Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.473

Rīgā 2001.gada 6.novembrī (prot. Nr.54, 39.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 13.jūnija noteikumos Nr.194 "Finansu ministrijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Ministriju iekārtas likuma 5.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 13.jūnija noteikumos Nr.194 "Finansu ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 230./232., 292./295.nr.; 2001, 110.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Finansu ministrijas (turpmāk - ministrija) galvenie uzdevumi ir izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku budžeta, īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu un muitas, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļu koordinācijas un izmantošanas un reģionālās politikas jautājumos.";

1.2. papildināt 2.1.apakšpunktu aiz vārdiem "budžeta un finansu vadības" ar vārdiem "reģionālās attīstības, teritorijas plānošanas";

1.3. izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. sniegt ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām metodisku palīdzību ar budžeta izstrādāšanu un izpildi saistītajos jautājumos un reģionālās attīstības un teritorijas plānošanas jautājumos;";

1.4. papildināt 2.8.apakšpunktu aiz vārda "izstrādāt" ar vārdiem "valsts ilgtermiņa";

1.5. svītrot 2.12.apakšpunktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17. un 2.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. koordinēt ārvalstu finansu palīdzības resursu piesaistīšanu (saņemšanu) un to izmantošanas pārraudzību;

2.14. koordinēt un plānot sagatavošanās pasākumus darbam ar Eiropas Savienības strukturālajiem instrumentiem;

2.15. vadīt Nacionālā attīstības plāna sagatavošanu;

2.16. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, īstenošanu un reģionālās attīstības pasākumu novērtēšanu;

2.17. metodiski vadīt, pārraudzīt un koordinēt teritorijas plānošanu nacionālajā, plānošanas reģionu un rajona pašvaldību līmenī;

2.18. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.";

1.7. izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministrijas darba politiskais vadītājs ir finansu ministrs un īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām. Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām īsteno valsts politiku ārvalstu finansu palīdzības līdzekļu koordinācijas, starptautiskās finansu sadarbības un reģionālās politikas jautājumos. Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām ir nacionālais koordinators ārvalstu finansu palīdzības jautājumos un nacionālais vides aizsardzības, transporta infrastruktūras un tehniskās palīdzības projektu (ISPA) koordinators.

5. Finansu ministrs un īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām (turpmāk - ministrs):

5.1. ir atbildīgs Saeimai par ministrijas darbību;

5.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju citās institūcijās;

5.3. nosaka ministrijas darbības stratēģiju;

5.4. iesaka Ministru prezidentam apstiprināšanai ministrijas parlamentārā sekretāra kandidatūru, nosaka parlamentārā sekretāra uzdevumus, kā arī pieprasa viņa atkāpšanos no amata;

5.5. ieceļ amatā vai atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru;

5.6. izveido ministrijas konsultatīvās padomes, komisijas un darba grupas, kā arī apstiprina to nolikumus;

5.7. atbilstoši savai kompetencei slēdz starptautiskos līgumus;

5.8. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.";

1.8. papildināt noteikumus ar 13.3. un 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde;

13.4. Tehniskā vienība.";

1.9. papildināt noteikumus ar 14.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.8. Iepirkumu uzraudzības birojs.";

1.10. papildināt noteikumus ar 15.5. un 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reģionu attīstība";

15.6. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teritorijas plānošanas centrs"."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumus Nr.243 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām kompetenci" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 93.nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

01.01.2002