Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"

Izdarīt likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Dibinot sabiedrisko organizāciju apvienību, katrai sabiedriskajai organizācijai, kas piedalās tās dibināšanā, savos statūtos paredzētajā kārtībā jāpieņem lēmums par piedalīšanos sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanā."

2. Aizstāt 9.pantā vārdus "jau reģistrēto" ar vārdiem "agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas)".

3. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedriskās organizācijas un to apvienības, izņemot politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš kārto sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistru. Politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē Tieslietu ministrija.";

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola par pilnvaru piešķiršanu trim vadības locekļiem pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā;";

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijai - arī katras minētajā apvienībā ietilpstošās sabiedriskās organizācijas lēmums, kas pieņemts tās statūtos paredzētajā kārtībā, par attiecīgo sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu."

4. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "tieslietu ministram" ar vārdiem "attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram vai tieslietu ministram".

5. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotie vadības locekļi un to iesniedz tā rajona (pilsētas) tiesai, kur atrodas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai Tieslietu ministrija."

6. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība izbeidzas, ja tās augstākā lēmējinstitūcija statūtos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai.

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pašlikvidāciju vai reorganizāciju triju dienu laikā jāpaziņo attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai."

7. 29.pantā:

aizstāt vārdu "dibināšanu" ar vārdu "izveidošanu", vārdu "jaundibinātajām" - ar vārdu "jaunizveidotajām" un vārdus "Tieslietu ministrijā" - ar vārdiem "attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Sabiedriskajai organizācijai sadaloties, jaunizveidotās organizācijas atbild par agrākās sabiedriskās organizācijas saistībām proporcionāli saņemtajai mantas daļai."

8. Aizstāt 30. un 31.pantā vārdus "Tieslietu ministrijā" ar vārdiem "attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem".

9. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Sabiedrisko organizāciju apvienošanās

Ja divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas apvienojas jaunā sabiedriskajā organizācijā ar citu nosaukumu, jaunizveidotā organizācija šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrējas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā.

Jaunizveidotā sabiedriskā organizācija statūtos norāda, ka tā izveidota reorganizācijas kārtībā, apvienojoties attiecīgajām sabiedriskajām organizācijām, un ka tā ir šo organizāciju tiesību un saistību pārņēmēja."

10. Aizstāt 33.pantā vārdus "mazāk par desmit biedriem" ar vārdiem "mazāk par likumā noteikto minimālo biedru skaitu".

11. Aizstāt 35.panta trešajā daļā, 38.panta pirmajā daļā un 41.pantā vārdus "Tieslietu ministrijai" ar vārdiem "attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai".

12. Aizstāt 57.5 panta pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijā" ar vārdiem "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā".

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.127 "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 16.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 31.oktobrī

01.11.1997