Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisija

Padomes lēmums Nr. 22/13 Rīgā 2001. gada 7. decembrī

Par "Starpnieksabiedrību licencēšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6., 7., 8. un 17. pantu un likuma "Par vērtspapīriem" 56. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Starpnieksabiedrību licencēšanas noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā minētie noteikumi stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

3. Noteikt, ka brokeru sabiedrības līdz 2002. gada 1. februārim iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu 2.1.8.4. - 2.1.8.6. punktā noteiktos dokumentus.

4. Noteikt, ka speciālās atļaujas (licences) starpniekdarbības veikšanai, kas izsniegtas bankai vai brokeru sabiedrībai līdz 2000. gada 1. jūlijam un kurām derīguma termiņš ir noteikts uz noteiktu laiku, Finansu un kapitāla tirgus komisija pagarina uz nenoteiktu laiku, ja ne vēlāk kā 30 dienas pirms speciālās atļaujas (licences) starpniekdarbības veikšanai derīguma termiņa beigām banka vai brokeru sabiedrība ir iesniegusi Finansu un kapitāla tirgus komisijai pieteikumu par speciālās atļaujas (licences) starpniekdarbības veikšanai derīguma termiņa pagarināšanu.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

priekšsēdētājs U. Cērps

Starpnieksabiedrību licencēšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Starpnieksabiedrību licencēšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izdoti saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem" un Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu.

1.2. Šo noteikumu izpratnē starpnieksabiedrība ir banka vai ārvalsts bankas filiāle (tālāk tekstā - banka) vai brokeru sabiedrība;

1.3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finansu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija):

1.3.1. izsniedz licenci starpniekdarbības veikšanai (tālāk tekstā - licence) Latvijas Republikā reģistrētām starpnieksabiedrībām (tālāk tekstā - starpnieksabiedrības);

1.3.2. pārreģistrē licenci starpnieksabiedrībām.

1.4. Par 1.3.1. punktā minētās licences izsniegšanu starpnieksabiedrībai pirms licences saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

1.5. Licences tiek izsniegtas šādiem starpniekdarbības veidiem:

1.5.1. starpniecības darījumi ar vērtspapīriem;

1.5.2. vērtspapīru kontu atvēršana, turēšana un apkalpošana.

1.6. Komisija pārreģistrē licenci, ja tiek mainīts starpnieksabiedrības nosaukums.

1.7. Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

1.8. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

2. Starpnieksabiedrības licencēšana

2.1. Lai saņemtu licenci, starpnieksabiedrībai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

2.1.1. Komisijai adresēts pieteikums par licences saņemšanu (brokeru sabiedrībām un bankām, izņemot ārvalstu banku filiālēm, - 1. pielikums un ārvalstu banku filiālēm - 2. pielikums), kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2.1.2. brokeru sabiedrības statūtu kopija;

2.1.3. brokeru sabiedrības reģistrācijas apliecības kopija;

2.1.4. brokeru sabiedrības akcionāru vai dalībnieku saraksts (3. pielikums);

2.1.5. amatpersonu saraksts, kurām ir paraksta tiesības brokeru sabiedrībā;

2.1.6. brokeru sabiedrības valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku un bankas struktūrvienību vadītāju, kas minēti šo noteikumu 3.1. punktā, raksturojoši dokumenti:

2.1.6.1. paziņojums (4. pielikums),

2.1.6.2. pases kopija,

2.1.6.3. izglītības dokumentu kopija,

2.1.6.4. izvērsta profesionālā biogrāfija, norādot ieņemtos amatus pēdējo desmit gadu laikā un veiktos amata pienākumus;

2.1.7. brokeru sabiedrības bilance par stāvokli iepriekšējā mēneša beigās, kas sastādīta saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām;

2.1.8. brokeru sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru, kuras ir būtiskas brokeru sabiedrības darbībai un kvalitatīvai brokeru sabiedrības pakalpojumu sniegšanai, apraksti, t.i., šādi brokeru sabiedrības apstiprināti dokumenti:

2.1.8.1. brokeru sabiedrībai organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītiem padomes un valdes locekļu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem brokeru sabiedrības struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem,

2.1.8.2. grāmatvedības politika un uzskaites organizācijas galvenie principi,

2.1.8.3. vadības informācijas sistēmas apraksts,

2.1.8.4. informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi,

2.1.8.5. iekšējās revīzijas sistēmas apraksts,

2.1.8.6. aizdomīgu finansu darījumu identifikācijas procedūras;

2.1.9. darbības plāns, kas atspoguļo starpnieksabiedrības darbības stratēģiju, finansiālās prognozes turpmākajiem trīs darbības gadiem (starpnieksabiedrības budžets, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), tirgus izpētes plāni u.c. informācija, kuru starpnieksabiedrība uzskata par nepieciešamu un kura dod skaidru priekšstatu par plānoto starpnieksabiedrības darbību;

2.1.10. starpnieksabiedrības darbību reglamentējoša vērtspapīru uzskaites iekšējā kārtība;

2.1.11. starpnieksabiedrības vērtspapīru uzskaites datu bāzes aizsardzības nolikums;

2.1.12. starpnieksabiedrības nolikums par brokeru nodaļu vai līdzīgu struktūrvienību (tajā jāparedz nodaļas darbība filiālēs, ja tajā tiks veikta starpniekdarbība);

2.1.13. brokeru sabiedrības kapitāla pietiekamības aprēķins.

2.2. Bankām nav jāiesniedz šo noteikumu 2.1.2.-2.1.5., 2.1.7., 2.1.8. un 2.1.13. punktā noteiktie dokumenti.

2.3. Ja starpnieksabiedrība vēlas iegūt licenci citam starpniekdarbības veidam, tai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

2.3.1. Komisijai adresēts pieteikums par licences citam starpniekdarbības veidam saņemšanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2.3.2. dokumenti, kuri uzskaitīti šo noteikumu 2.1. punktā un kuros veicamas izmaiņas sakarā ar pieteikuma licences citam starpniekdarbības veidam saņemšanu.

3. Prasības starpnieksabiedrības

amatpersonām

3.1. Par brokeru sabiedrības amatpersonu (valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks) un bankas attiecīgās struktūrvienības amatpersonu (struktūrvienības vadītājs) drīkst būt tikai tāda persona, kura ir kompetenta investīciju jautājumos, kā arī tai ir nevainojama reputācija. Izvērtējot starpnieksabiedrības amatpersonas reputāciju, Komisija ņem vērā amatpersonas paziņojumā sniegto informāciju, no iepriekšējām darba vietām sniegtās atsauksmes un citas ziņas par amatpersonas iepriekšējo profesionālo darbību.

3.2. Par personu, kura ir kompetenta investīciju jautājumos, tiek uzskatīta persona, kura atbilst šādām prasībām:

3.2.1. tai ir atbilstoša izglītība;

3.2.2. tai ir atbilstoša profesionālā pieredze finansu un kapitāla tirgū;

3.2.3. tā nav bijusi amatpersona uzņēmumā, kurš tās darbības laikā ir bijis atzīts par maksātnespējīgu.

3.3. Izvērtējot amatpersonas reputāciju, Komisija jebkurā gadījuma par personu, kurai nav nevainojama reputācija, uzskata personu, kura atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

3.3.1. tai ar tiesas spriedumu ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību;

3.3.2. tā ir notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3.3.3. tā ir notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3.3.4. pret to ierosinātā krimināllieta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

3.3.5. tā, darbojoties finansu un kapitāla tirgū, pieļāvusi vai veicinājusi likuma, citu normatīvo aktu vai Komisijas noteikto prasību būtisku vai atkārtotu pārkāpšanu.

4. Dokumentu izskatīšanas un

licences izsniegšanas kārtība

4.1. Pieteikumu licences saņemšanai un tam pievienotos dokumentus starpnieksabiedrības pilnvarots pārstāvis personiski iesniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļai, un par to tiek sastādīts dokumentu pieņemšanas un nodošanas akts, ko paraksta dokumentu iesniedzējs un minētās daļas darbinieks.

4.2. Pieteikumu licences saņemšanai un tam pievienotos dokumentus Komisija nepieņem, ja netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai tie nav sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.3. Pieteikumu licences saņemšanai Komisija izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu pieņem viena mēneša laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu dokumentu saņemšanas.

4.4. Komisija izsniedz Komisijas lēmumu trīs darba dienu laikā pēc attiecīgo lēmumu pieņemšanas. Vienlaikus ar lēmumu par licences izsniegšanu Komisija izsniedz licenci.

4.5. Pieņemot lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, Komisija trīs darba dienu laikā par to rakstiski paziņo pieteikuma iesniedzējam.

4.6. Ja atteikta licences izsniegšana, atkārtoti pieteikumu licences saņemšanai var iesniegt pēc atteikumā minēto trūkumu novēršanas.

5. Dokumentu un informācijas sniegšana

pēc licences saņemšanas

5.1. Grozījumus iesniegtajos dokumentos vai informācijā, kas noteikta šo noteikumu 2.1.1.- 2.1.6. un 5.2. punktā, starpnieksabiedrība iesniedz Komisijai septiņu darba dienu laikā pēc grozījumu pieņemšanas vai dienas, kad informācija kļuvusi zināma starpnieksabiedrībai.

5.2. Starpnieksabiedrības filiāles, nodaļas vai līdzīgas struktūrvienības (tālāk tekstā - filiāle) ir tiesīgas veikt starpniekdarbību ar vērtspapīriem tikai pēc paziņojuma (5. pielikums) iesniegšanas Komisijai. Starpnieksabiedrībai jāpaziņo Komisijai par starpniekdarbības veikšanas uzsākšanu filiālē pirms tās uzsākšanas.

5.3. Starpnieksabiedrība 10 dienu laikā pēc starpnieksabiedrības nosaukuma maiņas iesniedz Komisijai pieteikumu licences pārreģistrācijai, pievienojot pieteikumam attiecīgās reģistrācijas apliecības kopiju.

5.4. Starpnieksabiedrības nosaukuma maiņas gadījumā licenci pārreģistrē septiņu darba dienu laikā pēc tam, kad starpnieksabiedrība iesniedz Komisijai noteikumu 5.3. punktā minētos dokumentus.

5.5. Ja licence nozaudēta, starpnieksabiedrībai nekavējoties jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojums par licences nozaudēšanu un jāiesniedz Komisijai pieteikums par licences dublikāta saņemšanu. Komisija izsniedz licences dublikātu pēc valsts nodevas Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā samaksas.

FIN22131 COPY.GIF (126526 bytes)

FIN22132 COPY.GIF (88229 bytes)

FIN22133 COPY.GIF (35190 bytes)

FIN22134 COPY.GIF (82642 bytes)

FIN22135 COPY.GIF (66521 bytes)

01.01.2002