Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes);";

izslēgt 7.1 punktu;

aizstāt 9.punktā vārdus "nav iznomātas citai personai" ar vārdiem "netiek izmantotas";

papildināt daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) valsts īpašumā esošās ēkas vai to daļas (izņemot ēkas vai to daļas, kas tiek izmantotas lietvedības un administratīviem mērķiem), kuras izmanto Nacionālo bruņoto spēku, soda izciešanas iestāžu, policijas, robežsardzes, ugunsdrošības un glābšanas dienestu, kā arī valsts drošības iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai;".

2. 3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "2001" ar skaitli "2003";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli "2002" ar skaitli "2004".

3. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "paziņo maksātājam" ar vārdiem "vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs ir valsts vai pašvaldības institūcija vai uzņēmums, dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai cita sabiedrība (uzņēmums, uzņēmējsabiedrība), vai pilnvarota persona, ar kuru dzīvokļu īpašnieki noslēguši līgumu par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu."

4.  Pārejas noteikumos:

papildināt 8.punktu pēc vārdiem "ēkām un būvēm" ar vārdiem "līdz 2002.gada 31.decembrim";

aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli "2001" ar skaitli "2002";

izslēgt 9.punkta 2.apakšpunkta "b", "e" un "f" apakšpunktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Līdz 2003.gada 31.decembrim ar nodokli neapliek ēkas un būves, kuras:

1) uztur par valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļiem vai pastāvīgi izmanto veselības aizsardzības, sporta, izglītības vai kultūras vajadzībām, izņemot kinoteātrus un videotēkas;

2) pieder sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem (saskaņā ar Saeimas apstiprinātu sarakstu);

3) izmanto dabas aizsardzības vajadzībām.";

aizstāt 12.punktā skaitli "2002" ar skaitli "2003";

papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ministru kabinets izdod šā likuma 1.panta otrās daļas 7.punktā paredzētos noteikumus. Līdz minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumi nr.135 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 7.decembrī

01.01.2002