Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr.89/7

Rīgā 2001. gada 13. septembrī

Par ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lai nodrošinātu valsts maksājumu bilances sagatavošanai, ārējā parāda pārvaldīšanai un makroekonomisko rādītāju analīzei un prognozēšanai nepieciešamo informāciju,

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumus" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 2000. gada 14. septembra lēmumu Nr. 79/6 "Par ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri.

4. Noteikt, ka, sagatavojot "Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskatu" par 2002. gada 1. ceturksni, jāaizpilda arī pielikuma "Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi" 2. sadaļa "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze", norādot informāciju par kārtējo gadu (sākot ar 2. ceturksni), nākamo gadu un aiznākamo gadu.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

 

"Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi

"Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskats" izveidots ar mērķi saņemt informāciju, lai nodrošinātu valsts maksājumu bilances un informācijas par ārējo parādu sagatavošanu un publicēšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tā veicinot tautsaimniecības attīstības analīzi, makroekonomisko prognozēšanu un Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanu un nodrošinot tirgus dalībniekus ar nepieciešamo informāciju.

""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts statistikas likumu, likumu "Par Latvijas Banku", saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" piektā izdevuma prasībām un ievērojot Eiropas Kopienu Statistikas biroja un Eiropas Centrālās bankas norādījumus par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances sagatavošanu un publicēšanu.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Pārskata sniedzējs uzņēmums - Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona un juridisko vai fizisko personu apvienība, kas savā vārdā un peļņas gūšanas nolūkā veic jebkuru sistemātisku un pastāvīgu darbību par atlīdzību.

1.2. Nerezidenti - visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums - studenti). Par nerezidentiem uzskatāmas arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas oficiālās pārstāvniecības Latvijā.

1.3. Pārskata ceturksnis - 1. ceturksnis (1. janvāris-31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis-30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs-30. septembris), 4. ceturksnis (1. oktobris-31. decembris).

1.4. Tiešais investors - nerezidents, kura līdzdalība pārskata sniedzēja uzņēmuma pamatkapitālā ir 10% un vairāk.

1.5. Tiešo investīciju uzņēmums - nerezidents, kura pašu kapitālā pārskata sniedzēja uzņēmuma līdzdalība ir 10% un vairāk.

1.6. Citi nerezidenti - nerezidenti (t.sk. ārvalstu kredītiestādes, starptautiskās institūcijas, pārējie ārvalstu aizdevēji), kas nav tiešie investori un tiešo investīciju uzņēmumi.

1.7. Ārvalstu kredītiestādes - ārvalstu centrālās bankas, ārvalstīs reģistrētās kredītiestādes un pārējās monetārās finanšu institūcijas.

1.8. Starptautiskās institūcijas - institūcijas, kas nav reģistrētas kā vienas valsts rezidenti (piemēram, Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Sociālie fondi, Starptautisko norēķinu banka).

1.9. Pārējie ārvalstu aizdevēji - tie nerezidenti, kuri nav ārvalstu kredītiestādes vai starptautiskās institūcijas.

1.10. Ārējie ieguldījumi - tiešās investīcijas, citi ārējie aktīvi un pasīvi, norēķini starp pārskata sniedzēju uzņēmumu un nerezidentiem par tiešajām investīcijām un citiem ārējiem aktīviem un pasīviem.

1.11. Tiešās investīcijas - tiešā investora ieguldījumi pārskata sniedzējā uzņēmumā, ja tiešā investora līdzdalība pārskata sniedzēja uzņēmuma pamatkapitālā ir 10% un vairāk, un pārskata sniedzēja uzņēmuma ieguldījumi tiešo investīciju uzņēmumā, ja pārskata sniedzēja uzņēmuma līdzdalība tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā ir 10% un vairāk.

1.12. Citi ārējie aktīvi un pasīvi - pārskata sniedzēja uzņēmuma ieguldījumi cita nerezidenta uzņēmuma pašu kapitālā, citi aktīvi, kas saistīti ar citiem nerezidentiem, cita nerezidenta ieguldījumi pārskata sniedzēja uzņēmuma pamatkapitālā un citi pasīvi, kas saistīti ar citiem nerezidentiem.

1.13. Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi - tās pārskata sniedzēja uzņēmuma saistības (t.sk. arī kredītlīnijas) pret nerezidentiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir ilgāks par 1 gadu.

1.14. Valūtas kods - valūtas apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. http://www.ur.gov.lv./docs/class_currencies.html).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. "Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskatu" (1-MB; UPDK 0620530; 1. pielikums; tālāk tekstā - pārskats) par katru pārskata ceturksni sagatavo pārskata sniedzēji uzņēmumi, kuriem ir ārējie ieguldījumi un kuri iekļauti izlases apsekojumā.

2.2. Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļa rakstiski informē pārskata sniedzēju uzņēmumu par tā iekļaušanu izlases apsekojumā.

2.3. Pārskata pielikumu "Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi" (2-MB; UPDK 0620531; 2. pielikums; tālāk tekstā - pārskata pielikums) sagatavo tie pārskata sniedzēji uzņēmumi, kuri norādījuši informāciju pārskata 1290., 2250. vai 3190. rindā vai plāno saņemt vai atmaksāt ilgtermiņa ārējos aizņēmumus.

2.4. Iekļaujot pārskatā un pārskata pielikumā informāciju par ilgtermiņa ārējiem aizņēmumiem, tajā norāda tikai tos aizņēmumus, kurus pārskata sniedzējs uzņēmums tieši saņēmis no nerezidenta (ir noslēgts ilgtermiņa ārējā aizņēmuma līgums tieši ar nerezidentu).

2.5. Pārskatu un pārskata pielikumu sagatavo divos eksemplāros un vienu no tiem iesniedz Latvijas Bankai, bet otru glabā pārskata sniedzējā uzņēmumā.

2.6. Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļa sniedz konsultācijas par pārskata un pārskata pielikuma sagatavošanu.

2.7. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem vai pārskata pielikumiem bijusi kļūda, pārskatu vai pārskata pielikumu par attiecīgo pārskata ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot tajā visu informāciju.

3. Pārskata sagatavošana

3.1. Kā ilgtermiņa aktīvus un saistības pārskatā uzrāda aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu, bet kā īstermiņa aktīvus un saistības - aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).

3.2. Pārskatā summas uzrāda atbilstoši to bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos latos, bet īpatsvaru - veselos procentos.

4. Pārskata pielikuma sagatavošana

4.1. Ilgtermiņa ārējos aizņēmumus uzrāda aizdevēju veidu dalījumā.

4.2. Summas jānorāda veselos skaitļos par katru valūtu neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā valūtā veikti viens vai vairāki ilgtermiņa ārējie aizņēmumi.

4.3. Pārskata pielikuma 1. sadaļu "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu apgrozījums" pārskata sniedzēji uzņēmumi aizpilda, pamatojoties uz pārskatā iekļautajiem datiem.

4.4. Ilgtermiņa ārējā aizņēmuma atlikumu pārrēķina latos, izmantojot Latvijas Bankas noteikto attiecīgās valūtas kursu pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

4.5. Pārskata pielikuma 2. sadaļu "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze" pārskata sniedzēji uzņēmumi aizpilda, sagatavojot pārskata pielikumu par 4. ceturksni, un iekļauj tajā informāciju par noslēgtajiem un vēl nenoslēgtajiem ilgtermiņa ārējā aizņēmuma līgumiem, saskaņā ar kuriem paredzēts saņemt vai atmaksāt ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pamatsummas vai veikt procentu maksājumus kārtējā gadā un tam sekojošo 2 gadu laikā.

4.6. Ja pēc kārtējā gada 4. ceturkšņa pārskata sniedzējs uzņēmums noslēdzis jaunu ilgtermiņa ārējā aizņēmuma līgumu vai mainījušies iepriekš noslēgto ilgtermiņa ārējā aizņēmuma līgumu nosacījumi (piemēram, saņemamo summu vai maksājumu laika plāns, ilgtermiņa ārējā aizņēmuma valūta), pārskata pielikuma 2. sadaļu "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze" par visiem līgumiem aizpilda atkārtoti.

5. Pārskata un pārskata pielikuma iesniegšana

5.1. Pārskatu un pārskata pielikumu papīra dokumenta veidā iesniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K.Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "1-MB "Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskats"":

5.1.1. par 1. ceturksni - līdz 25. aprīlim;

5.1.2. par 2. ceturksni - līdz 25. jūlijam;

5.1.3. par 3. ceturksni - līdz 25. oktobrim;

5.1.4. par 4. ceturksni - līdz 25. janvārim.

1_1 COPY.GIF (123779 bytes)

1_2 COPY.GIF (167519 bytes)

1_3 COPY.GIF (140304 bytes)

1_4 COPY.GIF (168699 bytes)

1_5 COPY.GIF (150408 bytes)

1_6 COPY.GIF (179367 bytes)

1_7 COPY.GIF (146483 bytes)

1_8 COPY.GIF (84827 bytes)

2_1 COPY.GIF (128212 bytes)

2_2 COPY.GIF (144480 bytes)

 

01.01.2002