona) šādu lēmumu nepieņem rajona (priekšpilsētas) vai pilsētas prokurors var griezties tiesā, pieprasot attiecīgās amatpersonas atbrīvošanu no amata.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 9. februārī

26.02.1993