Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Par speciālo atļauju (licenci) azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai iekasējama valsts nodeva šādā apmērā:

1) spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles organizēšanai un uzturēšanai:

a) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu - Ls 300 000,

b) par speciālās atļaujas (licences) pagarināšanu - Ls 50 000,

c) par speciālās atļaujas (licences) ikgadējo pārreģistrāciju - Ls 50 000 par katru kārtējo gadu;

2) totalizatora vai derību organizēšanai un uzturēšanai:

a) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu - Ls 30 000,

b) par speciālās atļaujas (licences) pagarināšanu - Ls 30 000,

c) par speciālās atļaujas (licences) ikgadējo pārreģistrāciju - Ls 30 000 par katru kārtējo gadu;

3) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai un uzturēšanai:

a) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu - Ls 10 000,

b) par speciālās atļaujas (licences) pagarināšanu - Ls 10 000,

c) par speciālās atļaujas (licences) ikgadējo pārreģistrāciju - Ls 10 000 par katru kārtējo gadu.

Speciālās atļaujas (licences) ikgadējā pārreģistrācija veicama, sākot ar nākamo gadu pēc atļaujas izsniegšanas vai pagarināšanas.

Saņemot, pagarinot vai pārreģistrējot speciālo atļauju (licenci), uzrādāma kvīts, kas apliecina valsts nodevas samaksu."

2. 3.pantā:

izteikt 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"1) rulete (cilindriskā spēle) - par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu - Ls 16 500;

2) kāršu un kauliņu spēles - par katru galdu - Ls 4000;

3) bingo (līdz 100 vietām)- Ls 11 000;

4) bingo (līdz 200 vietām)- Ls 16 500;

5) bingo (līdz 300 vietām) - Ls 22 000;

6) bingo (virs 300 vietām) - Ls 33 000;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

8) videospēles un mehāniskie automāti - par katra automāta katru spēles vietu - Ls 600."

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Veiksmes spēlei pa tālruni azartspēļu nodoklis ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem."

3. Izslēgt 4.pantu.

4. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Azartspēļu nodoklis aprēķināms par katrā azartspēļu tiešās norises vietā esoša katra spēļu automāta katru spēles vietu un spēles galdu katru mēnesi, ieskaitot mēnesi, kurā spēļu automāts vai spēles galds uzstādīts vai demontēts, kā viena divpadsmitā daļa no šā likuma 3.pantā minētajām nodokļa likmēm.

Ja kalendāra mēneša laikā spēļu automāts vai spēles galds tiek pārvietots uz citu azartspēļu tiešās norises vietu, attiecīgajā mēnesī nodoklis aprēķināms proporcionāli par katru azartspēļu tiešās norises vietu."

5. Papildināt 6.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) par vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēm - par katru izlozi - Ls 25."

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Azartspēļu nodoklis maksājams katru mēnesi kā viena divpadsmitā daļa no gada kopējās nodokļa likmes.

Azartspēļu nodoklis par veiksmes spēli pa tālruni maksājams katru mēnesi atbilstoši veiksmes spēles pa tālruni organizēšanas ieņēmumiem.

Izložu nodoklis maksājams katru mēnesi atbilstoši biļešu realizācijas ieņēmumiem.

Izložu un azartspēļu nodokli maksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam (ieskaitot).

Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli pārskata ceturksnī. Pārskata veidlapas un iesniegšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 6.panta 5.punkts neattiecas uz tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) vietēja mēroga vienreizēja rakstura izložu organizēšanai, līdz šīs atļaujas derīguma termiņa beigām."

Šis likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī, izņemot grozījumus likuma 2.pantā, kas stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā likuma izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 7.decembrī

01.01.2002