Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 6., 13.nr.; 2001, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pilnsapulce" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sapulce" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 11.punktā vārdu "bezpeļņas";

izslēgt 15., 16. un 24.punktu;

izteikt 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17) ieguldītājs - šā likuma izpratnē: persona, kas savā vārdā iegūst vai ir ieguvusi vērtspapīrus;

18) brokers - fiziskā persona, kas ieguvusi Finansu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu darbībai vērtspapīru tirgū un veic starpniecības darījumus ar vērtspapīriem;

19) brokeru sabiedrība - Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta kapitālsabiedrība, izņemot kredītiestādes, kura sistemātiski un profesionāli veic starpniekdarbību;";

izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21) ieguldījumu konsultants - fiziskā persona, kas ieguvusi profesionālās kvalifikācijas sertifikātu darbībai vērtspapīru tirgū, reģistrēta Finansu un kapitāla tirgus komisijā un par maksu sniedz konsultācijas un pakalpojumus ar naudas ieguldīšanu un darbību vērtspapīru tirgū saistītajos jautājumos;";

aizstāt 23.punktā vārdus "vērtspapīros nostiprinātās tiesības un šo tiesību" ar vārdiem "vērtspapīrus un to";

izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27) vērtspapīru tirgus dalībnieki - bankas un ārvalstu banku nodaļas vai filiāles (turpmāk - bankas), emitenti, ieguldītāji, brokeru sabiedrības, vērtspapīru tirgus profesionālie speciālisti, ieguldījumu sabiedrības, fondu biržas, Latvijas Centrālais depozitārijs, personas, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, un citas personas, kuras veic šajā likumā regulētās darbības;";

izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29) Latvijas Centrālais depozitārijs - akciju sabiedrība, kas iegrāmato, uzskaita un glabā Latvijas Republikā publiskajā apgrozībā izlaistos un esošos vērtspapīrus, kā arī nodrošina vērtspapīru un naudas norēķinus vērtspapīru darījumos fondu biržā un vērtspapīru norēķinus starp kontu turētājiem;";

izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34) vērtspapīru tirgus profesionālie speciālisti - brokeri, ieguldījumu konsultanti un citas fiziskās personas, kas ieguvušas Finansu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu darbībai vērtspapīru tirgū un veic šo darbību;";

izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36) vērtspapīru publiskais piedāvājums (turpmāk - publiskais piedāvājums) - vērtspapīru īpašnieka vai tā pilnvarotas personas izteikts piedāvājums iegūt vērtspapīrus, kā arī jebkādas informācijas sniegšana par iespējām tos iegūt, izmantojot masu informācijas, sakaru vai saziņas līdzekļus, ja publiskais piedāvājums izteikts vienlaicīgi vismaz 50 personām vai adresēts nenoteiktam personu skaitam."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Vērtspapīru publiskā apgrozība (turpmāk - publiskā apgrozība) ir sērijveidā izlaisto vērtspapīru iegūšana vai atdošana publiska piedāvājuma rezultātā."

4. Papildināt 3.panta ievaddaļu pēc vārdiem "attiecībā uz" ar vārdiem "publisko piedāvājumu un".

5. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdu "publiskās";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kārtību, kādā tiek veikta akciju sabiedrību vērtspapīru sākotnējā izvietošana;";

aizstāt otrās daļas 2. un 3.punktā vārdus "piedāvātajos vērtspapīros nostiprināto tiesību pirmreizējo" ar vārdiem "piedāvāto vērtspapīru";

izteikt otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) akciju sabiedrību piedāvājumu akcionāriem realizēt savas pirmpirkuma tiesības;";

papildināt otro daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) kārtību, kādā tiek publiski izvietoti valsts vērtspapīri, kuri turpmāk neatradīsies publiskajā apgrozībā."

6. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "kredītiestāde" ar vārdu "banka" un vārdus "licence darbībai vērtspapīru tirgū" ar vārdiem "speciālā atļauja (licence) starpniekdarbības veikšanai";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vērtspapīru publiskā apgrozība ir atļauta tikai ar to brokeru sabiedrību vai banku starpniecību, kurām ir speciālā atļauja (licence) starpniekdarbības veikšanai."

7. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Visi Latvijā publiskajā apgrozībā laistie vērtspapīri tiek iegrāmatoti Latvijas Centrālajā depozitārijā, kur tiek atvērti kontu turētāju vērtspapīru konti, izņemot vērtspapīrus, kuri ir publiskajā apgrozībā arī ārpus Latvijas un pirms vērtspapīru reģistrācijas Finansu un kapitāla tirgus komisijā iegrāmatoti citā valstī.";

izslēgt piektās daļas 2.punktā vārdus "un citas kredītiestādes".

8. Izslēgt 7.panta trešo daļu.

9. Izslēgt 9.panta otrās daļas 3.punktā vārdus "publisko emisiju vai".

10. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vērtspapīru publiskais piedāvājums un to laišana publiskajā apgrozībā var notikt pēc Komisijas atļaujas saņemšanas kā:

1) akciju sabiedrības vērtspapīru laišana publiskajā apgrozībā;

2) pašvaldības vērtspapīru laišana publiskajā apgrozībā;

3)†cita emitenta, izņemot Latvijas valsti, vērtspapīru publiskais piedāvājums un to laišana publiskajā apgrozībā."

11. Izslēgt 13.panta pirmajā daļā vārdu "Publiskās".

12. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Komisijai ir tiesības izdot noteikumus par gadījumiem, kad emitents pilnīgi vai daļēji atbrīvojams no pienākuma sagatavot un iesniegt, kā arī publicēt emisijas prospektu vai nodrošināt, lai tas būtu publiski pieejams."

13. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija izskata pieteikumu un emisijas prospektu un 10 dienu laikā pēc visu noteikto dokumentu iesniegšanas pieņem lēmumu par vērtspapīru reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu."

14. Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdus "emisiju vai vērtspapīru laišanu otrreizējā publiskajā apgrozībā" ar vārdu "vērtspapīrus".

15. Papildināt 22.panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"izņemot vērtspapīrus, kuri ir publiskajā apgrozībā arī ārpus Latvijas un pirms vērtspapīru reģistrācijas Komisijā iegrāmatoti citā valstī".

16. Izteikt 23.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms vērtspapīru publiskā piedāvājuma vai vērtspapīru laišanas publiskajā apgrozībā un saskaņā ar šā likuma 18.panta otro daļu emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju:".

17. 27.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Emitents, kurš saskaņā ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem sagatavo gada pārskatu un kura vērtspapīri nav iekļauti fondu biržas sarakstā, iesniedz Komisijai gada pārskatu, kā arī pusgada pārskatu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Emitents, kurš saskaņā ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem sagatavo gada pārskatu un kura vērtspapīri ir iekļauti fondu biržas sarakstā, iesniedz fondu biržai gada pārskatu, kā arī pusgada pārskatu. Fondu birža ir tiesīga pieprasīt no emitenta arī ceturkšņa pārskatus."

18. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa. Vērtspapīru publiskā apgrozība".

19. 29.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "otrreizējā" un "otrreizējo";

izslēgt ceturto daļu.

20. 31.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "juridiskās";

izslēgt otro daļu.

21. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Fondu birža drīkst organizēt arī tādu vērtspapīru publisko apgrozību, ko regulē citi normatīvie akti."

22. Izslēgt 39.panta otrajā daļā vārdus "ja tiek izpildītas šā likuma 17.pantā noteiktās prasības un".

23. 41.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "vērtspapīru publiskajā apgrozībā";

izslēgt trešajā daļā vārdu "otrreizējas".

24. Izslēgt 42.pantā vārdu "bezpeļņas".

25. 43.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "konti" ar vārdiem "un citām personām";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Centrālā depozitārija akcionāru maiņa, ja tās rezultātā kāds no ieguldītājiem iegūst akcijas šā likuma 64.pantā noteiktajā daudzumā, var notikt tikai ar Komisijas piekrišanu un Komisijas noteiktajā kārtībā.";

izslēgt trešo daļu.

26. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

"46.pants. Centrālais depozitārijs ir akciju sabiedrība, kuras akcijas nedrīkst atrasties publiskajā apgrozībā un kuras drīkst atsavināt tikai saskaņā ar Centrālā depozitārija statūtiem."

27. Izteikt 49.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iegrāmatot un uzskaitīt publiskajā apgrozībā esošos vērtspapīrus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;".

28. Izteikt 53.pantu šādā redakcijā:

"53.pants. Brokeru sabiedrībām un bankām, kas veic starpniekdarbību, kā arī vērtspapīru tirgus profesionālajiem speciālistiem jāievēro Centrālā depozitārija noteikumi, fondu biržas noteikumi un Komisijas pieņemtie akti."

29. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

"54.pants. (1) Starpniekdarbība ir:

1) starpniecības darījumi ar vērtspapīriem;

2) vērtspapīru kontu atvēršana, turēšana un apkalpošana.

(2) Starpniecības darījumi ir:

1) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar vērtspapīriem pieņemšana un nodošana izpildei;

2) ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar vērtspapīriem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;

3) ieguldītāju vērtspapīru individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu;

4) vērtspapīru sākotnējā izvietošana, ja starpniecības darījuma veicējs neizpērk emitējamos vērtspapīrus vai negarantē to izpirkšanu;

5) emitējamo vērtspapīru izpirkšana sākotnējai izvietošanai vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto vērtspapīru izpirkšanas garantēšana;

6) darījumu ar vērtspapīriem izpilde uz bankas vai brokeru sabiedrības rēķina."

30. Izslēgt 55.panta pirmajā daļā vārdus "vērtspapīru publiskajā apgrozībā".

31. 56.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "atļauju (licenci)" ar vārdiem "speciālo atļauju (licenci)";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija var apturēt speciālo atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai šādos gadījumos:

1) brokeru sabiedrība vai banka ir pārkāpusi vai nav pildījusi likumus vai citus normatīvos aktus un nav izpildījusi Komisijas norādījumus;

2) tiesā ir iesniegts maksātnespējas pieteikums par brokeru sabiedrības vai bankas maksātnespēju, vai brokeru sabiedrība vai banka ir pasludināta par maksātnespējīgu;

3) brokeru sabiedrība vai banka ir iesniegusi rakstveida pieteikumu par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu.";

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc vārda "anulēt" un 3.punktu pēc vārda "apturēta" ar vārdu "speciālā" (attiecīgā locījumā);

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komisija anulē speciālo atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai šādos gadījumos:

1) brokeru sabiedrība vai banka ir iesniegusi rakstveida pieteikumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, kā arī nokārtojusi saistības pret klientiem un izpildījusi Komisijas norādījumus;

2) banka ir atzīta par likvidējamu vai ir uzsākta brokeru sabiedrības bankrota procedūra;

3) brokeru sabiedrība vai banka ir beigusi pastāvēt kā juridiskā persona."

32. Izteikt 57.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Brokeru sabiedrība, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un būtu tiesīga veikt starpniekdarbību, izpilda un ievēro šādas prasības:

1) nodrošina, lai tās kapitāla pietiekamība atbilst Komisijas izdoto noteikumu prasībām;

2) nodrošina, lai tās amatpersonas ir kompetentas investīciju jautājumos un lai tām ir nevainojama reputācija. Amatpersonu loku un prasības attiecībā uz kompetenci investīciju jautājumos un nevainojamu reputāciju reglamentē Komisijas noteikumi;

3) nodrošina darbības iekšējo uzraudzību un kontroli;

4) nodrošina vērtspapīru darījumu izpildi, klientu vērtspapīru kontu un darījumu noslēpumu;

5) noslēdz darba līgumus ar vismaz diviem brokeriem vai personām, kurām ir Komisijas izsniegts profesionālās kvalifikācijas sertifikāts darbībai vērtspapīru tirgū;

6) saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iekšējās kārtības noteikumiem veic drošības pasākumus datu apstrādē, glabāšanā un pārraidē;

7) nodrošina klientu naudas līdzekļu šķirtu turēšanu no brokeru sabiedrības naudas līdzekļiem atsevišķā norēķinu kontā, kas atvērts bankā, darot zināmu bankai, ka kontā esošie līdzekļi ir klientu līdzekļi, kā arī nodrošina šo līdzekļu izmantošanu tikai saskaņā ar klientu un brokeru sabiedrības līgumu par starpniekdarbības veikšanu.

(2) Banka, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un būtu tiesīga veikt starpniekdarbību, izpilda un ievēro šādas prasības:

1) izveido attiecīgas struktūrvienības starpniekdarbības veikšanai un nodrošina šo struktūrvienību pārvaldi, iekšējo uzraudzību un kontroli;

2) nodrošina, lai tās struktūrvienību amatpersonas ir kompetentas investīciju jautājumos un tām ir nevainojama reputācija. Amatpersonu loku un prasības attiecībā uz kompetenci investīciju jautājumos un nevainojamu reputāciju reglamentē Komisijas noteikumi;

3) nodrošina vērtspapīru darījumu izpildi, klientu vērtspapīru kontu un darījumu noslēpumu;

4) noslēdz darba līgumus ar vismaz diviem brokeriem vai personām, kurām ir Komisijas izsniegts profesionālās kvalifikācijas sertifikāts darbībai vērtspapīru tirgū;

5) saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iekšējās kārtības noteikumiem veic drošības pasākumus datu apstrādē, glabāšanā un pārraidē."

33. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. (1) Brokeru sabiedrība vai banka slēdz ar klientu rakstveida līgumu par starpniekdarbības veikšanu. Šīs daļas izpratnē par rakstveida līgumu tiek uzskatīts arī elektroniski noslēgts līgums. Ja līgums tiek slēgts elektroniski, brokeru sabiedrībai vai bankai jābūt pirms tam ar klientu noslēgtam līgumam, kurš paredz iespēju brokeru sabiedrībai vai bankai savstarpējos līgumus ar klientu slēgt elektroniski un kurā ir paredzēta klienta identifikācijas procedūra.

(2) Klientu uzdevumus darījumiem ar vērtspapīriem ir tiesīgs izpildīt tikai tāds brokers vai persona, kurai ir profesionālās kvalifikācijas sertifikāts darbībai vērtspapīru tirgū un kura ir noslēgusi darba līgumu ar brokeru sabiedrību vai banku, un par kuru brokeru sabiedrība vai banka pēc speciālās atļaujas (licences) starpniekdarbības veikšanai iegūšanas ir paziņojusi Komisijai. Šāds brokers vai persona ir atbildīga arī par klienta nodrošināšanu ar šā likuma 60.panta pirmajā daļā noteikto informāciju.

(3) Klienta uzdevuma izpildi nedrīkst aizkavēt, un tas jāizpilda nekavējoties, ja klients nav devis īpašus rīkojumus par uzdevuma izpildes laiku vai cenu. Ja rodas apstākļi, kas kavē brokeru sabiedrības vai bankas pilnvaroto brokeru vai personu izpildīt saņemto uzdevumu, brokers vai pilnvarotā persona izpilda savu pienākumu ar trešās personas starpniecību, kurai ir profesionālās kvalifikācijas sertifikāts darbībai vērtspapīru tirgū.

(4) Ja uzdevuma izpildē nav iespējams iesaistīt trešo personu, kurai ir profesionālās kvalifikācijas sertifikāts darbībai vērtspapīru tirgū, saņemto uzdevumu brokers vai pilnvarotā persona izpilda līdz galam neatkarīgi no darba līguma izbeigšanās termiņa vai citiem apstākļiem.

(5) Pirms līguma noslēgšanas par starpniekdarbības veikšanu brokeru sabiedrība un banka:

1) atklāj klientam būtisku informāciju, kura attiecas uz konkrēto pakalpojumu;

2) paziņo klientam par to, kurš ieguldītāju garantiju vai kompensāciju mehānisms ir attiecināms uz konkrētajiem darījumiem un kādu aizsardzības apjomu tas paredz, vai arī to, ka šāds garantiju vai kompensāciju mehānisms nepastāv.

(6) Šā panta piektajā daļā minēto informāciju brokeru sabiedrība vai banka klientam turpina atklāt starpniekdarbības veikšanas gaitā, ja attiecīgā informācija mainās vai papildinās.

(7) Brokeru sabiedrība vai banka no klienta, ciktāl tas nepieciešams klienta interešu nodrošināšanai un aizsardzībai un atbilstoši attiecīgā pakalpojuma raksturam un apjomam, pieprasa šādas ziņas:

1) ziņas par klienta pieredzi un zināšanām attiecībā uz starpniekdarbības ietvaros slēdzamajiem darījumiem;

2) ziņas par klienta mērķiem, kurus tas vēlas sasniegt ar attiecīgajiem darījumiem;

3) ziņas par klienta finansiālo stāvokli.

Pieprasot šajā daļā norādītās ziņas, brokeru sabiedrība vai banka vienlaikus informē klientu par to, ka viņam ir tiesības atteikties sniegt pieprasītās ziņas.

(8) Ja klients bankai vai brokeru sabiedrībai atsakās sniegt šā panta septītajā daļā noteikto informāciju vai nesniedz informāciju par būtiskām izmaiņām informācijā, ko klients brokeru sabiedrībai vai bankai iepriekš sniedzis saskaņā ar šā panta septītās daļas 2. vai 3.punktu, brokeru sabiedrība vai banka nav atbildīga pret klientu par sekām, kuras izraisījusi klienta atteikšanās sniegt informāciju vai neziņošana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā."

34. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

"59.pants. (1) Brokeru sabiedrībai un bankai, veicot starpniekdarbību, ir pienākums rīkoties godīgi un nodrošināt sniegto pakalpojumu pienācīgu profesionalitāti un rūpību klienta interesēs.

(2) Līgumos par starpniekdarbības veikšanu, kurus brokeru sabiedrība vai banka slēdz ar klientu, nedrīkst ietvert noteikumus, kas būtu pretrunā ar šā panta pirmajā daļā noteikto vai apslēptā veidā ietvertu sekas, kas jebkādā veidā būtu vērstas pret klientu.

(3) Brokeru sabiedrība un banka veic visus nepieciešamos un iespējamos pasākumus, lai izvairītos no interešu konflikta, kas var rasties sakarā ar klienta uzdevumu izpildi, bet, ja interešu konflikts ir neizbēgams, klienta uzdevumi jāpilda, pienācīgi ievērojot klienta intereses, vai arī jāatsakās no klienta uzdevumu izpildes.

(4) Par interešu konfliktu šā panta izpratnē uzskatāma situācija, kad brokeru sabiedrības vai bankas pilnvarotiem pārstāvjiem vienlaikus ir jāpieņem lēmumi, kuri saistīti ar ieguldījumiem brokeru sabiedrības, bankas vai pašas personas vārdā vai interesēs un kuru rezultātā varētu nelabvēlīgi tikt skartas klientu intereses attiecībā uz šā paša veida ieguldījumiem vai ieguldījumiem vienā un tajā pašā objektā."

35. Izteikt 63.pantu šādā redakcijā:

"63.pants. (1) Vērtspapīru tirgū ir aizliegti jebkādi negodīgi vai manipulatīvi darījumi, kā arī nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana.

(2) Par negodīgiem uzskatāmi darījumi, kuri neatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem un kuru rezultātā tiek aizskartas līdzēju vai citu personu tiesības vai likumīgās intereses.

(3) Par manipulatīviem uzskatāmi darījumi:

1) kuros vērtspapīri tiek pirkti un pārdoti, lai radītu apgrozības šķietamību;

2) kuru rezultātā tiek vai var tikt mākslīgi ietekmēta (uzturēta, paaugstināta, pazemināta) vērtspapīru cena;

3) kuru rezultātā tiek vai var tikt būtiski traucēta vērtspapīru tirgus normāla funkcionēšana."

36. 64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldītājs, kurš iegūst savā īpašumā tādas akciju sabiedrības akcijas, kuras akcijas atrodas publiskajā apgrozībā tādā daudzumā, kas nodrošina vismaz vienu desmitdaļu, vienu ceturtdaļu, pusi vai trīs ceturtdaļas no visām akcionāru sapulces balsīm, par to septiņu dienu laikā pēc akciju iegūšanas paziņo Komisijai un akciju sabiedrībai. Ja ieguldītājs vēlas iegūt apdrošināšanas akciju sabiedrību akcijas šajā daļā noteiktajā daudzumā, vispirms ieguldītājs ievēro Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja akcionāra balsstiesības akcionāru sapulcē pārsniedz vienu desmitdaļu, vienu ceturtdaļu, pusi vai trīs ceturtdaļas no visām akcionāru sapulces balsīm vai tās ir attiecīgi samazinājušās, akciju sabiedrība deviņu dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi ieguldītāja oficiālu paziņojumu par izmaiņām akcionāru balsstiesībās vai citādā veidā uzzinājusi par izmaiņām akcionāru balsstiesībās, publicē minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

37. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

"65.pants. (1) Persona, kas tieši vai netieši iegūst tādas akciju sabiedrības akcijas, kuras akcijas atrodas publiskajā apgrozībā, tādā daudzumā, ka to iegūšanas rezultātā šīs personas balsstiesības akcionāru sapulcē sasniegs vai pārsniegs pusi vai trīs ceturtdaļas no kopējā balsu skaita, piedāvā atpirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem tiem piederošās akcijas. Piedāvājumu pārējiem akcionāriem atpirkt akcijas izsaka arī ieguldītāji, kas akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības ir balsojuši "par".

(2) Komisija izdod noteikumus par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas un akciju atpirkšanas kārtību, kā arī par mehānismu, pēc kāda nosakāmas akciju atpirkšanas cenas.

(3) Ja persona izsaka piedāvājumu atpirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem tiem piederošās akcijas šā panta pirmajā daļā neparedzētos gadījumos, tā akciju atpirkšanas piedāvājumu izsaka un akcijas atpērk Komisijas noteiktajā kārtībā.

(4) Ieguldītājs nevar izmantot jauniegūtās balsstiesības akcionāru sapulcē, ja viņš:

1) šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu, izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai atpērk akcijas, neievērojot Komisijas noteikto kārtību;

2) šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai atpērk akcijas, neievērojot Komisijas noteikto kārtību."

38. Izslēgt 65.1 panta pirmās daļas 3. un 4.punktā vārdu "rakstveida".

39. Aizstāt 66.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā vārdu "atļaujas" ar vārdiem "speciālās atļaujas".

40. Izslēgt 67.panta otrajā daļā vārdu "juridiskā".

41. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76.pants. Par šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu Komisijai ir tiesības ar rīkojumu tās noteiktajā kārtībā anulēt brokeru sabiedrībai vai bankai izsniegto speciālo atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai vai vērtspapīru tirgus profesionālajam speciālistam izsniegto profesionālās kvalifikācijas sertifikātu darbībai vērtspapīru tirgū."

42. Pārejas noteikumos:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz brīdim, kad valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" tiek reģistrēta komercreģistrā, minētajai bankai ir tiesības Hipotekāro ķīlu zīmju likumā noteiktajā kārtībā laist publiskajā apgrozībā hipotekārās ķīlu zīmes.";

aizstāt 10.punkta 1. un 2.apakšpunktā vārdus "publiskās akciju sabiedrības akcijas" ar vārdiem "tādas akciju sabiedrības akcijas, kuras akcijas atrodas publiskajā apgrozībā;";

papildināt ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz brīdim, kad akciju sabiedrības tiek reģistrētas komercreģistrā, attiecībā uz šīm akciju sabiedrībām piemērojot terminu "akcionāru sapulce", tas uzskatāms par terminu "akcionāru pilnsapulce".

16. Kapitālsabiedrībām, kuras veic starpniekdarbību ar Latvijā publiskajā apgrozībā neesošiem vērtspapīriem un kurām nav speciālās atļaujas (licences) starpniekdarbības veikšanai, speciālā atļauja (licence) starpniekdarbības veikšanai ir jāsaņem līdz 2002.gada 30.jūnijam.

17. Licence, kas izsniegta vērtspapīru tirgus profesionālajiem speciālistiem līdz 2001.gada 31.decembrim, ir derīga līdz licencē norādītā derīguma termiņa beigām. Veicot licences kārtējo pagarināšanu, tā bez atkārtotas kvalifikācijas eksāmena kārtošanas tiek aizstāta ar profesionālās kvalifikācijas sertifikātu darbībai vērtspapīru tirgū."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.novembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 16.novembrī

01.01.2002