Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.01.2024. - 31.08.2024. / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2001.gada 28.augustā (prot. Nr.40 2.§)
Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 24. un 48. punktu
(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības programmas (turpmāk – programma);

1.2. kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 25; 1.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2024. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.09.2024., sk. grozījumu 3. punktu)

2. Programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

3. Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā kārtējam gadam attiecīgajām programmām paredzēto finansu līdzekļu ietvaros.

4. Programmas īstenošanas izmaksas veido:

4.1. mācību līdzekļu izmaksas, saimnieciskie izdevumi un citi nepieciešamie izdevumi;

4.2. pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

5. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētos izdevumus sedz no dibinātāja un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

6. Pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas daļēji sedz no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

7. Pedagogiem, kuri īsteno no valsts budžeta līdzekļiem finansētās programmas, darba algu aprēķina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada 1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības programmās attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā)

8.1 (Svītrots ar MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 493)

8.2 Ministrija aprēķina papildu finansējumu mērķdotācijai:

8.21. (svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 25);

8.22. līdz trim procentiem no šo noteikumu 8. punktā, 8.23. un 8.24. apakšpunktā minētās mērķdotācijas – piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi;

8.23. (apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.09.2024., sk.grozījumu 3. punktu);

8.24. desmit procentu apmērā no šo noteikumu 8. punktā minētās mērķdotācijas par vispārējās pamatizglītības programmu izglītojamiem – to pedagogu darba samaksai, kuri īsteno mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas izglītojamiem, kuri iepriekšējā mācību gadā apguvuši mazākumtautību izglītības programmas.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 493 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 25; 8.24. apakšpunkts ir spēkā līdz 31.08.2026., sk. 11.3 punktu)

8.3 Ministrija kārtējā gada septembrī pārskaita pašvaldībām mērķdotācijas avansa maksājumu 75 procentu apmērā no viena mēneša mērķdotācijas, kas apstiprināta gadskārtējā  valsts budžeta likumā par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

9. Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.587)

10. Pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

10.1 Pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (pielikums) un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma). Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521)

10.2 Ja pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, norādītais atlikums atbilstoši ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" pārsniedz viena procenta apmēru no pašvaldībai piešķirtās šo noteikumu 8. punktā, 8.22. un 8.23. apakšpunktā minētās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 25 redakcijā)

10.3 Ministrija ir tiesīga atbilstoši pārskata ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" pieprasīt pašvaldībai 30 dienu laikā atmaksāt neizlietoto mērķdotācijas finansējumu, kas pašvaldībai piešķirts iepriekšējā budžeta gadā saskaņā ar šo noteikumu 8.24. apakšpunktu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 25 redakcijā; punkts ir spēkā līdz 31.12.2027., sk. 11.4 punktu)

10.4 (Punkts stājas spēkā 01.09.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.09.2024., sk. grozījumu 3. punktu)

10.5 Pašvaldības šo noteikumu 10.1 punktā minētā pārskata 4. un 5. aili aizpilda, sākot ar 2025. gada 1. janvāri.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 25 redakcijā)

10.6 (Punkts stājas spēkā 01.09.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.09.2024., sk. grozījumu 3. punktu)

11. Interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas pārraudzībai komisija var paredzēt vienu izglītības metodiķa darba likmi uz 1000 izglītojamajiem.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

11.1 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

11.2 Pašvaldības līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

11.3 Šo noteikumu 8.24. apakšpunkts ir spēkā līdz 2026. gada 31. augustam.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 25 redakcijā)

11.4 Šo noteikumu 10.3 punkts ir spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 25 redakcijā)

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
Pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 382

(Pielikums MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 25 redakcijā)

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 382 "Interešu izglītības programmu un valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtība"

Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par mērķdotācijas pašvaldībām izlietojumu

 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Pārskata periods 

(euro, centi)

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma
05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Interešu izglītības programmu, valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu finansējums

  

Kopā

Pārējo interešu izglītības programmu īstenošanai

Mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenošanai1

Interešu izglītības skolotāju darba samaksa valsts nozīmes interešu izglītības iestādē

Interešu izglītības programmu īstenošanai

zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas interešu izglītības jomā

A

B

1

2

3

4

5

ATL_sakAtlikums uz pārskata perioda sākumu     
KORIepriekšējo pārskata periodu korekcija     
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā/mērķdotācija (saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas)     
PASV_UZ_IZMPašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums)     
IZD_KOPAIzdevumi kopā (1000 + 2239 +
3000 + 7270)
     
10002Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)     
11002Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:     
1. kv31. kvalitātes pakāpi     
2. kv32. kvalitātes pakāpi     
3. kv33. kvalitātes pakāpi     
11402Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:     
11452Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas     
11462Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)     
11472Piemaksa par papildu darbu     
11482Prēmijas un naudas balvas     
11492Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)     
12002Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas     
12102Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     
12202Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     
12212Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     
Slimības nauda4     
Atlaišanas pabalsti5     
22392Pārējie neklasificētie pakalpojumi     
30002Subsīdijas un dotācijas     
72702Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm     
ATL_beigAtlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + KOR + MERK_DOT − PASV_UZ_IZM − IZD_KOPA)     
ATL_faktFaktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām     

Piezīmes.

1 Norāda finansējumu, kas piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu un valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtība" 8.24. apakšpunktam.

2 Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

3 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

4 Darbnespējas A lapu apmaksa.

5 Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un budžeta ietvaru nākamajiem gadiem paredzēto nosacījumu, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta līdz kārtējā gada 31. augustam.

Paskaidrojums par:

PASK. KOR rindā "Iepriekšējo pārskata periodu korekcija" iekļautajiem darījumiem:

Programma

Darījuma apraksts

Summa

   

PASK. 1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem:

Izglītības iestādes nosaukums

Summa

  

PASK. 2239. rindā "Pārējie neklasificētie pakalpojumi", 3000. rindā "Subsīdijas un dotācijas" un 7270. rindā "Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm" iekļautajiem darījumiem:

Izglītības iestādes dibinātāja vai valsts dibinātas izglītības iestādes nosaukums

Pamatojums/līguma Nr.

Summa

   

PASK. ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

  

PASK. ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma apraksts

Summa

  
  

 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

 

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā.

11.01.2024