Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.07.2008. - 27.11.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumus Nr. 1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".
Ministru kabineta noteikumi Nr.492

Rīgā 2001.gada 20.novembrī (prot. Nr.57 38.§)
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

2. Izglītojamo drošība mācību prakses laikā nodrošināma atbilstoši Darba aizsardzības likumam.

II. Izglītības iestādes vadītāja kompetence

3. Izglītības iestādes vadītāja (turpmāk — vadītājs) funkcijas izglītojamo drošības jautājumos ir šādas:

3.1. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (valsts dibinātas izglītības iestādes vadītājs — sadarbībā ar attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību), pieaicinot atbildīgo uzraudzības institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā organizēt apskati, lai novērtētu izglītības iestādes atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām. Atzinumu par izglītības iestādes atbilstību minētajām prasībām sagatavo atbildīgās uzraudzības institūcijas – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Sabiedrības veselības aģentūra;

3.2. organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;

3.3. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (turpmāk — dibinātājs) nodrošināt, lai izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek ievērotas higiēnas prasības, kā arī civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas;

3.4. plānot un organizēt izglītojošus pasākumus izglītojamo drošības jautājumos;

3.5. nodrošināt šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām atbilstošu izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk — iekšējās kārtības noteikumi) izstrādi un kontrolēt to ievērošanu;

3.6. nodrošināt izglītojamo vecāku (turpmāk — vecāki) iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem;

3.7. nodrošināt šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām atbilstošu drošības instrukciju un evakuācijas plāna izstrādi;

3.8. noteikt atbildīgos par drošību ekskursijās, pārgājienos, masu pasākumos un sporta sacensībās (turpmāk — atbildīgā persona);

3.9. nodrošināt, lai izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem ir pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas un evakuācijas plāns;

3.10. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un vecākiem izglītojamo drošības jautājumos;

3.11. apstiprināt iekšējās kārtības noteikumus, drošības instrukcijas un evakuācijas plānu;

3.12. iesniegt pieteikumus un paziņojumus pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tās lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā.

(Grozīts ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr.685; MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.569)

3.1 Izglītības iestāžu kontroli un uzraudzību darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā veic Valsts darba inspekcija, ne retāk kā reizi mācību gadā veicot preventīvos apsekojumus, saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likumu un normatīvajiem aktiem darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību jomā.

(MK 21.07.2008. noteikumu Nr.569 redakcijā)

4. Vadītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt nepieciešamo palīdzību no dibinātāja, valsts un pašvaldību institūcijām izglītojamo drošības nodrošināšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

III. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē

5. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, izglītības iestāde izstrādā šādus iekšējos aktus:

5.1. iekšējās kārtības noteikumus;

5.2. drošības instrukcijas;

5.3. evakuācijas plānu.

6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

6.1. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojumu izglītības iestādē;

6.2. kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;

6.3. amatpersonas, kuras ir atbildīgas par izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem;

6.4. alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā.

(Grozīts ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr.685)

7. Piemērojot tipveida drošības instrukcijas izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem, izglītības iestāde izstrādā šādas drošības instrukcijas:

7.1. par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;

7.2. par ugunsdrošību;

7.3. par elektrodrošību;

7.4. par pirmās palīdzības sniegšanu;

7.5. par drošību ekskursijās un pārgājienos;

7.6. par drošību masu pasākumos — pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku;

7.7. par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.

8. Drošības instrukcijās iekļaujama šāda informācija:

8.1. par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, plūdi);

8.2. par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarsmē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām);

8.3. par ceļu satiksmes drošību;

8.4. par drošību uz ūdens un ledus;

8.5. par personas higiēnu un darba higiēnu;

8.6. par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus;

8.7. šo noteikumu 7.5., 7.6. un 7.7.apakšpunktā minētajās drošības instrukcijās — minimālais pedagogu un (vai) vecāku skaits atbilstoši pasākuma veidam un izglītojamo vecumam;

8.8. amatpersona, kas izglītojamos iepazīstinās ar attiecīgo drošības instrukciju.

IV. Kārtība, kādā izglītojamie iepazīstināmi ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

9. Izglītības iestādē izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām šādā kārtībā:

9.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem — katru gadu septembrī;

9.2. ar šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto drošības instrukciju — ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;

9.3. ar šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto drošības instrukciju — pirms katras ekskursijas vai pārgājiena;

9.4. ar šo noteikumu 7.6. un 7.7.apakšpunktā minētajām drošības instrukcijām — ne retāk kā divas reizes gadā;

9.5. ar pārējām instrukcijām — ne retāk kā reizi gadā.

10. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības instrukciju reģistrē klases vai grupas žurnālā, norādot drošības instrukcijas nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar drošības instrukciju izglītojamais to apliecina ar attiecīgu ierakstu, norādot iepazīstināšanas datumu.

V. Ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība

11. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona vadītājam iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.

12. Atbildīgās personas funkcijas ir šādas:

12.1. nodrošināt šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētās drošības instrukcijas ievērošanu;

12.2. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;

12.3. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;

12.4. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju;

12.5. nodrošināt vecāku informēšanu par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.

13. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem.

VI. Masu pasākumu organizēšanas kārtība

14. Pirms masu pasākuma atbildīgā persona pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

15. Atbildīgā persona saskaņo ar vadītāju masu pasākuma plānu, kurā norādīts norises laiks, vieta, aptuvenais dalībnieku skaits, tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības prasībām un veicamie drošības pasākumi.

16. Atbildīgās personas funkcijas ir šādas:

16.1. nodrošināt personīgu klātbūtni masu pasākuma laikā un šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minētās drošības instrukcijas ievērošanu;

16.2. informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par masu pasākuma norises laiku un vietu;

16.3. ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos masu pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;

16.4. informēt Ceļu policiju par masu pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību.

VII. Sporta sacensību un nodarbību organizēšanas kārtība

17. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot specifiskos sporta veidos apvidū) rīkojamas sporta bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

18. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, vadītājs pārliecinās par telpu un to aprīkojuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un iepazīstas ar uzraudzības dienestu atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

19. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laikapstākļos, kas neapdraud izglītojamo veselību un drošību.

20. Sporta sacensības rīko tikai ārstniecības personas klātbūtnē vai vadītāja norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.

21. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, sacensību organizētājs ievēro šo noteikumu VI nodaļā noteiktās prasības.

22. Atbildīgā persona nodrošina šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minētās drošības instrukcijas ievērošanu un personīgu klātbūtni sporta sacensību un nodarbību laikā.

23. Pirms piedalīšanās vairāku izglītības iestāžu sporta sacensībās atbildīgā persona iesniedz vadītājam rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, personas dati un datums, kad izglītojamais iepazīstināts ar drošības instrukciju un veikta veselības pārbaude.

24. Rīkojot sporta nodarbības, sporta grupās uzņem izglītojamos, kuriem ir primārās veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli un vecāku iesniegums.

25. Izglītības iestādes ārsts, skolas māsa vai klases audzinātājs informē sporta skolotāju vai treneri par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījumos, ja izglītojamam piemērojamas īpašas prasības.

VIII. Noslēguma jautājums

26. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
25.07.2008