Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisija

Padomes lēmums Nr. 22/11 Rīgā 2001. gada 7. decembrī

Par "Vērtspapīru darījumu veikšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6., 7., 8. un 17. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Vērtspapīru darījumu veikšanas noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā minētie noteikumi stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

3. Noteikt, ka bankas un brokeru sabiedrības nodrošina savu darbību atbilstoši šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu prasībām ne vēlāk kā līdz 2002. gada 31. martam.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

priekšsēdētājs U. Cērps

Vērtspapīru darījumu veikšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Vērtspapīru darījumu veikšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izdoti saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā brokeru sabiedrības, bankas un ārvalstu banku nodaļas (filiāles) (turpmāk - starpnieksabiedrības) nodibina tiesiskas attiecības ar klientiem un veic vērtspapīru darījumus.

1.3. Noteikumos lietotie termini:

1.3.1. līgums - vienošanās, kas nosaka starpnieksabiedrības un klienta savstarpējās saistības attiecībā uz vērtspapīru kontu atvēršanu, turēšanu un apkalpošanu un starpniecības darījumu ar vērtspapīriem veikšanas kārtību;

1.3.2. klienta rīkojums - klienta gribas izpaudums, pamatojoties uz kuru tiek uzsākta vērtspapīru darījuma veikšana;

1.3.3. attaisnojuma dokuments - dokuments, pamatojoties uz kuru tiek veikti vērtspapīru darījumi un izdarīti vērtspapīru grāmatojumi;

1.3.4. grāmatojums - ieraksts, kas tiek izdarīts grāmatvedības reģistrā par vērtspapīru darījuma rezultātā notikušajām izmaiņām vērtspapīru uzskaitē;

1.3.5. vērtspapīru notikumi - jebkuri notikumi, kas ietekmē vērtspapīru raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret vērtspapīru īpašnieku (dividenžu izmaksa, akciju nomināla maiņa, vērtspapīru emisiju apvienošana un dalīšana, obligāciju dzēšana u.c.).

2. Līguma noslēgšana

2.1. Vērtspapīru darījuma uzsākšana ir pieļaujama tikai pēc līguma noslēgšanas.

2.2. Līgumā jānorāda:

2.2.1. personas identifikācijas dati;

2.2.1.1. fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas gads un datums) un adrese,

2.2.1.2. juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas dati un juridiskā adrese;

2.2.2. ar konta apkalpošanu un vērtspapīru darījumu veikšanu saistītās informācijas nodošanas un saņemšanas veidi, līdzekļi un termiņi, apliecināšanas (autorizācijas) kārtība;

2.2.3. starpnieksabiedrības un klienta norēķinu kārtība par vērtspapīru darījumu apkalpošanu, to rezultātā iegūtajiem vai atsavinātajiem vērtspapīriem un vērtspapīru kontu apkalpošanu;

2.2.4. starpnieksabiedrības darbības, iestājoties vērtspapīru notikumiem;

2.2.5. starpnieksabiedrības tiesības un pienākumi;

2.2.6. klienta tiesības un pienākumi;

2.2.7. kārtība, kādā atlīdzina starpnieksabiedrībai nodarītos zaudējumus klienta vainas dēļ;

2.2.8. kārtība, kādā atlīdzina klientam nodarītos zaudējumus starpnieksabiedrības vainas dēļ;

2.2.9. klienta informēšanas kārtība pakalpojumu tarifu maiņas gadījumā;

2.2.10. kārtība, kādā risina strīdus starp klientu un starpnieksabiedrību;

2.2.11. citi nosacījumi, par ko vienojas līdzēji.

2.3. Ja līgums noslēgts ar juridisko personu, kas pilnvarojusi vairākas personas rīkoties ar vērtspapīru kontu, līgumam pievieno apliecinātus šo personu paraksta paraugus.

2.4. Papīra formā līgumu slēdz vismaz divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie starpnieksabiedrības, bet otrs pie klienta.

2.5. Starpnieksabiedrība elektroniski noslēgtos līgumus uzglabā tādā formā, lai starpnieksabiedrībai jebkurā brīdī būtu iespējams pārliecināties par līguma noslēgšanu ar klientu un iepazīties ar tā saturu un klientam būtu iespējams jebkurā brīdī iepazīties ar līguma saturu tādā pašā veidā, kādā līgums tika noslēgts.

3. Vērtspapīru darījumu

attaisnojuma dokumenti

3.1. Starpnieksabiedrība uzsāk vērtspapīru darījuma izpildi klienta uzdevumā vai savā uzdevumā tikai pēc klienta vai sava pieteikuma aizpildīšanas.

3.2. Klients var dot rīkojumu, personīgi aizpildot pieteikumu starpnieksabiedrībā vai iesniedzot pieteikumu starpnieksabiedrībai, izmantojot tālruņa sakarus, faksimilsakarus, elektronisko pastu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus saskaņā ar līgumā noteikto kārtību.

3.3. Ja pieteikumu iesniedz, izmantojot tālruņa sakarus, elektronisko pastu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, tad pieteikumu starpnieksabiedrība fiksē tādā formā, kādā pieteikums iesniegts (balss formā u.c.), lai jebkurā brīdī būtu iespējams pārliecināties par pieteikuma iesniegšanu un iepazīties ar visu informāciju, kas ietverama pieteikumā saskaņā ar šo noteikumu 3.4. punktu.

3.4. Pieteikumā jānorāda vismaz šāda informācija:

3.4.1.1. klienta pieteikumos - fiziskām personām: klienta vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas gads un datums), bet juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas dati, kā arī iesniedzēja (fiziskās personas) vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas gads un datums),

3.4.1.2. starpnieksabiedrības pieteikumos - starpnieksabiedrības nosaukums un norāde "starpnieksabiedrība";

3.4.2. vērtspapīra veids;

3.4.3. darījuma veids (pirkšana, pārdošana, dereģistrācija, ieķīlāšana u.c.);

3.4.4. vērtspapīru daudzums;

3.4.5. cena vai tās noteikšanas mehānisms (tirgus cena, pieļaujamais intervāls u.c.);

3.4.6. pieteikuma derīguma termiņš;

3.4.7. tirgus segments (segmenti) (piemēram, centrālais tirgus, nepārtrauktā tirdzniecība par noteiktu cenu, nepārtrauktā tirdzniecība par mainīgām cenām, visi tirgus segmenti u.c.);

3.4.8. pieteikuma iesniegšanas veids un laiks, norādot dienu, mēnesi, gadu, stundas un minūtes;

3.4.9. pieteikuma iesniedzēja vērtspapīru konta numurs;

3.4.10. pieteikuma iesniedzēja norēķinu konta numurs;

3.4.11. vērtspapīru saņēmēja vērtspapīru konta numurs;

3.4.12. klienta pieteikumos - klienta personīgais paraksts, ja klients aizpilda pieteikumu papīra formā;

3.4.13. starpnieksabiedrības pieteikumos - personas paraksts, kas ir pilnvarota starpnieksabiedrības uzdevumā aizpildīt pieteikumus, ja starpnieksabiedrības pieteikums aizpildīts papīra formā.

3.5. Persona, kura pieņem pieteikumu, pieteikumā norāda savu vārdu un uzvārdu un, ja pieteikums aizpildīts papīra formā, tad paraksta to. Visa elektroniski aizpildītā pieteikumā norādītā informācija jāsaglabā tādā formā, lai nebūtu iespējams izmainīt pieteikumā sākotnēji ietverto informāciju.

3.6. Pieteikumā var nenorādīt to šo noteikumu 3.4.4. - 3.4.7. un 3.4.10. - 3.4.13. punktā noteikto informāciju, kura neattiecas uz attiecīgo darījuma veidu.

3.7. Ja klients pieteikumu iesniedz starpnieksabiedrībai, izmantojot tālruņa sakarus, faksimilsakarus, elektronisko pastu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, klienta personīgo parakstu pieteikumā aizstāj ar citu apliecināšanas (autorizācijas) formu saskaņā ar noslēgto līgumu. Ja starpnieksabiedrībā pieteikumus aizpildīt pilnvarotā persona tos iesniedz izpildei elektroniskā formā, tad starpnieksabiedrībā pieteikumus aizpildīt pilnvarotās personas parakstu aizstāj ar citu autorizācijas formu saskaņā ar starpnieksabiedrībā noteikto kārtību.

3.8. Vērtspapīru darījumu pieteikumus, izņemot pieteikumus par vērtspapīru bloķēšanu, pēc to saņemšanas starpnieksabiedrības centrālajā birojā saskaņā ar starpnieksabiedrības noteikto iekšējo kārtību reģistrē starpnieksabiedrības speciālā reģistrā, kurā jāietver vismaz šāda informācija:

3.8.1. pieteikuma numurs pēc kārtas;

3.8.2. pieteikuma iesniedzējs:

3.8.2.1. klienta pieteikuma gadījumā - fiziskām personām: vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas gads un datums), bet juridiskām personām: nosaukums un reģistrācijas dati, kā arī iesniedzēja (fiziskās personas) vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas gads un datums),

3.8.2.2. starpnieksabiedrības pieteikuma gadījumā - starpnieksabiedrības nosaukums un norāde "starpnieksabiedrība";

3.8.3. pieteikuma saņemšanas veids un laiks starpnieksabiedrības centrālajā birojā, norādot vai pieteikums saņemts tieši no klienta vai no starpnieksabiedrības filiāles, ja klients pieteikumu iesniedzis starpnieksabiedrības filiālē;

3.8.4. pieteikumā norādītā vērtspapīru saņēmēja vārds un uzvārds;

3.8.5. pieteikumā norādītais darījuma veids;

3.8.6. pieteikuma derīguma termiņš;

3.8.7. pieteikumā norādīto vērtspapīru skaits, izņemot dereģistrāciju;

3.8.8. pieteikuma ievadīšanas datums un laiks tirdzniecības sistēmā. Ja klienta pieteikums par vērtspapīru darījumu tiek izpildīts ar citas personas starpniecību, tad norāda pieteikuma nosūtīšanas laiku citai personai izpildei;

3.8.9. atzīme par izpildes datumu un laiku. Ja vērtspapīru darījums izpildīts daļēji vai pa daļām, tad norāda katras daļas apjomu, kādā izpildījies vērtspapīru darījums, un katras daļas izpildes datumu un laiku.

3.9. Ja pieteikums iesniegts starpnieksabiedrības filiālē, vērtspapīru darījumu pieteikumus, izņemot pieteikumus par vērtspapīru bloķēšanu, pēc to saņemšanas saskaņā ar starpnieksabiedrības noteikto iekšējo kārtību reģistrē starpnieksabiedrības filiāles speciālā reģistrā, kurā jāietver vismaz šāda informācija:

3.9.1. pieteikuma numurs pēc kārtas;

3.9.2. pieteikuma iesniedzējs:

3.9.2.1. klienta pieteikuma gadījumā - fiziskām personām: vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas gads un datums), bet juridiskām personām: nosaukums un reģistrācijas dati, kā arī iesniedzēja (fiziskās personas) vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas gads un datums),

3.9.2.2. starpnieksabiedrības pieteikuma gadījumā - starpnieksabiedrības nosaukums un norāde "starpnieksabiedrība";

3.9.3. pieteikuma saņemšanas veids un laiks starpnieksabiedrības filiālē;

3.9.4. pieteikuma nosūtīšanas uz centrālo biroju izpildei datums un laiks.

3.10. Jebkuru grāmatojumu par izpildītajiem vērtspapīru darījumiem izdara tikai, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu.

3.11. Par attaisnojuma dokumentu grāmatojumu izdarīšanai kalpo:

3.11.1. fondu biržas paziņojums par tirdzniecības sesijas rezultātiem;

3.11.2. Latvijas Centrālā depozitārija noteiktie attaisnojuma dokumenti saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem un instrukcijām;

3.11.3. pieteikums iekšējiem pārvedumiem, kuri nemaina kontu turētāja vērtspapīru bilanci Latvijas Centrālā depozitārija uzskaites sistēmā;

3.11.4. ar parakstu apliecināts dokuments, pamatojoties uz kuru tiek veikts labojums kļūdaina grāmatojuma gadījumā;

3.11.5. citi attaisnojuma dokumenti, ja tie atbilst likuma "Par grāmatvedību" prasībām.

3.12. Šo noteikumu 3.4., 3.8., 3.9. un 3.11. punktā minēto attaisnojuma dokumentu glabāšanas termiņš ir 10 gadi. Līgumu glabā 10 gadus pēc tā termiņa beigām vai laušanas.

4. Klientam izsniedzamie dokumenti

par vērtspapīru darījumiem

4.1. Iegrāmatojuma kvīti par izpildīto vērtspapīru darījumu, kuru aizpilda atbilstoši likuma prasībām, klientam izsniedz saskaņā ar līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties pēc klienta pieprasījuma.

4.2. Paziņojumu par vērtspapīru konta stāvokli izsniedz saskaņā ar līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties pēc klienta pieprasījuma.

01.01.2002