Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.10.1997. - 30.12.1997. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1998. gada 31. marta noteikumus Nr. 120 "Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1998.gadā".
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā

1. pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas vajadzībām izveido pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu.

(2) Saimnieciskā gada laikā pašvaldību finansu izlīdzināšana notiek saskaņā ar šā likuma 1. pielikumā doto pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritmu, uz kura pamata tiek noteiktas pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un dotācijas no tā. Prognozes aprēķinu apstiprina un par tajā izmantotajiem finansu datiem atbild finansu ministrs.

(3) Lai saskaņotu no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 1997.gadā avansā saņemto dotāciju apjomus un fondā ieskaitītos līdzekļus un faktiski saņemamo dotāciju apjomus un fondā ieskaitītos līdzekļus, līdz 1998.gada 1.jūnijam Finansu ministrija izdara pārrēķinu, kura rezultāti tiek iestrādāti 1999.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.1997. likumu, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

2. pants. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonds

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 84 233 082 lati, ko veido:

1) dotācijas no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 52 870 165 lati;

2) pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šā likuma 2. pielikumu 27 505 405 lati;

3) ieņēmumi no īpašuma nodokļa 16,63 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 3 857 512 lati.

(2) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 84 233 082 lati, ko veido:

1) dotācijas, kas izmaksājamas pašvaldībām procentos no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda kopapjoma, saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu 28 833 082 lati;

2) mērķdotācijas pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, pašvaldību arodizglītības iestāžu un daļējiem ārpusskolas pedagoģisko darbinieku algu un sociālā nodokļa maksājumiem, kas izmaksājamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 54 400 000 latu;

3) mērķdotācijas zemes novērtēšanas darbu finansēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 1 000 000 latu.

(3) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai Ministru kabinets izveido Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomi un apstiprina tās nolikumu.

(09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

3.pants. Līdzekļu ieskaitīšana pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

(1) Pašvaldības, kurām jāieskaita līdzekļi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā, tos ieskaita šā likuma 2. pielikumā noteiktajos procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet ne vairāk par pielikumā norādītajām summām.

(2) Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot attiecīgās summas no pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales konta atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildei, saskaņā ar šā likuma 2. pielikumu. Maksājumi tiek pārskaitīti divas reizes mēnesī ne vēlāk kā līdz 10. un 20. datumam. Maksājumi tiek pārskaitīti četras reizes mēnesī atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

(3) Pašvaldības, kuras noslēgušas vienošanās līgumu ar Finansu ministriju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, šā panta otrajā daļā minētos maksājumus pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi bez Valsts kases starpniecības divas reizes mēnesī, ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. un 20. datumam.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajām pašvaldībām iemaksas izlīdzināšanas fondā jāveic saskaņā ar šā likuma 2.pielikumā norādīto iemaksu absolūto summu, nevis procentos no iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Uz šīm pašvaldībām neattiecas šā likuma 4.panta trešās daļas 2. un 3. punkts.

(5) Pašvaldībām, kuras saskaņā ar šā panta trešajā daļā noteikto kārtību nav savlaicīgi veikušas iemaksas izlīdzināšanas fondā, mēneša laikā tiek lauzts vienošanās līgums un piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

(6) Kārtību, kādā īpašuma nodokļa daļa ieskaitāma pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā, un nodokļa sadali starp pašvaldībām un pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.1997. likumu, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

4.pants. Izmaksas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

(1) Paredzamie atskaitījumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda saskaņā ar šā likuma 3. pielikumu ieskaitāmi tieši rajonu, pilsētu un pagastu budžetos divas reizes mēnesī atbilstoši fondā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 15. un 25. datumam.

(2) Mērķdotācijas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetos ieskaitāmas ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 5. datumam.

(3) Lai nodrošinātu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izpildi saskaņā ar 3. pielikumu:

1) Ministru kabinets apstiprina iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes sadalījumu pa mēnešiem pieaugošā kārtībā no gada sākuma;

2) Valsts kase katru mēnesi iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā kompensē trūkstošo summu vai nodokļa ieņēmumu pārpildes gadījumā samazina sadalāmo summu par iepriekšējos mēnešos piemaksāto lielumu;

3) ja tiek prognozēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ieņēmumu neizpilde, Ministru kabinets iesniedz grozījumus likumā "Par valsts budžetu 1997.gadam".

(4)  (Izslēgta ar 09.10.1997. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.1997. likumu, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

5. pants. Pašvaldību savstarpējie norēķini

(1) Pilsētu, pagastu un rajonu pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā ir pirmsskolas, pamata, vispārējās vidējās izglītības, ārpusskolas un pašvaldību arodizglītības iestādes, šo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem nepieciešamā finansējuma normatīvus uz vienu audzēkni vai skolēnu un šo pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets atbilstoši šā panta trešās daļas nosacījumiem.

(2) Pilsētu, pagastu un rajonu pašvaldības, kuras, sākot no 1997.gada 1.janvāra, izmanto citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtos pakalpojumus, līdz 1997.gada 1.aprīlim noslēdz līgumu ar attiecīgo pašvaldību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Pilsētu un pagastu pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā dzīvojošie skolu audzēkņi apmeklē citu pilsētu un pagastu pašvaldību pirmsskolas, pamata, vispārējās vidējās izglītības, ārpusskolas un pašvaldību arodizglītības iestādes, līdz 1997. gada 1.aprīlim ir jānoslēdz līgums ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem audzēkņiem sniegto pakalpojumu apmaksu. Aprēķinot izglītības iestādēs sniegto pakalpojumu apmaksu, aprēķinos netiek iekļautas izmaksas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un sociālā nodokļa finansēšanai, kuru finansēšanas avots ir šā likuma 2.pantā pedagoģisko darbinieku algām un sociālā nodokļa maksājumiem paredzētā mērķdotācija.

(4) Ja pašvaldība nav ievērojusi šā panta otrās un trešās daļas prasības, Valsts kase, pamatojoties uz attiecīgu Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, noraksta no attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu, kāda nepieciešama citu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.1997. likumu, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

Pārejas noteikumi

(09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

1. Likumā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1997.gadam"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.) noteikto dotāciju pašvaldībām sakarā ar ieņēmumu bāzes samazināšanos 903 163 latu apmērā Ministru kabinets sadala tām pašvaldībām, kurām sakarā ar grozījumiem likumos "Par zemes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) un "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā" ir samazinājušies prognozējamie galīgie ieņēmumi, ievērojot nosacījumu, ka 1997.gada oktobrī - decembrī nevienai pašvaldībai galīgie ieņēmumi nedrīkst samazināties, bet gadā kopumā to samazinājums nedrīkst pārsniegt līmeni, kādu nosaka dotācijas lielums.

(09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

2. Pašvaldībām, kuras saimnieciskajā gadā sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu apvienojas, šajā saimnieciskajā gadā pārrēķins netiek veikts, bet dotācijas vai iemaksas atbilstoši šā likuma 2. un 3. pielikumam tiek summētas. Veicot pārrēķinu saskaņā ar šā likuma 1.pantu, aprēķinā saglabā pašvaldības kā atsevišķas teritoriālās vienības, bet rezultātus summē.

(09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

3. Tām pašvaldībām, kuru iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā atbilstoši šā likuma 2.pielikumam ir lielākas par 75 procentiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, ir tiesības saņemt Valsts kasē bezprocentu aizdevumu pašvaldību funkciju vienmērīgam finansējumam.

(09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

4. Lai kompensētu prognozējamo galīgo ieņēmumu samazināšanos, kas radusies sakarā ar likumos "Par zemes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3. nr.) un "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā" izdarītajiem grozījumiem un netiek kompensēti šo pārejas noteikumu 1. punktā noteiktajā kārtībā, Valsts kase piešķir pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam aizdevumu. Aizdevumu konkrētām pašvaldībām sadala Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padome likumā "Par valsts budžetu 1997.gadam" noteikto limitu ietvaros.

(09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1996.gada 28.decembrī
Likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā"
1.pielikums
 
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritms

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.1997. likumu, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

I. Pašvaldību finansu ieņēmumu prognoze

1. Kopējā pašvaldību budžetu ieņēmumu prognoze (neieskaitot mērķdotācijas pašvaldību budžetos) 1997. gadam ir noteikta 240 872 783 latu apmērā, tai skaitā ir paredzami šādi pašvaldību ieņēmumi:

a) iedzīvotāju ienākuma nodoklis 135 324 000 latu;

b) īpašuma nodoklis 23 190 795 lati;

c) zemes nodoklis 18 587 823 lati;

d) nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 10 900 000 latu;

f) dotācija no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 52 870 165 lati.

2. Aprēķina vajadzībām katrai pašvaldībai 1997. gadam tiek prognozēti ieņēmumi no zemes nodokļa, daļa (71,6 procenti) no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un daļa (83,37 procenti) no īpašuma nodokļa (to summa turpmāk - pašvaldību ieņēmumi).

3. Īpašuma nodokļa prognozi pašvaldībām nosaka, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju par īpašuma nodokļa maksātāju deklarētajām 1997.gadā pārskaitāmā īpašuma nodokļa summām.

II. Pašvaldībām nepieciešamo izdevumu prognoze

1. Aprēķina vajadzībām pašvaldībām nepieciešamie kopējie izdevumi ir 185 472 783 lati, un tie ir vienādi ar pašvaldību budžetu ieņēmumu prognozi, atskaitot mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku algu un sociālā nodokļa maksājumiem un mērķdotāciju zemes novērtēšanas darbu finansēšanai.

Pašvaldību budžeta kopapjoms, kas iesaistāms finansu izlīdzināšanas algoritmā, ir 174 618 013 lati, un summa, kas paliek to pašvaldību rīcībā, kurām izlīdzinātie ieņēmumi pārsniedz izlīdzinātos izdevumus, ir 10 854 770 latu.

2. Izdevumu izlīdzināšana tiek veikta divās pašvaldību grupās - republikas pilsētu pašvaldību grupā un pašvaldību grupā, kurā ietilpst rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldības.

3. Pašvaldībām nepieciešamos kopējos izdevumus sadala šādās proporcijās:

a) republikas pilsētu pašvaldībām 45 procenti;

b) rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldībām 55 procenti.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti likumā "Par pašvaldībām" noteikto pastāvīgo funkciju izpildei paredzētie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (nepieciešamie izdevumi).

5. Aprēķinos izmanto Valsts statistikas komitejas datus par iedzīvotāju skaitu un sastāvu pašvaldībās pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.janvāri, Labklājības ministrijas datus par bērnu skaitu bērnu namos un iemītnieku skaitu pansionātos pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.septembri un Finansu ministrijas apstiprinātos datus par budžeta ieņēmumu daļas izpildes prognozi pašvaldībās 1997. gadā.

6. Aprēķinos izmanto šādus pašvaldību raksturojošus kritērijus un kritēriju īpatsvarus pašvaldību budžetos:

Kritēriji un to skaitliskās vērtības attiecīgajās pašvaldību grupās Kritērija īpatsvars republikas pilsētu pašvaldību budžetu izdevumos Kritērija īpatsvars rajonu, rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos
Pilsētu Rajonu Pagastu rajonu pašvaldību budžetu izdevumos rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos
1 2 3 4 5 6
Iedzīvotāju skaits          
1 261 928 1 237 732 1 237 732 0, 4015 0,0653 0,2714
A1 A2 A3      
Bērni līdz 6 gadu vecumam          
70 357 111 270 111 270 0,1447 0,0000 0,1112
B1 B2 B3      
Bērni un jaunieši 7-18 gadu vecumā          
213 279 224 187 224 187 0,2867 0,0340 0,2903
C1 C2 C3      
Iedzīvotāji virs darba spējas vecuma          
292 142 283 823 283 823 0,1300 0,0000 0,1740
D1 D2 D3      
Bērnu skaits bērnu namos          
672 1201 1201 0,0146 0,0180 0,0000
E1 E2 E3      
Iemītnieku skaits veco ļaužu pansionātos          
1599 2863 2863 0,0225 0,0358 0,0000
F1 F2 F3      
Kopā     1,000 0,1531 0,8469
          1,000

7. Pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) aprēķina pēc šādas formulas:

k1i =0,4015 (ai/A1) + 0,1447(bi/B1) + 0,2867(ci/C1) +0,1300(di/D1) + 0,0146 (ei/E1) + 0,0225 (fi /F1)

k2 i = 0,0653(ai /A2) + 0,0340(ci /C2) + 0,0180(ei /E2) + 0,0358(fi /F2)

k3 i = 0,2714 (ai /A3) + 0,1112(bi /B3) + 0,2903(ci /C3) + 0,1740 (di /D3)

k1i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients republikas pilsētu pašvaldību grupā;

k2i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients rajonu pašvaldību grupā;

k3i - pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficients rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību grupā;

a i - pastāvīgo iedzīvotāju skaits pašvaldības administratīvajā teritorijā;

b i - bērnu skaits līdz 6 gadu vecumam pašvaldības administratīvajā teritorijā;

c i - bērnu un jauniešu skaits 7-18 gadu vecumā;

d i - iedzīvotāju skaits virs darba spējas vecuma;

e i - bērnu skaits bērnu namos;

f i - iemītnieku skaits veco ļaužu pansionātos.

8. Katras pašvaldības nepieciešamo izdevumu apjomu nosaka, reizinot pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) ar kopējo izdevumu apjomu attiecīgajā grupā (republikas pilsētu pašvaldību; rajonu pašvaldību; rajonu pilsētu un pagastu pašvaldību grupā).

III. Izdevumu un ieņēmumu izlīdzināšana

1. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir lielāki par attiecīgajā pašvaldību grupā nepieciešamajiem vidējiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, samazina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

2. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir mazāki par attiecīgajā pašvaldību grupā nepieciešamajiem vidējiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, palielina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

3. Prognozes aprēķinā tiek izlīdzināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, zemes nodokļa un īpašuma nodokļa (turpmāk - izlīdzinātie ieņēmumi).

Pārrēķinā tiek izlīdzināti visi šā pielikuma pirmās nodaļas 1.punktā noteiktie pašvaldību ieņēmumi, izņemot mērķdotācijas, pašvaldību nodevas un nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no dabas resursu nodokļa.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti pašvaldību budžetu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju.

5. Ieņēmumu izlīdzināšana tiek veikta divās pakāpēs:

a) izlīdzinot par 50 procentiem starpību starp izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldībā un izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju vidēji valstī;

b) aprēķinot starpību starp pirmajā pakāpē izlīdzinātajiem ieņēmumiem un 94 procentiem no izlīdzinātajiem izdevumiem. No pašvaldībām, kurām šī starpība ir pozitīva, ieskaita pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā ieņēmumus, kas ir vienādi ar 50 procentiem no šīs starpības, bet ne vairāk par 35 procentiem no izlīdzināmiem ieņēmumiem abās izlīdzināšanas pakāpēs.

6. Galīgās iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā vai izmaksas no minētā fonda nosaka kā izlīdzināto izdevumu un izlīdzināto ieņēmumu saskaņošanas procedūras rezultātā aprēķināto iemaksu un izmaksu saldo. Iemaksa pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā tiek noteikta procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un maksimālās iemaksājamās summas latos.

Likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā"
2.pielikums
Pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

(Pielikums 09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

Kods Rajons Pilsēta, pagasts Izlīdzināšanas fondā izdarāmo iemaksu prognoze (latos) Iemaksa % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa janvārī-septembrī (latos) Iemaksa % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa oktobrī-decembrī (latos)
100   Rīga 17 119 586 28,41 32,86
500   Daugavpils 1 561 658 20,25 17,01
900   Jelgava 665 868 15,31 13,08
1300   Jūrmala 459 256 17,64 4,28
1700   Liepāja 615 187 12,53 6,47
2100   Rēzekne 82 919 4,59 0,17
2700   Ventspils 2 593 815 44,57 45,73
  KOPĀ PILSĒTĀS   23 098 289    
3201 Aizkraukles rajons Aizkraukle 326 540 42,89 55,92
4001 Bauskas rajons Bauska 66 540 11,62 4,31
4201 Cēsu rajons Cēsis 55 151 5,6 3,41
4407 Daugavpils rajons Ilūkste 24 165 13,68 5,24
4490 Daugavpils rajons Šēderes pagasts 116 535 37,09 46,43
4496 Daugavpils rajons Vecsalienas pagasts 1 340   26,73
4601 Dobeles rajons Dobele 208 712 25,02 16,99
4672 Dobeles rajons Krimūnu pagasts 5 468 13,87  
4684 Dobeles rajons Penkules pagasts 6 184 11,94 5,67
5001 Gulbenes rajons Gulbene 70 373 13,55 5,81
5460 Jelgavas rajons Lielplatones pagasts 8 592 26,13  
5466 Jelgavas rajons Ozolnieku pagasts 7 500 4,98 0,71
5470 Jelgavas rajons Platones pagasts 9 726 17,26  
6201 Kuldīgas rajons Kuldīga 100 377 13,3 6,69
6409 Liepājas rajons Grobiņa 3 716 1,91  
6601 Limbažu rajons Limbaži 4 508 1,11  
6615 Limbažu rajons Salacgrīva 109 221 33,75 37,75
7001 Madonas rajons Madona 32 538 7,62  
7060 Madonas rajons Jumurdas pagasts 3 402   100
7062 Madonas rajons Kalsnavas pagasts 29 807 15,62 28,58
7401 Ogres rajons Ogre 162 747 11,45 4,63
7409 Ogres rajons Ķegums 134 739 74,41 100
7480 Ogres rajons Ogresgala pagasts 469   1,74
8007 Rīgas rajons Baloži 2 311 0,68 1,4
8009 Rīgas rajons Olaine 294 926 27,99 29,04
8011 Rīgas rajons Salaspils 781 471 46,75 56,98
8013 Rīgas rajons Saulkrasti 111 931 28,27 21,38
8015 Rīgas rajons Sigulda 76 855 11 10,3
8017 Rīgas rajons Vangaži 25 490 14,05  
8044 Rīgas rajons Ādažu pagasts 208 467 36,74 43,94
8048 Rīgas rajons Babītes pagasts 59 115 17,45 13,77
8052 Rīgas rajons Carnikavas pagasts 80 762 25,32 28,39
8060 Rīgas rajons Garkalnes pagasts 48 360 21,8 34,45
8064 Rīgas rajons Inčukalna pagasts 21 787 10,08 9,43
8070 Rīgas rajons Ķekavas pagasts 278 186 28,46 27,34
8076 Rīgas rajons Mārupes pagasts 117 388 24,63 9,06
8080 Rīgas rajons Olaines pagasts 61 729 24,45 17,52
8096 Rīgas rajons Stopiņu pagasts 168 008 25,79 35,24
8401 Saldus rajons Saldus 45 180 6,55 3,73
8405 Saldus rajons Brocēni 20 145 14,63  
8801 Talsu rajons Talsi 37 031 5,19 3,09
8858 Talsu rajons Īves pagasts 7 013 13,96 21,29
8862 Talsu rajons Kolkas pagasts 12 371 11,72 18,95
8896 Talsu rajons Virbu pagasts 3 675 3,4 14,38
9001 Tukuma rajons Tukums 67 029 7,89 0,52
9048 Tukuma rajons Džūkstes pagasts 10 647   92,23
9050 Tukuma rajons Engures pagasts 17 459 10,29 8,71
9401 Valkas rajons Valka 51 599 13,39 4,91
9415 Valkas rajons Smiltene 50 384 12,93 10,1
9470 Valkas rajons Launkalnes pagasts 10 065   54,01
9601 Valmieras rajons Valmiera 178 882 10,42 9,03
9866 Ventspils rajons Tārgales pagasts 46 516 26,64 35,39
9884 Ventspils rajons Vārves pagasts 23 984 17,88 18,01
  KOPĀ PAGASTOS UN RAJONU PILSĒTĀS   4 474 582    
  KOPĀ VALSTĪ   27 505 405    
Likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā"
3.pielikums
No pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksājamās dotācijas

(Pielikums 09.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1997.)

Kods Rajons Pilsēta, pagasts No izlīdzināšanas fondā piešķiramās dotācijas prognoze (latos) Dotācija % no fondā iemaksātajiem līdzekļiem janvārī-septembrī (latos) Dotācija % no fondā iemaksātajiem līdzekļiem oktobrī-decembrī (latos)
1 2 3 4 5 6
3200 Aizkraukles rajons   490 049 1,7084204 1,6726016
3600 Alūksnes rajons   367 570 1,2814671 1,2544521
3800 Balvu rajons   475 810 1,6588742 1,6237134
4000 Bauskas rajons   583 793 2,0350843 1,9930065
4200 Cēsu rajons   710 145 2,4756117 2,4241511
4400 Daugavpils rajons   514 858 1,7950563 1,7568294
4600 Dobeles rajons   522 172 1,8205487 1,7818006
5000 Gulbenes rajons   255 827 0,8918278 0,8733027
5400 Jelgavas rajons   507 243 1,7684015 1,7311567
5600 Jēkabpils rajons   736 782 2,5686915 2,514411
6000 Krāslavas rajons   399 918 1,3942956 1,3646911
6200 Kuldīgas rajons   431 242 1,5033227 1,4721309
6400 Liepājas rajons   481 939 1,6799683 1,6454588
6600 Limbažu rajons   519 329 1,8105967 1,7722289
6800 Ludzas rajons   393 470 1,3717527 1,3428682
7000 Madonas rajons   520 127 1,8132321 1,7754018
7400 Ogres rajons   627 512 2,1875105 2,1421883
7600 Preiļu rajons   408 842 1,4251831 1,3958284
7800 Rēzeknes rajons   415 674 1,4491093 1,4188217
8000 Rīgas rajons   1 375 626 4,7954857 4,695958
8400 Saldus rajons   444 698 1,5502438 1,5180364
8800 Talsu rajons   577 524 2,01329 1,9714304
9000 Tukuma rajons   740 677 2,5822069 2,5278926
9400 Valkas rajons   383 731 1,3377813 1,3096862
9600 Valmieras rajons   641 149 2,2350801 2,1886509
9800 Ventspils rajons   142 781 0,4977143 0,4874927
  KOPĀ RAJONOS   13 668 488 47,6507566 46,6541904
3207 Aizkraukles rajons Jaunjelgava 18 644 0,064369 0,0655603
3213 Aizkraukles rajons Pļaviņas 10 390 0,0197108 0,0860787
3242 Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts 18 775 0,0686085 0,0544056
3244 Aizkraukles rajons Aizkraukles pagasts 15 636 0,0528474 0,0584705
3246 Aizkraukles rajons Bebru pagasts 39 005 0,1363236 0,1320725
3250 Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts 20 556 0,0719304 0,0693431
3254 Aizkraukles rajons Iršu pagasts 13 785 0,0500291 0,0410051
3258 Aizkraukles rajons Klintaines pagasts 25 269 0,0884194 0,0852502
3260 Aizkraukles rajons Kokneses pagasts 39 850 0,1329671 0,1542831
3262 Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts 29 962 0,1081302 0,0909933
3266 Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts 21 462 0,0730895 0,0785588
3270 Aizkraukles rajons Neretas pagasts 43 614 0,149494 0,156684
3274 Aizkraukles rajons Pilskalnes pagasts 22 218 0,0796575 0,0690893
3278 Aizkraukles rajons Seces pagasts 39 098 0,1433227 0,1119277
3280 Aizkraukles rajons Sērenes pagasts 14 273 0,0510053 0,0448973
3282 Aizkraukles rajons Skrīveru pagasts 43 195 0,1416152 0,1749391
3284 Aizkraukles rajons Staburaga pagasts 13 385 0,0496117 0,0366476
3286 Aizkraukles rajons Sunākstes pagasts 17 409 0,0617473 0,056186
3290 Aizkraukles rajons Valles pagasts 31 133 0,1062606 0,1132392
3292 Aizkraukles rajons Vietalvas pagasts 27 723 0,108727 0,0575856
3296 Aizkraukles rajons Zalves pagasts 27 289 0,09734 0,0863784
3601 Alūksnes rajons Alūksne 48 178 0,1436332 0,2390257
3605 Alūksnes rajons Ape 43 360 0,1480142 0,1576394
3642 Alūksnes rajons Alsviķu pagasts 33 620 0,1219285 0,1002759
644 Alūksnes rajons Annas pagasts 22 055 0,0779292 0,0720895
3648 Alūksnes rajons Gaujienas pagasts 25 897 0,0929659 0,0801594
3652 Alūksnes rajons Ilzenes pagasts 6 805 0,0238814 0,022743
3656 Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts 34 887 0,124495 0,1102743
3658 Alūksnes rajons Jaunannas pagasts 15 994 0,0556105 0,0550367
3660 Alūksnes rajons Jaunlaicenes pagasts 18 218 0,0655315 0,0559885
3664 Alūksnes rajons Kalncempju pagasts 12 106 0,0442338 0,0350893
3668 Alūksnes rajons Liepnas pagasts 33 074 0,1184651 0,1031915
3672 Alūksnes rajons Malienas pagasts 16 293 0,0583012 0,051007
3674 Alūksnes rajons Mālupes pagasts 23 272 0,080851 0,0802863
3676 Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts 16 457 0,0639343 0,0360518
3680 Alūksnes rajons Pededzes pagasts 35 363 0,1226771 0,1225501
3684 Alūksnes rajons Trapenes pagasts 28 426 0,0952012 0,1089698
3688 Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts 20 601 0,0759802 0,0575503
3690 Alūksnes rajons Virešu pagasts 20 275 0,0704368 0,0699495
3694 Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts 9 112 0,0317809 0,0310491
3696 Alūksnes rajons Ziemera pagasts 30 560 0,1108174 0,0911872
3801 Balvu rajons Balvi 52 149 0,1484626 0,2802106
3815 Balvu rajons Viļaka 39 376 0,1317046 0,1514698
3844 Balvu rajons Baltinavas pagasts 59 765 0,2103375 0,1979077
3846 Balvu rajons Balvu pagasts 22 157 0,0798024 0,0677743
3848 Balvu rajons Bērzkalnes pagasts 19 361 0,0692501 0,0607092
3850 Balvu rajons Bērzpils pagasts 39 841 0,1389694 0,1357531
3852 Balvu rajons Briežuciema pagasts 25 009 0,087833 0,0833817
3856 Balvu rajons Krišjāņu pagasts 16 879 0,0601502 0,0535982
3858 Balvu rajons Kubuļu pagasts 36 764 0,1343021 0,1066677
3860 Balvu rajons Kupravas pagasts 22 026 0,0731136 0,0864454
3864 Balvu rajons Lazdukalna pagasts 40 802 0,1520502 0,109199
3866 Balvu rajons Lazdulejas pagasts 14 932 0,055031 0,0418372
3870 Balvu rajons Medņevas pagasts 29 869 0,1046289 0,1004169
3874 Balvu rajons Rugāju pagasts 62 309 0,2280718 0,1794024
3878 Balvu rajons Susāju pagasts 31 453 0,1165472 0,0862162
3882 Balvu rajons Šķilbēnu pagasts 52 960 0,185887 0,1769063
3886 Balvu rajons Tilžas pagasts 55 788 0,1972257 0,1820253
3890 Balvu rajons Vectilžas pagasts 21 867 0,0764873 0,0738593
3892 Balvu rajons Vecumu pagasts 30 675 0,107361 0,1033995
3894 Balvu rajons Vīksnas pagasts 26 348 0,0985439 0,0694137
3898 Balvu rajons Žīguru pagasts 3 930 0,0148125 0,0099983
4044 Bauskas rajons Bārbeles pagasts 20 111 0,0716545 0,0639103
4046 Bauskas rajons Brunavas pagasts 44 847 0,1480314 0,1785633
4050 Bauskas rajons Ceraukstes pagasts 15 471 0,0442994 0,0823417
4052 Bauskas rajons Codes pagasts 38 770 0,1314597 0,1436714
4056 Bauskas rajons Dāviņu pagasts 37 807 0,1282033 0,1400753
4060 Bauskas rajons Gailīšu pagasts 9 696 0,0206319 0,0734715
4064 Bauskas rajons Iecavas pagasts 43 685 0,1401871 0,1862277
4068 Bauskas rajons Īslīces pagasts 27 250 0,0812477 0,1351714
4072 Bauskas rajons Mežotnes pagasts 17 148 0,0521265 0,0820032
4076 Bauskas rajons Rundāles pagasts 33 530 0,1107623 0,1332394
4080 Bauskas rajons Skaistkalnes pagasts 38 051 0,1284827 0,1426631
4084 Bauskas rajons Stelpes pagasts 24 616 0,082462 0,0943037
4088 Bauskas rajons Svitenes pagasts 15 672 0,0455033 0,0814956
4092 Bauskas rajons Vecsaules pagasts 59 259 0,2069432 0,2011723
4094 Bauskas rajons Vecumnieku pagasts 63 258 0,2144218 0,23464
4096 Bauskas rajons Viesturu pagasts 26 625 0,0808821 0,1274822
4211 Cēsu rajons Līgatne 24 149 0,0757664 0,1082506
4242 Cēsu rajons Amatas pagasts 16 945 0,0638308 0,0432438
4246 Cēsu rajons Drabešu pagasts 34 827 0,1288035 0,096211
4248 Cēsu rajons Drustu pagasts 36 231 0,1312113 0,1086314
4250 Cēsu rajons Dzērbenes pagasts 29 442 0,1081337 0,0836426
4254 Cēsu rajons Inešu pagasts 29 289 0,1028386 0,0977199
4256 Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts 33 200 0,1195794 0,1015451
4258 Cēsu rajons Kaives pagasts 20 727 0,0770255 0,0561296
4260 Cēsu rajons Liepas pagasts 21 002 0,0607262 0,1099816
4262 Cēsu rajons Līgatnes pagasts 77 420 0,2663724 0,2750669
4264 Cēsu rajons Mārsnēnu pagasts 18 084 0,0628063 0,0624543
4266 Cēsu rajons Mores pagasts 22 323 0,083621 0,0584176
4268 Cēsu rajons Nītaures pagasts 21 172 0,082907 0,0443649
4272 Cēsu rajons Priekuļu pagasts 56 974 0,1967842 0,2000971
4274 Cēsu rajons Raiskuma pagasts 43 828 0,1572418 0,1359505
4276 Cēsu rajons Raunas pagasts 71 045 0,251108 0,2319712
4278 Cēsu rajons Skujenes pagasts 30 220 0,1165851 0,068705
4280 Cēsu rajons Stalbes pagasts 30 123 0,1153536 0,07112
4282 Cēsu rajons Straupes pagasts 39 784 0,1454718 0,1150161
4286 Cēsu rajons Taurenes pagasts 28 087 0,1024453 0,0819856
4290 Cēsu rajons Vaives pagasts 42 443 0,1577695 0,114801
4292 Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts 50 594 0,1791776 0,1641158
4294 Cēsu rajons Veselavas pagasts 23 402 0,0869913 0,0632934
4296 Cēsu rajons Zaubes pagasts 30 001 0,1159435 0,0675804
4298 Cēsu rajons Zosēnu pagasts 16 431 0,0604054 0,0464979
4415 Daugavpils rajons Subate 37 779 0,1272615 0,1425679
4442 Daugavpils rajons Ambeļu pagasts 37 607 0,1305559 0,1300453
4444 Daugavpils rajons Bebrenes pagasts 49 049 0,1687288 0,1743644
4446 Daugavpils rajons Biķernieku pagasts 35 053 0,1201865 0,1258182
4450 Daugavpils rajons Demenes pagasts 20 920 0,0739105 0,0684054
4452 Daugavpils rajons Dubnas pagasts 31 658 0,1073955 0,1171631
4454 Daugavpils rajons Dvietes pagasts 26 279 0,0888264 0,0982347
4456 Daugavpils rajons Eglaines pagasts 32 270 0,1102897 0,1169234
4460 Daugavpils rajons Kalkūnes pagasts 33 653 0,1110382 0,1341313
4462 Daugavpils rajons Kalupes pagasts 55 576 0,1929586 0,1921083
4464 Daugavpils rajons Laucesas pagasts 34 415 0,1191827 0,1199024
4466 Daugavpils rajons Līdumnieku pagasts 27 532 0,0941077 0,0997118
4468 Daugavpils rajons Līksnas pagasts 22 596 0,0780707 0,0792815
4470 Daugavpils rajons Maļinovas pagasts 20 320 0,0690328 0,0748888
4472 Daugavpils rajons Medumu pagasts 33 470 0,1196552 0,1051305
4474 Daugavpils rajons Naujenes pagasts 57 766 0,213387 0,1603682
4476 Daugavpils rajons Nīcgales pagasts 17 044 0,059305 0,0585234
4480 Daugavpils rajons Pilskalnes pagasts 26 695 0,0909307 0,097653
4484 Daugavpils rajons Salienas pagasts 27 217 0,0933143 0,0977094
4486 Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts 46 110 0,1516293 0,1853358
4488 Daugavpils rajons Sventes pagasts 34 752 0,1171302 0,1309478
4492 Daugavpils rajons Tabores pagasts 25 636 0,0826965 0,1079615
4494 Daugavpils rajons Vaboles pagasts 30 621 0,108282 0,0998211
4496 Daugavpils rajons Vecsalienas pagasts 11 975 0,0550793  
4498 Daugavpils rajons Višķu pagasts 46 268 0,1624437 0,1544065
4605 Dobeles rajons Auce 37 186 0,1197794 0,1571458
4642 Dobeles rajons Annenieku pagasts 22 283 0,0780707 0,0748676
4644 Dobeles rajons Augstkalnes pagasts 12 572 0,0307115 0,0831279
4646 Dobeles rajons Auru pagasts 31 737 0,0999099 0,1412317
4650 Dobeles rajons Bēnes pagasts 24 487 0,0827931 0,0914657
4652 Dobeles rajons Bērzes pagasts 8 363 0,0214115 0,0522903
4654 Dobeles rajons Bikstu pagasts 20 806 0,0669596 0,0881059
4656 Dobeles rajons Bukaišu pagasts 15 927 0,0449169 0,0868825
4660 Dobeles rajons Dobeles pagasts 12 634 0,0357789 0,0684653
4664 Dobeles rajons Īles pagasts 11 438 0,0410671 0,0353855
4668 Dobeles rajons Jaunbērzes pagasts 2 777 0,0041947 0,0263038
4672 Dobeles rajons Krimūnu pagasts 1 831   0,0258208
4676 Dobeles rajons Lielauces pagasts 12 918 0,04313 0,0499282
4680 Dobeles rajons Naudītes pagasts 9 152 0,029311 0,0391895
4688 Dobeles rajons Tērvetes pagasts 14 764 0,0440821 0,0730449
4690 Dobeles rajons Ukru pagasts 11 285 0,0383696 0,0414987
4694 Dobeles rajons Vītiņu pagasts 21 926 0,0726617 0,0864207
4698 Dobeles rajons Zebrenes pagasts 12 811 0,0410326 0,0548463
5044 Gulbenes rajons Beļavas pagasts 41 028 0,1472587 0,1270698
5048 Gulbenes rajons Daukstu pagasts 38 424 0,1364685 0,1234385
5052 Gulbenes rajons Druvienas pagasts 18 514 0,065566 0,060057
5056 Gulbenes rajons Galgauskas pagasts 23 384 0,0842351 0,0714902
5060 Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts 34 643 0,123436 0,1100698
5064 Gulbenes rajons Lejasciema pagasts 36 967 0,1290519 0,1256243
5068 Gulbenes rajons Litenes pagasts 41 035 0,1477658 0,1256173
5072 Gulbenes rajons Lizuma pagasts 30 743 0,1029697 0,1178329
5076 Gulbenes rajons Līgo pagasts 15 575 0,0554691 0,0495615
5084 Gulbenes rajons Rankas pagasts 34 222 0,1229737 0,1055501
5088 Gulbenes rajons Stāmerienas pagasts 30 283 0,1113901 0,0855287
5090 Gulbenes rajons Stradu pagasts 17 522 0,0611126 0,0597256
5094 Gulbenes rajons Tirzas pagasts 36 833 0,1335674 0,1098935
5411 Jelgavas rajons Kalnciems 34 156 0,1155296 0,127447
5444 Jelgavas rajons Cenu pagasts 24 448 0,0970019 0,0473511
5448 Jelgavas rajons Elejas pagasts 13 401 0,0345681 0,0829939
5452 Jelgavas rajons Glūdas pagasts 18 621 0,0515159 0,1046476
5456 Jelgavas rajons Jaunsvirlaukas pagasts 35 027 0,114436 0,1430897
5460 Jelgavas rajons Lielplatones pagasts 883   0,0124521
5462 Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts 13 708 0,0386904 0,0746808
5470 Jelgavas rajons Platones pagasts 2 426   0,034215
5474 Jelgavas rajons Sesavas pagasts 22 213 0,0689811 0,1017496
5478 Jelgavas rajons Sidrabenes pagasts 31 575 0,1028455 0,1299466
5482 Jelgavas rajons Svētes pagasts 17 512 0,0580287 0,06904
5486 Jelgavas rajons Valgundes pagasts 29 809 0,1011862 0,1101297
5490 Jelgavas rajons Vilces pagasts 33 210 0,0966673 0,1719459
5492 Jelgavas rajons Vircavas pagasts 18 991 0,0553139 0,0982206
5496 Jelgavas rajons Zaļenieku pagasts 5 132 0,0012936 0,0684018
5601 Jēkabpils rajons Jēkabpils 62 794 0,0487424 0,7360725
5605 Jēkabpils rajons Aknīste 33 606 0,1143912 0,1231776
5615 Jēkabpils rajons Viesīte 59 033 0,1971981 0,2278639
5644 Jēkabpils rajons Asares pagasts 19 179 0,0674943 0,063519
5646 Jēkabpils rajons Atašienes pagasts 26 813 0,092107 0,0957069
5648 Jēkabpils rajons Ābeļu pagasts 17 390 0,0570697 0,0702598
5652 Jēkabpils rajons Dignājas pagasts 24 668 0,0864324 0,082867
5654 Jēkabpils rajons Dunavas pagasts 28 159 0,0965914 0,1009422
5658 Jēkabpils rajons Elkšņu pagasts 18 336 0,0693985 0,0457928
5662 Jēkabpils rajons Gārsenes pagasts 33 363 0,1116005 0,1283143
5666 Jēkabpils rajons Kalna pagasts 16 166 0,0587186 0,0479363
5668 Jēkabpils rajons Krustpils pagasts 24 369 0,0850664 0,0828388
5670 Jēkabpils rajons Kūku pagasts 52 894 0,1917271 0,1580695
5674 Jēkabpils rajons Leimaņu pagasts 22 248 0,0810097 0,0653629
5676 Jēkabpils rajons Mežāres pagasts 36 966 0,1349127 0,1076442
5680 Jēkabpils rajons Rites pagasts 26 917 0,0925451 0,0958373
5682 Jēkabpils rajons Rubenes pagasts 41 545 0,1433193 0,1464389
5686 Jēkabpils rajons Salas pagasts 62 118 0,2152773 0,2159372
5688 Jēkabpils rajons Saukas pagasts 17 840 0,0590049 0,0706723
5690 Jēkabpils rajons Sēlpils pagasts 29 114 0,1066814 0,0834698
5694 Jēkabpils rajons Variešu pagasts 32 102 0,1184927 0,0894033
5696 Jēkabpils rajons Vīpes pagasts 26 069 0,0934213 0,0811853
5698 Jēkabpils rajons Zasas pagasts 32 863 0,1153053 0,1099076
6001 Krāslavas rajons Krāslava 149 316 0,5094015 0,5438161
6009 Krāslavas rajons Dagda 44 034 0,1457961 0,1739449
6042 Krāslavas rajons Andrupenes pagasts 60 278 0,2060428 0,2182992
6044 Krāslavas rajons Andzeļu pagasts 27 907 0,0951736 0,1017425
6046 Krāslavas rajons Asūnes pagasts 26 395 0,0907513 0,0939759
6048 Krāslavas rajons Aulejas pagasts 30 300 0,1027937 0,1121251
6050 Krāslavas rajons Bērziņu pagasts 23 497 0,0788158 0,0897029
6054 Krāslavas rajons Dagdas pagasts 20 538 0,0684912 0,079627
6056 Krāslavas rajons Ezernieku pagasts 39 172 0,1358337 0,1359258
6058 Krāslavas rajons Grāveru pagasts 28 905 0,0991889 0,1034982
6062 Krāslavas rajons Indras pagasts 56 355 0,1967773 0,1913891
6064 Krāslavas rajons Izvaltas pagasts 35 962 0,1232359 0,1292908
6068 Krāslavas rajons Kalniešu pagasts 41 605 0,1451821 0,1415807
6070 Krāslavas rajons Kaplavas pagasts 29 975 0,1033146 0,1059414
6072 Krāslavas rajons Kastuļinas pagasts 49 526 0,1708538 0,1745689
6074 Krāslavas rajons Kombuļu pagasts 27 705 0,0947528 0,1001807
6076 Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts 24 351 0,0834348 0,0875841
6078 Krāslavas rajons Krāslavas pagasts 13 445 0,0459724 0,048652
6080 Krāslavas rajons Ķepovas pagasts 17 236 0,0591705 0,0616399
6084 Krāslavas rajons Piedrujas pagasts 26 090 0,0872258 0,1004804
6086 Krāslavas rajons Robežnieku pagasts 39 872 0,1365098 0,1437313
6088 Krāslavas rajons Skaistas pagasts 35 579 0,1227806 0,1252788
6090 Krāslavas rajons Svariņu pagasts 18 117 0,0623924 0,0641853
6092 Krāslavas rajons Šķaunes pagasts 23 979 0,0803439 0,0918147
6094 Krāslavas rajons Šķeltovas pagasts 39 029 0,1349437 0,136645
6096 Krāslavas rajons Ūdrīšu pagasts 34 381 0,1252194 0,1009105
6209 Kuldīgas rajons Skrunda 21 785 0,0841316 0,0492619
6242 Kuldīgas rajons Alsungas pagasts 39 608 0,1341158 0,1473449
6246 Kuldīgas rajons Ēdoles pagasts 19 871 0,0702022 0,0649821
6250 Kuldīgas rajons Gudenieku pagasts 36 571 0,127741 0,124066
6254 Kuldīgas rajons Īvandes pagasts 8 894 0,0330745 0,0240087
6258 Kuldīgas rajons Kabiles pagasts 28 098 0,1012069 0,0859271
6260 Kuldīgas rajons Kurmāles pagasts 32 615 0,1137668 0,1111169
6264 Kuldīgas rajons Laidu pagasts 46 341 0,1646756 0,1486035
6268 Kuldīgas rajons Nīkrāces pagasts 25 805 0,0936248 0,0768454
6272 Kuldīgas rajons Padures pagasts 21 039 0,0739726 0,0698931
6274 Kuldīgas rajons Pelču pagasts 10 466 0,0360584 0,0370284
6278 Kuldīgas rajons Raņķu pagasts 6 742 0,0224981 0,0260887
6280 Kuldīgas rajons Rendas pagasts 21 566 0,0780948 0,0646824
6282 Kuldīgas rajons Rudbāržu pagasts 16 250 0,0545653 0,061862
6284 Kuldīgas rajons Rumbas pagasts 21 788 0,0792573 0,0642453
6290 Kuldīgas rajons Snēpeles pagasts 28 907 0,1026868 0,0928019
6292 Kuldīgas rajons Turlavas pagasts 36 280 0,1296004 0,1142651
6296 Kuldīgas rajons Vārmes pagasts 28 879 0,1021245 0,094138
6405 Liepājas rajons Aizpute 66 911 0,2247602 0,2544603
6407 Liepājas rajons Durbe 16 576 0,0589325 0,0530588
6409 Liepājas rajons Grobiņa 3 324   0,0468751
6413 Liepājas rajons Pāvilosta 10 405 0,0351373 0,0390027
6415 Liepājas rajons Priekule 30 255 0,0996891 0,1209988
6442 Liepājas rajons Aizputes pagasts 16 287 0,0654797 0,0289127
6444 Liepājas rajons Bārtas pagasts 16 500 0,0570352 0,0578112
6446 Liepājas rajons Bunkas pagasts 31 384 0,1094514 0,1069955
6448 Liepājas rajons Cīravas pagasts 36 009 0,1268545 0,1188518
6450 Liepājas rajons Dunalkas pagasts 19 216 0,0658557 0,0690646
6452 Liepājas rajons Dunikas pagasts 13 717 0,0452687 0,0546453
6454 Liepājas rajons Embūtes pagasts 19 611 0,0706196 0,0600358
6456 Liepājas rajons Gaviezes pagasts 14 897 0,0531096 0,0472382
6458 Liepājas rajons Gramzdas pagasts 21 685 0,0744383 0,0775717
6460 Liepājas rajons Grobiņas pagasts 32 898 0,1090961 0,1294283
6464 Liepājas rajons Kalētu pagasts 26 841 0,0898372 0,1030646
6466 Liepājas rajons Kalvenes pagasts 11 581 0,0401737 0,0401449
6468 Liepājas rajons Kazdangas pagasts 30 134 0,1014967 0,1137504
6472 Liepājas rajons Lažas pagasts 11 788 0,0399943 0,0436105
6476 Liepājas rajons Medzes pagasts 23 265 0,0803853 0,081619
6478 Liepājas rajons Nīcas pagasts 33 197 0,112901 0,121986
6480 Liepājas rajons Otaņķu pagasts 21 479 0,0731861 0,0785059
6482 Liepājas rajons Priekules pagasts 13 807 0,0519781 0,0353397
6484 Liepājas rajons Rucavas pagasts 36 045 0,1264612 0,1205723
6486 Liepājas rajons Sakas pagasts 12 401 0,0487424 0,0254259
6488 Liepājas rajons Tadaiķu pagasts 20 686 0,0713716 0,0728828
6492 Liepājas rajons Vaiņodes pagasts 48 445 0,1676008 0,1692947
6494 Liepājas rajons Vecpils pagasts 12 900 0,045417 0,0426621
6496 Liepājas rajons Vērgales pagasts 29 123 0,1005998 0,1022537
6498 Liepājas rajons Virgas pagasts 16 808 0,0571835 0,0616963
6601 Limbažu rajons Limbaži 1 532   0,0216043
6605 Limbažu rajons Ainaži 17 293 0,0601605 0,0594083
6607 Limbažu rajons Aloja 34 445 0,1176028 0,125173
6617 Limbažu rajons Staicele 61 988 0,2203654 0,1985071
6644 Limbažu rajons Braslavas pagasts 30 660 0,1052947 0,1095339
6648 Limbažu rajons Brīvzemnieku pagasts 37 615 0,1332017 0,1220459
6652 Limbažu rajons Katvaru pagasts 28 711 0,104898 0,0832548
6656 Limbažu rajons Lēdurgas pagasts 46 769 0,1656587 0,1516249
6660 Limbažu rajons Liepupes pagasts 61 369 0,2195548 0,1922563
6664 Limbažu rajons Limbažu pagasts 47 142 0,1637925 0,1625963
6668 Limbažu rajons Pāles pagasts 31 576 0,1134391 0,0974696
6672 Limbažu rajons Salacas pagasts 35 112 0,1286448 0,1007237
6676 Limbažu rajons Skultes pagasts 25 368 0,0870327 0,090891
6680 Limbažu rajons Umurgas pagasts 27 501 0,1001169 0,0808504
6684 Limbažu rajons Vidrižu pagasts 42 401 0,1499425 0,1382033
6688 Limbažu rajons Viļķenes pagasts 38 363 0,1457857 0,0940041
6801 Ludzas rajons Ludza 107 448 0,3369747 0,4820528
6809 Ludzas rajons Kārsava 43 162 0,1447129 0,1649689
6817 Ludzas rajons Zilupe 36 982 0,1234325 0,1430685
6844 Ludzas rajons Blontu pagasts 11 983 0,0434542 0,0357451
6846 Ludzas rajons Briģu pagasts 24 949 0,0871258 0,0847038
6848 Ludzas rajons Ciblas pagasts 30 185 0,1077715 0,0952345
6850 Ludzas rajons Cirmas pagasts 17 046 0,0575354 0,0639773
6854 Ludzas rajons Goliševas pagasts 20 523 0,0699469 0,0749593
6858 Ludzas rajons Isnaudas pagasts 29 737 0,1015174 0,108099
6860 Ludzas rajons Istras pagasts 36 535 0,1286862 0,1206639
6864 Ludzas rajons Lauderu pagasts 21 977 0,0768185 0,0743881
6866 Ludzas rajons Līdumnieku pagasts 20 341 0,0727756 0,0637129
6868 Ludzas rajons Malnavas pagasts 39 307 0,1324118 0,148325
6870 Ludzas rajons Mežvidu pagasts 40 213 0,1461376 0,119021
6872 Ludzas rajons Mērdzenes pagasts 28 660 0,1011517 0,0940217
6874 Ludzas rajons Miglinieku pagasts 18 874 0,0689259 0,0548251
6876 Ludzas rajons Nautrēnu pagasts 31 670 0,1104104 0,1080814
6878 Ludzas rajons Nirzas pagasts 27 076 0,0961947 0,0868825
6880 Ludzas rajons Nukšas pagasts 19 861 0,0700435 0,0653241
6884 Ludzas rajons Pasienes pagasts 30 307 0,1063847 0,1012067
6886 Ludzas rajons Pildas pagasts 29 091 0,1025661 0,0957668
6888 Ludzas rajons Pureņu pagasts 19 026 0,0679151 0,0600781
6890 Ludzas rajons Pušmucovas pagasts 24 656 0,088654 0,0758865
6892 Ludzas rajons Rundēnu pagasts 32 717 0,1160297 0,1056206
6894 Ludzas rajons Salnavas pagasts 24 292 0,0846732 0,0829481
6896 Ludzas rajons Zaļesjes pagasts 33 167 0,1143257 0,1171948
6898 Ludzas rajons Zvirgzdenes pagasts 24 760 0,0887471 0,077064
7001 Madonas rajons Madona 4 453   0,0627963
7007 Madonas rajons Cesvaine 37 368 0,1294106 0,1301898
7013 Madonas rajons Lubāna 3 808 0,0001863 0,0531329
7017 Madonas rajons Varakļāni 49 158 0,1654034 0,1860902
7042 Madonas rajons Aronas pagasts 45 035 0,1652896 0,1283037
7044 Madonas rajons Barkavas pagasts 39 507 0,1330637 0,1491429
7046 Madonas rajons Bērzaunes pagasts 39 862 0,1491698 0,1047709
7050 Madonas rajons Dzelzavas pagasts 37 655 0,1283033 0,1376216
7054 Madonas rajons Ērgļu pagasts 36 634 0,1272098 0,1265832
7058 Madonas rajons Indrānu pagasts 22 606 0,0775394 0,0810514
7060 Madonas rajons Jumurdas pagasts 4 347 0,0199937  
7066 Madonas rajons Lazdonas pagasts 11 061 0,0377245 0,0403141
7068 Madonas rajons Liezēres pagasts 70 850 0,257469 0,2097111
7070 Madonas rajons Ļaudonas pagasts 40 221 0,1396731 0,1389578
7074 Madonas rajons Mārcienas pagasts 40 677 0,1455753 0,1272848
7076 Madonas rajons Mētrienas pagasts 27 432 0,0985232 0,0847743
7078 Madonas rajons Murmastienes pagasts 30 390 0,1094273 0,0930486
7082 Madonas rajons Ošupes pagasts 38 185 0,1273202 0,1481135
7086 Madonas rajons Praulienas pagasts 41 291 0,1467896 0,1322205
7090 Madonas rajons Sarkaņu pagasts 33 020 0,1112762 0,1244715
7092 Madonas rajons Sausnējas pagasts 20 788 0,0747556 0,0639421
7094 Madonas rajons Varakļānu pagasts 25 514 0,0863772 0,0949559
7096 Madonas rajons Vestienas pagasts 23 550 0,0895543 0,0575221
7405 Ogres rajons Ikšķile 2 315 0,0085894 0,0063107
7413 Ogres rajons Lielvārde 66 003 0,2098374 0,2874062
7444 Ogres rajons Birzgales pagasts 17 908 0,0616128 0,0636354
7448 Ogres rajons Jumpravas pagasts 33 433 0,1148017 0,1194899
7452 Ogres rajons Krapes pagasts 23 543 0,0855838 0,0696005
7456 Ogres rajons Ķeipenes pagasts 28 733 0,1002204 0,0979138
7460 Ogres rajons Lauberes pagasts 17 819 0,0695813 0,037938
7464 Ogres rajons Lēdmanes pagasts 43 442 0,1550202 0,1373149
7468 Ogres rajons Madlienas pagasts 31 281 0,1107036 0,1017073
7472 Ogres rajons Mazozolu pagasts 16 163 0,0609815 0,0409628
7476 Ogres rajons Meņģeles pagasts 28 228 0,0999927 0,0914904
7480 Ogres rajons Ogresgala pagasts 3 461 0,0159198  
7484 Ogres rajons Rembates pagasts 23 416 0,0797575 0,0856662
7488 Ogres rajons Suntažu pagasts 34 685 0,1265544 0,1011044
7492 Ogres rajons Taurupes pagasts 29 219 0,1103966 0,0735632
7494 Ogres rajons Tīnūžu pagasts 23 623 0,0836141 0,0767714
7601 Preiļu rajons Preiļi 95 271 0,3194337 0,3641141
7611 Preiļu rajons Līvāni 206 056 0,6840015 0,8086309
7642 Preiļu rajons Aglonas pagasts 51 454 0,1795812 0,174999
7644 Preiļu rajons Aizkalnes pagasts 27 355 0,0987267 0,0830609
7648 Preiļu rajons Galēnu pagasts 43 510 0,1537715 0,1421096
7652 Preiļu rajons Jersikas pagasts 21 284 0,0790055 0,0579099
7656 Preiļu rajons Pelēču pagasts 31 436 0,110783 0,1036428
7658 Preiļu rajons Preiļu pagasts 24 662 0,0827552 0,0940499
7662 Preiļu rajons Riebiņu pagasts 27 956 0,08824 0,1236888
7664 Preiļu rajons Rožkalnu pagasts 32 008 0,1093686 0,1160455
7666 Preiļu rajons Rožupes pagasts 49 012 0,1718576 0,1642462
7668 Preiļu rajons Rudzātu pagasts 31 248 0,1126526 0,0952627
7670 Preiļu rajons Rušonu pagasts 51 316 0,1845693 0,1577558
7674 Preiļu rajons Saunas pagasts 44 005 0,1565277 0,1406324
7676 Preiļu rajons Silajāņu pagasts 24 742 0,0888057 0,0766233
7678 Preiļu rajons Sīļukalna pagasts 27 760 0,0946942 0,1011362
7680 Preiļu rajons Stabulnieku pagasts 37 161 0,1234463 0,1455575
7682 Preiļu rajons Sutru pagasts 24 314 0,0876225 0,074226
7686 Preiļu rajons Turku pagasts 31 570 0,1142463 0,0949136
7690 Preiļu rajons Upmalas pagasts 35 420 0,1252849 0,1153686
7694 Preiļu rajons Vārkavas pagasts 26 660 0,0964948 0,080103
7817 Rēzeknes rajons Viļāni 75 915 0,2532295 0,2941434
7842 Rēzeknes rajons Audriņu pagasts 33 014 0,1134288 0,1177871
7844 Rēzeknes rajons Bērzgales pagasts 19 482 0,0686775 0,0641677
7846 Rēzeknes rajons Čornajas pagasts 50 809 0,1745655 0,1812779
7848 Rēzeknes rajons Dekšāres pagasts 34 864 0,1215698 0,1189082
7850 Rēzeknes rajons Dricānu pagasts 38 272 0,1342952 0,1279511
7852 Rēzeknes rajons Feimaņu pagasts 39 875 0,1366513 0,1433435
7854 Rēzeknes rajons Gaigalavas pagasts 34 361 0,1130735 0,1378719
7856 Rēzeknes rajons Griškānu pagasts 31 602 0,109341 0,1104047
7858 Rēzeknes rajons Ilzeskalna pagasts 32 185 0,1139807 0,1044078
7860 Rēzeknes rajons Kantinieku pagasts 27 315 0,092821 0,1006003
7862 Rēzeknes rajons Kaunatas pagasts 48 894 0,1649171 0,1838586
7866 Rēzeknes rajons Lendžu pagasts 24 115 0,0862082 0,0757525
7868 Rēzeknes rajons Lūznavas pagasts 36 333 0,1241052 0,1318609
7870 Rēzeknes rajons Maltas pagasts 74 324 0,2519463 0,2756451
7872 Rēzeknes rajons Mākoņkalna pagasts 27 162 0,096688 0,0865829
7874 Rēzeknes rajons Nagļu pagasts 16 723 0,0524128 0,075125
7876 Rēzeknes rajons Ozolaines pagasts 28 670 0,0916275 0,123375
7878 Rēzeknes rajons Ozolmuižas pagasts 24 075 0,0847594 0,0796235
7880 Rēzeknes rajons Pušas pagasts 23 044 0,0809614 0,0767361
7882 Rēzeknes rajons Rikavas pagasts 38 551 0,1347989 0,130345
7886 Rēzeknes rajons Sakstagala pagasts 61 232 0,2110896 0,2162897
7888 Rēzeknes rajons Silmalas pagasts 134 227 0,4610834 0,4791725
7890 Rēzeknes rajons Sokolu pagasts 31 986 0,106195 0,1254621
7892 Rēzeknes rajons Stoļerovas pagasts 22 795 0,0840039 0,0638927
7894 Rēzeknes rajons Stružānu pagasts 15 251 0,0523472 0,0545678
7896 Rēzeknes rajons Vērēmu pagasts 23 502 0,0870292 0,0645943
7898 Rēzeknes rajons Viļānu pagasts 41 769 0,1401836 0,1592224
8005 Rīgas rajons Baldone 53 780 0,1747794 0,2225263
8017 Rīgas rajons Vangaži 599   0,0084401
8042 Rīgas rajons Allažu pagasts 25 855 0,0887471 0,0925092
8056 Rīgas rajons Daugmales pagasts 7 820 0,0247852 0,0342891
8068 Rīgas rajons Krimuldas pagasts 42 816 0,1321944 0,1984824
8074 Rīgas rajons Mālpils pagasts 17 156 0,050243 0,0878908
8084 Rīgas rajons Ropažu pagasts 73 102 0,2660861 0,2150558
8088 Rīgas rajons Salas pagasts 15 095 0,0478248 0,0662301
8092 Rīgas rajons Sējas pagasts 18 278 0,072134 0,0365912
8094 Rīgas rajons Siguldas pagasts 14 301 0,0345336 0,0957844
8405 Saldus rajons Brocēni 10 494   0,1479866
8444 Saldus rajons Blīdenes pagasts 26 304 0,0945182 0,081136
8448 Saldus rajons Ezeres pagasts 33 042 0,1105656 0,126964
8452 Saldus rajons Gaiķu pagasts 27 828 0,0984852 0,0904715
8456 Saldus rajons Jaunauces pagasts 14 906 0,0546067 0,0427785
8458 Saldus rajons Jaunlutriņu pagasts 28 388 0,1028041 0,0851198
8462 Saldus rajons Kursīšu pagasts 29 156 0,1078715 0,0804132
8466 Saldus rajons Lutriņu pagasts 16 744 0,0555105 0,0659234
8470 Saldus rajons Nīgrandes pagasts 40 863 0,1345643 0,1636716
8472 Saldus rajons Novadnieku pagasts 22 261 0,0952771 0,0217982
8476 Saldus rajons Pampāļu pagasts 5 759 0,0194935 0,0214386
8480 Saldus rajons Remtes pagasts 21 924 0,0805854 0,0620982
8482 Saldus rajons Rubas pagasts 40 137 0,1394799 0,138362
8486 Saldus rajons Saldus pagasts 16 422 0,055307 0,0620136
8488 Saldus rajons Šķēdes pagasts 23 434 0,0851457 0,0694066
8492 Saldus rajons Vadakstes pagasts 22 806 0,0764528 0,0872069
8494 Saldus rajons Zaņas pagasts 21 561 0,0730929 0,0799514
8496 Saldus rajons Zirņu pagasts 33 527 0,1197139 0,105751
8498 Saldus rajons Zvārdes pagasts 10 056 0,0424194 0,0117435
8813 Talsu rajons Sabile 31 980 0,1118627 0,1080003
8815 Talsu rajons Stende 15 991 0,0553242 0,0558757
8817 Talsu rajons Valdemārpils 38 232 0,132705 0,1322628
8842 Talsu rajons Abavas pagasts 60 811 0,2074296 0,2215639
8846 Talsu rajons Balgales pagasts 22 568 0,0810684 0,0696922
8850 Talsu rajons Dundagas pagasts 51 073 0,185956 0,1500843
8854 Talsu rajons Ģibuļu pagasts 37 721 0,1289035 0,1367191
8864 Talsu rajons Ķūļciema pagasts 14 746 0,0514848 0,0500868
8868 Talsu rajons Laidzes pagasts 24 847 0,0836417 0,0939371
8870 Talsu rajons Laucienes pagasts 42 662 0,1873117 0,0273086
8872 Talsu rajons Lībagu pagasts 34 298 0,119569 0,1170644
8874 Talsu rajons Lubes pagasts 20 273 0,0710577 0,0680176
8878 Talsu rajons Mērsraga pagasts 12 004 0,0472384 0,0244458
8882 Talsu rajons Rojas pagasts 21 324 0,0780465 0,0614178
8886 Talsu rajons Strazdes pagasts 17 063 0,0595741 0,0579593
8892 Talsu rajons Valdgales pagasts 36 453 0,1320633 0,1091531
8894 Talsu rajons Vandzenes pagasts 43 514 0,1468965 0,163245
9011 Tukuma rajons Kandava 118 492 0,40529 0,4283418
9046 Tukuma rajons Degoles pagasts 9 644 0,0308426 0,0414282
9048 Tukuma rajons Džūkstes pagasts 11 456 0,0526922  
9054 Tukuma rajons Irlavas pagasts 28 782 0,1024212 0,0918605
9056 Tukuma rajons Jaunpils pagasts 28 005 0,088033 0,1250073
9058 Tukuma rajons Jaunsātu pagasts 30 332 0,1015622 0,1163417
9066 Tukuma rajons Lapmežciema pagasts 12 914 0,0452549 0,0433531
9068 Tukuma rajons Lestenes pagasts 9 584 0,0324915 0,0355371
9070 Tukuma rajons Matkules pagasts 25 078 0,0853976 0,0918112
9074 Tukuma rajons Pūres pagasts 39 315 0,1333259 0,1456386
9078 Tukuma rajons Sēmes pagasts 20 956 0,0753145 0,0646049
9080 Tukuma rajons Slampes pagasts 27 696 0,0908168 0,1121181
9082 Tukuma rajons Smārdes pagasts 32 456 0,1085028 0,1250214
9084 Tukuma rajons Tumes pagasts 12 121 0,0395493 0,0496638
9088 Tukuma rajons Vānes pagasts 39 356 0,1382933 0,1309901
9090 Tukuma rajons Viesatu pagasts 11 311 0,0377245 0,0438432
9092 Tukuma rajons Zantes pagasts 22 269 0,0797472 0,06953
9094 Tukuma rajons Zemītes pagasts 25 934 0,0878951 0,0962286
9096 Tukuma rajons Zentenes pagasts 16 645 0,0590463 0,0536829
9413 Valkas rajons Seda 11 796 0,0270791 0,0833183
9417 Valkas rajons Strenči 7 349 0,0218806 0,0365524
9444 Valkas rajons Bilskas pagasts 47 492 0,1663659 0,1596525
9446 Valkas rajons Blomes pagasts 29 714 0,1041494 0,0997048
9448 Valkas rajons Brantu pagasts 8 350 0,0300078 0,0257397
9452 Valkas rajons Ērģemes pagasts 19 545 0,0650761 0,076091
9454 Valkas rajons Ēveles pagasts 13 997 0,0521299 0,0375572
9458 Valkas rajons Grundzāles pagasts 32 862 0,1147638 0,111547
9462 Valkas rajons Jērcēnu pagasts 10 582 0,0407084 0,0244176
9466 Valkas rajons Kārķu pagasts 16 740 0,0563349 0,0633427
9470 Valkas rajons Launkalnes pagasts 1 781 0,0081927  
9474 Valkas rajons Palsmanes pagasts 29 462 0,0991786 0,1113813
9476 Valkas rajons Plāņu pagasts 11 495 0,0403013 0,0385373
9480 Valkas rajons Smiltenes pagasts 31 770 0,111804 0,1052222
9484 Valkas rajons Trikātas pagasts 13 283 0,0469969 0,0432262
9488 Valkas rajons Valkas pagasts 26 108 0,0921518 0,0856345
9490 Valkas rajons Variņu pagasts 18 861 0,0654383 0,0653347
9492 Valkas rajons Vijciema pagasts 19 200 0,066794 0,0659692
9496 Valkas rajons Zvārtavas pagasts 17 544 0,0607193 0,0612345
9611 Valmieras rajons Mazsalaca 54 468 0,1828031 0,2076275
9615 Valmieras rajons Rūjiena 41 174 0,1392764 0,1536133
9644 Valmieras rajons Bērzaines pagasts 19 571 0,0683118 0,0665439
9646 Valmieras rajons Brenguļu pagasts 12 851 0,0457172 0,0410545
9648 Valmieras rajons Burtnieku pagasts 24 881 0,0838418 0,0938102
9652 Valmieras rajons Dikļu pagasts 31 114 0,1110934 0,0981536
9656 Valmieras rajons Ipiķu pagasts 13 058 0,0461656 0,0425951
9658 Valmieras rajons Jeru pagasts 34 580 0,1167576 0,1296575
9662 Valmieras rajons Kauguru pagasts 24 202 0,0857598 0,0783508
9664 Valmieras rajons Kocēnu pagasts 40 117 0,1413496 0,132351
9666 Valmieras rajons Ķoņu pagasts 21 507 0,0784087 0,0628809
9668 Valmieras rajons Lodes pagasts 12 565 0,0440648 0,0420875
9670 Valmieras rajons Matīšu pagasts 20 760 0,0672425 0,0865899
9672 Valmieras rajons Naukšēnu pagasts 18 571 0,0643241 0,0646648
9676 Valmieras rajons Ramatas pagasts 19 344 0,0694778 0,0597644
9678 Valmieras rajons Rencēnu pagasts 42 005 0,1452683 0,1469607
9682 Valmieras rajons Sēļu pagasts 19 715 0,0674977 0,0710636
9684 Valmieras rajons Skaņkalnes pagasts 24 603 0,0893266 0,0730731
9688 Valmieras rajons Vaidavas pagasts 27 433 0,0941871 0,0980795
9690 Valmieras rajons Valmieras pagasts 18 843 0,0626925 0,0735068
9692 Valmieras rajons Vecates pagasts 20 284 0,0721857 0,0647212
9694 Valmieras rajons Vilpulkas pagasts 16 083 0,0591498 0,0454438
9696 Valmieras rajons Zilākalna pagasts 14 867 0,0499394 0,0565385
9813 Ventspils rajons Piltene 8 431 0,0361515 0,0080558
9844 Ventspils rajons Ances pagasts 6 805 0,0274896 0,0116765
9850 Ventspils rajons Jūrkalnes pagasts 7 302 0,0255303 0,0246997
9856 Ventspils rajons Popes pagasts 14 510 0,0526715 0,0431275
9860 Ventspils rajons Puzes pagasts 12 996 0,0457758 0,0429195
9870 Ventspils rajons Ugāles pagasts 44 674 0,1578834 0,1459171
9874 Ventspils rajons Usmas pagasts 9 378 0,0336402 0,029103
9878 Ventspils rajons Užavas pagasts 4 406 0,0195625 0,002147
9890 Ventspils rajons Ziru pagasts 5 923 0,0252991 0,0059511
9894 Ventspils rajons Zlēku pagasts 13 454 0,0499877 0,0364643
  KOPĀ PAGASTOS UN RAJONU PILSĒTĀS   15 164 594 53,345809000 52,34924250
  KOPĀ VALSTĪ   28 833 082 100 100
25.10.1997