Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.10.2013. - 18.08.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.426

Rīgā 2001.gada 2.oktobrī (prot. Nr.47 12.§)
Dabas lieguma “Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas lieguma “Ances purvi un meži” (turpmāk — dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo vecupju, ezeru, kangaru un vigu ainavu kompleksa saglabāšanu un ar tiem saistīto sugu un biotopu daudzveidības aizsardzību.

2. Dabas lieguma teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Lai nodrošinātu optimālu sugu un biotopu aizsardzību atbilstoši to izvietojumam teritorijā, dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

3.1. stingrā režīma zona;

3.2. regulējamā režīma zona;

3.3. ainavu aizsardzības zona;

3.4. sezonas dabas lieguma zona.

4. Dabas lieguma platība ir 9822 ha. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas — šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegtas šādas darbības:

5.1. medīt zosis, medņus un rubeņus;

5.2. uzstādīt vēja ģeneratorus un telekomunikāciju torņus;

5.3. cirst šādus augošus kokus, izņemot bīstamo koku ciršanu un novākšanu:

5.3.1. priedes, kas vecākas par 140 gadiem;

5.3.2. egles, kas vecākas par 120 gadiem;

5.3.3. bērzus, kas vecāki par 100 gadiem;

5.3.4. ošus, kas vecāki par 85 gadiem;

5.3.5. apses un melnalkšņus, kas vecāki par 80 gadiem;

5.3.6. ozolus;

5.4. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus (vai to daļas), kuru diametrs lielāks par 50 cm, izņemot bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

5.5. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu, augļu, ārstniecības augu un sēņu vākšanā;

5.6. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus attiecīgās pašvaldības īpaši norādītām vietām;

5.7. kurināt ugunskurus ārpus attiecīgās pašvaldības īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām;

5.8. rīkot autosacensības un motosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus.

6. Stingrā režīma zona ir izveidota, lai aizsargātu īpaši aizsargājamo plēsīgo putnu, ūdensputnu, kā arī medņu un rubeņu dzīvotnes un nodrošinātu šo sugu netraucētu ligzdošanu un barošanos.

7. Stingrā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

7.1. teritorijas apmeklēšana, lai to apsargātu, kontrolētu aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī lai veiktu zinātniskos pētījumus;

7.2. ugunsdrošības pasākumi;

7.3. apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai (pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi);

7.4. savvaļas ogu un sēņu ievākšana;

7.5. kopšanas cirte laikposmā no 1.septembra līdz 1.martam;

7.6. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem no 1.septembra līdz 31.janvārim;

7.7. makšķerēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

7.8. pārvietošanās pa vispārējās lietošanas ceļiem saskaņā ar dabas lieguma dabas aizsardzības plānā speciāli noteiktiem maršrutiem;

7.9. esošās infrastruktūras uzturēšana (pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi).

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1047)

8. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo augu un putnu sugu dzīvotņu aizsardzību, kā arī šai teritorijai raksturīgo ezeru, vecupju, kangaru un vigu biotopu un ainavu saglabāšanu.

9. Regulējamā režīma zonā ir aizliegtas šādas darbības:

9.1. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1047);

9.2. būvēt ēkas, izņemot vietas, kurās ir vecie ēku pamati.

9.1 Regulējamā režīma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1047 redakcijā)

10. Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai saglabātu dabas lieguma raksturīgo ainavu un bioloģisko daudzveidību, pieļaujot līdzsvarotu saimniecisko darbību.

11. Ainavu aizsardzības zonā ir atļauts cirst kokus galvenajā cirtē, izņemot kailcirti.

12. Galvenajā cirtē ainavu aizsardzības zonā kokus cērt pakāpeniski, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

12.1. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 25 procentus no mežaudzes koku krājas;

12.2. katru nākamo cirtes paņēmienu tai pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā 10 gadus pēc iepriekšējā;

12.3. pēc pēdējā cirtes paņēmiena saglabā vismaz 25 dzīvotspējīgus vecākos un lielākos kokus katrā cirsmas hektārā.

13. Sezonas lieguma zona izveidota, lai veicinātu medījamo dzīvnieku populāciju saglabāšanu un attīstību.

14. Sezonas lieguma zonā aizliegtas medības laikposmā no 15.jūnija līdz 31.janvārim.

15. Dabas liegumā nepieciešams veikt dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī īpaši aizsargājamo biotopu saglabāšanai.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.426
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.426
Dabas lieguma “Ances purvi un meži” iedalījums funkcionālajās zonās

1. Stingrā režīma zonā ietilpst šādas teritorijas:

Mežniecība

Kvartāls

Nogabals

1.1. Rindas valsts mežniecība

196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203.

visi nogabali

206., 207., 208., 209., 210.

visi nogabali

211.

1., 2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13.

1.2. Ances valsts mežniecība

21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.

visi nogabali

29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47.

visi nogabali

50.

31., 32., 33., 34.

55., 56., 57., 58., 59.

visi nogabali

60.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26., 27., 29., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47.

67., 68., 69., 70., 71.

visi nogabali

72.

1., 2., 3., 4., 5., 16.

82., 83., 84., 85.

visi nogabali

86.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,* 9., 10.,* 11., 12., 13., 14., 16.,* 17., 18., 20., 21.,* 25., 26., 27., 28.,* 29.*

94., 95., 96.

visi nogabali

97.

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10.

104.

visi nogabali

106.

1., 2., 3., 4., 5.

107.

1.

312.

visi nogabali

2. Regulējamā režīma zonā ietilpst šādas teritorijas:

Mežniecība

Kvartāls

Nogabals

2.1. Vičaku valsts mežniecība

90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108.,109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119.

visi nogabali

129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136.

visi nogabali

2.2. Rindas valsts mežniecība

188.

visi nogabali

190.

visi nogabali

191.

43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54.

192.

13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32.

193.

7.- 83.

194., 195.

visi nogabali

204., 205.

visi nogabali

211.

5., 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 30., 31., 32., 33., 37., 38., 39.

212.

1.- 44., 45.,* 46.,* 47.,* 48.*

213.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,* 16.,* 17., 18., 19., 20., 21.,* 22., 23.*

215.

1., 2., 3., 4.,* 5.,* 12.

720.

visi nogabali

721.

visi nogabali

723.

visi nogabali

729., 730., 731.

visi nogabali

2.3. Ances valsts mežniecība

72.

6., 7.,* 8.,* 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 33., 34., 35.

87.

1., 2.*

97.

6., 13.,* 16., 17., 18.*

106.

6.,* 7.,* 8.,* 9., 10.,* 11., 12.,* 13.,* 14.*

107.

2.,* 5.*

105.

1.- 41.

114.

1.- 52., 56., 58., 59.

115.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12.*

123.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 15.

3. Ainavu aizsardzības zonā ietilpst šādas teritorijas:

Mežniecība

Kvartāls

Nogabals

3.1. Vičaku valsts mežniecība

152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166.

visi nogabali

137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145.

visi nogabali

609., 610., 611., 612., 613., 614., 615., 616.

visi nogabali

3.2. Rindas valsts mežniecība

189.

visi nogabali

191.

1.- 42.

192.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

193.

1., 2., 3., 4., 5., 6.

3.3. Ances valsts mežniecība

157.

visi nogabali

162.

visi nogabali

306.

visi nogabali

307.

visi nogabali

4. Sezonas lieguma zonā ietilpst šādas teritorijas:

Mežniecība

Kvartāls

Nogabals

4.1. Vičaku valsts mežniecība

90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119.

visi nogabali

129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145.

visi nogabali

152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166.

visi nogabali

Piezīmes.

1. *Dabas liegumā atrodas tikai nogabala daļa.

2. Meža kvartālu un nogabalu numerācijai izmantoti 1995.gada mežierīcības dati.

3. Ances, Vičaku un Rindas valsts mežniecības atrodas Irbes mežniecībā (līdz 2000.gada 1.janvārim – Ventspils virsmežniecība).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
11.10.2013