Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmumu Nr. 7/2001 par tirdzniecības nosacījumu pilnveidošanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kā paredzēts Eiropas līguma 2.protokolā

1.pants. 2001.gada 2.oktobrī Briselē parakstītais Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmums Nr. 7/2001 par tirdzniecības nosacījumu pilnveidošanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kā paredzēts Eiropas līguma 2.protokolā (turpmāk — Lēmums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 6.decembrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2001.gada 18.decembrī
Asociācijas Padomes starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, lēmums Nr. 7/2001 2/10/2001 par tirdzniecības nosacījumu pilnveidošanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kā paredzēts Eiropas līguma Protokolā 2

ASOCIĀCIJAS PADOME

Atsaucoties uz Eiropas Līgumu, kas izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku – no otras puses un īpaši Protokola 2.1. un 2.pantu,

Ņemot vērā to, ka:

(1) Protokols 2 nosaka tirdzniecības kārtību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Kopienu un Latviju.

(2) Saskaņā ar Protokola 2 1.(2).pantu, Asociācijas Padome lemj par jebkādiem Protokola pielikumos I un II minētiem tarifu grozījumiem un tarifu kvotu palielināšanu vai atcelšanu.

(3) Saskaņā ar Protokola 2 2.panta otro atkāpi, Asociācijas Padome arī lemj, ka pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērotās muitas nodokļa (tarifa) likmes var tikt samazinātas atbilstoši savstarpējo koncesiju rezultātā panāktam samazinājumam.

(4) Ikgadējām kvotām, kas noteiktas šī Lēmuma pielikumos I un II, vajadzētu būt spēkā 2001.gadā. Ņemot vērā to, ka šīs ikgadējās kvotas var tikt piemērotas tikai ar noteiktu datumu pēc 2001.gada 1.janvāra, kvotas būtu jāsamazina atbilstoši pro rata principam, ņemot vērā jau pagājušo laika periodu.

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1.pants

Protokola 2 pielikumi I un II par tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Kopienu un Latviju tiek aizstāti ar šī Lēmuma pielikumā ietvertajiem pielikumiem I un II.

2.pants

2001.gada kvotas, kas paredzētas pielikumos I un II un norādītas šī Lēmuma pielikumā, tiek samazinātas atbilstoši pro rata principam, ņemot vērā jau pagājušo laika periodu, par atskaites vienību ņemot – jau pagājušos pilnus mēnešus.

3.pants

Šis Lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2001.gada 2.oktobrī

Asociācijas Padomes vārdā

Prezidents I.Bērziņš

I pielikums

1. tabula: Muitas tarifu kvotas, kas piemērojamas Latvijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā

KN kods

Preces raksturojums

Ikgadējā kvota (1000kg), sākot ar 2001.gadu

Ievedmuitas likme kvotas ietvaros

(1)

(2)

(3)

(4)

ex 1704 90

Pārējie konditorejas izstrādājumi no cukura; izņemot lakricas ekstraktu ar KN kodu 1704 90 10

1000

Atbrīvots

1806 31

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu

2000

1806 32

1806 90

1901 90 11

Pārtikas izstrādājumi

560

1901 90 19

1901 90 99

1905 30

Saldie cepumi

560

2105 00

Saldējums

1000

2106 90 98

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti

1600

2402 20 90

Tabaku saturošas cigaretes

1000 milj.gab.

15% no MFN

2. tabula: Muitas nodokļi (tarifi), kas piemērojami Latvijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā

Piezīme: Ievedmuitas nodokļi, kas noteikti šajā tabulā, ir pakļauti 10% samazinājumam. Bāzes apjomi, kas jāņem vērā, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponenti (EAR) un papildus nodevas (AD S/ZR un AD F/MR), kas piemērojamas šajā tabulā uzskaitīto preču importam uz Kopienu, ir noteikti 1999.gada 12.oktobra Komisijas regulas Nr. 2204/1999 (1999.gada 28.oktobra OJ L 278, 775. līdz 787. lpp.) 1.pielikuma 2.(b) tabulā (1.7.2000.). (1)

KN kods

Preces raksturojums

Ievedmuitas nodokļi, iemērojami no 01.07.2000.

(1)

(2)

(3)

0403

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs

un pārējie fermentēti vai skābpiena produkti,

iebiezināti vai neiebiezināti, ar vai bez cukura

vai citām saldinātājvielām un aromatizētājvielām, ar

vai bez augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10

-jogurts:

--aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

---pulverī, granulās vai citās cietās formās ar piena

tauku saturu:

0403 10 51

----ne vairāk kā 1,5%

8,3% + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27%

8,3% + 130,4 EUR/100 kg

0403 10 59

----vairāk nekā 27%

8,3% + 168,8 EUR/100 kg

---pārējais ar piena tauku saturu:

0403 10 91

----ne vairāk kā 3%

8,3% + 12,4 EUR/100 kg

0403 10 93

----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6%

8,3% + 17,1 EUR/100 kg

0403 10 99

----vairāk nekā 6%

8,3% + 26,6 EUR/100 kg

0403 90

- pārējie:

--aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

---pulverī, granulās vai citās cietās formās ar piena

tauku saturu:

0403 90 71

----ne vairāk kā 1,5%

8,3% + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27%

8,3% + 130,4 EUR/100 kg

0403 90 79

----vairāk nekā 27%

8,3% + 168,8 EUR/100 kg

---pārējie ar piena tauku saturu:

0403 90 91

----ne vairāk kā 3%

8,3% + 12,4 EUR/100 kg

0403 90 93

----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6%

8,3% + 17,1 EUR/100 kg

0403 90 99

----vairāk nekā 6%

8,3% + 26,6 EUR/100 kg

0405

Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas:

0405 20

-sviesta pastas:

0405 20 10

--ar tauku saturu 39% vai vairāk, bet mazāk nekā 60%

9% + EAR

0405 20 30

--ar tauku saturu 60% vai vairāk, bet ne vairāk kā 75%

9% + EAR

0509 00

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:

0509 00 90

-pārējie

5,1%

0710

Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti):

0710 40 00

-saldā kukurūza

5,1% + 9,4 EUR/100kg net eda

0711

Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram,

ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai

citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši

lietot uzturā bez papildu apstrādes:

0711 90

-pārējie dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

--dārzeņi:

0711 90 30

---saldā kukurūza

5,1% + 9,4 EUR/100kg net eda

1302

Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti

un pektāti; agar-agars un pārējās augu izcelsmes

līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

-augu izcelsmes sulas un ekstrakti:

1302 12 00

--lakricas

3,2%

1302 13 00

--apiņu

3,2%

1302 20

-pektīni, pektināti un pektāti:

1302 20 10

--sausie

19,2%

1302 20 90

--pārējie

11,2%

1505

Vilnas tauki un taukvielas, kuras iegūst no tiem

(ieskaitot lanolīnu):

1505 10 00

-neattīrītie vilnas tauki

3,2%

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas,

pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti,

reesterificēti vai elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti,

bet bez tālākas apstrādes:

1516 20

-augu tauki un eļļa vai to frakcijas:

1516 20 10

--hidrogenizēta rīcineļļa, tā saucamais "opālvasks"

3,4%

1517

Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai

dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā

grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot

pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas

1516. preču pozīcijā:

1517 10

-margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517 10 10

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne

vairāk kā 15%

8,3% + 28,4 EUR/100 kg

1517 90

-pārējie:

1517 90 10

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne

vairāk kā 15%

8,3% + 28,4 EUR/100 kg

--pārējie:

1517 90 93

---pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto

liešanas formu atbrīvošanai

2,9%

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas,

kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulflurēti, caurpūsti,

polimerizēti ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē,

vai ķīmiski pārveidoti ar kādu citu paņēmienu,

izņemot 1516. preču pozīcijā minēto; dzīvnieku

vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu,

kas minēti šajā grupā, frakciju nepārtikas maisījumi

vai produkti, kas citur nav minēti:

1518 00 10

-linoksīns

7,7%

-pārējie:

1518 00 91

--dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas,

kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulfurēti, caurpūsti,

polimerizēti vakuumā vai inertā gāzē, vai

pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot

1516.preču pozīcijā minēto

7,7%

--pārējie:

1518 00 95

--dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu

vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti

2%

1518 00 99

---pārējie

7,7%

1521

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu

vaski (izņemot triglicerīdu), bišu vasks, pārējo

kukaiņu vaski un spermaceti:

1521 90

-pārējie:

--rafinēts vai nerafinēts, krāsots un nekrāsots bišu

vasks un pārējo kukaiņu vaski:

1521 90 99

---pārējie

2,5%

1522 00

Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku

apstrādes atlikumi:

1522 00 10

-trāns

3,8%

1702

Pārējie cukura veidi, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi,

maltozi, glikozi un fruktozi, cietā stāvoklī; cukura

sīrupi bez aromātiskām un krāsojošām piedevām;

mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar

dabisko medu; grauzdēts cukurs:

1702 50 00

-ķīmiski tīra fruktoze

16% + 50,7 EUR/100kg net mas

1702 90

-pārējie, ieskaitot invertcukuru:

1702 90 10

--ķīmiski tīra maltoze

12,8%

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto

šokolādi) bez kakao piedevas:

1704 10

-košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma:

--kas satur mazāk nekā 60% saharozes (ieskaitot

invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704 10 11

---košļājamā gumija plāksnītēs

6,2% + 27,1 EUR/100kg MAX 17,9%

1704 10 19

---pārējā

6,2% + 27,1 EUR/100kg MAX 17,9%

--kas satur 60% vai vairāk saharozes (ieskaitot

invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704 10 91

---košļājamā gumija plāksnītēs

6,3% + 30,9 EUR/100kg MAX 18,2%

1704 10 99

---pārējā

6,3% + 30,9 EUR/100kg MAX 18,2%

1704 90

-pārējie:

1704 90 10

--lakricas ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10%

saharozes, bet bez citām piedevām

13,4%

1704 90 30

--baltā šokolāde

0% + 45,1 MAX 18,9% + 16,5

EUR/100kg

--pārējie:

1704 90 51

---konditorejas masas, ieskaitot marcipānu,

iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai vairāk

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1704 90 55

---tabletes pret kakla iekaisumu un pilieni pret klepu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1704 90 61

---ar cukuru pārklātas (apgrauzdētas) preces

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

---pārējie:

1704 90 65

----konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas

un želejas veidā, ieskaitot augļu konditorejas masu

cukura konfekšu veidā

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1704 90 71

----vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1704 90 75

----īrisi, karameles un līdzīgas konfektes

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

----pārējie:

1704 90 81

-----presētas tabletes

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1704 90 99

-----pārējie

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

9,6%

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

7,7%

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas

8%

1806

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:

1806 10

-kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātājvielu piedevu:

1806 10 15

--kas nesatur saharozi vai satur mazāk nekā 5%

saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā

saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

8%

1806 10 20

--kas satur 5% vai vairāk, bet mazāk nekā 65%

saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā

saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

8% + 25,2 EUR/100kg

1806 10 30

--kas satur 65% vai vairāk, bet mazāk nekā 80%

saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā

saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

8% + 31,4 EUR/100kg

1806 10 90

--kas satur 80% vai vairāk saharozes (ieskaitot

invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai

izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

8% + 41,9 EUR/100kg

1806 20

-pārējie izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs

ar masu vairāk nekā 2 kg, vai šķidrā, pastas,

pulvera, granulu veidā vai citos veidos, konteineros,

neiepakoti vai iesaiņojumā ar masu vairāk nekā 2 kg:

1806 20 10

--kas satur 31% vai vairāk kakao sviesta, vai satur 31%

vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 20 30

--kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 31%

kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

--pārējie:

1806 20 50

---kas satur 18% un vairāk kakao sviesta

8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 20 70

---šokolādes piena skaidiņas

15,4% + EAR

1806 20 80

---aromatizēta šokolādes glazūra

8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 20 95

---pārējie

8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

-pārējie, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806 31 00

--ar pildījumu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 32

--bez pildījuma:

1806 32 10

---ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 32 90

---pārējie

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 90

-pārējie:

--šokolāde un šokolādes produkti:

---šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma:

1806 90 11

----kas satur alkoholu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 90 19

----pārējā

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

---pārējie:

1806 90 31

----ar pildījumu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 90 39

----bez pildījuma

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 90 50

--konditorejas izstrādājumi no cukura un to

aizstājēji, pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem,

ar kakao piedevu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 90 60

--uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 90 70

--izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu pagatavošanai,

ar kakao piedevu

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1806 90 90

--pārējie

0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem,

rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta,

kas nesatur vai satur mazāk nekā 40% kakao,

pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, un citur

neminēti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas

minētas 0401.-0404. preču pozīcijā, kas nesatur vai

satur mazāk nekā 5% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi

attaukotu pamatu, un citur nav minēti:

1901 10 00

-izstrādājumi mazbērnu uzturam, safasēti pārdošanai

mazumtirdzniecībā

7,6% + EAR

1901 20 00

-maisījumi un mīkla 1905. preču pozīcijā minēto

maizes izstrādājumu un konditorejas izstrādājumu

ražošanai

7,6% + EAR

1901 90

-pārējie:

--iesala ekstrakts:

1901 90 11

---ar sausnas saturu 90% vai lielāku

0% + 18 EUR/100 kg

1901 90 19

---pārējie

0% + 14,7 EUR/100 kg

--pārējie:

1901 90 91

---kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi,

glikozi vai cieti vai satur mazāk nekā 1,5% piena

tauku, 5% saharozes (ieskaitot invertcukuru) vai

izoglikozes, 5% glikozes vai cietes, izņemot

pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas minēti

0401.-0404. preču pozīcijā

6,4%

1901 90 99

---pārējie

0% + EAR

1902

Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar

pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā,

vai sagatavoti ar citu paņēmienu kā spageti,

makaroni, nūdeles, lazanja, gnoči (klimpas), ravioli,

kanneloni; kuskusmakaroni, sagatavoti vai nesagatavoti:

-nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai

citādi sagatavoti:

1902 11 00

--ar olu piedevu

7,7% + 24,6 EUR/100 kg

1902 19

--pārējie:

1902 19 10

---bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas

7,7% + 24,6 EUR/100 kg

1902 19 90

---pārējie

7,7% + 21,1 EUR/100 kg

1902 20

-makaronu izstrādājumi ar pildījumu, vārīti vai

nevārīti, vai sagatavoti ar citu paņēmienu:

--pārējie:

1902 20 91

---vārīti

8,3% + 6,1 EUR/100 kg

1902 20 99

---pārējie

8,3% + 17,1 EUR/100 kg

1902 30

-pārējie makaronu izstrādājumi:

1902 30 10

--kaltēti

6,4% + 24,6 EUR/100 kg

1902 30 90

--pārējie

6,4% + 9,7 EUR/100 kg

1902 40

-kuskusmakaroni:

1902 40 10

--nesagatavoti

7,7% + 24,6 EUR/100 kg

1902 40 90

--pārējie

6,4% + 9,7 EUR/100 kg

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes

pārslu, graudu, putraimu vai kliju formā vai

līdzīgā formā

6,4% + 15,1 EUR/100 kg

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai

apgrauzdējot graudus vai graudu produktus

(piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi (izņemot

kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā

apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma

miltus), pirms tam vārīti vai sagatavoti ar citu

paņēmienu, kas citur nav minēti:

1904 10

-gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai

apgrauzdējot graudus vai graudu produktus:

1904 10 10

--kas iegūti no kukurūzas

3,8% + 20 EUR/100 kg

1904 10 30

--kas iegūti no rīsiem

5,1% + 46 EUR/100 kg

1904 10 90

--pārējie:

5,1% + 33,6 EUR/100 kg

1904 20

-gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no

neapgrauzdētām graudu granulām vai no neapgrauzdēto

graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem,

vai no uzpūstiem graudiem

1904 20 10

--samaisījumu (Musli) veida izstrādājumi uz

neapgrauzdēto graudu granulu pamata

9% + EAR

--pārējie:

1904 20 91

---kas iegūti no kukurūzas

3,8% + 20 EUR/100 kg

1904 20 95

---kas iegūti no rīsiem

5,1% + 46 EUR/100 kg

1904 20 99

---pārējie

5,1% + 33,6 EUR/100 kg

1904 90

-pārējie:

1904 90 10

--rīsi

8,3% + 46 EUR/100 kg

1904 90 90

--pārējie

8,3% + 25,7 EUR/100 kg

1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie

konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas;

vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā,

pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti:

1905 10 00

-kraukšķīga maize

5,8% + 13 EUR/100 kg

1905 20

-ingvermaize un līdzīgi produkti:

1905 20 10

--kas satur mazāk nekā 30% saharozes (ieskaitot

invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

9,4% + 18,3 EUR/100 kg

1905 20 30

--kas satur 30% un vairāk, bet mazāk nekā 50%

saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

9,8% + 24,6 EUR/100 kg

1905 20 90

--kas satur 50% vai vairāk saharozes (ieskaitot

invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

10,1% + 31,4 EUR/100 kg

1905 30

-saldie cepumi; vafeles:

--pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem

izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu:

1905 30 11

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 85 g

0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR

1905 30 19

---pārējie

0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR

--pārējie:

---saldie cepumi:

1905 30 30

----kas satur 8% vai vairāk piena tauku

0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR

----pārējie:

1905 30 51

-----cepumi sendviču veidā

0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR

1905 30 59

-----pārējie

0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR

---vafeles:

1905 30 91

----sāļās, ar vai bez pildījuma

0% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR

1905 30 99

----pārējās

0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR

1905 40

-sausiņi, grauzdiņi un līdzīgi apcepti produkti:

1905 40 10

--sausiņi

9,7% + EAR

1905 40 90

--pārējie

9,7% + EAR

1905 90

-pārējie:

1905 90 10

--macas

3,8% + 15,9 EUR/100 kg

1905 90 20

--vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto

farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti

4,5% + 60,5 EUR/100 kg

--pārējie:

1905 90 30

---maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai

augļu piedevas, kuri satur sausā veidā ne vairāk kā

5% cukura un ne vairāk kā 5% tauku

9,7% + EAR

1905 90 40

---vafeles un vafeļu plātnes, kas satur vairāk nekā

10% ūdens

9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR

1905 90 45

---cepumi

9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR

1905 90 55

---izspiesti vai uzpūsti produkti, vircoti vai sālīti

9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR

---pārējie:

1905 90 60

----ar saldinātājvielām

9% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR

1905 90 90

----pārējie

9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi,

augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

2001 90

-pārējie:

2001 90 30

--saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda

2001 90 40

--batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu

daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes

8,3% + 3,8 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

--palmu kodoli

10%

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti,

saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču pozīcijā

minētos:

2004 10

-kartupeļi:

--pārējie

2004 10 91

---miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

7,6% + EAR

2004 90

-pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2004 90 10

--saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti,

nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču

pozīcijā minētos:

2005 20

-kartupeļi:

2005 20 10

--miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

8,8% + EAR

2005 80 00

-saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008

Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, kas

citur nav minētas, sagatavotas vai konservētas ar citu

paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu,

vai spirta piedevas:

-rieksti, zemesrieksti un pārējās sēklas, sajauktas vai

nesajauktas kopā:

2008 11

--zemesrieksti:

2008 11 10

---zemesriekstu sviests

12,8%

-pārējie, ieskaitot maisījumus, izņemot

2008 19.subpozīcijā minētos:

2008 91 00

--palmu kodoli

10%

2008 99

--pārējie

---bez spirta piedevas:

----bez cukura piedevas:

2008 99 85

-----kukurūza, izņemot saldo kukurūzu

(Zea mays var. saccharata)

5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

-----batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas uzturā

lietojamas augu daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes

8,3% + 3,8 EUR/100 kg net eda

2101

Kafijas, tējas vai matē ekstrakti, esences un

koncentrāti un izstrādājumi uz šo produktu pamata

vai uz kafijas, tējas vai matē pamata; apgrauzdēti

cigoriņi un apgrauzdēti pārējie kafijas aizstājēji un

ekstrakti, esences un koncentrāti no tiem:

-kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti;

izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu

pamata vai uz kafijas pamata:

2101 11

--ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101 11 11

---ar kafijas pamata saturu sausnā 95% vai vairāk

9%

2101 11 19

---pārējie

9%

2101 12

--izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu

pamata vai uz kafijas pamata:

2101 12 92

---izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai kafijas

koncentrātu pamata

11,5%

2101 12 98

---pārējie

9% + EAR

2101 20

-tējas vai matē ekstrakti, esences un koncentrāti;

izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu

pamata vai uz tējas vai matē pamata:

2101 20 20

--ekstrakti, esences vai koncentrāti

6%

--izstrādājumi:

2101 20 92

---uz tējas vai matē ekstraktu, esenču vai

koncentrātu pamata

6%

2101 20 98

---pārējie

6,5% + EAR

2101 30

-apgrauzdēti cigoriņi un pārējie apgrauzdēti kafijas

aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

--apgrauzdēti cigoriņi un pārējie apgrauzdēti kafijas

aizstājēji:

2101 30 11

---apgrauzdēti cigoriņi

11,5%

2101 30 19

---pārējie

5,1% + 12,7 EUR/100 kg

--apgrauzdētu cigoriņu un pārējo apgrauzdētu

kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101 30 91

---apgrauzdētu cigoriņu

14,1%

2101 30 99

---pārējie

10,8% + 22,7 EUR/100 kg

2102

Raugs (aktīvais vai neaktīvais); pārējie neaktīvie

vienšūnas mikroorganismi (izņemot vakcīnas, kas

minētas 3002. preču pozīcijā); gatavie cepamie pulveri:

2102 10

-aktīvais raugs:

2102 10 10

--kultūrraugs

10,9%

--maizes raugs:

2102 10 31

---sausais raugs

12%

2102 10 39

---pārējais

12%

2102 10 90

--pārējais

14,7%

2102 20

-neaktīvais raugs; pārējie neaktīvie vienšūnas

mikroorganismi:

--neaktīvais raugs:

2102 20 11

---tablešu, kubiņu vai līdzīgā veidā vai iesaiņojumā

ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

8,3%

2102 20 19

---pārējie

5,1%

2102 30 00

-gatavs cepamais pulveris

6,1%

2103

Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai;

jauktas piedevas un jauktas garšvielas; sinepju

pulveris un gatavas sinepes:

2103 10 00

-sojas mērce

7,7%

2103 20 00

-tomātu kečups un pārējās tomātu mērces

10,2%

2103 30

-sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 30 90

--gatavas sinepes

9%

2103 90

-pārējie:

2103 90 90

--pārējie:

7,7%

2104

Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai;

homogenizēti jaukti pārtikas produkti:

2104 10

-gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai:

2104 10 10

--sausie

4,5%

2104 10 90

--pārējie

4,5%

2104 20 00

-homogenizēti jaukti pārtikas produkti

14,1%

2105 00

Saldējums un pārējie pārtikas ledus veidi, ar vai bez

kakao piedevas:

2105 00 10

-kas nesatur piena taukus vai satur mazāk nekā 3%

0% + 20,2 EUR/100kg MAX19,4% +

šādu tauku

9,4 EUR/100kg

-kas satur piena taukus:

2105 00 91

--3% vai vairāk, bet mazāk nekā 7%

0% + 38,5 EUR/100kg MAX18,1% +

7 EUR/100kg

2105 00 99

--7% vai vairāk

0% + 54 EUR/100kg MAX17,8% +

6,9 EUR/100kg

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti:

2106 10

-olbaltumvielu koncentrāti un teksturētas olbaltumvielas:

2106 10 20

--kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi,

glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5%

piena tauku, 5% saharozes vai izoglikozes, 5%

glikozes vai cietes

12,8%

2106 10 80

--pārējie

9% + EAR

2106 90

-pārējie:

2106 90 10

--fondī sieri (2)

35 EUR/100 kg

2106 90 20

--alkoholisku produktu maisījumi, izņemot aromātiskās

vielas saturošus maisījumus dzērienu ražošanai

17,3% MIN 1 EUR/%vol/hl

--pārējie:

2106 90 92

---kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi,

glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5%

piena tauku, 5% saharozes vai izoglikozes, 5%

glikozes vai cietes

12,8%

2106 90 98

---pārējie

9% + EAR

2202

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus

ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu

piedevu un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot

augļu vai dārzeņu sulas, kas minēti 2009. preču pozīcijā:

2202 10 00

-ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus

ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko

vielu piedevu

9,6%

2202 90

-pārējie:

2202 90 10

--kas nesatur 0401.-0404. preču pozīcijā minētos

produktus vai taukus, kas iegūti no 0401.-0404. preču

pozīcijā minētajiem produktiem

9,6%

--pārējie, kas satur no 0401.-0404. preču pozīcijā

minētajiem produktiem iegūtus taukus:

2202 90 91

---mazāk nekā 0,2%

6,4% + 13,7 EUR/100 kg

2202 90 95

---0,2% vai vairāk, bet mazāk nekā 2%

5,5% + 12,1 EUR/100 kg

2202 90 99

---2% vai vairāk

5,5% + 21,2 EUR/100 kg

2203 00

Iesala alus

0%

2205

Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai

aromātisko vielu piedevu:

2205 10

-traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2205 10 10

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18% vai mazāk

10,9 EUR/hl

2205 10 90

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18%

0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

2205 90

-pārējie:

2205 90 10

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18% vai mazāk

9 EUR/hl

2205 90 90

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18%

0,9 EUR/% vol/hl

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju

80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma

spirti, denaturēti:

2207 10 00

-nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju

80% vai vairāk

19,2 EUR/hl

2207 20 00

-etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

10,2 EUR/hl

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju

mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri

un pārējie alkoholiskie dzērieni:

2208 40

-rums un tafija

--traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk:

2208 40 11

--- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot

etil- vai metilspirtu, kas vienāds vai pārsniedz 225 g

uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

---pārējais:

2208 40 31

----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 EUR par litru tīra spirta

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

2208 40 39

----pārējais

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

--traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 l :

2208 40 51

--- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot

etil- vai metilspirtu, kas vienāds vai pārsniedz 225 g

uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)

0,6 EUR/% vol/hl

---pārējais:

2208 40 91

----ar vērtību, kas pārsniedz 2 EUR par litru tīra spirta

0,6 EUR/% vol/hl

2208 40 99

----pārējais

0,6 EUR/% vol/hl

2208 90

-pārējie:

0%

--nedenaturēts spirts ar spirta tilpumkoncentrāciju

mazāk nekā 80% traukos ar tilpumu:

2208 90 91

-2l vai mazāk

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

2208 90 99

vairāk nekā 2l

1 EUR/% vol/hl

2402

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarillas un

cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

2402 10 00

-tabaku saturoši cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem

un cigarillas

26%

2402 20

-tabaku saturošas cigaretes:

2402 20 10

--kas satur krustnagliņas

10%

2402 20 90

--pārējās

57,6%

2402 90 00

-pārējās

57,6%

2403

Pārējā rūpnieciski apstrādātā tabaka un rūpnieciski

tabakas aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota"

tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

2403 10

-smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas

aizstājējus jebkurā proporcijā:

2403 10 10

--iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 500 g

74,9%

2403 10 90

--pārējā

74,9%

-pārējā:

2403 91 00

--"homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka

16,6%

2403 99

--pārējā:

2403 99 10

---zelējamā vai šņaucamā tabaka

41,6%

2403 99 90

---pārējā

16,6%

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie

vai nitrozētie atvasinājumi:

- Pārējie daudzvērtīgie spirti :

2905 43 00

-- mannīts

0% + 125,8 EUR/100 kg

2905 44

-- D-glucīts (sorbīts):

--- ūdens šķīdumā :

2905 44 11

---- kas satur 2% vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot

uz D-glucītu

0% + 16,1 EUR/100 kg

2905 44 19

---- pārējie

0% + 37,8 EUR/100 kg

---pārējie

2905 44 91

----kas satur 2% vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot uz

D-glucītu

0% + 23 EUR/100 kg

2905 44 99

----pārējie

0% + 53,7 EUR/100 kg

2905 45 00

--glicerīns

0%

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no

terpēniem), ieskaitot cietās un absolūtās; rezinoīdi,

ekstraktētie oleosveķi, ēterisko eļļu koncentrāti taukos,

negaistošās eļļās, vaskos un līdzīgās vielās, kas iegūti

šķīdināšanas vai ziedu ekstrahēšanas ceļā; terpēnu

blakusprodukti, kas palikuši pēc ēterisko eļļu

atbrīvošanas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens

destilāti un ūdens šķīdumi:

3301 90

- pārējie :

-- ekstraktētie oleosveķi :

3301 90 21

---no lakricas un apiņiem

0%

3302

Smaržīgu vielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot

spirta šķīdumu) uz vienas šīs vielas vai vairāku šo

vielu pamata, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas;

pārējie preparāti uz smaržīgu vielu pamata, kurus

izmanto dzērienu ražošanā:

3302 10

-pārtikas rūpniecībai vai dzērienu ražošanai

--dzērienu ražošanai:

---preparāti, kas satur dažādas smaržīgas vielas

bezalkoholisko dzērienu ražošanai:

3302 10 10

----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk

nekā 0,5%

0%

----pārējie:

3302 10 21

-----kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi

vai cieti vai satur mazāk nekā 1,5% piena tauku,

5% saharozes vai izoglikozes, 5% glikozes vai cietes

12,8%

3302 10 29

-----pārējie

0% + EAR

3501

Kazeīns, kazeināti un pārējie kazeīna atvasinājumi;

kazeīna līmes:

3501 10

- kazeīns:

3501 10 50

-- rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas

produktus un lopbarības ražošanu

0%

3501 10 90

--pārējie

0%

3501 90

--pārējie:

3501 90 90

-- pārējie

0%

3505

Dekstrīni un pārējās modificētās cietes ( piemēram

želatinizētās vai esterificētās cietes); līmes uz cietes,

dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu pamata:

3505 10

-dekstrīni un pārējās modificētās cietes:

3505 10 10

--dekstrīni

0% + 17,7 EUR/100 kg

-- pārējās modificētās cietes:

3505 10 90

---pārējie

0% + 17,7 EUR/100 kg

3505 20

-līmes:

3505 20 10

--kas satur mazāk nekā 25% cietes, dekstrīnu vai

pārējo modificēto ciešu

0% + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5%

3505 20 30

--kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 55%

cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu

0% + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5%

3505 20 50

--kas satur 55% vai vairāk, bet mazāk nekā 80%

cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu

0% + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5%

3505 20 90

--kas satur 80% vai vairāk cietes, dekstrīnu vai

pārējo modificēto ciešu

0% + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5%

3809

Beigu apstrādes vielas, krāsošanas paātrināšanas vai

krāsas nostiprināšanas krāsu nesēji un pārējie produkti

un preparāti (piemēram, apretūras vai kodinātāji),

izmantojami tekstila, papīra, ādas vai līdzīgās

rūpniecībās, kas citur nav minēti:

3809 10

-uz cieti saturošu vielu pamata:

3809 10 10

--ar tādu vielu saturu mazāk nekā 55%

0% + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8%

3809 10 30

--ar tādu vielu saturu 55% vai vairāk, bet ne mazāk kā 70%

0% + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8%

3809 10 50

--ar tādu vielu saturu 70% vai vairāk, bet ne mazāk kā 83%

0% + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8%

3809 10 90

--ar tādu vielu saturu 83% vai vairāk

0% +17,7 EUR/100 kg MAX 12,8%

3823

Rūpnieciskās monokarbokstaukskābes; no

rafinēšanas skābas eļļas; rūpnieciski taukspirti:

- rūpnieciskās monokarbokstaukskābes; no

rafinēšanas skābas eļļas

3823 11 00

-- stearīnskābe

0%

3823 12 00

-- oleīnskābe

0%

3823 13 00

--taleļļas skābe

0%

3823 19

--pārējie:

3823 19 10

---destilētās taukskābes

0%

3823 19 30

---taukskābju destilāts

0%

3823 19 90

---pārējie:

0%

3823 70 00

-rūpnieciski taukspirti

3,8%

3824

Gatavās saistvielas, kuras izmanto liešanas veidņu

serdeņu ražošanā; ķīmijas vai saskarnozaru

rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (ieskaitot

dabisko produktu maisījumus), kas citur nav minēti;

ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumu

produkti, kas citur nav minēti:

3824 60

-sorbitols, izņemot 2905 44. subpozīcijā minēto:

--ūdens šķīdumā:

3824 60 11

---kas satur 2% vai mazāk D-mannīna, pārrēķinot

D-glucītā

0% + 16,1 EUR/100 kg

3824 60 19

---pārējie

0% + 37,8 EUR/100 kg

--pārējie

3824 60 91

---kas satur 2% vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot

D-glucītā

0% + 23 EUR/100 kg

3824 60 99

---pārējie

0% + 53,7 EUR/100 kg

(1) Preferenciālā nodokļa gala likme, aprēķināta saskaņā ar šo piezīmi, jānoapaļo līdz pirmajai decimālajai daļai aiz komata, izņemot nodokļus, kas šajā tabulā izteikti kā "EAR", "AD S/ZR" un "AD F/MR", kas jānoapaļo līdz otrajai decimālajai daļai aiz komata.

(2) Tiesības gūt labumu no šīs preferences ir pakļautas nosacījumiem, kas paredzēti atbilstošos Kopienas noteikumos.

Tabula 3: Pamatapjomi, kas tiek izmantoti, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponenti (reduced agricultural components -- EAR) un papildu nodevas, importējot 2.tabulā minētās preces uz Kopienas teritoriju

Pamatprodukts

MFN likme 01.07.2000.
( /100 kg)

(1)

(2)

Parastie kvieši

9,504

Cietie kvieši

14,752

Rudzi

9,261

Mieži

9,261

Kukurūza

9,395

Garo graudu lobītie rīsi

26,432

Vājpiena pulveris

118,800

Pilnpiena pulveris

130,432

Sviests

189,562

Baltais cukurs

41,928

II pielikums

Tabula 1: Muitas tarifu kvotas, kas piemērojamas Kopienas izcelsmes preču importam Latvijā

KN kods

Preces raksturojums

Ikgadējā kvota (1000 kg)

2001.gadā un turpmāk

Tarifu likme kvotas ietvaros

2001;

2003;

2005;

2002

2004

2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0403 10

Jogurts

40

1302 20 10

Sausie pektīni, pektināti un pektāti

240

Atbrīvota

Atbrīvota

1517

Margarīns

4000

1905

Maizes, miltu konditorejas izstrādājumi,

kūkas, cepumi un pārējie maizes izstrādājumi

800

10%

5%

Atbrīvota

2104 10

Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai

300

Atbrīvota

Atbrīvota

2208 50

Džins un kadiķogu uzlējums

90

Tabula 2: Muitas nodokļi (tarifi), kas piemērojami Eiropas Kopienas izcelsmes preču importam Latvijā

Piezīme: Latvija piemēro nulles muitas nodokļa (tarifa) likmes, importējot Kopienas izcelsmes pārstrādātās lauksaimniecības preces, kas minētas Eiropas Kopienas Regulā Nr. 3448/93 un netiek ietvertas šajā tabulā

KN kods

Preces apraksts

Nodevu likme (%)

2001;

2003;

2002

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

0403

Paniņas, ieraudzēts piens vai krējums, jogurts, kefīrs un pārējie

fermentēti vai skābi piena produkti, iebiezināti vai neiebiezināti,

ar vai bez cukura vai citām saldinātāj- un aromatizētājvielām, ar

vai bez augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10 51

- jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

9

8

līdz 0403 10 99

0403 90 71

- pārējie

7

6

līdz 0403 90 99

0405

Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas:

0405 20

-sviesta pasta:

0405 20 10

-- ar tauku saturu no 39% līdz 60%

13,5

12

0405 20 30

-- ar tauku saturu no 60% līdz 75%

13,5

12

0710

Saldēti dārzeņi (nevārīti, vārīti vai tvaicēti):

0710 40 00

- saldā kukurūza

7

6

1401

Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai

(piemēram, bambusi, ratanšķiedra, niedres, meldri, kārkli, rafija,

attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu lūki)

0

0

1402

Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt izmanto kā

pildmateriālus (piemēram, kapoks, augu šķiedras un jūras aļģes),

tai skaitā veidojot slāni uz cita materiāla pamatnes vai bez tās

0

0

1403

Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt izmanto suku vai

slotu izgatavošanai (piemēram, sorgo, andropogone, piasava un

bromēlijas), saišķos, kūlīšos vai bez iesaiņojuma

0

0

1404

Augu izcelsmes produkti, kas citur nav minēti

0

0

1517

Margarīns; dzīvnieku vai augļu tauku vai eļļu, vai dažādu tauku

vai eļļu frakciju, kas norādītas šajā grupā, pārtikas maisījumi vai

produkti, izņemot pārtikas taukus vai eļļas, vai to frakcijas, kas

norādītas 1516. pozīcijā:

1517 10

- margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517 10 10

-- ar piena tauku saturu vairāk kā 10% bet ne vairāk kā 15%

9

8

1517 90

- pārējie

1517 90 10

-- ar piena tauku saturu vairāk kā 10% bet ne vairāk kā 15%:

9

8

-- pārējie

1517 90 93

--- pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto liešanas formu

atbrīvošanai

9

8

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi)

bez kakao piedevas:

1704 10

- košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma

4,5

4

1704 90

- pārējie:

1704 90 71

---- vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma

2001: 8

4,5

2002: 5

1704 90 75

---- tofi (konfektes no cukura un taukvielām), karameles un

analoģiskas konfektes

13,5

12

1806

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:

1806 10

- kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātājvielu piedevu

9

8

- pārējie, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs:

1806 31 00

-- ar pildījumu

15

13,5

1806 32

-- bez pildījuma

15

13,5

ex1806 90

- pārējie, izņemot izstrādājumus ar kakao piedevu, kas paredzēti

dzērienu pagatavošanai un uzskaitīti 1806 90 70 preču pozīcijā

13,5

12

1806 90 70

-- izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu pagatavošanai ar kakao piedevu

9

8

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma

miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk

nekā 40% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā

vietā neminēti vai neiekļauti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām,

kas norādītas 0401.-0404. preču pozīcijās, kas nesatur vai

satur mazāk nekā 5% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu

pamatu, citā vietā neminēti vai neiekļauti:

1901 10 00

- izstrādājumi mazbērnu uzturam, safasēti pārdošanai

mazumtirdzniecībā

0

0

1901 20 00

- maisījumi un mīkla maizes izstrādājumu, konditorejas

izstrādājumu ražošanai, kas norādīti 1905. preču pozīcijā

8

7

1901 90

- pārējie

8

7

1902

Makaronu izstrādājumi, tai skaitā vārīti vai nevārīti, ar pildījumu

(ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu

paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas,

ravioli, kanneloni, kuskuss, sagatavoti vai nesagatavoti

- nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai citādi nesagatavoti:

1902 11 00

-- ar olu piedevu

9

8

1902 19

-- pārējie

9

8

1902 20

- makaronu izstrādājumi, ar pildījumu, vārīti vai nevārīti, vai

sagatavoti ar citu paņēmienu

4,5

4

1902 30

- pārējie makaronu izstrādājumi

4,5

4

1902 40

- kuskusmakaroni

4,5

4

ex1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas

izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas,

kuras izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un analoģiski

produkti, atskaitot vafeļu konusus saldējuma masas iepildīšanai

ar svaru no 10 līdz 15 g, kas satur ne mazāk kā 25% cukura

15

13,5

1905 30 991 (1)

----vafeļu konusi saldējuma masas iepildīšanai ar svaru no 10

līdz 15 g, kas satur cukuru ne mazāk kā 25%

0

0

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi,

rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

2001 90

- pārējie:

2001 90 30

-- saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

4,5

4

2001 90 40

-- batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas

satur 5% vai vairāk cieti

4,5

4

2001 90 60

-- palmu kodoli

4,5

4

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie

dārzeņi, izņemot 2006. pozīcijā norādītos

2004 90

- pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi

2004 90 10

-- saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

7

6

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti

pārējie dārzeņi, izņemot 2006. pozīcijā norādītos

2005 20

- kartupeļi

2005 20 10

-- miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

7

6

2103

Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; jauktas piedevas

un jauktas garšvielas; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 90

--pārējie

2103 90 90

--pārējie

2103 90 901 (1)

---majonēze

7

6

2104

Gatavas zupas un buljoni un produkti to sagatavošanai;

homogenizēti jaukti pārtikas produkti:

2104 10

- gatavas zupas un buljoni un produkti to sagatavošanai

7

6

2104 20 00

- homogenizēti jaukti pārtikas produkti

0

0

2105 00

Saldējums un pārējie pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao piedevām

8

7

2201

Ūdeņi, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos

ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas,

nearomatizēti; ledus un sniegs:

2201 90 00

-pārējie

13,5

12

2202

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai

citu saldinātājvielu vai aromātisku vielu piedevu, un pārējie

bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas

norādīti 2009. preču pozīcijā:

2202 10 00

- ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai

citu saldinātājvielu vai aromātisku vielu piedevu

9

8

2202 90

- pārējie

2202 90 10

-- kas nesatur 0401.-0404. preču pozīcijā minētos produktus vai

taukus, kas iegūti no 0401.-0404. preču pozīcijā minētājiem produktiem

9

8

--pārējie, kas satur no 0401.-0404. preču pozīcijā minētajiem

produktiem iegūtus taukus;

2202 90 91

---mazāk nekā 0,2%

9

8

2202 90 95

---0,2% vai vairāk, bet mazāk nekā 2%

4,5

4

2202 90 99

---2% vai vairāk

4,5

4

2203

Alus, gatavots no iesala

0

0

2205

Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu

4,5

3,5

2206

Pārējie raudzētie dzērieni (piemēram sidrs, medalus); raudzētu

dzērienu maisījumi un raudzētu un bezalkoholisko dzērienu

maisījumi, kas nav minēti citās pozīcijās

9

8

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai

vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti:

2207 10 00

- nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk

27

24

2207 20 00

- etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

2001: 81.7

2003: 69.5

2002: 75.6

2004: 63.3

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju

mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un

pārējie alkoholiskie dzērieni:

2208 20

- stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti vīnogu vīna vai

vīnogu čagu destilācijas rezultātā:

2208 20 12

-- traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk

12,5

0

līdz 2208 20 29

2208 20 40

-- traukos ar tilpumu vairāk kā 2 l , izņemot no konjaka spirta

līdz 2208 20 89

atšķirīgus neapstrādātus destilātus

0

0

2208 20 409 (1)

--- no konjaka spirta atšķirīgi neapstrādāti destilāti

12,5

0

2208 30

- viskijs

12,5

0

2208 40

- rums un tafija

12,5

0

2208 50

-džins un kadiķogu uzlējums

27

24

2208 60

-degvīns

27

24

2208 70

-liķieris un kordiāls

27

24

ex2208 90

- pārējie, izņemot nedenaturēto etilspirtu ar spirta

tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%, kas norādīti

2208 90 91 un 2208 99 preču subpozīcijās

12,5

0

2208 90 91

-- Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk

līdz 2208 90 99

nekā 80%

27

24

2402

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarillas un cigaretes

no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

2402 20

- tabaku saturošas cigaretes

10

10

____________________

(1) Latvijas nacionālais kods.

EC-Latvia Association Council Decision N° 7/2001 of 2/10/2001 on the improvement of the trade arrangements for processed agricultural products foreseen in Protocol 2 of the Europe Agreement

THE ASSOCIATION COUNCIL,

Having regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part and in particular Articles 1 and 2 of Protocol 2 thereof,

Whereas:

(1) Protocol 2 lays down the trade arrangements in processed agricultural products between the Community and Latvia.

(2) Under Article 1(2) of this Protocol the Association Council decides in particular on any amendment of the duties mentioned in the annexes to Protocol 2 and on the increase or abolition of tariff quotas.

(3) Under Article 2, second indent of this Protocol, the Association Council also decides that the duties applied may be reduced in response to reductions resulting from mutual concessions relating to processed agricultural products.

(4) The annual quotas provided for in Annexes I and II of this Decision should be opened for the year 2001. In view of the fact that these annual quotas can only be opened after the 1st January 2001, on a date to be fixed, they should be reduced on a pro rata basis according to the period already elapsed,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Annexes I and II of Protocol No 2 on the trade in processed agricultural products between the Community and Latvia are replaced by annex I and II of this Decision.

Article 2

The annual quotas for the year 2001 provided for in Annexes I and II of this decision will be reduced on a pro rata basis taking into account the period, based on whole months, already elapsed.

Article 3

This Decision shall enter into force on the first day of the second month following its adoption.

Done at Brussels, 2 October, 2001

For the Association Council

The President I.Berzins

Annex I

Table 1: Quotas applicable upon import into the Community of goods originating in Latvia

CN Code

Description

Annual quota (1000 kg)
2001 and after

Rate of duty applicable within the quota

(1)

(2)

(3)

(4)

ex 1704 90

Other sugar confectionery; excluding liquorice extract falling

within CN code 1704 90 10

1000

Exemption

1806 31

Chocolate confectionary

2000

1806 32

1806 90

1901 90 11

Food Preparations

560

1901 90 19

1901 90 99

1905 30

Biscuits

560

2105 00

Ice cream

1000

2106 90 98

Other food preparations not elsewhere specified or included

1600

2402 20 90

Cigarettes containing tobacco

1000 million

15 %

pieces

of MFN

Table 2: Duties applicable upon import into the Community of goods originating in Latvia

Note: The duties set out in this table are subject to a reduction by 10 %. The amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components (EAR) and additional duties (AD S/ZR and AD F/MR), applicable on importation into the Community of goods listed in this Table are those set out in table 2 (b) (from 1.7.2000) of Annex 1 of Commission Regulation (EC) No 2204/1999 of 12 October 1999 (pages 775 to 787 of OJ L 278 of 28 October 1999)

CN Code

Description

Duties applied from 1/7/2000

(1)

(2)

(3)

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir

and other fermented or acidified milk and cream,

whether or not concentrated or containing added

sugar or other sweetening matter or flavoured or

containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10

- Yoghurt:

-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

--- In powder, granules or other solid forms, of a

milk fat content, by weight:

0403 10 51

---- Not exceeding 1,5 %

8.3 % + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

---- Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 %

8.3 % + 130.4 EUR/100 kg

0403 10 59

---- Exceeding 27 %

8.3 % + 168.8 EUR/100 kg

--- Other, of a milk fat content, by weight:

0403 10 91

---- Not exceeding 3 %

8.3 % + 12.4 EUR/100 kg

0403 10 93

---- Exceeding 3 % but not exceeding 6 %

8.3 % + 17.1 EUR/100 kg

0403 10 99

---- Exceeding 6 %

8.3 % + 26.6 EUR/100 kg

0403 90

- Other:

-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

--- In powder, granules or other solid forms, of a

milkfat content, by weight:

0403 90 71

---- Not exceeding 1,5 %

8.3 % + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

---- Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 %

8.3 % + 130.4 EUR/100 kg

0403 90 79

---- Exceeding 27 %

8.3 % + 168.8 EUR/100 kg

--- Other, of a milkfat content, by weight:

0403 90 91

---- Not exceeding 3 %

8.3 % + 12.4 EUR/100 kg

0403 90 93

---- Exceeding 3 % but not exceeding 6 %

8.3 % + 17.1 EUR/100 kg

0403 90 99

---- Exceeding 6 %

8.3 % + 26.6 EUR/100 kg

0405

Butter and other fats and oils derived from milk;

dairy spreads:

0405 20

- Dairy spreads:

0405 20 10

-- Of a fat content, by weight, of 39 % or more but

less than 60 %

9 % + EAR

0405 20 30

-- Of a fat content, by weight, of 60 % or more but

not exceeding 75 %

9 % + EAR

0509 00

Natural sponges of animal origin:

0509 00 90

- Other

5.1 %

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or

boiling in water), frozen:

0710 40 00

- Sweet corn

5.1 % + 9.4 EUR/100 kg net eda

0711

Vegetables provisionally preserved (for example,

by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or

in other preservative solutions), but unsuitable in that

state for immediate consumption:

0711 90

- Other vegetables; mixtures of vegetables:

-- Vegetables

0711 90 30

--- Sweet corn

5.1 % + 9.4 EUR/100 kg net eda

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances,

pectinates and pectates; agar-agar and other

mucilages and thickeners, whether or not modified,

derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts:

1302 12 00

-- Of liquorice

3.2 %

1302 13 00

-- Of hops

3.2 %

1302 20

- Pectic substances, pectinates and pectates:

1302 20 10

-- Dry

19.2 %

1302 20 90

-- Other

11.2 %

1505

Wool grease and fatty substances derived therefrom

(including lanolin):

1505 10 00

- Wool grease, crude

3.2 %

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions,

partly or wholly hydrogenated, inter-esterified,

re-esterified or elaidinized, whether or not refined,

but not further prepared:

1516 20

- Vegetable fats and oils and their fractions:

1516 20 10

-- Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax"

3.4 %

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal

or vegetable fats or oils or of fractions of different

fats or oils of this chapter, other than edible fats or

oils or their fractions of heading No 1516:

1517 10

- Margarine, excluding liquid margarine:

1517 10 10

-- Containing more than 10 % but not more than

15 % by weight of milk fats

8.3 % + 28.4 EUR/100 kg

1517 90

- Other:

1517 90 10

-- Containing more than 10 % but not more than

15 % by weight of milk fats

8.3 % + 28.4 EUR/100 kg

-- Other

1517 90 93

--- Edible mixtures or preparations of a kind used as

mould release preparations

2.9 %

1518 00

Animal or vegetable fats and oils and their fractions,

boiled, oxidized, dehydrated, sulphurised, blown,

polymerized by heat in vacuum or in inert gas or

otherwise chemically modified, excluding those of

heading No 1516; inedible mixtures or preparations

of animal or vegetable fats or oils or of fractions of

different fats or oils of this chapter, not elsewhere

specified or included:

1518 00 10

- Linoxyn

7.7 %

- Other:

1518 00 91

-- Animal or vegetable fats and oils and their

fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized,

blown, polymerized by heat in vacuum or in inert

gas or otherwise chemically modified, excluding

those of heading No1516

7.7 %

-- Other:

1518 00 95

--- Inedible mixtures or preparations of animal or of

animal and vegetable fats and oils and their fractions

2 %

1518 00 99

--- Other

7.7 %

1521

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax,

other insect waxes and spermaceti, whether or not

refined or coloured:

1521 90

- Other

-- Beeswax and other insect waxes, whether or not

refined or coloured

1521 90 99

--- Other

2.5 %

1522 00

Degras; residues resulting from the treatment of

fatty substances or animal or vegetable waxes:

1522 00 10

- Degras

3.8 %

1702

Other sugars, including chemically pure lactose,

maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar

syrups not containing added flavouring or colouring

matter; artificial honey, whether or not mixed with

natural honey; caramel:

1702 50 00

- Chemically pure fructose

16 % + 50.7 EUR/100 kg net mas

1702 90

- Other, including invert sugar:

1702 90 10

-- Chemically pure maltose

12.8 %

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not

containing cocoa:

1704 10

- Chewing gum, whether or not sugar-coated:

-- Containing less than 60 % by weight of sucrose

(including invert sugar expressed as sucrose):

1704 10 11

--- Gum in strips

6.2 % + 27.1 EUR/100 kg MAX 17.9 %

1704 10 19

--- Other

6.2 % + 27.1 EUR/100 kg MAX 17.9 %

-- Containing 60 % or more by weight of sucrose

(including invert sugar expressed as sucrose):

1704 10 91

--- Gum in strips

6.3 % + 30.9 EUR/100 kg MAX 18.2 %

1704 10 99

--- Other

6.3 % + 30.9 EUR/100kg MAX 18.2 %

1704 90

- Other:

1704 90 10

-- Liquorice extract containing more than 10 % by weight

of sucrose but not containing other added substances

13.4 %

1704 90 30

-- White chocolate

0 % + 45.1 MAX 18.9 % + 16.5

EUR/100 kg

-- Other:

1704 90 51

--- Pastes, including marzipan, in immediate

packings of a net content of 1 kg or more

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1704 90 55

--- Throat pastilles and cough drops

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1704 90 61

--- Sugar coated (panned) goods

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

--- Other:

1704 90 65

---- Gum confectionery and jelly confectionery

including fruit pastes in the form of sugar confectionery

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1704 90 71

---- Boiled sweets whether or not filled

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1704 90 75

---- Toffees, caramels and similar sweets

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

---- Other

1704 90 81

----- Compressed tablets

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1704 90 99

----- Other

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1803

Cocoa paste, whether or not defatted

9.6 %

1804 00 00

Cocoa butter, fat and oil

7.7 %

1805 00 00

Cocoa powder, not containing added sugar or other

sweetening matter

8 %

1806

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

1806 10

- Cocoa powder, containing added sugar or other

sweetening matter:

1806 10 15

-- Containing no sucrose or containing less than 5 %

by weight of sucrose (including invert sugar expressed

as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose

8 %

1806 10 20

-- Containing 5 % or more but less than 65 % by

weight of sucrose (including invert sugar expressed

as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose

8 % + 25.2 EUR/100 kg

1806 10 30

-- Containing 65 % or more but less than 80 % by

weight of sucrose (including invert sugar expressed

as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose

8 % + 31.4 EUR/100 kg

1806 10 90

-- Containing 80 % or more by weight of sucrose

(including invert sugar expressed as sucrose) or

isoglucose expressed as sucrose

8 % + 41.9 EUR/100 kg

1806 20

- Other preparations in block, slabs or bars weighing

more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular

or other bulk form in containers or immediate

packings, of a content exceeding 2 kg:

1806 20 10

-- Containing 31 % or more by weight of cocoa

butter or containing a combined weight of 31 % or

more of cocoa butter and milk fat

8.3 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 20 30

-- Containing a combined weight of 25 % or more,

but less than 31 % of cocoa butter and milk fat

8.3 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

-- Other:

1806 20 50

--- Containing 18 % or more by weight of cocoa butter

8.3 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 20 70

--- Chocolate milk crumb

15.4 % + EAR

1806 20 80

--- Chocolate flavour coating

8.3 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 20 95

--- Other

8.3 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

- Other, in blocks, slabs or bars:

1806 31 00

-- Filled

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 32

-- Not filled

1806 32 10

--- With added cereal, fruit or nuts

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 32 90

--- Other

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 90

- Other:

-- Chocolate and chocolate products:

--- Chocolates, whether or not filled:

1806 90 11

---- Containing alcohol

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 90 19

---- Other

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

--- Other:

1806 90 31

---- Filled

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 90 39

---- Not filled

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 90 50

-- Sugar confectionery and substitutes therefor made

from sugar substitution products, containing cocoa

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 90 60

-- Spreads containing cocoa

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 90 70

-- Preparations containing cocoa for making beverages

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1806 90 90

-- Other

0 % + EAR MAX 18.7 % + AD S/ZR

1901

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch

or malt extract, not containing cocoa or containing

less than 40 % by weight of cocoa calculated on a

totally defatted basis, not elsewhere specified or

included; food preparations of goods of heading

Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or containing

less than 5 % by weight of cocoa calculated on a

totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

1901 10 00

- Preparations for infant use, put up for retail sale

7.6 % + EAR

1901 20 00

- Mixes and doughs for the preparation of bakers'

wares of heading No 1905

7.6 % + EAR

1901 90

- Other:

-- Malt extract:

1901 90 11

--- With a dry extract content of 90 % or more by weight

0 % + 18 EUR/100 kg

1901 90 19

--- Other

0 % + 14.7 EUR/100 kg

-- Other:

1901 90 91

--- Containing no milk fats, sucrose, isoglucose,

glucose or starch or containing less than 1,5 % milk

fat, 5 % sucrose (including invert sugar) or isoglucose,

5 % glucose or starch, excluding food preparations in

powder form of goods of heading Nos 0401 to 0404

6.4 %

1901 90 99

--- Other

0 % + EAR

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat

or other substances) or otherwise prepared such as

spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi,

ravioli, cannelloni, couscous, whether or not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:

1902 11 00

-- Containing eggs

7.7 % + 24.6 EUR/100 kg

1902 19

-- Other

1902 19 10

--- Containing no common wheat flour or meal

7.7 % + 24.6 EUR/100 kg

1902 19 90

--- Other

7.7 % + 21.1 EUR/100 kg

1902 20

- Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise

prepared:

-- Other

1902 20 91

--- Cooked

8.3 % + 6.1 EUR/100 kg

1902 20 99

--- Other

8.3 % + 17.1 EUR/100 kg

1902 30

- Other pasta

1902 30 10

-- Dried

6.4 % + 24.6 EUR/100 kg

1902 30 90

-- Other

6.4 % + 9.7 EUR/100 kg

1902 40

- Couscous

1902 40 10

-- Unprepared

7.7 % + 24.6 EUR/100 kg

1902 40 90

-- Other

6.4 % + 9.7 EUR/100 kg

1903 00 00

Tapioca and substitutes therefor prepared from

starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings

or similar forms

6.4 % + 15.1 EUR/100 kg

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting

of cereals or cereal products (for example, cornflakes);

cereals (other than maize (corn)), in grain form, or in

the form of flakes or other worked grains (except flour

and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not

elsewhere specified or included:

1904 10

- Prepared foods obtained by the swelling or roasting

of cereals or cereal products:

1904 10 10

-- Obtained from maize

3.8 % + 20 EUR/100 kg

1904 10 30

-- Obtained from rice

5.1 % + 46 EUR/100 kg

1904 10 90

-- Other:

5.1 % + 33.6 EUR/100 kg

1904 20

- Prepared foods obtained from unroasted cereal

flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes

and roasted cereal flakes or swelled cereals:

1904 20 10

-- Preparation of the M?sli type based on unroasted

cereal flakes

9 % + EAR

-- Other:

1904 20 91

--- Obtained from maize

3.8 % + 20 EUR/100 kg

1904 20 95

--- Obtained from rice

5.1 % + 46 EUR/100 kg

1904 20 99

--- Other

5.1 % + 33.6 EUR/100 kg

1904 90

- Other:

1904 90 10

-- Rice

8.3 % + 46 EUR/100 kg

1904 90 90

-- Other

8.3 % + 25.7 EUR/100 kg

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,

whether or not containing cocoa; communion wafers,

empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical

use, sealing wafers, rice paper and similar products:

1905 10 00

- Crispbread

5.8 % + 13 EUR/100 kg

1905 20

- Gingerbread and the like

1905 20 10

-- Containing by weight of sucrose less than 30 %

(including invert sugar expressed as sucrose)

9.4 % + 18.3 EUR/100 kg

1905 20 30

-- Containing by weight of sucrose 30 % or more but

less than 50 % (including invert sugar expressed as sucrose)

9.8 % + 24.6 EUR/100 kg

1905 20 90

-- Containing by weight of sucrose 50 % or more

(including invert sugar expressed as sucrose)

10.1 % + 31.4 EUR/100 kg

1905 30

- Sweet biscuits; waffles and wafers:

-- Completely or partially coated or covered with

chocolate or other preparations containing cocoa:

1905 30 11

--- In immediate packings of a net content not exceeding 85g

0 % + EAR MAX 24.2 % + AD S/ZR

1905 30 19

--- Other

0 % + EAR MAX 24.2 % + AD S/ZR

-- Other:

--- Sweet biscuits:

1905 30 30

---- Containing 8 % or more by weight of milk fats

0 % + EAR MAX 24.2 % + AD S/ZR

---- Other:

1905 30 51

----- Sandwich biscuits

0 % + EAR MAX 24.2 % + AD S/ZR

1905 30 59

----- Other

0 % + EAR MAX 24.2 % + AD S/ZR

--- Waffles and wafers:

1905 30 91

---- Salted, whether or not filled

0 % + EAR MAX 20.7 % + AD F/MR

1905 30 99

---- Other

0 % + EAR MAX 24.2 % + AD S/ZR

1905 40

- Rusks, toasted bread and similar toasted products:

1905 40 10

-- Rusks

9.7 % + EAR

1905 40 90

-- Other

9.7 % + EAR

1905 90

- Other:

1905 90 10

-- Matzos

3.8 % + 15.9 EUR/100 kg

1905 90 20

-- Communion wafers, empty cachets of a kind

suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice

paper and similar products

4.5 % + 60.5 EUR/100 kg

-- Other:

1905 90 30

--- Bread, not containing added honey, eggs, cheese

or fruit, and containing by weight in the dry matter

state not more than 5 % of sugars and not more than

5 % of fat

9.7 % + EAR

1905 90 40

--- Waffles and wafers with a water content

exceeding 10 % by weight

9 % + EAR MAX 20.7 % + AD F/MR

1905 90 45

--- Biscuits

9 % + EAR MAX 20.7 % + AD F/MR

1905 90 55

--- Extruded or expanded products, savoury or salted

9 % + EAR MAX 20.7 % + AD F/MR

--- Other:

1905 90 60

---- With added sweetening matter

9 % + EAR MAX 24.2 % + AD S/ZR

1905 90 90

---- Other

9 % + EAR MAX 20.7 % + AD F/MR

2001

Vegetables, fruits, nuts and other edible parts of

plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90

- Other:

2001 90 30

-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

5.1 % + 9.4 EUR/100 kg net eda

2001 90 40

-- Yams, sweet potatoes and similar edible parts of

plants containing 5 % or more by weight of starch

8.3 % + 3.8 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

-- Palm hearts

10 %

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise

than by vinegar or acetic acid, frozen, other than

products of heading No 2006

2004 10

- Potatoes:

-- Other

2004 10 91

--- In the form of flour, meal or flakes

7.6 % + EAR

2004 90

- Other vegetables and mixtures of vegetables:

2004 90 10

-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

5.1 % + 9.4 EUR/100 kg net eda

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise

than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than

products of heading No 2006

2005 20

- Potatoes:

2005 20 10

-- In the form of flour, meal or flakes

8.8 % + EAR

2005 80 00

- Sweet corn(Zea mays var. saccharata)

5.1 % + 9.4 EUR/100 kg net eda

2008

Fruits, nuts and other edible parts of plants,

otherwise prepared or preserved, whether or not

containing added sugar or other sweetening

matter or spirit, not elsewhere specified or included:

- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not

mixed together:

2008 11

-- Ground-nuts

2008 11 10

--- Peanut butter

12.8 %

- Other, including mixtures other than those of

subheading 2008 19:

2008 91 00

-- Palm hearts

10 %

2008 99

-- Other

--- Not containing added spirit:

---- Not containing added sugar:

2008 99 85

----- Maize (corn), other than sweet corn

(Zea mays var. saccharata)

5.1 % + 9.4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

----- Yams, sweet potatoes and similar edible parts

of plants, containing 5 % or more by weight of starch

8.3 % + 3.8 EUR/100 kg net eda

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or

mat?, and preparations with a basis of these products

or with a basis of coffee, tea or mat?; roasted chicory

and other roasted coffee substitutes, and extracts,

essences and concentrates thereof:

- Extracts, essences and concentrates of coffee, and

preparations with a basis of these extracts, essences

or concentrates or with a basis of coffee:

2101 11

-- Extracts; essences or concentrates:

2101 11 11

--- With a coffee-based dry matter content of 95 %

or more by weight

9 %

2101 11 19

--- Other

9 %

2101 12

-- Preparations with a basis of these extracts,

essences or concentrates or with a basis of coffee:

2101 12 92

--- Preparations with a basis of these extracts,

essences or concentrates of coffee

11.5 %

2101 12 98

--- Other

9 % + EAR

2101 20

- Extracts, essences and concentrates, of tea or mat?,

and preparations with a basis of these extracts,

essences and concentrates or with a basis of tea or mat?:

2101 20 20

-- Extracts, essences or concentrates:

6 %

-- Preparations

2101 20 92

--- With a basis of extracts, essences or concentrates

of tea or mat?

6 %

2101 20 98

--- Other

6.5 % + EAR

2101 30

- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes

and extracts, essences and concentrates thereof:

-- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes:

2101 30 11

--- Roasted chicory

11.5 %

2101 30 19

--- Other

5.1 % + 12.7 EUR/100 kg

-- Extracts, essences and concentrates of roasted

chicory and other roasted coffee substitutes:

2101 30 91

--- Of roasted chicory

14.1 %

2101 30 99

--- Other

10.8 % + 22.7 EUR/100 kg

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell

micro-organisms, dead (but not including vaccines

of heading No 3002); prepared baking powders:

2102 10

- Active yeasts:

2102 10 10

-- Culture yeast

10.9 %

-- Baker's yeast:

2102 10 31

--- Dried

12 %

2102 10 39

--- Other

12 %

2102 10 90

-- Other

14.7 %

2102 20

- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead:

-- Inactive yeasts:

2102 20 11

--- In tablet, cube or similar form, or in immediate

packings of a net content not exceeding 1 kg.

8.3 %

2102 20 19

--- Other

5.1 %

2102 30 00

- Prepared baking powders

6.1 %

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments

and mixed seasonings; mustard flour and meal and

prepared mustard:

2103 10 00

- Soya sauce

7.7 %

2103 20 00

- Tomato ketchup and other tomato sauces

10.2 %

2103 30

- Mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 30 90

-- Prepared mustard

9 %

2103 90

- Other:

2103 90 90

-- Other

7.7 %

2104

Soups and broths and preparations therefor;

homogenised composite food preparations:

2104 10

- Soups and broths and preparation therefor:

2104 10 10

-- Dried

4.5 %

2104 10 90

-- Other

4.5 %

2104 20 00

- Homogenised composite food preparetions

14.1 %

2105 00

Ice cream and other edible ice, whether or not

containing cocoa:

2105 00 10

- Containing no milk fats or containing less than 3 %

0 % + 20.2 EUR/100 kg MAX 19.4 % +

by weight of such fats

9.4 EUR/100 kg

- Containing by weight of milk fats:

2105 00 91

-- 3 % or more but less than 7 %

0 % + 38.5 EUR/100 kg MAX 18.1 % +

7 EUR/100 kg

2105 00 99

-- 7 % or more

0 % + 54 EUR/100 kg MAX17.8 % +

6.9 EUR/100 kg

2106

Food preparations not elsewhere specified or included:

2106 10

- Protein concentrates and textured protein substances:

2106 10 20

-- Containing no milk fats, sucrose, isoglucose,

glucose or starch or containing, by weight, less

than 1.5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 %

glucose or starch

12.8 %

2106 10 80

-- Other

9 % + EAR

2106 90

- Other:

2106 90 10

-- Cheese fondues (1)

35 EUR/100 kg

2106 90 20

-- Compound alcoholic preparations, other than

those based on odoriferous substances, of a kind

used for the manufacture of beverages

17.3 % MIN 1 EUR/ %vol/hl

-- Other:

2106 90 92

--- Containing no milk fats, sucrose, isoglucose,

glucose or starch or containing,by weight, less

than 1.5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose,

5 % glucose or starch:

12.8 %

2106 90 98

--- Other

9.7 % + EAR

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters,

containing added sugar or other sweetening matter or

flavoured, and other non-alcoholic beverages, not

including fruit or vegetable juices of heading No 2009:

2202 10 00

- Waters including mineral waters and aerated waters,

containing added sugar or other sweetening matter

or flavoured

9.6 %

2202 90

- Other:

2202 90 10

-- Not containing products of heading Nos 0401 to

0404 or fat obtained from products of heading

Nos 0401 to 0404

9.6 %

-- Other, containing by weight of fat obtained from

the products of heading Nos 0401 to 0404:

2202 90 91

--- Less than 0.2 %

6.4 % + 13.7 EUR/100 kg

2202 90 95

--- 0.2 % or more but less than 2 %

5.5 % + 12.1 EUR/100 kg

2202 90 99

--- 2 % or more

5.5 % + 21.2 EUR/100 kg

2203 00

Beer made from malt

0 %

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured

with plants or aromatic substances:

2205 10

- In containers holding 2 litres or less:

2205 10 10

-- Of an actual alcoholic strength by volume of

18 % vol or less

10.9 EUR/hl

2205 10 90

-- Of an actual alcoholic strength by volume

exceeding 18 % vol

0.9 EUR/ % vol/hl + 6.4 EUR/hl

2205 90

- Other:

2205 90 10

-- Of an actual alcoholic strength by volume of 18 %

vol or less

9 EUR/hl

2205 90 90

-- Of an actual alcoholic strength by volume

exceeding 18 % vol

0.9 EUR/ % vol/hl

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength

by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol

and other spirits, denatured, of any strength:

2207 10 00

- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength

by volume of 80 % vol or higher

19.2 EUR/hl

2207 20 00

- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

10.2 EUR/hl

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength

by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and

other spirituous beverages:

2208 40

- Rum and taffia:

-- In containers holding 2 litres or less

2208 40 11

--- Rum with a content of volatile substances other

than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding

225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a

10 % tolerance)

0.6 EUR/ % vol/hl + 3.2 EUR/hl

--- Other:

2208 40 31

---- Of a value exceeding 7.9 per litre of pure alcohol

0.6 EUR/ % vol/hl + 3.2 EUR/hl

2208 40 39

---- Other

0.6 EUR/ % vol/hl + 3.2 EUR/hl

-- In containers holding more than 2 litres

2208 40 51

--- Rum with a content of volatile substances other

than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding

225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a

10 % tolerance)

0.6 EUR/ % vol/hl

--- Other:

2208 40 91

---- Of a value exceeding 2 per litre of pure alcohol

0.6 EUR/ % vol/hl

2208 40 99

---- Other

0.6 EUR/ % vol/hl

2208 90

- Other:

-- Undernatured ethyl alcohol of an alcoholic

strength by volume of less than 80 % volume, in

containers holding:

2208 90 91

--- 2 litres or less

1 EUR/ % vol/hl + 6.4 EUR/hl

2208 90 99

--- More than 2 litres

1 EUR/ % vol/hl

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco

or of tobacco substitutes:

2402 10 00

- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco

26 %

2402 20

- Cigarettes containing tobacco:

2402 20 10

-- Containing cloves

10 %

2402 20 90

-- Other

57.6 %

2402 90 00

- Other

57.6 %

2403

Other manufactured tobacco and manufactured

tobacco substitues; "homogenized" or "reconstituted"

tobacco; tobacco extracts and essences:

2403 10

- Smoking tobacco, whether or not containing

tobacco substitutes in any proportion:

2403 10 10

-- In immediate packings of a net content not

exceeding 500 g

74.9 %

2403 10 90

-- Other

74.9 %

- Other

2403 91 00

-- "Homogenized" or "reconstituted" tobacco

16.6 %

2403 99

-- Other:

2403 99 10

--- Chewing tobacco and snuff

41.6 %

2403 99 90

--- Other

16.6 %

2905

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated,

nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

2905 43 00

-- Mannitol

0 % + 125.8 EUR/100 kg

2905 44

-- D-glucitol (sorbitol):

--- In aqueous solution:

2905 44 11

---- Containing 2 % or less by weight of D-mannitol,

calculated on the D-glucitol content

0 % + 16.1 EUR/100 kg

2905 44 19

---- Other

0 % + 37.8 EUR/100 kg

--- Other

2905 44 91

---- Containing 2 % or less by weight of D-mannitol,

calcutated on the D-glucitol content

0 % + 23 EUR/100 kg

2905 44 99

---- Other

0 % + 53.7 EUR/100 kg

2905 45 00

-- Glycerol

3.8 %

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes

and absolutes; resinoids; extracted oleoresins;

concentrates of essential oils in fats, in fixed oils,

in waxes or the like, obtained by enfleurage or

maceration; terpenic by products of the deterpenation

of essential oils; aqueous distillates and aqueous

solutions of essential oils:

3301 90

- Other:

-- Extracted oleoresins:

3301 90 21

--- Extracted oleoresins of liquorice and hops

3.2 %

3302

Mixtures of odoriferous substances and mixtures

(including alcoholic solutions) with a basis of one or

more of these substances, of a kind used as a raw

materials in industry; other preparations based on

odoriferous substances, of a kind used for the

manufacture of beverages:

3302 10

- Of a kind used in the food or drink industries

-- Of the type used in the drink industries:

--- Preparations containing all flavouring agents

characterizing a beverage:

3302 10 10

---- Of an actual alcoholic strength by volume

exceeding 0.5 %

17.3 % MIN 1 EUR/ % vol/hl

---- Other:

3302 10 21

----- Containing no milkfats, sucrose, isoglucose,

glucose, or starch or containing, by weight, less

than 1.5 % milkfat, 5 %sucrose or isoglucose,

5 % glucose or starch

12.8 %

3302 10 29

----- Other

0 % + EAR

3501

Casein, caseinates and other casein derivates;

casein glues:

3501 10

- Casein:

3501 10 50

-- For industrial uses other than the manufacture of

foodstuffs or fodder

0 %

3501 10 90

-- Other

0 %

3501 90

-- Other:

3501 90 90

-- Other

0 %

3505

Dextrins and other modified starches (for example,

pregelatinized or esterified starches); glues based on

starches, or on dextrins or other modified starches:

3505 10

- Dextrins and other modified starches:

3505 10 10

-- Dextrins

0 % + 17.7 EUR/100 kg

-- Other modified starches:

3505 10 90

--- Other

0 % + 17.7 EUR/100 kg

3505 20

- Glues:

3505 20 10

-- Containing, by weight, less than 25 % of starches

or dextrins or other modified starches

0 % + 4.5 EUR/100 kg MAX 11.5 %

3505 20 30

-- Containing, by weight, 25 % or more but less than

55 % of starches or dextrins or other modified starches

0 % + 8.9 EUR/100 kg MAX 11.5 %

3505 20 50

-- Containing, by weight, 55 % or more but less than

80 % of starches or dextrins or other modified starches

0 % + 14.2 EUR/100 kg MAX 11.5 %

3505 20 90

-- Containing by weight 80 % or more of starches or

dextrins or other modified starches

0 % + 17.7 EUR/100 kg MAX 11.5 %

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the

dyeing or fixing of dyestuffs and other products and

preparations (for example, dressings and mordants),

of a kind used in the textile, paper, leather or like

industries, not elsewhere specified or included:

3809 10

- With a basis of amylaceouos substances:

3809 10 10

-- Containing by weight of such substances less than

55 %

0 % + 8.9 EUR/100 kg MAX 12.8 %

3809 10 30

-- Containing by weight of such substances 55 % or

more but less than 70 %

0 % + 12.4 EUR/100 kg MAX 12.8 %

3809 10 50

-- Containing by weight of such substances 70 % or

more but less than 83 %

0 % + 15.1 EUR/100 kg MAX 12.8 %

3809 10 90

-- Containing by weight of such substances 83 % or more

0 % +17.7 EUR/100 kg MAX 12.8 %

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from

refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils

from refining

3823 11 00

-- Stearic acid

5.1 %

3823 12 00

-- Oleic acid

4.5 %

3823 13 00

-- Tall oil fatty acids

2.9 %

3823 19

-- Other:

3823 19 10

--- Distilled fatty acids

2.9 %

3823 19 30

--- Fatty acid distillate

2.9 %

3823 19 90

--- Other:

2.9 %

3823 70 00

- Industrial fatty alcohols

3.8 %

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores;

chemical products and preparations of the chemical

or allied industries (including those consisting of

mixtures of natural products), not elsewhere specified

or included; residual products of the chemical or

allied industries, not elsewhere specified or included:

3824 60

- Sorbitol other than that of subheading 2905 44:

-- in aqueous solution:

3824 60 11

--- Containing 2 % or less by weight of D-mannitol,

calculated on the D-glucitol content

0 % + 16.1 EUR/100 kg

3824 60 19

--- Other

0 % + 37.8 EUR/100 kg

-- Other

3824 60 91

--- Containing 2 % or less by weight of D-mannitol,

calculated on the D-glucitol content

0 % + 23 EUR/100 kg

3824 60 99

--- Other

0 % + 53.7 EUR/100 kg

(1) Eligibility to benefit from this preference is subject to conditions laid down in the relevant Community provisions

(2) Eligibility to benefit from this preference is subject to conditions laid down in the relevant Community provisions.

Table 3: Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components (EAR) and additional duties applicable on importation into the Community of goods listed in Table 2

Basic Product

MFN rate on 1.7.2000 ( /100 kg)

(1)

(2)

Common wheat

9.504

Durum wheat

14.752

Rye

9.261

Barley

9.261

Maize

9.395

Long-grain husked rice

26.432

Skimmed-milk powder

118.800

Whole-milk powder

130.432

Butter

189.562

White sugar

41.928

Annex II

Table 1: Quotas applicable upon import into Latvia of goods originating in the Community

CN Code

Description

Annual quota (1000 kg)
2001 and after

Rate of duty applicable within the quota

2001;

2003;

2005;

2002

2004

2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0403 10

Yoghurt

40

Exemption

Exemption

Exemption

1302 20 10

Dry pectic substances, pectinates and pectates

240

1517

Margarine

4000

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other

bakers' wares

800

10 %

5 %

2104 10

Soups and broths and preparations therefor

300

Exemption

Exemption

2208 50

Gin and Geneva

90

Table 2: Duties applicable to goods originating in the Community on import into Latvia

Note: Duties are set to zero for imports into Latvia of processed agricultural products originating in the Community which fall within Regulation (EC) No 3448/93 as amended and are not listed in this table.

CN Code

Description

Rate of duty ( %)

2001;

2003;

2002

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other

fermented or acidified milk and cream, whether or not

concentrated or containing added sugar or other sweetening

matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10 51

- Yoghurt, flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

9

8

to 0403 10 99

0403 90 71

- Other

7

6

to 0403 90 99

0405

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads:

0405 20

- Dairy spreads:

0405 20 10

-- Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 %

13.5

12

0405 20 30

-- Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 %

13.5

12

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water),

frozen:

0710 40 00

- Sweet corn

7

6

1401

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting

(for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia,

cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)

0

0

1402

Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as

padding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass),

whether or not put up as a layer with or without supporting material

0

0

1403

Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in

brushes (for example, broomcorn piassava, couch-grass and istle),

whether or not in hanks or bundles

0

0

1404

Vegetable products not elsewhere specified or included

0

0

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable

fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter,

other than edible fats or oils or their fractions of heading No 1516:

1517 10

- Margarine, excluding liquid margarine:

1517 10 10

-- Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight

of milk fats

9

8

1517 90

- Other:

1517 90 10

-- Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight

of milk fats

9

8

-- Other

1517 90 93

--- Edible mixtures or preparations of a kind used as mould

release preparations

9

8

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:

1704 10

- Chewing gum, whether or not sugar-coated

4.5

4

1704 90

- Other:

1704 90 71

---- Boiled sweets whether or not filled

2001: 8

4,5

2002: 5

1704 90 75

---- Toffees, caramels and similar sweets

13.5

12

1806

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

1806 10

- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

9

8

- Other, in blocks, slabs or bars:

1806 31 00

-- Filled

15

13,5

1806 32

-- Not filled

15

13,5

ex1806 90

- Other, except preparations containing cocoa for making

beverages falling within CN code 1806 90 70

13.5

12

1806 90 70

-- Preparations containing cocoa for making beverages

9

8

1901

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt

extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight

of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere

specified or included; food preparations of goods of heading

Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than

5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis,

not elsewhere specified or included:

1901 10 00

- Preparations for infant use, put up for retail sale

0

0

1901 20 00

- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of

heading No 1905

8

7

1901 90

- Other

8

7

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other

substances) or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni,

noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, whether

or not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:

1902 11 00

-- Containing eggs

9

8

1902 19

-- Other

9

8

1902 20

- Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared

4.5

4

1902 30

- Other pasta

4.5

4

1902 40

- Couscous

4.5

4

ex1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether

or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a

kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper

and similar products, except cones from waffles and wafers for

filling ice cream containing by weight 10g or more but less

than 15g, of a sugar content 25 % or more

15

13,5

1905 30 991 (1)

---- Cones from waffles and wafers for filling ice cream

containing by weight 10g or more but less than 15g, of a sugar

content 25 % or more

0

0

2001

Vegetables, fruits, nuts and other edible parts of plants,

prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90

- Other:

2001 90 30

-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

4.5

4

2001 90 40

-- Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants

containing 5 % or more by weight of starch

4.5

4

2001 90 60

-- Palm hearts

4.5

4

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by

vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006

2004 90

- Other vegetables and mixtures of vegetables:

2004 90 10

-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

7

6

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar

or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006

2005 20

- Potatoes:

2005 20 10

-- In the form of flour, meal or flakes

7

6

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed

seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 90

-- Other:

2103 90 90

-- Other:

2103 90 901 (1)

--- Mayonnaise

7

6

2104

Soups and broths and preparations therefor; homogenised

composite food preparations:

2104 10

- Soups and broths and preparation therefor

7

6

2104 20 00

- Homogenised composite food preparations

0

0

2105 00

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

8

7

2201

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated

waters, not containing added sugar or other sweetening matter

nor flavoured; ice and snow:

2201 90 00

- Other

13.5

12

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing

added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other

non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices

of heading No 2009:

2202 10 00

- Waters including mineral waters and aerated waters, containing

added sugar or other sweetening matter or flavoured

9

8

2202 90

- Other:

2202 90 10

-- Not containing products of heading Nos 0401 to 0404 or fat

obtained from products of heading Nos 0401 to 0404

9

8

-- Other, containing by weight of fat obtained from the products

of heading Nos 0401 to 0404:

2202 90 91

--- Less than 0.2 %

9

8

2202 90 95

--- 0.2 % or more but less than 2 %

4.5

4

2202 90 99

--- 2 % or more

4.5

4

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or

aromatic substances

4.5

4

2206

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead);

mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented

beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified

or included

9

8

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume

of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured,

of any strength:

2207 10 00

- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume

of 80 % vol or higher

27

24

2207 20 00

- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2001: 81.7

2003: 69.5

2002: 75.6

2004: 63.3

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume

of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

2208 20

- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc:

2208 20 12

-- In containers holding 2 litres or less

12.5

0

to 2208 20 29

2208 20 40

-- In containers holding more than 2 litres, except raw

to 2208 20 89

distillate other than cognac alcohol

0

0

2208 20 409 (1)

--- Raw distillate other than cognac alcohol

12.5

0

2208 30

- Whiskies

12.5

0

2208 40

- Rum and taffia

12.5

0

2208 50

- Gin and Geneva

27

24

2208 60

- Vodka

27

24

2208 70

- Liqueurs and cordials

27

24

ex2208 90

- Other, except undernatured ethyl alcohol of an alcoholic

strength by volume of less than 80 % volume falling within CN

codes 2208 90 91 and 2208 90 99

12.5

0

2208 90 91

-- Undernatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume

to 2208 90 99

of less than 80 % volume

27

24

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco

substitutes:

2402 20

- Cigarettes containing tobacco

10

10

____________________

(1) Latvian customs code heading.

19.12.2001