Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.10.2013. - 18.08.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.414

Rīgā 2001.gada 25.septembrī (prot. Nr.46 17.§)
Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas lieguma "Zvārde" (turpmāk - dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu Stūru un Kārklauku (Zvārdes) purvu saglabāšanu, bioloģiski daudzveidīgu mežaudžu, kā arī putnu un zīdītājdzīvnieku vairošanās, barošanās un atpūtas vietu aizsardzību.

2. Dabas lieguma teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Lai nodrošinātu optimālu sugu un biotopu aizsardzību atbilstoši to izvietojumam teritorijā, dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

3.1. stingrā režīma zona;

3.2. regulējamā režīma zona.

4. Dabas lieguma platība ir 3072 ha. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegtas šādas darbības:

5.1. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049);

5.2. bojāt vai iznīcināt zemsedzi, kā arī izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu, augļu, ārstniecības augu un sēņu vākšanā;

5.3. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049).

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049)

6. Dabas lieguma teritorijā atļauta esošo ceļu renovācija, ja nepieciešams, papildus mainot zemes lietošanas kategoriju posmos, kuru plāna, garenprofila vai šķērsprofila ģeometriskie rādītāji neatbilst Latvijas valsts standartu LVS 190 - 2:1999 "Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili" un LVS 190 - 1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase" prasībām.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049)

7. Stingrā režīma zona ir izveidota, lai aizsargātu dabiskos meža biotopus, reto un īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes, kā arī putnu un zīdītājdzīvnieku vairošanās, barošanās un atpūtas vietas.

7.1 Stingrā režīma zonā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas rezervāta regulējamā režīma zonu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

8. Stingrā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

8.1. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049);

8.2. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049);

8.3. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049);

8.4. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049);

8.5. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049);

8.6. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem no 1.novembra līdz 31.janvārim;

8.7. (svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049).

9. Regulējamā režīma zona izveidota, lai veicinātu bioloģiski vērtīgu mežu platību palielināšanos, dabisko meža biotopu, reto un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu veidošanos.

9.1 Regulējamā režīma zonā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas liegumiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1049 redakcijā)

10. Regulējamā režīma zonā ir aizliegtas šādas darbības:

10.1. no 15.marta līdz 31.jūlijam mežsaimnieciskā darbība un krūmu ciršana, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

10.2. meža atjaunošana ar skuju kokiem, ja pirms koku ciršanas mežaudzes valdošā koku suga bijusi lapu koku suga;

10.3. bebru dambju un to mītņu bojāšana, ja bebru aizsprosti nepaaugstina gruntsūdens līmeni mežaudzēs liegumam pieguļošajās teritorijās.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049)

11. (Svītrots ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1049)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 25.septembra noteikumiem Nr.414
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 25.septembra noteikumiem Nr.414
Dabas lieguma "Zvārde" iedalījums funkcionālajās zonās

Mežniecība

Kvartāls

Nogabals

1

2

3

1.1. Zvārdes mežniecība

42.

5., 7., 8., 14.

43.

1., 5., 7., 9., 11., 12., 14., 16.

44.

2., 4., 13., 14., 15., 17.

45.

1., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

46.

7., 8., 9., 10., 11., 12.

47.

2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14.

48.

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.

49.

viss kvartāls

50.

viss kvartāls

51.

4., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.

52.

viss kvartāls

53.

viss kvartāls

54.

viss kvartāls

55.

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 22., 23., 24.

56.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

57.

viss kvartāls

59.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.

69.

3., 4., 5.

70.

1., 2., 9., 10., 11., 12., 13.

71.

7., 8., 14.

72.

3., 5., 8.

73.

23.

126.

7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.

127.

1., 5., 7.

128.

3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.

129.

1., 2., 15., 16., 17., 18., 24., 26.

1.2. Kursīšu mežniecība

149.

4., 5., 8., 10., 13., 14., 16.

150.

5.,14.

155.

4., 6., 7., 9., 10., 13., 15., 16., 18., 20., 21., 23., 27.

156.

1., 2., 3., 11., 15., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26.

1.3. Remtes mežniecība

360.

8.

362.

9., 12., 13.

363.

17.

364.

18.

367.

14., 15., 17.

2. Regulējamā režīma zonā ietilpst šādas teritorijas:

Mežniecība vai zemnieku saimniecība

Kvartāls

Nogabals

1

2

3

2.1. Zvārdes mežniecība

42.

1., 2., 3., 4., 6., 9., 10., 11., 12., 13.

43.

2., 3., 4., 6., 8., 10., 13., 15., 17.

44.

1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16.

45.

2., 3., 10., 11., 12.

46.

1., 2., 3., 4., 5., 6.

47.

1., 3., 5., 10., 12.

51.

1., 2., 3., 7., 8., 9., 10.

55.

1., 2., 3., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32.

56.

9., 10., 11.

58.

1., 2., 3., 4.

59.

15., 17., 18., 19., 20., 22., 32., 33., 34., 35., 36.

60.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

68.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

69.

1., 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.

70.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.

71.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.

72.

1., 2., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

73.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25.

126.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 15., 16.

127.

2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

128.

1., 2., 5., 6., 20.

129.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28.

2.2. Kursīšu mežniecība

149.

1., 2., 3., 6., 11., 12.

150.

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18.

155.

1., 2., 3., 8., 11., 12., 17., 19., 22., 24., 25.

156.

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 16., 19., 20.

2.3. Remtes mežniecība

360.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.

361.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

362.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 14.

363.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21.

364.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

365.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

366.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

367.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 18., 19.

368.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.

2.4. "Jaunglūdaiņi"

visa saimniecība

2.5. "Caunes"

1.

1., 2., 3., 4., 5.

2.

viss kvartāls

2.6. "Lielpļavnieki"

visa saimniecība

2.7. "Kalnpļavnieki"

1.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

2.8. "Jaunskujas"

visa saimniecība

2.9. "Vālodzes"

visa saimniecība

2.10. "Dīcmaņi"

visa saimniecība

2.11. "Meijas"

visa saimniecība

2.12. "Skujas"

visa saimniecība

2.13. "Apsītes"

visa saimniecība

2.14. "Bunduļi"

visa saimniecība

2.15. "Upītes"

3.

1.

2.16. "Matuži"

1.

viss kvartāls

2.17. "Matužēni"

1.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,12.,14.

2.

1.

2.18. "Strazdiņi"

1.

1., 2.

2.19. Pārējie meži saimniecībās "Aizkalņi", "Raudupieši" un "Stārķi"

Piezīme.

Valsts meža kvartālu un nogabalu numerācijai izmantoti 1999.gada mežierīcības dati.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
11.10.2013