Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisija

Padomes lēmums Nr. 22/6 Rīgā 2001. gada 7. decembrī

Par "Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6., 7., 8. un 17. pantu, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 82. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas 1999. gada 3. marta rīkojumu Nr. 21 apstiprinātā "Kārtība, kādā izskata pieteikumus apdrošināšanas brokeru darbības sertificēšanai".

Finansu un kapitāla tirgus

komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

1.2. Apdrošināšanas brokera (tālāk tekstā - brokeris) tiesības sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apliecina Finansu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā - Komisija) izsniegts apdrošināšanas brokera sertifikāts (tālāk tekstā - sertifikāts).

1.3. Sertifikātu izsniedz bez darbības termiņa ierobežojuma.

1.4. Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

1.5. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

2. Brokeru sertificēšanas kārtība

2.1. Personai, kura vēlas iegūt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai (tālāk tekstā - pretendents), jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

2.1.1. parakstīts iesniegums, kurā norādīti pievienotie dokumenti;

2.1.2. pretendenta pases kopija;

2.1.3. vidējo vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

2.1.4. informācija par pretendenta iepriekšējām darbavietām (profesionālā biogrāfija);

2.1.5. sertificēta apdrošināšanas brokera motivēts ieteikums izsniegt sertifikātu pretendentam.

2.2. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Komisija nepieņem, ja netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai ja tie nav sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.3. Šo noteikumu 2.1. punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti, ja tie ir iesniegti Komisijai iepriekš.

2.4. Komisija pēc 2.1. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosaka dienu, kad pretendentam jākārto speciālo zināšanu pārbaude, kā arī sagatavo un nosūta Iekšlietu ministrijai pieprasījumu sniegt informāciju, kas saistīta ar pretendenta iespējamo saukšanu pie kriminālatbildības.

2.5. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā 2.1. punktā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, pretendents attiecīgos precizētos dokumentus nekavējoties iesniedz Komisijai.

2.6. Komisijas padome septiņu darba dienu laikā pēc pretendenta speciālo zināšanu pārbaudes vai Iekšlietu ministrijas atbildes saņemšanas (ņemot vērā pēdējo datumu) pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par motivētu atteikumu izsniegt sertifikātu.

2.7. Komisija sertifikātu trīs darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas padomes lēmuma pieņemšanas dienas izsniedz vai nosūta pretendentam uz iesniegumā norādīto pretendenta dzīvesvietas adresi.

2.8. Komisija ir tiesīga atteikt izsniegt sertifikātu, ja:

2.8.1. pretendents nav sasniedzis 18 gadu vecumu;

2.8.2. pretendents nav ieguvis vidējo izglītību;

2.8.3. pretendents ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

2.8.4. pretendents ir agrāk sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2.8.5. pretendents ir agrāk izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvots sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

2.8.6. pretendents agrāk saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

2.8.7. iesnieguma iesniegšanas vai izskatīšanas laikā pret pretendentu ir ierosināta krimināllieta;

2.8.8. pretendentam nav divu gadu darba pieredzes, kas saistīta ar brokera pakalpojumiem;

2.8.9. pretendents nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi Komisijas noteiktajā kārtībā;

2.8.10. pretendentam agrāk anulēts sertifikāts, izņemot 3.1.2. punktā noteikto gadījumu;

2.8.11. pretendenta sniegtās ziņas par sevi nav patiesas;

2.8.12. Komisija saņēmusi no pretendenta iesniegumu ar lūgumu neizskatīt viņa iesniegumu;

2.8.13. pretendentam nav nevainojama reputācija uzņēmējdarbībā, darbā valsts, pašvaldību un sabiedriskajās organizācijās vai kā finansu un kapitāla tirgus dalībniekam.

2.9. Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt sertifikātu, tad pretendents jaunu iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu var iesniegt pēc trūkumu novēršanas, kuru dēļ sertifikāta izsniegšana tika atteikta.

2.10. Ja pretendents nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi Komisijas noteiktajā kārtībā, atkārtotu pārbaudi viņš ir tiesīgs kārtot ne agrāk kā sešus mēnešus pēc atteikuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

2.11. Komisija pārreģistrē brokera sertifikātu, ja tiek mainīts brokera vārds, uzvārds vai personas kods. Sertifikātu pārreģistrē septiņu darba dienu laikā pēc tam, kad brokeris iesniedz Komisijai iesniegumu par sertifikāta pārreģistrāciju un tam pievienotas attiecīgu dokumentu kopijas, kuri apliecina pārreģistrācijas nepieciešamību.

2.12. Ja brokera sertifikāts ir zaudēts, Komisija sagatavo un izsniedz sertifikāta dublikātu trīs darba dienu laikā pēc tam, kad brokeris iesniedz Komisijai iesniegumu par sertifikāta dublikāta izsniegšanu, kurā norādīta informācija par sertifikāta dublikāta izsniegšanas nepieciešamību.

3. Sertifikāta anulēšana

3.1. Komisija ir tiesīga anulēt brokera sertifikātu, ja:

3.1.1. konstatēts kāds no 2.8. punktā minētajiem gadījumiem;

3.1.2. saņemts brokera iesniegums ar lūgumu anulēt viņa sertifikātu;

3.1.3. iesniegta pamatota sūdzība par brokera darbību, kuras dēļ tika nodarīti vai varēja tikt nodarīti materiālie zaudējumi;

3.1.4. brokeris ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.

3.2. Komisijas padomes lēmumu par sertifikāta anulēšanu trīs darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam uz iesniegumā norādīto pretendenta dzīvesvietas adresi.

4. Ieraksti sertifikātu

reģistrācijas žurnālā

4.1. Komisija sertifikātus reģistrē elektroniskā sertifikātu reģistrācijas žurnālā (tālāk tekstā - žurnāls). Žurnāla ieraksti ir publiski, un jebkura persona var saņemt šādu informāciju: brokera vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un tās apdrošināšanas brokeru sabiedrības nosaukumu un adresi, kurā brokeris sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.

4.2. Ierakstus žurnālā veic Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas darbinieks.

4.3. Ja žurnāla ierakstā tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda vai neatbilstība iesniegumam, to saskaņā ar šiem noteikumiem labo Komisijas darbinieks pēc Komisijas vai ieinteresētās personas ierosinājuma.

4.4. Komisija par konstatēto kļūdu informē brokeri un nosaka termiņu iebildumu celšanai. Pēc noteiktā termiņa beigām Komisija pieņem lēmumu par žurnāla ieraksta labošanu.

4.5. Ja žurnāla ierakstā tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda, to var izlabot, neinformējot par to brokeri.

5. Līgumisko attiecību maiņa

5.1. Brokerim 10 dienu laikā rakstiski jāpaziņo Komisijai, ja viņš:

5.1.1. izbeidzis līgumiskās attiecības ar apdrošināšanas brokeru sabiedrību;

5.1.2. nodibinājis jaunas līgumiskās attiecības ar citu apdrošināšanas brokeru sabiedrību.

5.2. Apdrošināšanas brokeru sabiedrība 10 dienu laikā sniedz Komisijai rakstisku informāciju par brokeri, ar kuru:

5.2.1. apdrošināšanas brokeru sabiedrība ir izbeigusi līgumiskās attiecības par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu. Minētajā informācijā iekļaujama atsauce uz normatīvo aktu normām, pamatojoties uz kurām izbeigtas līgumiskās attiecības ar brokeri;

5.2.2. apdrošināšanas brokeru sabiedrība ir nodibinājusi līgumiskās attiecības par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu.

07.12.2001
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.