Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 89/6

Rīgā 2001. gada 13. septembrī

 

Par "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu

Lai nodrošinātu valsts ārējā parāda pārvaldīšanai, starptautiskās investīciju bilances un valsts makroekonomisko rādītāju analīzei un prognozēšanai nepieciešamo informāciju,

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt šādas kredītiestāžu statistisko pārskatu veidlapas (pielikumā):

1.1. "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskats";

1.2. "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze".

2. Apstiprināt "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri.

4. Noteikt, ka, sagatavojot "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskatu" par 2002. gada 1. ceturksni, jāaizpilda arī "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze", norādot informāciju par kārtējo gadu (sākot ar 2. ceturksni), nākamo gadu un aiznākamo gadu.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

1BAN COPY.GIF (94041 bytes)

2BAN COPY.GIF (84626 bytes)

3BAN COPY.GIF (89207 bytes)

4BAN COPY.GIF (42426 bytes)

Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumi

1. Pamatnostādnes

1.1. "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskats" (tālāk tekstā - pārskats) un "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze" (tālāk tekstā - pārskata papildinājums) tiek sagatavota nolūkā iegūt valsts ārējā parāda pārvaldīšanai, maksājumu bilances un valsts makroekonomisko rādītāju analīzei un prognozēšanai nepieciešamo informāciju par kredītiestāžu ārējo parādu un naudas plūsmām, kas rada ilgtermiņa saistības pret nerezidentiem.

1.2. "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par Latvijas Banku" un "Valsts statistikas likumu" un saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda prasībām valsts ārējā parāda informācijas sagatavošanā.

1.3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm, kurām ir ilgtermiņa saistības pret nerezidentiem vai kurām ar nerezidentiem noslēgti līgumi par ilgtermiņa ārējo aizņēmumu saņemšanu tuvākajos gados (tālāk tekstā - pārskata sniedzēja kredītiestāde).

2. Noteikumos lietotie termini

2.1. Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi - tās pārskata sniedzējas kredītiestādes saistības pret nerezidentiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir ilgāks par 1 gadu.

2.2. Pārskata ceturksnis - 1. ceturksnis (1. janvāris-31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis-30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs-30. septembris), 4. ceturksnis (1. oktobris-31. decembris).

2.3. Nerezidenti - visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums - studenti). Par nerezidentiem uzskatāmas arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas oficiālās pārstāvniecības Latvijā.

2.4. Ārvalstu kredītiestādes - ārvalstu centrālās bankas, ārvalstīs reģistrētās kredītiestādes un pārējās monetārās finanšu institūcijas.

2.5. ES valstis - Eiropas Savienības dalībvalstis (sarakstu sk. http://europa.eu.int/abc/eu_members/index_en.htm).

2.6. Monetārās finanšu institūcijas - ES valstu centrālās bankas, kredītiestādes un pārējās monetārās finanšu institūcijas (Money Market Funds) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas sarakstu (sākotnējo sarakstu sk. http://www.ecb.int/emi/pub/pdf/mfi.pdf, pārmaiņas tajā sk. http://www.ecb.int).

2.7. Nebankas - tie pārskata sniedzējas kredītiestādes klienti nerezidenti, kuri nav ārvalstu kredītiestādes, t.sk. valdības, finanšu institūcijas, uzņēmumi, privātpersonas un privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas.

2.8. Starptautiskās institūcijas - institūcijas, kas nav reģistrētas kā vienas valsts rezidenti (piemēram, Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Sociālie fondi, Starptautisko norēķinu banka).

2.9. Valūtas kods - valūtas apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. http://www.ur.gov.lv/docs/class_currencies.html).

3. Pārskata sagatavošana

3.1. Pārskatā jāievēro rādītāju dalījums attiecībā uz ES valstīm, pārējām ārvalstīm un starptautiskajām institūcijām.

3.2. Pārskatā jāievēro ilgtermiņa ārējo aizņēmumu rādītāju dalījums saistībās pret kredītiestādēm un monetārajām finanšu institūcijām, nebanku noguldījumos un pakārtotajās saistībās.

3.3. Summas jānorāda veselos skaitļos par katru valūtu neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā valūtā veikts viens vai vairāki ilgtermiņa ārējie aizņēmumi.

3.4. Pārskata rādītājiem jāsaskan ar mēneša bilances pārskatā un tā attiecīgajos pielikumos uzrādītajiem rādītājiem.

3.5. Par pārskata pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankai atbild un to papīra dokumenta veidā paraksta pārskata sniedzējas kredītiestādes vadītājs vai cita attiecīgi pilnvarota pārskata sniedzējas kredītiestādes amatpersona.

4. Pārskata papildinājuma sagatavošana

4.1. Pārskata papildinājumā jāiekļauj informācija par līgumiem, kuri noslēgti ar ārvalstu kredītiestādēm un starptautiskajām institūcijām un saskaņā ar kuriem kārtējā, nākamajā un/vai aiznākamajā gadā pārskata sniedzēja kredītiestāde saņems ilgtermiņa ārējo aizņēmumu un/vai veiks ilgtermiņa ārējā aizņēmuma atmaksu.

4.2. Pārskata papildinājumā jāievēro saņemamo un atmaksājamo ilgtermiņa ārējo aizņēmumu rādītāju dalījums saistībās pret kredītiestādēm un saistībās pret starptautiskajām institūcijām (t.sk. pakārtotās saistības).

4.3. Summas jānorāda veselos tūkstošos valūtas vienību par katru valūtu.

4.4. Ja pēc pārskata papildinājuma sagatavošanas un iesniegšanas tajā ietvertie rādītāji mainījušies, pārskata sniedzējai kredītiestādei jāsagatavo precizēts pārskata papildinājums.

4.5. Par pārskata papildinājuma pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankai atbild un to papīra dokumenta veidā paraksta pārskata sniedzējas kredītiestādes vadītājs vai cita attiecīgi pilnvarota pārskata sniedzējas kredītiestādes amatpersona.

5. Pārskata un pārskata papildinājuma sagatavošana elektroniskā veidā

5.1. Pārskats un pārskata papildinājums elektroniskā veidā jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo kredītiestāžu statistisko pārskatu sagatavošanas noteikumiem".

5.2. Rādītāja apzīmējuma DOK_KODS vērtība pārskatam un pārskata papildinājumam jānorāda formā <nnnnnnn>, kur nnnnnnn ir attiecīgi pārskata vai pārskata papildinājuma UPDK.

5.3. Pārskats

5.3.1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtība jānorāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - ceturkšņa pēdējā mēneša apzīmējums 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

5.3.2. Rādītāja apzīmējumu ailēm C, 01-06 veido prefikss "2MB_B", pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods (no 01 līdz 06), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

5.3.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

5.3.4. Papīra dokumenta veidā sagatavota pārskata piemērs sniegts 1.1. pielikumā un atbilstošais piemērs elektroniskā veidā - 1.2. pielikumā.

5.4. Pārskata papildinājums

5.4.1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtība jānorāda formā gggg, kur gggg ir pārskata papildinājuma iesniegšanas gadskaitļa apzīmējums.

5.4.2. Rādītāja apzīmējumu ailēm C, 01-05 veido prefikss "2MB_P", pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods (no 01 līdz 05), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

5.4.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

5.4.4. Papīra dokumenta veidā sagatavota pārskata papildinājuma piemērs sniegts 2.1. pielikumā un atbilstošais piemērs elektroniskā veidā - 2.2. pielikumā.

6. Pārskata un pārskata papildinājuma iesniegšanas kārtība

6.1. Pārskats jāsagatavo divos eksemplāros, t.sk. viens - papīra dokumenta veidā, kas glabājas pārskata sniedzējā kredītiestādē, un otrs - elektroniskā dokumenta veidā, kas jāiesniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei desmit darbadienu laikā pēc pārskata ceturkšņa beigām.

6.2. Pārskata papildinājums jāsagatavo divos eksemplāros, t.sk. viens - papīra dokumenta veidā, kas glabājas pārskata sniedzējā kredītiestādē, un otrs - elektroniskā dokumenta veidā, kas jāiesniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei desmit darbadienu laikā pēc 4. ceturkšņa beigām vienlaikus ar attiecīgo pārskatu. Precizētais pārskata papildinājums jāiesniedz vienlaikus ar pārskatu par to pārskata ceturksni, kurā konstatēta nepieciešamība precizēt iesniegto pārskata papildinājumu.

6.3. Konsultācijas par pārskata un pārskata papildinājuma sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Valūtas operāciju pārvaldes Ārējā parāda vadības daļa.

 

5BAN COPY.GIF (121881 bytes)

6BAN COPY.GIF (75657 bytes)

1.2. pielikums

Elektroniskā veidā sagatavota pārskata piemērs

Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskats

ORG_KODS=333

DOK_KODS=0620533

DATUMS=200212

2MB_B_310026_1_C=EUR

2MB_B_310026_1_01=1200000

2MB_B_310026_1_02=300000

2MB_B_310026_1_04=1500000

2MB_B_310026_1_05=825122

2MB_B_310026_2_C=SEK

2MB_B_310026_2_01=500000

2MB_B_310026_2_04=500000

2MB_B_310026_2_05=29750

2MB_B_310026_2_06=3000

2MB_B_310026_3_C=USD

2MB_B_310026_3_01=2500000

2MB_B_310026_3_03=500000

2MB_B_310026_3_04=2000000

2MB_B_310026_3_05=1278000

2MB_B_310026_3_06=20000

2MB_B_320026_1_C=EUR

2MB_B_320026_1_01=450000

2MB_B_320026_1_02=75000

2MB_B_320026_1_04=525000

2MB_B_320026_1_05=288793

2MB_B_320026_1_06=8000

2MB_B_320026_2_C=USD

2MB_B_320026_2_01=850000

2MB_B_320026_2_02=60000

2MB_B_320026_2_03=30000

2MB_B_320026_2_04=880000

2MB_B_320026_2_05=562320

2MB_B_320026_2_06=10000

2MB_B_380026_1_C=EUR

2MB_B_380026_1_01=200000

2MB_B_380026_1_04=200000

2MB_B_380026_1_05=110016

2MB_B_310027_1_C=USD

2MB_B_310027_1_01=950000

2MB_B_310027_1_02=50000

2MB_B_310027_1_04=1000000

2MB_B_310027_1_05=639000

2MB_B_310027_1_06=10000

2MB_B_320027_1_C=SEK

2MB_B_320027_1_01=250000

2MB_B_320027_1_02=60000

2MB_B_320027_1_03=40000

2MB_B_320027_1_04=270000

2MB_B_320027_1_05=16065

2MB_B_320027_1_06=5000

2MB_B_320027_2_C=USD

2MB_B_320027_2_01=1600000

2MB_B_320027_2_02=250000

2MB_B_320027_2_03=60000

2MB_B_320027_2_04=1790000

2MB_B_320027_2_05=1143810

2MB_B_320027_2_06=20000

2MB_B_380027_1_C=LVL

2MB_B_380027_1_02=2000000

2MB_B_380027_1_04=2000000

2MB_B_380027_1_05=2000000

2MB_B_380027_1_06=30000

2MB_B_320028_1_C=USD

2MB_B_320028_1_01=1650000

2MB_B_330028_1_03=250000

2MB_B_320028_1_04=1400000

2MB_B_320028_1_05=894600

2MB_B_320028_1_06=25000

2MB_B_390000_1_05=7787476

IESN_DAT=20030110

VADĪTĀJS=Jānis Kārkliņš

PERSONA=Ilze Krūmiņa

TĀLRUNIS=707 9251

 

 

7BAN COPY.GIF (78602 bytes)

8BAN COPY.GIF (39623 bytes)

2.2. pielikums

Elektroniskā veidā sagatavota pārskata papildinājuma piemērs

Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze

ORG_KODS=333

DOK_KODS=0620534

DATUMS=2003

2MB_P_490001_1_C=EUR

2MB_P_490001_1_01=200

2MB_P_490001_1_05=60

2MB_P_490001_2_C=USD

2MB_P_490001_2_01=150

2MB_P_490001_2_05=50

2MB_P_490002_1_C=GBP

2MB_P_490002_1_01=500

2MB_P_490002_1_05=25

2MB_P_490002_2_C=LVL

2MB_P_490002_2_05=80

2MB_P_490003_1_C=LVL

2MB_P_490003_1_01=1000

2MB_P_490003_2_C=USD

2MB_P_490003_2_03=500

2MB_P_490003_2_05=30

2MB_P_490004_1_C=EUR

2MB_P_490004_1_03=300

2MB_P_490004_1_05=68

2MB_P_490004_2_C=LVL

2MB_P_490004_2_05=80

2MB_P_490004_3_C=USD

2MB_P_490004_3_02=500

2MB_P_490004_3_05=30

2MB_P_490005_1_C=EUR

2MB_P_490005_1_01=460

2MB_P_490005_1_03=300

2MB_P_490005_1_05=70

2MB_P_490005_2_C=GBP

2MB_P_490005_2_03=50

2MB_P_490005_2_05=15

2MB_P_490005_3_C=LVL

2MB_P_490005_3_01=500

2MB_P_490005_3_05=160

2MB_P_490005_4_C=USD

2MB_P_490005_4_02=500

2MB_P_490005_4_03=500

2MB_P_490005_4_05=105

2MB_P_490006_1_C=EUR

2MB_P_490006_1_05=50

2MB_P_490006_2_C=GBP

2MB_P_490006_2_03=50

2MB_P_490006_2_05=12

2MB_P_490006_3_C=USD

2MB_P_490006_3_01=300

2MB_P_490006_3_02=500

2MB_P_490006_3_04=250

2MB_P_490006_3_05=90

2MB_P_499999_1_01=3110

2MB_P_499999_1_02=1500

2MB_P_499999_1_03=1700

2MB_P_499999_1_04=250

2MB_P_499999_1_05=925

IESN_DAT=20030110

VADĪTĀJS=Jānis Kārkliņš

PERSONA=Ilze Krūmiņa

TĀLRUNIS=707 9251

 

 

01.01.2002