Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumus Nr. 613 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2003.gadā".

Ministru kabineta noteikumi Nr.489

Rīgā 2001.gada 20.novembrī (prot. Nr. 57, 32.¤)

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2002.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18.panta otro un trešo daļu
un likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā
un arodslimībām" pārejas noteikumu 6.punktu

1. Noteikumi nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk - obligāto iemaksu likme) obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu likmi (turpmāk - brīvprātīgo iemaksu likme) personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, un to sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas (turpmāk - sociālā apdrošināšana) veidiem 2002.gadā.

2. Obligāto iemaksu likme, ieskaitot sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām obligāto iemaksu likmi (turpmāk - darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likme), ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos, ir 35,09 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 26,09 % un 9 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk - pensiju apdrošināšana) - 27,10 %;

2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam (turpmāk - apdrošināšana pret bezdarbu) - 1,90 %;

2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk - darba negadījumu apdrošināšana) - 0,09 %;

2.4. invaliditātes apdrošināšanai - 3,76 %;

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 2,24 %.

3. Obligāto iemaksu likme, ieskaitot darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju, vai ja darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds, ir 28,56 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 21,24 % un 7,32 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

3.1. pensiju apdrošināšanai - 27,10 %;

3.2. darba negadījumu apdrošināšanai - 0,09 %;

3.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 1,37 %.

4. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 32,27 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

4.1. pensiju apdrošināšanai - 27,10 %;

4.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,76 %;

4.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 1,41 %.

5. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ja pašnodarbinātais ir I vai II grupas invalīds, ir 28,47 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

5.1. pensiju apdrošināšanai - 27,10 %;

5.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 1,37 %.

6. Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 30,86 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

6.1. pensiju apdrošināšanai - 27,10 %;

6.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,76 %.

7. Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tā uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 8,52 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

7.1. pensiju apdrošināšanai - 6,97 %;

7.2. invaliditātes apdrošināšanai - 0,97 %;

7.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 0,58 %.

8. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, ir 35,00 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

8.1. pensiju apdrošināšanai - 27,10 %;

8.2. apdrošināšanai pret bezdarbu - 1,90 %;

8.3. invaliditātes apdrošināšanai - 3,76 %;

8.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 2,24 %.

9. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un tā ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīds, ir 28,47 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

9.1. pensiju apdrošināšanai - 27,10 %;

9.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 1,37 %.

10. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 27,10 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

11. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, ir 33,1 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

11.1. pensiju apdrošināšanai - 27,10 %;

11.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,76 %;

11.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 2,24 %.

12. No šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes:

12.1. iemaksas 20 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

12.2. iemaksas 18 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 % apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

01.01.2002